Phong Lưu Tam Quốc

Chương 200 : Tống Cao

    trước sau   
Ưxoadng vệhzrh kia khôwvqjng chúdpgct suy nghĩxvzxxvzxpiuui:

- Xem trìleounh đrtmxzzjzhxtt cứrjcjng thi thểawqv thìleou tuyệhzrht đrtmxqechi khôwvqjng qua mộzzjzt némyudn hưdijpơhxttng.

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng trầqikqm giọwtzwng nópiuui:

- Mọwtzwi ngưdijpdpgci tảxoadn ra cẩhujwn thậrtmxn đrtmxiềbxrku tra phákzidt hiệhzrhn bấlhirt kỳsifj giópiuu thổjbaxi câfqnoy lay nàxvzxo cũuoehng phảxoadi lậrtmxp tứrjcjc cho ta biếfugmt.

Mọwtzwi ngưdijpdpgci tuâfqnon lệhzrhnh tảxoadn ra bốqechn phíwtgra cẩhujwn thậrtmxn đrtmxiềbxrku tra.

Triệhzrhu Vũuoeh cong cákzidi miệhzrhng nhỏuftj nhắritjn cópiuu phầqikqn khôwvqjng vui lắritjc cákzidnh tay Trưdijpơhxttng Lãrrwnng thởjbax phìleou phìleouxvzxpiuui:


- Lãrrwnng ca ca tiểawqvu vũuoeh hỏuftji huynh còousdn chưdijpa trảxoad lờdpgci.

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng cưdijpdpgci nópiuui:

- Tiểawqvu Vũuoehfqnoy giờdpgc chưdijpa xákzidc đrtmxmnzunh rõnwza đrtmxưdijpzbnkc.

- Chúdpgca côwvqjng mau nhìleoun kỳsifj.

dpgcc nàxvzxy mộzzjzt Ưxoadng vệhzrhmyudt lớwggxn, chỉdpgc vềbxrk phíwtgra mộzzjzt tảxoadng đrtmxákzidkzidch đrtmxópiuu khôwvqjng xa làxvzx thi thểawqv mộzzjzt têsxmrn líwtgrnh.

Ájbaxnh mắritjt củxvzxa Trưdijpơhxttng Lãrrwnng kémyudo dàxvzxi lạjiqoi phákzidt hiệhzrhn ra bụnbgti cỏuftjjbax dốqechc núdpgci nàxvzxy đrtmxrjcjt quãrrwnng bảxoady tákzidm cỗlzww thi thểawqv mộzzjzt mựmrpec biếfugmn mấlhirt ởjbax trong rừfugmng thôwvqjng chẳtwrxng lẽjjlk Từfugm Hoảxoadng bịmnzu bọwtzwn họwtzw phákzidt hiệhzrhn sao? Mộzzjzt đrtmxưdijpdpgcng khổjbax chiếfugmn sau đrtmxópiuu trốqechn vàxvzxo trong rừfugmng tùuyksng?

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng thầqikqm nghĩxvzx.

dpgcc nàxvzxy Ưxoadng vệhzrh đrtmxãrrwn nhanh chópiuung đrtmxi vềbxrk phíwtgra thi thểawqv, dấlhiru châfqnon tuy lộzzjzn xộzzjzn nhưdijpng cópiuu mộzzjzt vếfugmt mákzidu kémyudo dàxvzxi, rõnwzaxvzxng làxvzx do theo dõnwzai Trưdijpơhxttng Lãrrwnng ýpinn bảxoado mọwtzwi ngưdijpdpgci mau chópiuung đrtmxi vềbxrk phíwtgra rừfugmng tùuyksng đrtmxqechi diệhzrhn.

Đcypti vàxvzxo trong rừfugmng tùuyksng Trưdijpơhxttng Lãrrwnng chỉdpgc đrtmxem Lữdijp thịmnzu huynh đrtmxhzrhdijpơhxttng Dung Triệhzrhu Vũuoehxvzxn Sơhxttn cùuyksng vớwggxi sákzidu ngưdijpdpgci Ưxoadng vệhzrh tiếfugmn vàxvzxo bêsxmrn trong, màxvzx đrtmxjiqoi đrtmxa sốqechfqnou la thìleoujbaxsxmrn ngoàxvzxi.

dpgcc Trưdijpơhxttng Lãrrwnng vàxvzxo trong cákzidnh rừfugmng hắritjn cảxoadm nhậrtmxn bầqikqu trờdpgci mộzzjzt phen, bốqechn phíwtgra làxvzx cổjbax thụnbgt che đrtmxrtmxy.

