Phong Lưu Tam Quốc

Chương 199 : Từ Hoảng nơi nào?

    trước sau   
Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng cũywljng nghi ngờgjux nhìevuzn đtqihrwgso tặsaaxc thủywljybmcnh đtqihang trắdrping bệohpjch cảxmoc khuôxqcln mặsaaxt lúhmjic nàcwygy hắdrpin biếdtkwt làcwyg thờgjuxi kỳitux nhạrwgsy cảxmocm thâegakn phậqhnin củywlja mìevuznh màcwyg tiếdtkwt lộrcui ra ngoàcwygi chỉtfnw sợsaax chếdtkwt khôxqclng cóybmc chỗsaax chôxqcln vìevuz đtqihsaax đtqihrwgst đtqihưeqotsaaxc mụrcuic đtqihíqpnoch bíqpno mậqhnit tốxgygi nay cóybmc thểsaax giếdtkwt ngưeqotgjuxi diệohpjt khẩlnaiu.

Thủywljybmcnh đtqihrwgso tặsaaxc nhìevuzn thấcxrpy sátqiht ýohpj tràcwygn ngậqhnip củywlja Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng thìevuz lậqhnip tứsaaxc hồtdrun phi phátqihch tátqihn thanh đtqihao trong tay đtqihãkpyv khôxqclng còagmyn nắdrpim đtqihưeqotsaaxc màcwygzzvpi xuốxgygng mặsaaxt đtqihcxrpt, đtqihúhmjing lúhmjic ưeqotng vệohpj chuẩlnain bịigjm đtqihrwgsi sátqiht thìevuz hắdrpin cuốxgygng quíqpnot dậqhnip đtqihqhniu nóybmci:

- Đagmyrwgsi nhâegakn hiểsaaxu lầqhnim rồtdrui tiểsaaxu nhâegakn làcwygcwygn Sơzzvpn, lầqhnin trưeqotlnaic ởcjqc Hoa Sơzzvpn Thưeqotơzzvpng Long Lĩybmcnh đtqihãkpyvtqihi kiếdtkwn lãkpyvo nhâegakn gia.

- Làcwyg ngưeqotơzzvpi?

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng cũywljng đtqihqhniy kinh ngạrwgsc màcwygybmci, hắdrpin nằtdrum mơzzvpywljng khôxqclng ngờgjux rằtdrung ởcjqc chỗsaaxcwygy lạrwgsi gặsaaxp đtqihưeqotsaaxc lâegaku la trưeqotlnaic kia củywlja Hàcwygn Cửrwgs.

cwygn Sơzzvpn vui mừsfnsng vôxqclcygnng cho rằtdrung Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng vẫddukn còagmyn nhớlnaievuznh thìevuzeqotng phấcxrpn nóybmci:


- Đagmyúhmjing làcwyg tiểsaaxu nhâegakn.

Sau đtqihóybmc hắdrpin giậqhnin dữmzfpwklxt vớlnaii đtqihátqihm lâegaku la:

- Cátqihc ngưeqotơzzvpi còagmyn đtqihsaaxng đtqihóybmccwygm gìevuz, còagmyn khôxqclng mau bátqihi kiếdtkwn tổvbtang đtqihqhniu lĩybmcnh.

Nhữmzfpng đtqihátqihm lâegaku la kia choátqihng vátqihng khôxqclng biếdtkwt từsfnshmjic nàcwygo nảxmocy ra mộrcuit tổvbtang đtqihqhniu lĩybmcnh đtqihsaaxc biệohpjt mộrcuit sốxgyg kẻtqih lỗsaaxkpyvng còagmyn hỏtfnwi:

- Tổvbtang đtqihqhniu lĩybmcnh làcwyg hắdrpin sao? Hắdrpin từsfns khi nàcwygo đtqihãkpyv trởcjqc thàcwygnh tổvbtang đtqihqhniu lĩybmcnh?

Tuy nhiêdybcn thấcxrpy mọcxrpi ngưeqotgjuxi ngoan ngoãkpyvn quỳitux xuốxgygng hôxqcl to hắdrpin cũywljng khôxqclng dátqihm lãkpyvnh đtqihrwgsm màcwyg quỳitux xuốxgygng.

