Phong Lưu Tam Quốc

Chương 196 : Không chịu chạy trốn

    trước sau   
kdgoơokxeng Dung lúcymdc nàzsfcy cũusqxng nhịcymdn khôqihung đjuagưkdgoeqkqc màzsfc lui vềtsag nắkwham lấxmjzy Trưkdgoơokxeng Lãpvdang khổkmdb sởfqhyliiai:

- Lãpvdao côqihung thưkdgoơokxeng thếcrie củheera chàzsfcng khôqihung nhẹcmyt mau đjuagi đjuagi.

Trưkdgoơokxeng Lãpvdang vữekting tâicdtm nhưkdgo sắkwhat sốjgehng chếcriet khôqihung đjuagi khôqihung đjuagdddt ýjcst tớabqhi sựrwfn cầekyzu khẩjpxkn củheera Dưkdgoơokxeng Dung vàzsfc chúcymdng Ưaluung vệjyzh.

kdgoơokxeng Dung ứkdgoa nưkdgoabqhc mắkwhat hưkdgoabqhng vềtsag hai Ung vệjyzhwnven cạkdgonh màzsfc nhìfrton hai ngưkdgogjoui hiểdddtu ýjcst trákmdbi phảqozai kẹcmytp tay Trưkdgoơokxeng Lãpvdang sau đjuagóliia mặkmdbc kệjyzh Trưkdgoơokxeng Lãpvdang phảqozan khákmdbng mãpvdanh liệjyzht mau chóliiang rúcymdt khỏlhtsi, màzsfckdgoơokxeng Dung thìfrto dẫswzdn sákmdbu Ưaluung vệjyzh cảqozan lạkdgoi ởfqhy phícqtra sau.

Đpvdacymdch quâicdtn thấxmjzy Trưkdgoơokxeng Lãpvdang muốjgehn lui thìfrtoqihut lớabqhn:

- Đpvdacymdng đjuagdddt cho Trưkdgoơokxeng Lãpvdang chạkdgoy mọabqhi ngưkdgogjoui mau đjuaguổkmdbi theo.


Tầekyzm mưkdgogjoui têwnven đjuagkdgoi hákmdbn ákmdbo xákmdbm muốjgehn vứkdgot bỏlhts Ưaluung vệjyzh truy đjuaguổkmdbi Trưkdgoơokxeng Lãpvdang nhưkdgong lạkdgoi bịcymd Ưaluung vệjyzh cuốjgehn chặkmdbt lấxmjzy cấxmjzt bưkdgoabqhc gian nan.

zsfc mộzbvdt trong bốjgehn thủheerhgzjnh vừcymda đjuaguổkmdbi tớabqhi đjuagãpvda bịcymd Hoàzsfcng Tựrwfn vung lêwnve hoa đjuagao ra ngăxszyn cảqozan.

Chúcymdng Ưaluung vệjyzh cao thấxmjzp mộzbvdt lòspntng, dưkdgoabqhi sựrwfn dẫswzdn dắkwhat củheera Triệjyzhu Vũusqxzsfc Hoàzsfcng Tựrwfn tửdddt chiếcrien khôqihung lùhgnfi, khôqihung cho đjuagcymdch quâicdtn tiếcrien thêwnvem nửdddta bưkdgoabqhc, thủheerhgzjnh ákmdbo xákmdbm tuy lợeqkqi hạkdgoi nhưkdgong dưkdgoabqhi sựrwfn chốjgehng đjuagxmjz củheera Triệjyzhu Vũusqxzsfc Hoàzsfcng Tựrwfn nhấxmjzt thờgjoui cũusqxng khóliialiia thểdddt đjuagákmdbnh hạkdgo.

cymdc nàzsfcy Hoàzsfcng Tựrwfn bỗicdtng nhiêwnven kêwnveu lêwnven:

- Triệjyzhu tiểdddtu thưkdgo mau đjuagi theo bảqozao vệjyzh chúcymda côqihung nơokxei nàzsfcy giao cho mỗicdt.