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng thầqikqm khen Từfugm Hoảxoadng thôwvqjng minh lợzbnki dụnbgtng tìleounh cảxoadnh màxvzx đrtmxákzidnh du kíwtgrch đrtmxqechi phưdijpơhxttng, bởjbaxi vìleoukzidnh rừfugmng cópiuukzidfqnoy che chắritjn, thịmnzu lựmrpec bịmnzuxoadnh hưdijpjbaxng cho nêsxmrn tỷzbnk lệhzrh phákzidt hiệhzrhn giảxoadm xuốqechng rấlhirt nhiềbxrku, còousdn đrtmxqechi phưdijpơhxttng nhiềbxrku ngưdijpdpgci ưdijpu thếfugmuoehng giảxoadm đrtmxi khôwvqjng íwtgrt, dễsifjxvzxng làxvzxm cákzidc loạjiqoi ákzidm sákzidt.

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng cúdpgci lưdijpng xuốqechng cốqech gắritjng khôwvqjng phákzidt ra tiếfugmng đrtmxzzjzng.

jvfu phíwtgra rừfugmng khôwvqjng xa bỗlzwwng nhiêsxmrn truyềbxrkn tớwggxi thanh âfqnom thảxoadm thiếfugmt sau đrtmxópiuupiuu ngưdijpdpgci ngửdijpa mặmyudt lêsxmrn trờdpgci cưdijpdpgci dàxvzxi nópiuui:


- Từfugm Hoảxoadng lầqikqn nàxvzxy xem ngưdijpơhxtti trốqechn ởjbax đrtmxâfqnou?

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng xiếfugmt chặmyudt hắritjn dẫjbwkn mấlhiry ngưdijpdpgci ởjbax trong rừfugmng câfqnoy quẹagodo trákzidi quẹagodo phảxoadi hưdijpwggxng vềbxrk phíwtgra thanh âfqnom phákzidt ra màxvzx nhàxvzxo tớwggxi.

Dựmrpea vàxvzxo sau mộzzjzt câfqnoy đrtmxjiqoi thụnbgt, Trưdijpơhxttng Lãrrwnng thăpqmim dòousdleounh hìleounh, thìleounh lìleounh phákzidt hiệhzrhn ra phíwtgra trưdijpwggxc cópiuu gầqikqn trăpqmim binh sĩxvzx ai cũuoehng sắritjc mặmyudt dữdijp tợzbnkn, binh khíwtgr trong tay đrtmxjvfung đrtmxjvfung sákzidt khíwtgr, hơhxttn nữdijpa còousdn tạjiqoo thàxvzxnh hìleounh tròousdn vâfqnoy quanh mộzzjzt đrtmxjiqoi hákzidn, ngưdijpdpgci nàxvzxy chíwtgrnh làxvzx Từfugm Hoảxoadng màxvzx đrtmxiềbxrku cópiuu lợzbnki duy nhấlhirt vớwggxi Từfugm Hoảxoadng làxvzx đrtmxmnzua hìleounh đrtmxãrrwn bịmnzu hủxvzxy đrtmxi nhiềbxrku do đrtmxqechi phưdijpơhxttng đrtmxôwvqjng ngưdijpdpgci.

Tuy trong rừfugmng ákzidnh sákzidng khôwvqjng tốqecht lắritjm nhưdijpng Trưdijpơhxttng Lãrrwnng vẫjbwkn cópiuu thểawqv nhìleoun thấlhiry tìleounh trạjiqong hiệhzrhn tạjiqoi củxvzxa Từfugm Hoảxoadng.

Khuôwvqjn mặmyudt vốqechn hơhxtti ngăpqmim đrtmxen đrtmxãrrwn trởjbaxsxmrn lãrrwnnh khốqechc vàxvzxi ngàxvzxy chạjiqoy trốqechi chếfugmt thoákzidng cákzidi đrtmxãrrwn khiếfugmn hắritjn gầqikqy đrtmxi rấlhirt nhiềbxrku khuôwvqjn mặmyudt ákzidnh mắritjt vốqechn kiêsxmrn cưdijpdpgcng đrtmxãrrwn trởjbaxsxmrn ảxoadm đrtmxjiqom nhưdijpng sákzidt khíwtgr ngàxvzxy lạjiqoi càxvzxng đrtmxrtmxm,.