Trong mọcxrpi ngưeqotgjuxi cũywljng chỉtfnwybmceqotơzzvpng Dung làcwyg biếdtkwt rõcjqc chuyệohpjn nàcwygy, Lữmzfp thịigjm huynh đtqihohpj thìevuz khôxqclng hiểsaaxu sao màcwyg nhìevuzn Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng.

- Cátqihc ngưeqotơzzvpi đtqihsaaxng lêdybcn đtqihi khôxqclng cầqhnin ra lễcwyg lớlnain nhưeqot vậqhniy.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng đtqihsaaxng dậqhniy nóybmci vớlnaii Hàcwygn Sơzzvpn.

cwygn Sơzzvpn cung kíqpnonh nóybmci:

- Đagmya tạrwgs âegakn đtqihiểsaaxn.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng dởcjqc khóybmcc dởcjqceqotgjuxi:

- Hàcwygn Sơzzvpn ngưeqotơzzvpi khôxqclng cầqhnin mởcjqc miệohpjng hátqih miệohpjng làcwyg tổvbtang đtqihqhniu lĩybmcnh nữmzfpa làcwygm nhưeqot ta thậqhnit sựssulcwygzzvpn tặsaaxc lụrcuic lâegakm.


cwygn Sơzzvpn đtqihtfnw mặsaaxc toátqiht mồtdruxqcli lạrwgsnh:

- Dạrwgs dạrwgs... Trưeqotơzzvpng tưeqotlnaing quâegakn.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng đtqihiềggnsu chỉtfnwnh sắdrpic mặsaaxt ngồtdrui xuốxgygng màcwyg nghiêdybcm túhmjic nóybmci:

- Sau nàcwygy cátqihc ngưeqotơzzvpi cóybmcqpnonh toátqihn gìevuz khôxqclng, còagmyn muốxgygn tiếdtkwp tụrcuic nhưeqot vậqhniy sao? Nếdtkwu nhưeqottqihc ngưeqotơzzvpi chátqihn thìevuzybmc thểsaax theo ta làcwygm tùcygny tùcygnng, làcwygm nêdybcn mộrcuit sựssul nghiệohpjp oanh liệohpjt, Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng ta cũywljng sẽhtoq khôxqclng bạrwgsc đtqihãkpyvi cátqihc ngưeqotơzzvpi.

cwygn Sơzzvpn kíqpnoch đtqihrcuing nóybmci khôxqclng ra lờgjuxi, phịigjmch mộrcuit tiếdtkwng quỳitux xuốxgygng màcwygybmci:

- Đagmya tạrwgs chúhmjia côxqclng ban ơzzvpn đtqihiểsaaxn Hàcwygn Sơzzvpn đtqihgjuxi nàcwygy bátqihn mệohpjnh cho chúhmjia côxqclng, từsfns nay vềggns sau xe trưeqotlnaic mãkpyv sau tuyệohpjt khôxqclng cóybmc mộrcuit câegaku oátqihn hậqhnin bằtdrung khôxqclng thìevuz thiêdybcn lôxqcli giátqihng xuốxgygng chếdtkwt khôxqclng yêdybcn làcwygnh.

cwygn Sơzzvpn nóybmci câegaku nàcwygy vôxqclcygnng âegakm vang hữmzfpu lựssulc, trầqhnim bổvbta du dưeqotơzzvpng mọcxrpi ngưeqotgjuxi nghe đtqihggnsu khen hắdrpin.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng thỏtfnwa mãkpyvn gậqhnit nhẹcjqc đtqihqhniu:

- Ngưeqotơzzvpi đtqihsaaxng lêdybcn đtqihi đtqihsaaxi látqiht nữmzfpa ngưeqotơzzvpi thưeqotơzzvpng lưeqotsaaxng vớlnaii mọcxrpi ngưeqotgjuxi, ai nguyệohpjn ýohpj theo ta thìevuz chuẩlnain bịigjm lui xuốxgygng Nam Trưeqotgjuxng Giang, tuy nhiêdybcn hiệohpjn tạrwgsi thờgjuxi gian cấcxrpp bátqihch, ta khôxqclng thểsaax tiệohpjn đtqihưeqotgjuxng đtqihi cùcygnng vớlnaii cátqihc ngưeqotơzzvpi sau nàcwygy chúhmjing ta sẽhtoq gặsaaxp nhau lạrwgsi ởcjqc Giang Nam.

cwygn Sơzzvpn khôxqclng cóybmc ýohpj kiếdtkwn liêdybcn tụrcuic gậqhnit đtqihqhniu sau đtqihóybmczzvp linh nóybmci vớlnaii chúhmjing lâegaku la:

- Ai dátqihm đtqihem chuyệohpjn buổvbtai tốxgygi hôxqclm nay gặsaaxp Trưeqotơzzvpng đtqihrwgsi nhâegakn nóybmci ra ngoàcwygi Hàcwygn Sơzzvpn ta làcwyg ngưeqotgjuxi đtqihqhniu tiêdybcn lấcxrpy đtqihqhniu củywlja hắdrpin.

Sau đtqihóybmc hắdrpin lạrwgsi quátqiht:

- Cóybmc nghe hay khôxqclng.


Đagmyátqihm lâegaku la phíqpnoa dưeqotlnaii đtqihâegaku dátqihm nóybmci nhiềggnsu mỗsaaxi ngưeqotgjuxi đtqihggnsu cẩlnain thậqhnin:

- Tiểsaaxu nhâegakn minh bạrwgsch.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng lúhmjic nàcwygy bỗsaaxng chuyểsaaxn ngữmzfp khíqpno:

- Đagmyúhmjing rồtdrui Hàcwygn Sơzzvpn ngưeqotơzzvpi biếdtkwt quâegakn đtqihrcuii củywlja Lýohpj Thúhmjic tớlnaii đtqihâegaky rồtdrui tạrwgsi sao khôxqclng chuyểsaaxn đtqihi, còagmyn nữmzfpa ngưeqotơzzvpi biếdtkwt bọcxrpn họcxrp tạrwgsi sao lạrwgsi tớlnaii nơzzvpi nghèdtkwo nàcwygn nàcwygy khôxqclng?

cwygn Sơzzvpn cúhmjii đtqihqhniu nóybmci:

- Bọcxrpn thuộrcuic hạrwgs biếdtkwt rõcjqc, tuy nhiêdybcn cũywljng khôxqclng đtqihsaaxcjqc trong lòagmyng, phảxmoci biếdtkwt rằtdrung ởcjqc đtqihâegaky thátqihi lĩybmcnh ba hàcwygo sơzzvpn mạrwgsch, núhmjii non hùcygnng trátqihng mộrcuit khi chúhmjing ta lêdybcn núhmjii ai màcwygegaky khóybmc dễcwyg đtqihưeqotsaaxc.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng cảxmocm thấcxrpy cóybmcohpj khôxqclng kìevuzm đtqihưeqotsaaxc màcwyg gậqhnit nhẹcjqc đtqihqhniu.

cwygn Sơzzvpn thấcxrpy Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng vui vẻtqih thìevuz mừsfnsng thầqhnim lạrwgsi dũywljng cảxmocm nóybmci tiếdtkwp:

- Màcwyg quâegakn đtqihrcuii Lýohpj Thúhmjic tớlnaii nơzzvpi nàcwygy hìevuznh nhưeqotcwygevuz mộrcuit ngưeqotgjuxi têdybcn làcwyg Từsfns Hoảxmocng.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng chấcxrpn đtqihrcuing.

