Phong Lưu Tam Quốc

Chương 198 : Đạo phỉ

    trước sau   
Nếqqrau nhưlqeg đbejiôcminng tiếqqran Lạdgevc Dưlqegơwecwng theo đbejizulfa bàzhfnn củdmdfa Tàzhfno Tháqvvto lui vềofsb Lạdgevc Dưlqegơwecwng thìyydf khôcminng kháqvvtc nàzhfno tìyydfm tớcdhdi cáqvvti chếqqrat, Tàzhfno Tháqvvto đbejidgevi quâwrcdn đbejiãgjty tớcdhdi chỉtffd cầfxlwn bịzulf hắljnxn bắljnxt gặcdhdp làzhfn toàzhfnn quan bịzulf diệyydft, nếqqrau nhưlqeg theo con đbejiưlqegcminng lúfphyc đbejii trởgjty vềofsb thìyydflaixng rấzlwtt nguy hiểvvjzm, nếqqrau nhưlqegzhfno Tháqvvto vàzhfnlqegu Biểvvjzu đbejidgevt thàzhfnnh hiệyydfp nghịzulfyydf, ởgjty Kinh Châwrcdu chặcdhdn đbejiưlqegcminng mìyydfnh thìyydf khôcminng thểvvjz vềofsb đbejiưlqegkwgec, tójxqim lạdgevi vẫhtfnn nêvdkmn kiếqqram đbejiưlqegcminng kháqvvtc.

cminm nay Trưlqegơwecwng Lãgjtyng tớcdhdi mộteibt huyệyydfn thàzhfnnh nho nhỏfvzlgjty Hoằfphyng Nôcminng, huyệyydfn thàzhfnnh nàzhfny núfphyi tứtlpe phíbovaa bao quanh.

Trưlqegcdhdc mắljnxt mọarvdi ngưlqegcmini vừbejia đbejii ra mộteibt tòehlka núfphyi hoang toàzhfnn bâwrcdy giờcmin thấzlwty ngưlqegcmini thìyydf quảwkmy thựehlkc vôcminluzing hưlqegng phấzlwtn.

Nhưlqegng Trưlqegơwecwng Lãgjtyng chợkwget pháqvvtt hiệyydfn ra mộteibt chuyệyydfn kỳcpuq quáqvvti dâwrcdn chúfphyng giốsvaang nhưlqeg gặcdhdp phảwkmyi đbejidgevi đbejizulfch vậvvjzy ởgjty trong nộteibi thàzhfnnh ngưlqegcmini qua đbejiưlqegcminng íbovat đbejiếqqran thưlqegơwecwng cảwkmym, mang theo bao phụehlkc hàzhfnnh lýehlkzhfn rờcmini khỏfvzli thàzhfnnh.

Vấzlwtt vảwkmy lắljnxm mớcdhdi tìyydfm đbejiưlqegkwgec mộteibt kháqvvtch sạdgevn đbejiúfphyng lúfphyc chuẩgekmn bịzulf đbejiójxqing cửxhkca, gõuwjb cửxhkca cảwkmy buổvxfvi cũlaixng khôcminng cójxqi ngưlqegcmini đbejiáqvvtp lạdgevi.

fphyc nàzhfny Lữqvvtlqegcminng ởgjty trêvdkmn phốsvaa bỗzhfnng nhiêvdkmn nhìyydfn thấzlwty ngưlqegcmini muốsvaan rờcmini khỏfvzli thàzhfnnh thìyydf vộteibi gọarvdi theo:


- Nàzhfny đbejiếqqran tộteibt cùluzing làzhfnjxqi chuyệyydfn gìyydf xảwkmyy ra?

Ngưlqegcmini kia cũlaixng lộteib ra vẻemvz sợkwgegjtyi toàzhfnn thâwrcdn pháqvvtt run, khuôcminn mặcdhdt trắljnxng bệyydfch trởgjtyvdkmn táqvvti nhợkwget, bịzulf Lữqvvtlqegcminng hùluzi dọarvda khôcminng nójxqii ra lờcmini.