Giákzidp trụnbgt trêsxmrn ngưdijpdpgci củxvzxa hắritjn cũuoehng rákzidch tứrjcj tung vếfugmt mákzidu tùuyksy thờdpgci thấlhiry đrtmxưdijpzbnkc cơhxtt hồrbjj đrtmxãrrwn giốqechng nhưdijp trang phụnbgtc củxvzxa ăpqmin màxvzxy.

Trêsxmrn đrtmxqikqu củxvzxa hắritjn tópiuuc tai rốqechi bờdpgci tuy nhiêsxmrn ai cũuoehng phảxoadi bịmnzu khíwtgr khákzidi củxvzxa hắritjn màxvzx thákzidn phụnbgtc.

sxmrn vừfugma rồrbjji nópiuui chuyệhzrhn lạjiqoi mộzzjzt lầqikqn nữdijpa kêsxmru lêsxmrn:

- Từfugm Hoảxoadng ngưdijpơhxtti vẫjbwkn nêsxmrn đrtmxqikqu hàxvzxng đrtmxi, chúdpgca côwvqjng ta tiếfugmc ngưdijpơhxtti làxvzx nhâfqnon tàxvzxi, khôwvqjng đrtmxàxvzxnh lòousdng hạjiqo xuốqechng sákzidt lệhzrhnh, nếfugmu khôwvqjng ngưdijpơhxtti đrtmxãrrwn sớwggxm chếfugmt mưdijpdpgci tákzidm lầqikqn rồrbjji.

Từfugm Hoảxoadng vẫjbwkn lạjiqonh lùuyksng đrtmxrjcjng ởjbax trong rừfugmng cúdpgci đrtmxqikqu tay nắritjm chặmyudt lấlhiry chuôwvqji đrtmxao.

Giópiuu nhẹagod nhàxvzxng thổjbaxi bay sợzbnki tópiuuc củxvzxa hắritjn.

Lạjiqoi cópiuu thanh âfqnom khàxvzxn khàxvzxn lúdpgcc nàxvzxy hắritjn mang theo chúdpgct lửdijpa giậrtmxn nópiuui:

- Từfugm Hoảxoadng ngưdijpơhxtti đrtmxfugmng nêsxmrn khôwvqjng biếfugmt tốqecht xấlhiru Tốqechng Cao ta tuy khôwvqjng phảxoadi làxvzx đrtmxqechi thủxvzx củxvzxa ngưdijpơhxtti nhưdijpng hơhxttn trăpqmim huynh đrtmxhzrh phíwtgra dưdijpwggxi vâfqnoy quanh thìleou cho dùuyks ngưdijpơhxtti cópiuu bao nhiêsxmru lợzbnki hạjiqoi cũuoehng khôwvqjng thểawqv chặmyudn đrtmxưdijpzbnkc chiếfugmn thuậrtmxt biểawqvn ngưdijpdpgci hơhxttn nữdijpa Lýpinn phópiuudijpwggxng cũuoehng nhậrtmxn đrtmxưdijpzbnkc tin tứrjcjc tin rằjvfung khôwvqjng đrtmxqikqy nửdijpa canh giờdpgc nữdijpa sẽjjlk tớwggxi đrtmxếfugmdpgcc đrtmxópiuu khôwvqjng phảxoadi ngưdijpơhxtti cũuoehng bópiuu tay chịmnzuu trópiuui sao?


Từfugm Hoảxoadng cuốqechi cùuyksng đrtmxãrrwnsxmrn tiếfugmng thanh âfqnom lạjiqonh nhưdijppqming:

- Phópiuung ngựmrpea tớwggxi đrtmxi mộzzjzt đrtmxákzidm phảxoadn tặmyudc.

Tốqechng Cao kia tứrjcjc giậrtmxn thàxvzxnh xấlhiru hổjbax quákzidt khẽjjlk:

- Cákzidc huynh đrtmxhzrh, lêsxmrn!

xvzxi binh sĩxvzx Thiểawqvm Tâfqnoy khôwvqjng sợzbnk chếfugmt vung đrtmxao lêsxmrn màxvzx đrtmxákzidnh tớwggxi.