Triệjyzhu Vũusqx vốjgehn nghĩhgzj ngợeqkqi Trưkdgoơokxeng Lãpvdang rờgjoui đjuagi nàzsfcng lòspntng nhưkdgo lửdddta đjuagjgeht, nghe thấxmjzy Hoàzsfcng Tựrwfnliiai vậqihuy liềtsagn vui mừcymdng cầekyzm Mai Hoa thưkdgoơokxeng vừcymda lui vừcymda nóliiai;

- Hoàzsfcng đjuagkdgoi ca nếcrieu nhưkdgo khôqihung kiêwnven trìfrto nổkmdbi thìfrto mọabqhi ngưkdgogjoui phákmdbspntng vâicdty sau nàzsfcy gặkmdbp lạkdgoi ởfqhy Giang Đpvdaôqihung.

Hoàzsfcng Tựrwfnzsfco khícqtr ngậqihup trờgjoui nóliiai:

- Tiểdddtu thưkdgownven tâicdtm mỗicdtspntn khôqihung đjuagdddt mấxmjzy ngưkdgogjoui nàzsfcy vàzsfco mắkwhat.

Đpvdakdgoi hákmdbn ákmdbo xákmdbm nổkmdbi giậqihun lôqihui đjuagìfrtonh vừcymda đjuagcymdnh truy kícqtrch Triệjyzhu Vũusqx thìfrto đjuagãpvda thấxmjzy ởfqhywnven cạkdgonh lóliiae lêwnven bốjgehn ákmdbnh dao théqihup, vâicdty quanh bọabqhn hắkwhan khiếcrien cho bọabqhn hắkwhan khôqihung thểdddt thong dong màzsfccymdt đjuagi.

Hai ngưkdgogjoui đjuagjgehi chiếcrien vớabqhi Hoàzsfcng Tựrwfn cảqoza giậqihun nóliiai:

- Oa nhi hảqozao khícqtr phákmdbch mau lưkdgou lạkdgoi danh hàzsfco.

Hoàzsfcng Tựrwfnhgnfng Lêwnve Hoa đjuagao vôqihuhgnfng đjuagcmytp mắkwhat hắkwhan đjuagákmdbnh lui đjuagjgehi thủheer sau đjuagóliia cao giọabqhng nóliiai:


- Hai ngưkdgogjoui cákmdbc ngưkdgoơokxei nhớabqh kỹkxzkwnven củheera đjuagkdgoi gia, mỗicdt chícqtrnh làzsfc Nam Dưkdgoơokxeng Hoàzsfcng Tựrwfn.

Ngưkdgogjoui nọabqh khôqihung nóliiai nhiềtsagu lờgjoui cùhgnfng vớabqhi đjuagzzlkng bạkdgon xung phong lêwnven, trong trưkdgogjoung vôqihu luậqihun làzsfc ai cũusqxng khôqihung muốjgehn dừcymdng ởfqhy đjuagâicdty quákmdbicdtu, thiếcrieu đjuagi chủheerkdgoabqhng vàzsfc hai nữekti tửdddt lợeqkqi hạkdgoi hắkwhac ưkdgong vệjyzh chắkwhac chắkwhan phảqozai bạkdgoi chẳiheang qua làzsfc vấxmjzn đjuagtsag thờgjoui gian màzsfc thôqihui.

Trưkdgoơokxeng Lãpvdang lúcymdc nàzsfcy cảqozam thấxmjzy hai châicdtn củheera mìfrtonh nhưkdgo nhũusqxn ra đjuagekyzu vákmdbng mắkwhat hoa, cùhgnfng vớabqhi ba cao thủheer chiếcrien mộzbvdt trậqihun, hắkwhan gầekyzn nhưkdgo đjuagãpvdahgnfng hếcriet khícqtr lựrwfnc toàzsfcn thâicdtn, hôqihum nay chỉaluuliia thểdddt mang Hắkwhac Ưaluung vệjyzh đjuagàzsfco tẩjpxku.

Mấxmjzy ngưkdgogjoui khôqihung chọabqhn con đjuagưkdgogjoung chuyêwnven đjuagi đjuagưkdgogjoung nhỏlhts, may màzsfcliia ákmdbnh trăxszyng chiếcrieu sákmdbng.

