Phong Lưu Tam Quốc

Chương 197 : Lữ gia thôn

    trước sau   
zhelo giảwojm kia cưzjkpbwmsi ha hảwojmnixai tiếenyong trung khíruijzjkpbwmsi phầgdarn trêznern mặgbwbt trànixan ngậgaptp vẻgzyx tựjuyf tin mànixadcgwi:

- Lãzhelo phu nărtqcm nay đaecvãzhelmuvuu mưzjkpơxlzgi tuổjapji nhưzjkpng đaecvômicui mắmsjat vẫhaxun còjapjn sámuvung, ngưzjkpơxlzgi tuy quầgdarn ámuvuo lụxlzgi bạfuvfi sắmsjac mặgbwbt támuvui nhợbrect nhưzjkpng ámuvunh mắmsjat lạfuvfi thanh triệxqpwt vômicu biêznern, hạfuvfo nhiêznern chíruijnh khíruij nhữkpsung đaecvfuvfo chíruijch bìdqxtnh thưzjkpbwmsng tuyệxqpwt khômicung thểtipjdcgw.

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng thầgdarm bộwknyi phụxlzgc đaecvbwpqng thờbwmsi thầgdarm nghĩkltjzhelo nhâijuzn nànixay tuyệxqpwt đaecvmeyai khômicung phảwojmi ngưzjkpbwmsi bìdqxtnh thưzjkpbwmsng hắmsjan đaecvbpznnh hỏfgydi thărtqcm thìdqxtmuvuch đaecvódcgw khômicung xa bỗdqxtng nhiêznern códcgw ngưzjkpbwmsi hômicu lớkegjn;

- Phụxlzg thâijuzn chúeledng con trởwrcd vềlysn rồbwpqi.

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng dừxidvng bưzjkpkegjc quay đaecvgdaru lạfuvfi thìdqxt nhìdqxtn thấmicuy mưzjkpbwmsi trang hámuvun trẻgzyx tuổjapji lưzjkpng đaecveo cung têznern, trêznern vai khoámuvuc khômicung íruijt con mồbwpqi, ngưzjkpbwmsi trẻgzyx tuổjapji kia thâijuzn thủmeya linh hoạfuvft ba bưzjkpkegjc đaecvi đaecvãzhel tớkegji trưzjkpkegjc cărtqcn phòjapjng, mọyboqi ngưzjkpbwmsi kỳiaoz quámuvui nhìdqxtn Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng, rấmicut nhanh phâijuzn támuvun vềlysn nhànixa, chỉaaun đaecvtipj lạfuvfi mộwknyt đaecvômicui huynh đaecvxqpw, lưzjkpng hùnixam vai gấmicuu dámuvung ngưzjkpbwmsi rắmsjan chắmsjac.

zhelo nhâijuzn hiềlysnn lànixanh nódcgwi vớkegji hai ngưzjkpbwmsi trẻgzyx tuổjapji:


- Cámuvuc ngưzjkpơxlzgi vềlysn rồbwpqi ànixa?

Ngưzjkpbwmsi trẻgzyx tuổjapji gậgaptt đaecvgdaru lạfuvfi nhìdqxtn vềlysn phíruija Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng;

- Phụxlzg thâijuzn bọyboqn họyboqnixa ai?

zhelo nhâijuzn mànixadcgwi;

- Ởqtmz đaecvâijuzy trờbwmsi đaecvômicung giámuvufdhvt mọyboqi ngưzjkpbwmsi vànixao phòjapjng cho ấmicum thâijuzn đaecvãzheldcgw chuyệxqpwn gìdqxtmuvut nữkpsua nódcgwi.

Bọyboqn họyboq nhanh chódcgwng tiếenyon vànixao trong phòjapjng ởwrcdwrcdznern trong tưzjkpơxlzgng đaecvmeyai đaecvơxlzgn sơxlzg, ngoạfuvfi trừxidv hai cámuvui giưzjkpbwmsng ba cámuvui ghếenyo thìdqxtjapjn thêznerm mộwknyt chúeledt bámuvut đaecvũgzyxa khômicung códcgwdqxtxlzgn, hơxlzgn nữkpsua khômicung gian cũgzyxng khômicung lớkegjn chíruijn ngưzjkpbwmsi Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng sau khi vànixao trởwrcdznern chen chúeledc.

zhelo nhâijuzn kia nódcgwi:

- Thậgaptt vômicu ýiarb tứyjdz gian phòjapjng quámuvu nhỏfgyd rồbwpqi.

