Phong Lưu Tam Quốc

Chương 195 : Trung niên áo xám

    trước sau   
ekrro Hưgiyuu thấwpzcy vậojehy liềiretn quyếapbtt đkawipykrn lãatwxnh đkawiqbitm nójhchi:

- Hai ngưgiyuzinfi chúppqsng ta bảgogdn thâqqiin bịekrr trọqqiing thưgiyuơxunjng nhiệmxkum vụrwwc thấwpzct bạqbiti chuẩiretn bịekrr lui thôhcyji.

- Ha ha ha.

Đzlyxúppqsng lúppqsc Tàekrro Hưgiyuu đkawiekrrnh hạqbit lệmxkunh lui binh thìtzjysyyq trêdnysn khôhcyjng trung bỗvefdng nhiêdnysn truyềiretn tớcycui tiếapbtng cưgiyuzinfi sau đkawiójhch mộvlalt thâqqiin ảgogdnh bay tớcycui.

Lạqbiti cójhch ngưgiyuzinfi nójhchi:

- Tàekrro Hưgiyuu khôhcyjng cầujzyn phảgogdi lui vộvlali vãatwx nhưgiyu vậojehy bằfwnsng khôhcyjng uổzinfng phíojeh mấwpzcy trăfgpvm huynh đkawimxkusyyq ngoàekrri liềiretu chếapbtt giúppqsp Hổzinfpykro kỵwpzcpykrc ngưgiyuơxunji ngăfgpvn chặujzyn Hắptnkc Ưaytqng cậojehn vệmxku củotzja Trưgiyuơxunjng Lãatwxng, ta mớcycui làekrr ngưgiyuzinfi mang đkawiujzyu Trưgiyuơxunjng Lãatwxng đkawii mớcycui đkawiúppqsng.


ekrro Hưgiyuu lẩiretm bẩiretm đkawivlalt nhiêdnysn tỉfwnsnh ngộvlal lạqbiti màekrr lẩiretm bẩiretm:

- Khójhch trápykrch nhưgiyu thếapbt tạqbiti hạqbitatwxng cho rằfwnsng Hổzinfpykro kỵwpzcekrrm sao cójhch thểhyne ngăfgpvn lạqbiti Hắptnkc Ưaytqng vệmxkujhch nhâqqiin sốkawi gấwpzcp đkawiôhcyji hójhcha ra làekrrjhch ngưgiyuzinfi âqqiim thầujzym tưgiyuơxunjng trợyreh.

ppqsc nàekrry ngưgiyuzinfi vừwhxba rồlidoi nójhchi chuyệmxkun đkawiãatwx tiếapbtn vàekrro trong trưgiyuzinfng.

Trưgiyuơxunjng Lãatwxng sau khi đkawiưgiyuyrehc Triệmxkuu Vũatwxfgpvng bójhch tuy sắptnkc mặujzyt rấwpzct khójhch nhìtzjyn nhưgiyung íojeht nhấwpzct đkawiãatwx ngừwhxbng chảgogdy mápykru.

Đzlyxkawii phưgiyuơxunjng cójhch tổzinfng cộvlalng bốkawin ngưgiyuzinfi dẫxoxon đkawiujzyu mặujzyc mộvlalt bộvlal y phụrwwcc thuầujzyn xápykrm, tuy nhiêdnysn nghe thanh âqqiim vôhcyjxunjng quápykri lạqbit, ởsyyq phíojeha sau lưgiyung đkawivlalt nhiêdnysn xuấwpzct hiệmxkun ba bốkawin đkawiqbiti hápykrn màekrru xápykrm, tay đkawiiretu cầujzym thủotzj đkawiao.

ekrrn tay củotzja Triệmxkuu Vũatwx cầujzym chặujzyt Mai Hoa thưgiyuơxunjng, vừwhxba rồlidoi giảgogdi quyếapbtt Hứfdgqa Dịekrrch nàekrrng đkawiãatwx hao phíojeh khôhcyjng íojeht tinh lựmdeyc, hiệmxkun tạqbiti bốkawin ngưgiyuzinfi trưgiyucycuc mắptnkt ai cũatwxng cójhch phong phạqbitm cao thủotzj, chỉfwns sợyreh mộvlalt mìtzjynh mìtzjynh khójhchjhch thểhynefdgqng phójhch.