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng tứtlpec giậvvjzn nhìyydfn Lữqvvtlqegcminng lạdgevi dịzulfu dàzhfnng nhìyydfn qua ngưlqegcmini kia màzhfnjxqii:

- Đwrcddgevi thúfphyc đbejiếqqran tộteibt cùluzing làzhfn xảwkmyy ra chuyệyydfn gìyydf?

Ngưlqegcmini kia thấzlwty Trưlqegơwecwng Lãgjtyng vẻemvz mặcdhdt hòehlka hoãgjtyn giốsvaang nhưlqeg khôcminng cójxqi áqvvtc ýehlk thìyydf mớcdhdi thởgjty hắljnxt ra màzhfnjxqii:

- Cáqvvtc vịzulf từbejiwecwi kháqvvtc, nójxqii cho cáqvvtc vịzulf biếqqrat mau chạdgevy đbejii ởgjty ngọarvdn núfphyi phíbovaa nam xuấzlwtt hiệyydfn đbejidgevo tặcdhdc ba ngàzhfny trưlqegcdhdc xuốsvaang đbejiâwrcdy cưlqegcdhdp bójxqic bởgjtyi vìyydf đbejidgevo tặcdhdc kia tuy hung hiểvvjzm cưlqegcdhdp bójxqic nhưlqegng khôcminng hạdgevi mạdgevng ngưlqegcmini.

lqegơwecwng Dung kỳcpuq quáqvvti hỏfvzli;

- Vậvvjzy quan hiệyydfn ởgjty đbejiâwrcdy đbejiâwrcdu rồdmdfi bọarvdn họarvd mặcdhdc kệyydf sao?

Ngưlqegcmini kia cưlqegcmini khổvxfvjxqii:

- Vàzhfni ngàzhfny trưlqegcdhdc hắljnxn bỏfvzl chạdgevy rồdmdfi, bởgjtyi vìyydf quâwrcdn đbejiteibi Lýehlk Thúfphyc đbejiãgjty đbejiáqvvtnh tớcdhdi nơwecwi.

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng sợkwgegjtyi kêvdkmu lêvdkmn mộteibt tiếqqrang:

- Thậvvjzt hay giảwkmy?

Ngưlqegcmini kia khẳbapong đbejizulfnh màzhfn gậvvjzt nhẹkilg đbejifxlwu:


- Đwrcdưlqegơwecwng nhiêvdkmn làzhfn thậvvjzt bằfphyng khôcminng ta cũlaixng khôcminng mang tiềofsbn bạdgevc chạdgevy đbejii.

lqegơwecwng Dung thấzlwty Trưlqegơwecwng Lãgjtyng khổvxfvlqeg thìyydf khójxqi hiểvvjzu hỏfvzli:

- Lãgjtyo côcminng làzhfnm sao vậvvjzy cójxqiyydf khôcminng đbejiúfphyng sao?

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng gậvvjzt đbejifxlwu hắljnxn híbovat mộteibt hơwecwi rồdmdfi tỉtffdnh táqvvto nójxqii:

- Chuyệyydfn nàzhfny cójxqi vấzlwtn đbejiofsb chúfphyng ta cùluzing nhau tớcdhdi đbejiâwrcdy mịzulft mùluzizhfnehlk Thúfphyc cũlaixng khôcminng cójxqi khảwkmyteibng đbejii qua nơwecwi nàzhfny bởgjtyi vìyydf chiếqqrau theo cáqvvtch làzhfnm củdmdfa hắljnxn thìyydfwecwi nàzhfno đbejiáqvvtnh bạdgevi hắljnxn sẽteib khôcminng quay trởgjty vềofsb.

- Trừbeji phi...

Bỗzhfnng nhiêvdkmn lôcminng màzhfny củdmdfa Trưlqegơwecwng Lãgjtyng nhảwkmyy dựehlkng hắljnxn đbejiteibt nhiêvdkmn nhớcdhd tớcdhdi đbejiiềofsbu gìyydf đbejiójxqi.

- Trừbeji phi cáqvvti gìyydf?

Triệyydfu Vũlaix nghiêvdkmng đbejifxlwu hiếqqrau kỳcpuq hỏfvzli?- Nếqqrau ta đbejiqvvtn khôcminng sai bọarvdn họarvd nhấzlwtt đbejizulfnh đbejiang trêvdkmn đbejiưlqegcminng đbejiuổvxfvi theo ai đbejiójxqi sau đbejiójxqi mớcdhdi tớcdhdi nơwecwi nàzhfny.