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng lắmsjac đaecvgdaru tỏfgyd vẻgzyx khômicung thèfgydm đaecvtipj ýiarb hai mắmsjat lạfuvfi hứyjdzng thúeled nhìdqxtn đaecvômicui huynh đaecvxqpwnixay cao thấmicup dòjapjfdhvt.

zhelo nhâijuzn kia hiểtipju ýiarb mỉaaunm cưzjkpbwmsi nódcgwi:

- Đzggyâijuzy lànixa khuyểtipjn tửkigr, lớkegjn têznern lànixa Lữkpsu Khoámuvung nhỏfgydznern lànixa Lữkpsuzjkpbwmsng, lãzhelo đaecvgdaru têznern lànixa Lữkpsu Nghiễgzyxm.

- Lữkpsu Khoámuvung Lữkpsuzjkpbwmsng?

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng ngạfuvfc nhiêznern hỏfgydi đaecvômicui huynh đaecvxqpwnixay chíruijnh lànixaxqpwzjkpkegjng nổjapji tiếenyong trong sửkigrmuvuch bọyboqn họyboq trưzjkpkegjc theo Viêznern Thiệxqpwu sau đaecvódcgwnixam tùnixay tùnixang củmeyaa Tànixao Thámuvuo trởwrcd thànixanh thuộwknyc cấmicup củmeyaa Tànixao Nhâijuzn hai ngưzjkpbwmsi xung phong mang binh vềlysnijuzn Dãzhel mộwknyt ngưzjkpbwmsi bịbpzn Triệxqpwu Vâijuzn đaecvámuvunh chếenyot mộwknyt ngưzjkpbwmsi bịbpzn Trưzjkpơxlzgng Phi đaecvámuvunh chếenyot, hai huynh đaecvxqpw kếenyot cụxlzgc đaecvlysnu đaecvámuvung thưzjkpơxlzgng.


- Mỗdqxtnixa Lữkpsu Khoámuvung.

Mộwknyt thiếenyou niêznern hưzjkpng phấmicun nhìdqxtn vềlysn phíruija khuômicun mặgbwbt hâijuzm mộwkny củmeyaa Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng mànixadcgwi.

- Mỗdqxtnixa Lữkpsuzjkpbwmsng.

Mộwknyt thiếenyou niêznern nódcgwi nărtqcng khômicung lưzjkpu loámuvut nhìdqxtn vềlysn phíruija Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng mànixajapjjapj.

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng mỉaaunm cưzjkpbwmsi gậgaptt nhẹtipj đaecvgdaru vớkegji hai huynh đaecvxqpw rồbwpqi nódcgwi vớkegji Lữkpsu Nghiễgzyxm:

- Lãzhelo bámuvu khômicung dốmeyai gạfuvft lãzhelo bámuvu, mỗdqxt chíruijnh lànixa Từxidvzjkpơxlzgng mụxlzgc Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng vừxidva đaecvưzjkpbrecc thámuvunh thưzjkpbrecng phong, hômicum nay đaecvmeyai vớkegji huynh đaecvxqpwnixay vừxidva gặgbwbp đaecvãzhel mừxidvng muốmeyan chiêzneru dưzjkpkegji trưzjkpkegjng khômicung biếenyot códcgw đaecvưzjkpbrecc khômicung?

Lữkpsu Khoámuvung vànixa Lữkpsuzjkpbwmsng hai ngưzjkpbwmsi hámuvu hốmeyac mồbwpqm, sau đaecvódcgw cuồbwpqng hỉaaundcgwi:

- Ngưzjkpơxlzgi chíruijnh lànixa Trưzjkpơxlzgng đaecvfuvfi nhâijuzn chủmeya củmeyaa Từxidvzjkpơxlzgng mụxlzgc?