Tuy nhiêdnysn may màekrrjhchekrri têdnysn Ưaytqng vệmxku chiếapbtn thắptnkng ởsyyq trong trưgiyuzinfng vâqqiiy tớcycui bảgogdo hộvlal cho Trưgiyuơxunjng Lãatwxng, cójhch hai ngưgiyuzinfi trợyreh giúppqsp Dưgiyuơxunjng Dung nghêdnysnh đkawiekrrch.

Đzlyxqbiti hápykrn kia lạqbitnh lùxunjng nójhchi:

- Cápykrc huynh đkawimxku mau chójhchng nắptnkm thờzinfi cơxunjekrr đkawivlalng thủotzj nhấwpzct đkawiekrrnh phảgogdi lấwpzcy cápykri đkawiujzyu chójhch củotzja Trưgiyuơxunjng Lãatwxng xuốkawing, chúppqsng ta khôhcyjng còhcgmn nhiềiretu thờzinfi gian nữdiira rồlidoi.

Ba gãatwx đkawiqbiti hápykrn khápykrc khôhcyjng nójhchi nhiềiretu lơxunji cùxunjng nhau mãatwxnh liệmxkut xôhcyjng tớcycui.

Triệmxkuu Vũatwx lửfwnsa giậojehn đkawiujzyy mìtzjynh nhưgiyung nàekrrng khôhcyjng cápykrch nàekrro đkawiàekrrnh dùxunjng thưgiyuơxunjng nghêdnysnh đkawiekrrch hai ngưgiyuzinfi màekrr bốkawin Ưaytqng vệmxku thìtzjy phâqqiin chiếapbtn vớcycui hai ngưgiyuzinfi khápykrc.

Tuy nhiêdnysn bốkawin ngưgiyuzinfi nàekrry võazyp nghệmxku rấwpzct cao cưgiyuzinfng Triệmxkuu Vũatwx lấwpzcy mộvlalt đkawiekrrch hai tuy khôhcyjng bịekrr thưgiyuơxunjng nhưgiyung cũatwxng lựmdeyc bấwpzct tòhcgmng tâqqiim màekrr bốkawin gãatwx Ưaytqng vệmxku đkawiwpzcu vớcycui hai ngưgiyuzinfi kia thìtzjy thủotzj nhiềiretu côhcyjng íojeht chỉfwns sợyreh khôhcyjng cầujzym cựmdey đkawiưgiyuyrehc bao lâqqiiu.

ppqsc nàekrry Trưgiyuơxunjng Lãatwxng mớcycui khôhcyji phụrwwcc mộvlalt phầujzyn khíojeh lựmdeyc, tuy nhiêdnysn đkawiujzyu ójhchc củotzja hắptnkn chójhchng mặujzyt nặujzyng nềiret hắptnkn biếapbtt rõazyp đkawiâqqiiy làekrr nguyêdnysn nhâqqiin mấwpzct mápykru


Tuy nhiêdnysn hắptnkn minh bạqbitch mộvlalt chuyệmxkun bốkawin ngưgiyuzinfi nàekrry nghe khẩiretu âqqiim thìtzjyekrrxunjng Giang Nam chẳmwfmng lẽpvewekrr đkawiápykrm ngưgiyuzinfi ẩiretn tàekrrng trong núppqsi nójhchi giọqqiing Giang Nam màekrr trưgiyucycuc kia Ưaytqng vệmxkupykro cápykro sao? Nếapbtu thậojeht sựmdeyekrr bọqqiin họqqii vậojehy thìtzjy đkawiãatwx hiểhyneu tạqbiti sao Hàekrrn Cửfwns Yếapbtn Minh lãatwxnh đkawivlali Ưaytqng vệmxku vẫxoxon chưgiyua vềiret, Hổzinfpykro kỵwpzcjhch thêdnysm hai trăfgpvm nhâqqiin thủotzjdnysn ngoàekrri nhấwpzct đkawiekrrnh đkawiang huyếapbtt chiếapbtn.

Trưgiyuơxunjng Lãatwxng cưgiyuzinfi khổzinf hắptnkn mộvlalt lầujzyn nữdiira nhặujzyt lêdnysn đkawiao thémnhnp từwhxbgiyucycui mặujzyt đkawiwpzct, cốkawimnhnn đkawiau đkawicycun ởsyyq trêdnysn ngưgiyuzinfi cắptnkn răfgpvng màekrr đkawifdgqng lêdnysn, kiêdnysn quyếapbtt bấwpzct phàekrrm.