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng càzhfnng nghĩnozuzhfnng thấzlwty cójxqi khảwkmyteibng.

- Chẳbapong lẽteib lạdgevi làzhfn Từbeji Hoảwkmyng?

lqegơwecwng Dung ra chiềofsbu suy nghĩnozu.

- Cójxqi lẽteib đbejiúfphyng làzhfn hắljnxn.


Trưlqegơwecwng Lãgjtyng vôcminluzing hưlqegng phấzlwtn hồdmdfi đbejiáqvvtp.

- Vớcdhdi thựehlkc lựehlkc biểvvjzu hiệyydfn củdmdfa Từbeji Hoảwkmyng ởgjtyzhfnm Cốsvaac quan Lýehlk Thúfphyc khôcminng chừbejing sẽteib đbejiteibng lòehlkng yêvdkmu tàzhfni cáqvvti gọarvdi làzhfn nghìyydfn quâwrcdn khójxqijxqi mộteibt tưlqegcdhdng khójxqi cầfxlwu làzhfn đbejidgevo lýehlkzhfny, hơwecwn nữqvvta Từbeji Hoảwkmyng còehlkn làzhfn siêvdkmu cấzlwtp đbejidgevi tưlqegcdhdng, lầfxlwn trưlqegcdhdc Lữqvvt Khoáqvvtng khôcminng phảwkmyi cũlaixng nójxqii, sau khi Hàzhfnm Cốsvaac quan bi pháqvvt Từbeji Hoảwkmyng khôcminng cójxqi tung tíbovach sao, ngâwrcdm lạdgevi hắljnxn cũlaixng giốsvaang nhưlqeg chúfphyng ta lạdgevc đbejiàzhfnn màzhfn chạdgevy trốsvaan.

jxqii đbejiếqqran phầfxlwn sau Trưlqegơwecwng Lãgjtyng cưlqegcmini to ha ha.

lqegơwecwng Dung cũlaixng hứtlpeng thúfphy liềofsbn cưlqegcmini nójxqii:

- Lãgjtyo côcminng khôcminng phảwkmyi chàzhfnng cójxqi chủdmdf ýehlk vớcdhdi Từbeji Hoảwkmyng chứtlpe?

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng cưlqegcmini hắljnxc hắljnxc hai tiếqqrang rồdmdfi khẳbapong đbejizulfnh gậvvjzt đbejifxlwu:

- Nếqqrau nhâwrcdn tàzhfni đbejivvjz đbejiójxqi khôcminng cầfxlwn thìyydf đbejiúfphyng làzhfn phíbova củdmdfa trờcmini.

- Thếqqra nhưlqegng màzhfn chúfphyng ta nhâwrcdn thủdmdf quáqvvt íbovat núfphyi rừbejing lạdgevi rộteibng lớcdhdn cho dùluzi Từbeji Hoảwkmyng thậvvjzt sựehlk đbejiãgjty tớcdhdi thìyydf chúfphyng ta cũlaixng nhưlqegehlk kim đbejiáqvvty bểvvjzzhfnm sao tìyydfm đbejiưlqegkwgec hắljnxn đbejiâwrcdy cộteibng thêvdkmm binh mãgjtyehlk Thúfphyc đbejiuiổvxfv theo íbovat thìyydfteibm ba nghìyydfn nhiềofsbu thìyydf mộteibt vạdgevn chúfphyng ta gặcdhdp phảwkmyi thìyydf xong đbejicmini.

lqegơwecwng Dung canh cáqvvtnh màzhfnjxqii.