Hai ngàzsfcy rồzzlki Trưkdgoơokxeng Lãpvdang vàzsfckdgoơokxeng Dung Triệjyzhu Vũusqxhgnfng vớabqhi sákmdbu ưkdgong vệjyzh hoàzsfcn toàzsfcn mấxmjzt đjuagi liêwnven hệjyzh vớabqhi Đpvdaiểdddtn Vi Hoàzsfcng Tựrwfn bọabqhn họabqh.Ban ngàzsfcy bọabqhn họabqhfqhy trong khe suốjgehi nghỉaluu ngơokxei buổkmdbi tốjgehi mớabqhi tìfrtom đjuagưkdgogjoung đjuagi, vìfrto Trưkdgoơokxeng Lãpvdang biếcriet rõfqhy mấxmjzy thếcrie lựrwfnc lớabqhn nhấxmjzt đjuagcymdnh sẽjcst đjuagàzsfco sâicdtu ba thưkdgoabqhc khôqihung tìfrtom ra mìfrtonh thìfrto khôqihung thểdddt bỏlhts qua.

Tổkmdbn thưkdgoơokxeng trêwnven ngưkdgogjoui khôqihung tícqtrnh làzsfc quákmdb nghiêwnvem trọabqhng, chỉaluuliia bảqozay tákmdbm vếcriet thưkdgoơokxeng nhỏlhts, mũusqxi têwnven kia cơokxe hồzzlk đjuagákmdbnh cho Trưkdgoơokxeng Lãpvdang gầekyzn nhưkdgozsfcn phếcrie nếcrieu nhưkdgocymdc đjuagóliiausqxi têwnven chếcriech lêwnven phícqtra trêwnven mộzbvdt thốjgehn tin rằxszyng gâicdtn đjuagùhgnfi củheera hắkwhan đjuagãpvda bịcymd chặkmdbt đjuagkdgot kếcriet cụzjhac sẽjcstzsfczsfcn phếcrie, tuy nhiêwnven cũusqxng may Dưkdgoơokxeng Dung chữektia bệjyzhnh rấxmjzt tốjgeht thưkdgoơokxeng thếcrie dầekyzn chuyểdddtn biếcrien tốjgeht đjuagcmytp.

Cảqozakdgoơokxeng Dung cũusqxng bịcymd thụzjha thưkdgoơokxeng, Hứkdgoa Tựrwfn đjuagxmjzu vớabqhi nàzsfcng tuyệjyzht đjuagjgehi làzsfc cao thủheer hai ngưkdgogjoui khákmdbc cũusqxng làzsfc hảqozao thủheer sốjgeh mộzbvdt, Dưkdgoơokxeng Dung cóliia thểdddtzsfcm đjuagưkdgoeqkqc nhưkdgo vậqihuy làzsfc khôqihung tệjyzh rồzzlki, hiệjyzhn tạkdgoi ngoàzsfci Triệjyzhu Vũusqx nhữekting ngưkdgogjoui khákmdbc hầekyzu nhưkdgo đjuagtsagu bịcymd thưkdgoơokxeng.

Trưkdgoabqhc đjuagjgehng lửdddta diểdddtm hồzzlkng, Dưkdgoơokxeng Dung trầekyzm ngâicdtm hồzzlki lâicdtu rồzzlki mớabqhi hỏlhtsi Trưkdgoơokxeng Lãpvdang:

- Lãpvdao côqihung chàzsfcng đjuagjgehi vớabqhi vấxmjzn đjuagtsag lầekyzn nàzsfcy cóliia ýjcst kiếcrien gìfrto khôqihung?

Trưkdgoơokxeng Lãpvdang hơokxei sữekting sờgjou bởfqhyi vìfrto hai ngàzsfcy nay Dưkdgoơokxeng Dung đjuagjgehi vớabqhi chuyệjyzhn thấxmjzt bạkdgoi khôqihung hềtsagliiai qua, hẳihean làzsfc đjuagdddt trákmdbnh cho mìfrtonh sa súcymdt tinh thầekyzn, lúcymdc nàzsfcy hắkwhan mớabqhi khẽjcst mỉaluum cưkdgogjoui màzsfcliiai:

- Thắkwhang bạkdgoi làzsfc chuyệjyzhn bìfrtonh thưkdgogjoung củheera binh gia chúcymdng ta khôqihung thấxmjzt bạkdgoi thìfrtospntn chưkdgoa thấxmjzy trờgjoui cao đjuagxmjzt rộzbvdng.

kdgoơokxeng Dung liềtsagn đjuagákmdbp;

- Đpvdaúcymdng thếcrie, thấxmjzt bạkdgoi làzsfc mẹcmyt củheera thàzsfcnh côqihung, tuy nhiêwnven khôqihung biếcriet sau chuyệjyzhn nàzsfcy chàzsfcng còspntn cóliia ýjcst đjuagcymdnh du thuyếcriet Hồzzlkzsfci Lýjcst Nhạkdgoc khôqihung?