Từfugm Hoảxoadng hừfugm lạjiqonh mộzzjzt tiếfugmng, vàxvzxi têsxmrn binh sĩxvzxxvzxy giốqechng nhưdijp bịmnzudpgca tạjiqo đrtmxrtmxp trúdpgcng ngựmrpec thâfqnon hìleounh hơhxtti dừfugmng lạjiqoi sau đrtmxópiuuousdn chưdijpa kịmnzup phảxoadn ứrjcjng thìleou Từfugm Hoảxoadng đrtmxãrrwn vung tay lêsxmrn lôwvqji đrtmxao bay lêsxmrn trêsxmrn trờdpgci, từfugm trêsxmrn khôwvqjng trung bổjbax xuốqechng, khíwtgr thếfugm kinh ngưdijpdpgci.

Mộzzjzt têsxmrn líwtgrnh căpqmin bảxoadn khôwvqjng cópiuu đrtmxzzjzng tákzidc phảxoadn ứrjcjng, đrtmxao phong qua lạjiqoi, đrtmxqikqu lâfqnou đrtmxãrrwn bay lêsxmrn trêsxmrn khôwvqjng trung, phun ra từfugmng huyếfugmt vụnbgt.

xvzx đrtmxrbjjng thờdpgci Từfugm Hoảxoadng nặmyudng nềbxrksxmru lêsxmrn mộzzjzt tiếfugmng, trêsxmrn mặmyudt cópiuu biểawqvu lộzzjz thốqechng khổjbax, thâfqnon hìleounh thoákzidng mộzzjzt cákzidi đrtmxãrrwn chậrtmxm hơhxttn.

Ba têsxmrn líwtgrnh sợzbnkrrwni nhưdijpng đrtmxzzjzng tákzidc tuyệhzrht đrtmxqechi khôwvqjng trìleou hoãrrwnn ba ngưdijpdpgci lầqikqn lưdijpzbnkt ra chiêsxmru, mộzzjzt ngưdijpdpgci tấlhirn côwvqjng hạjiqoxvzxn mộzzjzt ngưdijpdpgci trựmrpec chỉdpgc trákzidi tim, thuậrtmxn thếfugm chémyudm xuốqechng quảxoad nhiêsxmrn khôwvqjng hổjbaxxvzx tinh binh Thiểawqvm Tâfqnoy.

xvzxdpgcc nàxvzxy Tốqechng Cao cưdijpdpgci gian màxvzxpiuui:

- Cákzidc huynh đrtmxhzrh tiếfugmn lêsxmrn têsxmrn tiểawqvu tửdijpxvzxy bịmnzu trọwtzwng thưdijpơhxttng chỉdpgc sợzbnkfqnoy giờdpgc chỉdpgcxvzx cắritjn răpqming khổjbax chốqechng, xem hắritjn cópiuu thểawqv chốqechng ởjbaxhxtti nàxvzxo, chúdpgca côwvqjng cópiuu lệhzrhnh ai bắritjt đrtmxưdijpzbnkc Từfugm Hoảxoadng đrtmxbxrku cópiuu thưdijpjbaxng mọwtzwi ngưdijpdpgci lêsxmrn đrtmxi.

Từfugm Hoảxoadng cắritjn chặmyudt răpqming gâfqnon xanh trêsxmrn cổjbax phópiuung đrtmxjiqoi cốqech gắritjng ngậrtmxm chặmyudt vếfugmt thưdijpơhxttng cốqech gắritjng kìleoum chếfugm đrtmxau đrtmxwggxn lôwvqji đrtmxao phópiuung nhanh màxvzx đrtmxi.

Đcyptúdpgcng lúdpgcc nàxvzxy Hàxvzxn Sơhxttn vộzzjzi vãrrwn từfugm phíwtgra sau đrtmxi lêsxmrn, sắritjc mặmyudt bấlhirt an nópiuui:


- Chúdpgca côwvqjng vừfugma mớwggxi nhậrtmxn đrtmxưdijpzbnkc tin tứrjcjc, ởjbaxhxttn đrtmxjiqoo phíwtgra tâfqnoy cópiuu rấlhirt nhiềbxrku quan binh đrtmxang khémyudp tớwggxi, hiểawqvn nhiêsxmrn làxvzxpiuu ýpinn đrtmxmnzunh đrtmxqechi phópiuu vớwggxi Từfugm Hoảxoadng đrtmxkzidn chừfugmng khôwvqjng đrtmxqikqy nửdijpa canh giờdpgc sẽjjlk tớwggxi đrtmxâfqnoy.

piuui xong hắritjn bậrtmxn tâfqnom nhìleoun Trưdijpơhxttng Lãrrwnng.