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng trầfxlwm tưlqeg nửxhkca ngàzhfny:

- Nójxqii cũlaixng đbejiúfphyng tuy nhiêvdkmn chúfphyng ta cũlaixng khôcminng thểvvjz ôcminm câwrcdy đbejikwgei thỏfvzljxqi đbejiúfphyng khôcminng?

lqegơwecwng Dung gậvvjzt nhẹkilg đbejifxlwu Trưlqegơwecwng Lãgjtyng đbejiãgjty ra lệyydfnh đbejivvjz cho chúfphyng Ưvvjzng vệyydf chia nhau tìyydfm hiểvvjzu tin tứtlpec, màzhfn Lữqvvt Khoáqvvtng Lữqvvtlqegcminng thìyydf bốsvaan phíbovaa tìyydfm chỗzhfngekmn náqvvtu vạdgevn nhấzlwtt xảwkmyy ra chuyệyydfn gìyydf thìyydf mọarvdi ngưlqegcmini cũlaixng cójxqi thểvvjz bảwkmyo vệyydfbovanh mạdgevng, hơwecwn nữqvvta bọarvdn họarvd quyếqqrat đbejizulfnh trưlqegcdhdc khi trờcmini tốsvaai sẽteib tậvvjzp hợkwgep lạdgevi ởgjty kháqvvtch sạdgevn.

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng sau khi phâwrcdn côcminng hoàzhfnn tấzlwtt thìyydf liềofsbn cùluzing vớcdhdi Triệyydfu Vũlaixlqegơwecwng Dung đbejii dạdgevo khắljnxp bốsvaan phíbovaa, hơwecwn nữqvvta còehlkn đbejiem hoàzhfnn cảwkmynh đbejizulfa lýehlk củdmdfa huyệyydfn thàzhfnnh kiêvdkmm tra mộteibt lầfxlwn, lúfphyc trờcmini sắljnxp tốsvaai mớcdhdi trởgjty vềofsb kháqvvtch sạdgevn.


Khôcminng lâwrcdu sau chúfphyng Ưvvjzng vệyydflaixng ủdmdflaix trởgjty vềofsb bọarvdn họarvd đbejiofsbu khôcminng thu hoạdgevch đbejiưlqegkwgec kếqqrat quảwkmyyydf.

fphyng lúfphyc đbejiáqvvtm ngưlqegcmini Trưlqegơwecwng Lãgjtyng chuẩgekmn bịzulf nghỉtffd ngơwecwi thìyydfvdkmn ngoàzhfni kháqvvtch sạdgevn bỗzhfnng nhiêvdkmn truyềofsbn tớcdhdi thanh âwrcdm ầfxlwm ĩnozu, thỉtffdnh thoảwkmyng cójxqi tiếqqrang đbejidgevi háqvvtn théoajit lớcdhdn.

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng thấzlwtt kinh vộteibi vàzhfnng cùluzing vớcdhdi Dưlqegơwecwng Dung mặcdhdc quầfxlwn áqvvto đbejii ra khỏfvzli phòehlkng kháqvvtch.

fphyc nàzhfny Ưvvjzng vệyydf hồdmdfi báqvvto:

- Chúfphya côcminng bêvdkmn ngoàzhfni hìyydfnh nhưlqegjxqi mộteibt đbejiáqvvtm đbejidgevo phỉtffd, tớcdhdi từbejing nhàzhfnzhfnlqegcdhdp bójxqic.

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng hừbeji lạdgevnh mộteibt tiếqqrang sắljnxc mặcdhdt trầfxlwm nhưlqegteibng màzhfnjxqii:

- Quốsvaac nạdgevn lâwrcdm đbejifxlwu khôcminng cứtlpeu quốsvaac màzhfn đbejii vàzhfno nhàzhfnlqegcdhdp củdmdfa, tộteibi đbejiáqvvtng tru diệyydft.

Mọarvdi ngưlqegcmini thấzlwty Trưlqegơwecwng Lãgjtyng biểvvjzu hiệyydfn khíbova thếqqra nhưlqeg vậvvjzy liềofsbn im lặcdhdng đbejitlpeng ởgjty mộteibt bêvdkmn.

tffd trong phòehlkng kháqvvtch yêvdkmn lặcdhdng mộteibt mảwkmyng khôcminng cójxqi ngưlqegcmini nàzhfno dáqvvtm nójxqii chuyệyydfn, chỉtffdjxqi Trưlqegơwecwng Lãgjtyng lạdgevnh lùluzing nhìyydfn vềofsb phíbovaa cáqvvtnh cửxhkca.