Trưkdgoơokxeng Lãpvdang nhícqtru màzsfcy nóliiai:

- Tàzsfco Thákmdbo đjuagãpvda bắkwhat đjuagekyzu đjuagzbvdng thủheer hiểdddtn nhiêwnven sẽjcst khôqihung dừcymdng tay chỉaluu sợeqkqfqhy Thủheerkdgoơokxeng Sơokxen đjuagãpvdaliia đjuagheer loạkdgoi hốjgeh bẫswzdy chờgjou chúcymdng ta đjuagi vàzsfco đjuagếcrien lúcymdc đjuagóliia nhấxmjzt đjuagcymdnh sẽjcst khôqihung đjuagdddt cho chúcymdng chạkdgoy thoákmdbt nhưkdgo khuya hôqihum trưkdgoabqhc.

kdgoơokxeng Dung nhẹcmyt nhàzsfcng nóliiai:

- Khôqihung sai hiệjyzhn tạkdgoi con đjuagưkdgogjoung duy nhấxmjzt củheera chúcymdng ta làzsfc lui vềtsag Giang Đpvdaôqihung.

Trưkdgoơokxeng Lãpvdang trầekyzm tưkdgocymdi đjuagekyzu khôqihung nóliiai.

Khôqihung biếcriet ba lâicdtu sau Ưaluung vệjyzhwnven ngoàzsfci đjuagãpvda lụzjhac tụzjhac trởfqhy vềtsag.

cymdc nàzsfcy cóliia Ưaluung vệjyzhkmdbch đjuagóliia khôqihung xa hưkdgong phấxmjzn nóliiai:

- Bẩjpxkm chúcymda côqihung cákmdbch đjuagâicdty khôqihung xa cóliia mộzbvdt xóliiam nhỏlhts, đjuagkmdbn chừcymdng cóliiakdgogjoui hộzbvd nhâicdtn khẩjpxku.

Trưkdgoơokxeng Lãpvdang đjuagkdgoi hỉaluu:

- Mau dẫswzdn đjuagưkdgogjoung chúcymdng ta tớabqhi đjuagóliiakmdbcymdc mộzbvdt đjuagêwnvem thuậqihun tiệjyzhn tìfrtom hiểdddtu chúcymdt tin tứkdgoc.

Chícqtrn ngưkdgogjoui tinh thầekyzn đjuagtsagu đjuagkdgoi chấxmjzn mấxmjzt đjuagi vẻqoza chákmdbn chưkdgogjoung, bưkdgoabqhc nhanh vềtsag phícqtra trưkdgoabqhc.

Sắkwhac trờgjoui đjuagãpvda dầekyzn tốjgehi khícqtr hậqihuu trởfqhywnven giákmdb lạkdgonh may màzsfc hai ngàzsfcy nay bọabqhn họabqh đjuagi săxszyn duy trìfrto sinh sốjgehng thỉaluunh thoảqozang cóliia đjuagưkdgoeqkqc da gấxmjzu da sóliiai cákmdbc loạkdgoi choàzsfcng lêwnven trêwnven ngưkdgogjoui nêwnven miễfqhyn cưkdgoxmjzng mớabqhi chốjgehng lạkdgoi giákmdb lạkdgonh thanh âicdtm bốjgehn phícqtra đjuagtsagu tĩhgzjnh mịcymdch, ngẫswzdu nhiêwnven phákmdbt ra tiếcrieng rốjgehng củheera hổkmdb hoặkmdbc sóliiai khiếcrien cho Dưkdgoơokxeng Dung Triệjyzhu Vũusqx bọabqhn họabqh sởfqhyn cảqoza gai ốjgehc.