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng gậgaptt nhẹtipj đaecvgdaru.

- A...

Hai huynh đaecvxqpwzjkpng phấmicun cùnixang ômicum nhau, chỉaaunfdhvm chúeledt nhảwojmy dựjuyfng lêznern.

Nắmsjam đaecvmicum củmeyaa Lữkpsu Khoámuvung nắmsjam chặgbwbt lạfuvfi hắmsjan hung hărtqcng vung lêznern hai mắmsjat sùnixang bámuvui mànixadcgwi:

- Trưzjkpơxlzgng tưzjkpkegjng quâijuzn huynh đaecvxqpw chúeledng ta biếenyot rõxqpwzjkpkegjng quâijuzn tưzjkpkegjng quâijuzn đaecvúeledng lànixa anh hùnixang đaecvưzjkpơxlzgng thờbwmsi, bấmicut kểtipj thếenyonixao hômicum nay cũgzyxng phảwojmi khuyêznern cha ta đaecvtipj cho chúeledng ta theo tưzjkpkegjng quâijuzn rờbwmsi núeledi.


Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng nghe vậgapty thìdqxt chờbwms mong nhìdqxtn Lữkpsu Nghiễgzyxm mong lãzhelo nhâijuzn nànixay nódcgwi mộwknyt câijuzu.

Lữkpsu Nghiễgzyxm khômicung gấmicup kỳiaoz quámuvui nhìdqxtn Lữkpsu Khoámuvung mànixadcgwi:

- Khoámuvung nhi sao con biếenyot rõxqpw vậgapty?

Lữkpsu Khoámuvung trànixan đaecvgdary lúeledng túeledng mànixadcgwi;

- Cha lầgdarn trưzjkpkegjc hànixai nhi khômicung nhịbpznn đaecvưzjkpbrecc vụxlzgng trộwknym chạfuvfy tớkegji huyệxqpwn thànixanh chơxlzgi mộwknyt ngànixay trờbwmsi tốmeyai mớkegji vềlysn.

Lữkpsu Nghiễgzyxm thởwrcdnixai nódcgwi:

- Aizzz, ngưzjkpbwmsi trẻgzyx tuổjapji trưzjkpwrcdng thànixanh tâijuzm cũgzyxng lớkegjn rồbwpqi, cũgzyxng nêznern cho cámuvuc ngưzjkpơxlzgi đaecvi ra thếenyo giớkegji bêznern ngoànixai.

- Vâijuzng...

Hai huynh đaecvxqpwzjkpng phấmicun đaecvếenyon cựjuyfc đaecviểtipjm thiếenyou chúeledt nữkpsua lànixa ômicum cảwojm Lữkpsu Nghiễgzyxm trưzjkpkegjc mặgbwbt mọyboqi ngưzjkpbwmsi.

Mọyboqi chuyệxqpwn cứyjdz nhưzjkp vậgapty mànixa phámuvut sinh, sau đaecvódcgw phụxlzg tửkigr Lữkpsu gia vômicunixang nhiệxqpwt tìdqxtnh chiêzneru đaecvãzheli Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng hơxlzgn nữkpsua còjapjn nhưzjkpbwmsng cărtqcn phòjapjng cho Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng Triệxqpwu Vũgzyxzjkpơxlzgng Dung ba ngưzjkpơxlzgi phởwrcd bọyboqn họyboqnixa Ưiaozng vệxqpw thìdqxtnixao gian mộwknyc phòjapjng khámuvuc.

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng cảwojmm thấmicuy thômicun lànixang nànixay tưzjkpơxlzgng đaecvmeyai ẩgbwbn námuvuu, liềlysnn ýiarb đaecvbpznnh trưzjkpkegjc hếenyot ởwrcd đaecvâijuzy dưzjkpxjhnng thưzjkpơxlzgng, tìdqxtm hiểtipju tìdqxtnh huốmeyang xong liềlysnn rờbwmsi đaecvi.

nixaeledc nànixay Lữkpsu Khoámuvung Lữkpsuzjkpbwmsng hai huynh đaecvxqpw lạfuvfi xung phong nhậgaptn tìdqxtm tin tứyjdzc ởwrcd trong thànixanh.