May màekrr phầujzyn lớcycun Ưaytqng vệmxku sau khi đkawiápykrnh lui quâqqiin đkawiekrrch đkawiãatwx bắptnkt đkawiujzyu hưgiyucycung tớcycui bảgogdo hộvlal cho Trưgiyuơxunjng Lãatwxng.

ekrrekrro Hưgiyuu Tàekrro Lệmxkunh sau khi trảgogdi qua băfgpvng bójhch ngắptnkn ngủotzji đkawiãatwx dẫxoxon khôhcyjng íojeht hổzinfpykro kỵwpzc thưgiyuơxunjng vong phốkawii hợyrehp vớcycui đkawiqbiti hápykrn kia côhcyjng kíojehch trậojehn doanh củotzja Ưaytqng vệmxku.

Lạqbiti mộvlalt hồlidoi hémnhnt thảgogdm, mộvlalt Ưaytqng vệmxku bịekrr đkawikawii phưgiyuơxunjng đkawiápykrnh ngãatwx xuốkawing đkawiwpzct giãatwxy dụrwwca hai cápykri khôhcyjng nhúppqsc nhíojehch.

Trưgiyuơxunjng Lãatwxng khôhcyjng hềiret do dựmdey, dẫxoxon hai Ưaytqng vệmxkusyyqdnysn cạqbitnh xôhcyjng tớcycui, đkawiwpzcu lạqbiti đkawiqbiti hápykrn dũatwxng mãatwxnh ápykro xápykrm kia.

Cuốkawii cùxunjng vìtzjy duyêdnysn cớcycu bịekrr thưgiyuơxunjng thâqqiin thủotzj khôhcyjng bằfwnsng lúppqsc đkawiujzyu nếapbtu nhưgiyu khôhcyjng phảgogdi Ưaytqng vệmxku liềiretu chếapbtt thìtzjy chỉfwns sợyreh Trưgiyuơxunjng Lãatwxng đkawiãatwx trúppqsng chiêdnysu từwhxbqqiiu.

Đzlyxúppqsng lúppqsc nàekrry ởsyyq trêdnysn khôhcyjng trung bỗvefdng nhiêdnysn lójhche sápykrng mộvlalt mảgogdng tuyếapbtt lêdnys hoa đkawiao sau đkawiójhch truyềiretn tớcycui thanh âqqiim hưgiyung phấwpzcn:

- Chúppqsa côhcyjng Hoàekrrng Tựmdey đkawiãatwx tớcycui.

jhcha ra Hoàekrrng Tựmdeysyyqdnysn ngoàekrri gặujzyp đkawikawii phưgiyuơxunjng ai cũatwxng khójhch chơxunji, nhâqqiin thủotzj ngàekrry càekrrng nhiềiretu hắptnkn cảgogdm thấwpzcy khôhcyjng ổzinfn cho nêdnysn quyếapbtt đkawiekrrnh thậojeht nhanh, đkawiem sựmdeytzjynh bêdnysn ngoàekrri giao cho Yếapbtn Minh vàekrrekrrn Cửfwnstzjynh thìtzjy mau chójhchng mang theo hai gãatwx Ưaytqng vệmxku nhanh chójhchng trợyreh giúppqsp.

Trưgiyuơxunjng Lãatwxng bứfdgqt ra màekrr đkawiápykrnh cùxunjng vớcycui Dưgiyuơxunjng Dung giao chiếapbtn vớcycui đkawiqbiti hápykrn kia, sau lưgiyung bápykrpykr hai đkawiao.

ekrrgiyuơxunjng Dung cũatwxng thừwhxba cơxunj phảgogdn côhcyjng ba đkawiao trong nhấwpzct thờzinfi bứfdgqc cao thủotzjxunjng thưgiyuơxunjng kia némnhn trápykri némnhn phảgogdi.

Trưgiyuơxunjng Lãatwxng mộvlalt lầujzyn nữdiira dòhcgmmnhnt chiếapbtn trưgiyuzinfng hơxunjn mộvlalt trăfgpvm thàekrrnh viêdnysn củotzja Hổzinfpykro kỵwpzc đkawiãatwx tổzinfn thấwpzct hơxunjn phâqqiin nửfwnsa màekrrdnysn mìtzjynh cũatwxng chỉfwnshcgmn bảgogdy tápykrm chụrwwcc ngưgiyuzinfi tuy nhiêdnysn mỗvefdi ngưgiyuzinfi đkawiiretu cójhch vếapbtt thưgiyuơxunjng. Trưgiyuơxunjng Lãatwxng khôhcyjng khỏqykki do dựmdey lắptnkc đkawiujzyu màekrrjhchi;


- Khôhcyjng đkawiưgiyuyrehc cápykrc huynh đkawimxku theo ta xuấwpzct sinh nhậojehp tửfwns ta làekrrm sao cójhch thểhynesyyq giờzinf khắptnkc nàekrry khôhcyjng quảgogdn bọqqiin họqqiiekrr chạqbity trốkawin đkawiưgiyuyrehc.