- Vậqhniy ngưeqotơzzvpi biếdtkwt rằtdrung Từsfns Hoảxmocng hiệohpjn tạrwgsi đtqihang ẩlnain nátqihu ởcjqczzvpi nàcwygo khôxqclng?

cwygn Sơzzvpn lắdrpic đtqihqhniu:- Ởdhmn trêdybcn núhmjii rộrcuing lớlnain nhưeqot thếdtkw, nhấcxrpt thờgjuxi khôxqclng thểsaax biếdtkwt ởcjqc đtqihâegaku, tuy nhiêdybcn chúhmjia côxqclng nếdtkwu nhưeqot muốxgygn biếdtkwt rõcjqc thìevuz kỳitux thậqhnit cũywljng khôxqclng khóybmc, huynh đtqihohpj thuộrcuic hạrwgs phầqhnin lớlnain đtqihãkpyv quen sốxgygng ởcjqc trêdybcn núhmjii tìevuzm ngưeqotgjuxi ởcjqc trong núhmjii vẫddukn cóybmc phầqhnin nắdrpim chắdrpic.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng vui mừsfnsng nóybmci:


- Vậqhniy thìevuz rấcxrpt tốxgygt cátqihc ngưeqotơzzvpi mau vềggns chuẩlnain bịigjm mộrcuit chúhmjit đtqihi, ta muốxgygn đtqihiềggnsu tra ra Từsfns Hoảxmocng trong thờgjuxi gian ngắdrpin.

cwygn Sơzzvpn tuy khôxqclng biếdtkwt tạrwgsi sao Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng coi trọcxrpng Từsfns Hoảxmocng nhưeqot vậqhniy tuy nhiêdybcn tâegakn chủywlj đtqihãkpyv ra lệohpjnh hắdrpin khôxqclng thểsaax khôxqclng làcwygm, vìevuz vậqhniy cùcygnng vớlnaii Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng vàcwyg mộrcuit đtqihxgygng lâegaku la quay trởcjqc vềggnshmjii.

Vềggns đtqihếdtkwn sơzzvpn trạrwgsi trờgjuxi đtqihãkpyv gầqhnin sátqihng, Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng hơzzvpi mệohpjt nhọcxrpc, Hàcwygn Sơzzvpn dàcwygn xếdtkwp chỗsaax nghỉtfnw cho hắdrpin, sau đtqihóybmc triệohpju tậqhnip tấcxrpt cảxmocegaku la ra lệohpjnh cho bọcxrpn họcxrp chia thàcwygnh từsfnsng tổvbta đtqihi tìevuzm Từsfns Hoảxmocng.

tqihi gọcxrpi làcwyg nhiềggnsu ngưeqotgjuxi lựssulc đtqihrwgsi chưeqota đtqihqhniy mộrcuit buổvbtai sátqihng đtqihãkpyvybmc ngưeqotgjuxi phátqiht hiệohpjn ra ởcjqccygnng núhmjii phíqpnoa nam cóybmc dấcxrpu vếdtkwt ngưeqotgjuxi nghỉtfnw ngơzzvpi qua, trêdybcn mặsaaxt đtqihcxrpt cóybmc đtqihsaax lạrwgsi tro vàcwygxqclng củywlja đtqihrcuing vậqhnit, mọcxrpi ngưeqotgjuxi phấcxrpn chấcxrpn liềggnsn đtqihuổvbtai theo.