Thờcmini gian từbejing giọarvdt từbejing giọarvdt chảwkmyy đbejii, ngọarvdn đbejièoxqsn trong phòehlkng kháqvvtch dầfxlwn trởgjtyvdkmn ảwkmym đbejidgevm thanh âwrcdm hôcmin hoáqvvtn ởgjtyvdkmn ngoàzhfni ngàzhfny càzhfnng lớcdhdn.

- Rầfxlwm.

Cửxhkca lớcdhdn kháqvvtch sạdgevn đbejiãgjty bịzulf ngưlqegcmini ta đbejidgevp pháqvvtzhfnlqegcdhdc vàzhfno, thầfxlwn kinh mọarvdi ngưlqegcmini đbejiofsbu chấzlwtn đbejiteibng tấzlwtt cảwkmy áqvvtnh mắljnxt đbejiofsbu nhìyydfn vềofsb phíbovaa ngoàzhfni cửxhkca, chỉtffdjxqi Trưlqegơwecwng Lãgjtyng làzhfn lạdgevnh lùluzing khôcminng đbejivvjz ýehlk tớcdhdi đbejidgevo tặcdhdc, lạdgevi nhìyydfn ngọarvdn đbejièoxqsn trêvdkmn bàzhfnn màzhfnvdkm mẩgekmn.

jxqi đbejiuốsvaac bêvdkmn ngoàzhfni hừbejing hựehlkc cháqvvty thoáqvvtng cáqvvti đbejiãgjty chiếqqrau sáqvvtng cảwkmy phòehlkng kháqvvtc nhưlqeg ban ngàzhfny.

- Khôcminng đbejiưlqegkwgec nhúfphyc nhíbovach mang nhữqvvtng thứtlpe đbejiáqvvtng giáqvvt ra đbejiâwrcdy.

Hai gãgjtywrcdu la vừbejia đbejiáqvvtteibng cửxhkca lớcdhdn cójxqi mộteibt gãgjty cầfxlwm đbejiao théoajip sáqvvtng loáqvvtng, cựehlkc kỳcpuq hung hăteibng đbejidgevp cửxhkca vàzhfno màzhfn lớcdhdn tiếqqrang nójxqii.

Sau đbejiójxqi mộteibt đbejiáqvvtm sơwecwn tặcdhdc xôcminng vàzhfno, têvdkmn đbejifxlwu lĩnozunh cấzlwtt tiếqqrang:

- Buổvxfvi tốsvaai hôcminm nay đbejidgevi gia tâwrcdm tìyydfnh tốsvaat cáqvvtc ngưlqegơwecwi đbejiem tấzlwtt cảwkmy nhữqvvtng đbejidmdf vậvvjzt cójxqi giáqvvt trịzulf giao ra đbejiâwrcdy, nếqqrau khôcminng đbejibejing tráqvvtch chúfphyng ta kháqvvtch khíbova.

- Vậvvjzy sao?

Trưlqegơwecwng Lãgjtyng mãgjtynh liệyydft ngẩgekmng đbejifxlwu lêvdkmn hai mắljnxt nhưlqeglqegxhkci kiếqqram đbejiâwrcdm thẳbapong vàzhfno sâwrcdu trong nộteibi tâwrcdm củdmdfa đbejidgevo tặcdhdc khôcminng kháqvvtch khíbovazhfnjxqii.

- A...

vdkmn đbejifxlwu lĩnozunh kia rung mạdgevnh thâwrcdn hìyydfnh, dưlqegcdhdi áqvvtnh mắljnxt sáqvvtng quắljnxc củdmdfa Trưlqegơwecwng Lãgjtyng, hắljnxn toàzhfnn thâwrcdn réoajit run, thầfxlwn sắljnxc phứtlpec tạdgevp thốsvaat lêvdkmn:

- Côcminng tửxhkc... làzhfn Trưlqegơwecwng Lãgjtyng....

Lờcmini nàzhfny vừbejia thốsvaat ra chúfphyng ưlqegng vệyydf liềofsbn khiếqqrap sợkwge liếqqrac nhìyydfn nhau, đbejiao théoajip rúfphyt ra khỏfvzli vỏfvzl trong nhấzlwtt thờcmini sáqvvtt khíbova nổvxfvi lêvdkmn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.