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng tỉdpgcnh tákzido suy nghĩxvzxpiuui:

- Đcyptqechi phưdijpơhxttng cópiuu bao nhiêsxmru nhâfqnon mãrrwn?

xvzxn Sơhxttn trầqikqm tưdijp mộzzjzt chúdpgct rồrbjji nópiuui:

- Xem tìleounh hìleounh thìleou bọwtzwn họwtzwpiuu khôwvqjng dưdijpwggxi mộzzjzt nghìleoun, đrtmxjvfung sau còousdn nữdijpa hay khôwvqjng cũuoehng khôwvqjng rõnwzaxvzxng nữdijpa rồrbjji.

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng đrtmxiềbxrku chỉdpgcnh khuôwvqjn mặmyudt nghiêsxmrm lạjiqoi nópiuui:

- Hàxvzxn Sơhxttn ngưdijpơhxtti lậrtmxp tứrjcjc ra lệhzrhnh cho chúdpgcng huynh đrtmxhzrh chuẩhujwn bịmnzu thu dọwtzwn rờdpgci khỏuftji đrtmxâfqnoy, ta khôwvqjng tiệhzrhn đrtmxrbjjng hàxvzxnh cùuyksng cákzidc ngưdijpơhxtti bằjvfung khôwvqjng mụnbgtc tiêsxmru quákzidnwzaxvzxng ởjbax trêsxmrn đrtmxưdijpdpgcng dễsifj xảxoady ra vấlhirn đrtmxbxrk.

xvzxn Sơhxttn ôwvqjm quyềbxrkn nghiêsxmrm túdpgcc nópiuui:

- Chúdpgcng ta trưdijpwggxc hếfugmt đrtmxi cứrjcju Từfugm Hoảxoadng.

Mọwtzwi ngưdijpdpgci khôwvqjng tựmrpe chủxvzx đrtmxưdijpzbnkc gậrtmxt nhẹagod đrtmxqikqu hiểawqvn nhiêsxmrn cũuoehng rấlhirt bộzzjzi phụnbgtc võnwza nghệhzrh củxvzxa Từfugm Hoảxoadng.

Trưdijpơhxttng Lãrrwnng thấlhiry đrtmxzzjzng tákzidc củxvzxa Từfugm Hoảxoadng hơhxtti chậrtmxm chạjiqop tìleounh thếfugmpiuu vẻgssx khôwvqjng ổjbaxn biếfugmt khôwvqjng thểawqv đrtmxzbnki nữdijpa rồrbjji liềbxrkn quákzidt to mộzzjzt tiếfugmng, rúdpgct nhanh đrtmxao thémyudp ra dãrrwnn đrtmxqikqu xôwvqjng lêsxmrn màxvzx trákzidi phảxoadi Dưdijpơhxttng Dung Triệhzrhu Vũuoehuoehng chăpqmim chúdpgc đrtmxuổjbaxi theo.

Đcyptqechi phưdijpơhxttng cũuoehng khôwvqjng cópiuu đrtmxjiqoi tưdijpwggxng ákzidp trậrtmxn hơhxttn nữdijpa cũuoehng chỉdpgcpiuu khôwvqjng đrtmxếfugmn mộzzjzt trăpqmim têsxmrn líwtgrnh tin rằjvfung vớwggxi thâfqnon thủxvzx củxvzxa mưdijpdpgci ngưdijpdpgci phe mìleounh đrtmxxvzx sứrjcjc lấlhiry mộzzjzt chốqechng mưdijpdpgci khôwvqjng thàxvzxnh vấlhirn đrtmxbxrk cho nêsxmrn Trưdijpơhxttng Lãrrwnng mớwggxi cópiuuousdng tin nhưdijp vậrtmxy khôwvqjng cầqikqn Hàxvzxn Sơhxttn vàxvzxfqnou la dưdijpwggxi tay củxvzxa hắritjn hỗlzww trợzbnk.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.