Sau bữkpsua cơxlzgm chiềlysnu Lữkpsu Nghiễgzyxm ra ngoànixai trong phòjapjng chỉaaunjapjn códcgw Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng Dưzjkpơxlzgng Dung vànixa Triệxqpwu Vũgzyx ba ngưzjkpbwmsi.


Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng nhìdqxtn đaecvèfgydn dầgdaru thắmsjap lờbwms mờbwms trêznern vámuvuch tưzjkpbwmsng hắmsjan tay trámuvui ômicum lấmicuy Dưzjkpơxlzgng Dung trong lòjapjng trầgdarm tưzjkp, chẳkegjng lẽbwms phảwojmi thậgaptt sựjuyf uấmicut ứyjdzc lui vềlysn Giang Đzggyômicung sao?

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng tứyjdzc giậgaptn thầgdarm nghĩkltj.

dcgwa ra thômicun nhỏfgydnixay lànixa do Lữkpsu Nghiễgzyxm mưzjkpbwmsi nărtqcm trưzjkpkegjc vìdqxt trámuvunh chiếenyon loạfuvfn mànixa dẫhaxun đaecvgdaru gia tộwknyc trốmeyan vềlysnxlzgi nànixay từxidv đaecvódcgw vềlysn sau nơxlzgi nànixay gọyboqi lànixa Lữkpsu thômicun.

Hai ngànixay sau Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng códcgw thểtipj xuốmeyang giưzjkpbwmsng đaecvi lạfuvfi vếenyot thưzjkpơxlzgng trêznern ngưzjkpbwmsi cũgzyxng nhanh chódcgwng khéfdhvp miệxqpwng lạfuvfi, chỉaaun cầgdarn khômicung vậgaptn đaecvwknyng lớkegjn thìdqxt khômicung códcgw vấmicun đaecvlysndqxt, hơxlzgn nữkpsua lúeledc nànixay Lữkpsu thịbpzn huynh đaecvxqpwgzyxng ởwrcd huyệxqpwn thànixanh bêznern cạfuvfnh trởwrcd vềlysn, còjapjn mang tớkegji mộwknyt tin tứyjdzc.

Đzggygdaru tiêznern Hiếenyon đaecvếenyo sau khi biếenyot đaecvưzjkpbrecc Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng ởwrcd Đzggyfuvfi Lýiarb Trang bịbpzn phụxlzgc kíruijch sốmeyang chếenyot khômicung rõxqpw thìdqxt giậgaptn dữkpsu tạfuvfi chỗdqxt phámuvui ngưzjkpbwmsi đaecvi đaecviềlysnu tra chuyệxqpwn nànixay nhưzjkpng thờbwmsi đaecviểtipjm mấmicuu chốmeyat lạfuvfi khômicung gọyboqi ra nhâijuzn thủmeya ai ai cũgzyxng từxidv chốmeyai đaecvànixanh khômicung thểtipjnixam gìdqxt.

Tiếenyop theo vànixao ngànixay thứyjdz ba Hànixam cốmeyac quan đaecvãzhel thấmicut thủmeya, quâijuzn Hámuvun thảwojmm bạfuvfi, tuy lànixa nhưzjkp thếenyo nhưzjkpng dưzjkpkegji sựjuyf tửkigr chiếenyon củmeyaa mãzhelnh tưzjkpkegjng Từxidv Hoảwojmng vẫhaxun giếenyot chếenyot mấmicuy quâijuzn đaecvbpznch tưzjkpkegjng quâijuzn Dưzjkpơxlzgng Phụxlzgng, quốmeyac thíruijch Đzggyjapjng thừxidva song song an toànixan lui vềlysn phíruija Hoằskfnng Nômicung chỉaaundcgw Từxidv Hoảwojmng lànixa khômicung biếenyot hànixanh tung nơxlzgi nànixao, đaecvếenyon đaecvâijuzy đaecvômicu kỵkcfu úeledy Từxidv Hoảwojmng võxqpwgzyxng tríruij nhâijuzn thanh danh lêznern cao vang vọyboqng khắmsjap vùnixang Quan Trung.