Khôqihung bao lâicdtu sau bọabqhn họabqh tớabqhi mộzbvdt gian nhàzsfc khákmdb lớabqhn, Ưaluung vệjyzh cấxmjzt tiếcrieng gọabqhi mộzbvdt lúcymdc sau cuốjgehi cùhgnfng cũusqxng cóliia ngưkdgogjoui xuấxmjzt hiệjyzhn.


Ngưkdgogjoui đjuagi ra làzsfc mộzbvdt lãpvdao nhâicdtn tóliiac hoa râicdtm mặkmdbt mũusqxi tràzsfcn đjuagekyzy kinh ngạkdgoc nhìfrton đjuagákmdbm ngưkdgogjoui Trưkdgoơokxeng Lãpvdang.

pvdao nhâicdtn kia cổkmdb quákmdbi nhìfrton Trưkdgoơokxeng Lãpvdang cẩjpxkn thậqihun dòspntqihut sau đjuagóliia mớabqhi cao thấxmjzp từcymd từcymdliiai:

- Đpvdaúcymdng làzsfc quýjcst hiếcriem mấxmjzy năxszym nay khôqihung thấxmjzy ngưkdgogjoui ngoàzsfci núcymdi cao đjuagưkdgogjoung xa cákmdbc vịcymd tạkdgoi sao lạkdgoi tớabqhi đjuagâicdty?

Trưkdgoơokxeng Lãpvdang giảqoza vờgjou run sợeqkqliiai:

- Nóliiai ra thậqihut xấxmjzu hổkmdb tạkdgoi hạkdgo bịcymd cừcymdu gia đjuaguổkmdbi giếcriet khôqihung cóliiakmdbch nàzsfco đjuagàzsfcnh trốjgehn tớabqhi tậqihun đjuagâicdty xin lãpvdao bákmdb đjuagcymdng trákmdbch.

pvdao nhâicdtn kia quéqihut qua đjuagákmdbm ngưkdgogjoui bọabqhn họabqh, thấxmjzy đjuagákmdbm ngưkdgogjoui Trưkdgoơokxeng Lãpvdang tay cầekyzm binh khícqtr nhưkdgong quầekyzn ákmdbo rákmdbch rưkdgoabqhi dákmdbng vẻqoza mệjyzht mỏlhtsi thìfrto trong lòspntng tin tưkdgofqhyng thêwnvem vàzsfci phầekyzn, hắkwhan nhẹcmyt nhàzsfcng gậqihut đjuagekyzu lạkdgoi nóliiai:

- Thìfrto ra làzsfc thếcrie vậqihuy chưkdgo vịcymdzsfco đjuagi tuy nhiêwnven lãpvdao phu làzsfc ngưkdgogjoui sơokxen dãpvda tiếcriep đjuagãpvdai khôqihung chu toàzsfcn xin chớabqh trákmdbch.

Trưkdgoơokxeng Lãpvdang vộzbvdi vàzsfcng nóliiai:

- Làzsfcm sao màzsfc trákmdbch đjuagưkdgoeqkqc chỉaluu cầekyzn lãpvdao bákmdb khôqihung trákmdbch chúcymdng ta tộzbvdi quấxmjzy rầekyzy thìfrto tạkdgoi hạkdgo đjuagãpvda vinh hạkdgonh lắkwham rồzzlki.

pvdao nhâicdtn kia gậqihut đjuagekyzu tiệjyzhn tay nóliiai;

- Chưkdgo vịcymd mờgjoui vàzsfco.

Trưkdgoơokxeng Lãpvdang cùhgnfng vớabqhi Ưaluung vệjyzh đjuagi vàzsfco trong mộzbvdc phòspntng vừcymda đjuagi vừcymda cưkdgogjoui nóliiai;

- Lãpvdao bákmdb tạkdgoi sao lạkdgoi tin tưkdgofqhyng lờgjoui tạkdgoi hạkdgoliiai nhưkdgo vậqihuy khôqihung sợeqkq chúcymdng ta làzsfc thổkmdb phỉaluukdgogjoung đjuagkdgoo hoặkmdbc sinh lòspntng nhịcymd ýjcst sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.