Đagmyúhmjing lúhmjic nàcwygy ởcjqc trong núhmjii xuấcxrpt hiệohpjn nhiềggnsu dấcxrpu châegakn hơzzvpn cỏtfnwegaky lộrcuin xộrcuin rấcxrpt nhiềggnsu còagmyn cóybmc cảxmoc dấcxrpu vếdtkwt nấcxrpu cơzzvpm, mộrcuit đtqihqhniu mụrcuic cảxmocm thấcxrpy khôxqclng tốxgygt ởcjqczzvpi núhmjii thẳaiofm nàcwygy rõcjqccwygng khôxqclng chỉtfnwybmc mộrcuit mìevuznh Từsfns Hoảxmocng cóybmc lẽhtoq đtqihrcuii ngũywlj củywlja Lýohpj Thúhmjic cũywljng đtqihãkpyv đtqihuổvbtai tớlnaii, nghĩybmc tớlnaii đtqihâegaky hắdrpin vộrcuii vàcwygng gọcxrpi ngưeqotgjuxi mau chóybmcng hồtdrui bátqiho Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng, đtqihsaax cho Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng nhanh chóybmcng cóybmcsaaxng biếdtkwn.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng đtqihrwgst đtqihưeqotsaaxc tin tứsaaxc, cơzzvpm trưeqota chỉtfnw ăazvin mộrcuit nửrwgsa liềggnsn vộrcuii vãkpyv gọcxrpi ngưeqotgjuxi tụrcui tậqhnip sau đtqihóybmc theo ngưeqotgjuxi dẫddukn đtqihưeqotgjuxng kia rờgjuxi đtqihi, ởcjqc trêdybcn đtqihưeqotgjuxng nghe lâegaku la hồtdrui bátqiho Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng lòagmyng nhưeqot lửrwgsa đtqihxgygt, chiếdtkwu theo tìevuznh hìevuznh củywlja Từsfns Hoảxmocng đtqihtqihn chừsfnsng hắdrpin đtqihang gặsaaxp rấcxrpt nhiềggnsu nguy hiểsaaxm làcwygnh íqpnot dữmzfp nhiềggnsu, Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng cầqhnin phảxmoci nhanh chóybmcng tìevuzm đtqihưeqotsaaxc.

Đagmyưeqotgjuxng núhmjii càcwygng ngàcwygy càcwygng khóybmc đtqihi rậqhnim rạrwgsp bẫdduky rậqhnip chôxqclng gai, đtqihigjma thếdtkw hung hiểsaaxm, tâegakm tìevuznh củywlja Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng cũywljng trầqhnim xuốxgygng.

Bỗsaaxng nhiêdybcn cóybmc ngưeqotgjuxi cấcxrpt tiếdtkwng:

- Chúhmjia côxqclng nhìevuzn xem...

Mộrcuit ưeqotng vệohpj đtqihrcuit nhiêdybcn chỉtfnw mộrcuit câegaky đtqihrwgsi thụrcuitqihch đtqihóybmc khôxqclng xa, Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng theo ngóybmcn tay màcwyg nhìevuzn tớlnaii, thìevuz thấcxrpy mộrcuit têdybcn líqpnonh thấcxrpt khiếdtkwu chảxmocy mátqihu, thâegakn thểsaax dựssula vàcwygo đtqihrwgsi thủywlj, tửrwgs trạrwgsng vôxqclcygnng khủywljng bốxgyg.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng thầqhnim kinh hãkpyvi, dẫddukn ngưeqotgjuxi chạrwgsy tớlnaii, mộrcuit Ưazving vệohpj đtqihrcuing tátqihc lưeqotu loátqiht kiểsaaxm tra thi thểsaax.

Sau nửrwgsa ngàcwygy Ưazving vệohpj kia mớlnaii hồtdrui bátqiho kếdtkwt quảxmoc:

- Chúhmjia côxqclng ngưeqotgjuxi nàcwygy vừsfnsa chếdtkwt khôxqclng lâegaku, toàcwygn thâegakn chỉtfnwybmcdybcn trátqihi làcwygybmc vếdtkwt thưeqotơzzvpng nhưeqotng vôxqclcygnng tríqpno mạrwgsng, theo thuộrcuic hạrwgs đtqihtqihn, hắdrpin bịigjm mộrcuit kíqpnoch đtqihátqihnh chếdtkwt hơzzvpn nữmzfpa khôxqclng phảxmoci giốxgygng nhưeqot đtqihátqihnh léwklxn.

Triệohpju Vũywlj uốxgygn lưeqotqhnii màcwygybmci:

- Nóybmci nhưeqot vậqhniy Từsfns Hoảxmocng phảxmoci ởcjqc gầqhnin đtqihâegaky.

Trưeqotơzzvpng Lãkpyvng nghiêdybcng đtqihqhniu trầqhnim tưeqot nửrwgsa ngàcwygy sau đtqihóybmc hỏtfnwi Ưazving vệohpj:

- Đagmytqihn chừsfnsng chếdtkwt bao lâegaku?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.