Thứyjdz ba tiêznern quâijuzn củmeyaa Tànixao Thámuvuo lànixa Hạfuvf Hầgdaru Đzggyômicun đaecvãzhel mang ba nghìdqxtn thiếenyot kỵkcfu tớkegji Tỵkcfu Thủmeyay, mànixa đaecvfuvfi quâijuzn Viêznern Thiệxqpwu cũgzyxng tớkegji Khúeledc Nghĩkltja, quâijuzn tiêznern phong cũgzyxng tớkegji Hànixa Nộwknyi chuẩgbwbn bịbpzn nhắmsjam tớkegji Lạfuvfc Dưzjkpơxlzgng.

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng biếenyot rõxqpwdqxtnh cũgzyxng cầgdarn phảwojmi đaecvi, quâijuzn Tànixao Thámuvuo nhanh chódcgwng đaecvámuvunh tớkegji nếenyou nhưzjkp chậgaptm trễgzyx thìdqxt thậgaptt sựjuyfdcgwnixa chạfuvfy đaecvskfnng trờbwmsi.

zjkpơxlzgng Dung đaecvxjhn Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng đaecvi ra khỏfgydi gian nhànixa gỗdqxtwrcdznern ngoànixai Ưiaozng vệxqpw đaecvãzhel chờbwms xuấmicut phámuvut sẵeledn chỉaaun cầgdarn ra lệxqpwnh mộwknyt tiếenyong lànixa đaecvưzjkpbrecc.

Lữkpsu thịbpzn huynh đaecvxqpwgzyxng mang theo hànixanh lýiarbzjkpng phấmicun bay nhảwojmy rốmeyat cuộwknyc bọyboqn họyboqgzyxng códcgw thểtipj rờbwmsi khỏfgydi nơxlzgi núeledi rừxidvng mànixa đaecvi tùnixang hoànixanh, mànixa Lữkpsu Nghiễgzyxm Hoànixang thìdqxt thưzjkpơxlzgng cảwojmm xem sắmsjac mặgbwbt thìdqxt giànixa nua đaecvi rấmicut nhiềlysnu, tuy nhiêznern theo đaecvódcgwgzyxng lànixa sựjuyf cổjapjgzyxnixa hi vọyboqng trànixan ngậgaptp. Mànixa mộwknyt sốmeya huynh đaecvxqpw củmeyaa Lữkpsu thịbpzn huynh đaecvxqpw thìdqxt trànixan ngậgaptp hâijuzm mộwknynixa thấmicut vọyboqng tuy nhiêznern Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng nódcgwi chỉaaun cầgdarn hắmsjan tớkegji Giang Đzggyômicung tùnixay thờbwmsi códcgw thểtipj nghêznernh đaecvódcgwn Lữkpsu gia tớkegji đaecvódcgw tựjuyf hợbrecp mớkegji khiếenyon nhữkpsung ngưzjkpbwmsi kia cảwojmm thấmicuy nhẹtipj nhõxqpwm hơxlzgn rấmicut nhiềlysnu.

Trưzjkpơxlzgng Lãzhelng từxidv biệxqpwt chíruijn gia đaecvìdqxtnh bọyboqn họyboq, dưzjkpkegji sựjuyf chúeledc phúeledc củmeyaa hơxlzgn mưzjkpbwmsi ngưzjkpbwmsi mànixa bắmsjat đaecvgdaru hànixanh trìdqxtnh.

Lầgdarn nànixay cũgzyxng khômicung phảwojmi lànixa đaecvi Thủmeyazjkpơxlzgng Sơxlzgn nữkpsua mànixanixadqxtnh an lui vềlysn Giang Đzggyômicung.

zjkpkegji sựjuyf dẫhaxun dắmsjat củmeyaa Lữkpsu Khoámuvung Lữkpsuzjkpbwmsng hai huynh đaecvxqpw bọyboqn họyboq mớkegji bắmsjat đaecvgdaru xuyêznern thẳkegjng qua núeledi lớkegjn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.