Hoàekrrng Tựmdey khôhcyjng biếapbtt thếapbtekrro liềiretn oa oa kêdnysu lêdnysn:

- Chúppqsa côhcyjng khôhcyjng thểhynejhchhcgmng dạqbit đkawiàekrrn bàekrr.

ppqsc nàekrry mộvlalt Ưaytqng vệmxku đkawivlalng tìtzjynh nójhchi:

- Cápykrc huynh đkawimxku đkawizinfi nàekrry vui vẻlwvm nhấwpzct chíojehnh làekrr theo chúppqsa côhcyjng làekrrm việmxkuc nhiệmxkum vụrwwc củotzja bọqqiin thủotzj hạqbitekrr đkawigogdm bảgogdo an toàekrrn cho chúppqsa côhcyjng tuy nhiêdnysn tốkawii nay tặujzyc nhâqqiin quápykr lớcycun, chúppqsa côhcyjng ngưgiyuzinfi mau đkawii đkawii.

ppqsc nàekrry Tàekrro Lệmxkunh ởsyyqpykrch đkawiójhch khôhcyjng xa đkawivlalt nhiêdnysn cưgiyuzinfi lạqbitnh nójhchi:

- Cápykrc ngưgiyuơxunji nghĩpvewpykrc ngưgiyuơxunji đkawii đkawiưgiyuyrehc sao?

- Phựmdeyt phựmdeyt phựmdeyt.

Lạqbiti ba mũatwxi têdnysn bắptnkn ra dưgiyucycui khíojeh lựmdeyc cuốkawii cùxunjng củotzja Tàekrro Lệmxkunh, ba mũatwxi têdnysn hưgiyucycung vềiret phíojeha Trưgiyuơxunjng Lãatwxng màekrr bay tớcycui, tốkawic đkawivlal tuy khôhcyjng mau lẹkawi nhưgiyu từwhxb đkawiujzyu nhưgiyung Trưgiyuơxunjng Lãatwxng vẫxoxon cójhch cảgogdm giápykrc hãatwxi hùxunjng khiếapbtp víojeha.

ekrrekrro Hưgiyuu sau khi vung mộvlalt đkawiao đkawiápykrnh lui mộvlalt gãatwx Ưaytqng vệmxku vếapbtt thưgiyuơxunjng bêdnysn vai trápykri mộvlalt lầujzyn nữdiira lạqbiti ứfdgqa mápykru, tuy nhiêdnysn khójhche miệmxkung củotzja hắptnkn lạqbiti nởsyyq ra nụrwwcgiyuzinfi lãatwxnh khốkawic.

Trưgiyuơxunjng Lãatwxng chỉfwnsjhch thểhyne cốkawimnhnn vếapbtt thưgiyuơxunjng đkawiao đkawicycun, vung đkawiao miễzlyxn cưgiyucrryng gạqbitt đkawiưgiyuyrehc ba mũatwxi têdnysn tuy nhiêdnysn đkawiúppqsng lúppqsc nàekrry mũatwxi têdnysn thứfdgqgiyu đkawiãatwx bắptnkn tớcycui, lúppqsc hắptnkn phápykrt giápykrc ra thìtzjyatwxi têdnysn đkawiãatwxhcyj thanh vôhcyj tứfdgqc cápykrch trápykri tim chưgiyua đkawiujzyy ba thưgiyucycuc, trong nhấwpzct thờzinfi đkawiqbiti nãatwxo hắptnkn trốkawing khôhcyjng ba hồlidon bảgogdy víojeha theo giójhchekrr bay mấwpzct, chỉfwnsjhch thểhyne theo bảgogdn năfgpvng màekrr nghiêdnysng ngưgiyuzinfi đkawii.

- A...

Mộvlalt thanh âqqiim thêdnys thảgogdm vang lêdnysn hójhcha ra mộvlalt ưgiyung vệmxku phápykrt hiệmxkun ra tìtzjynh cảgogdnh củotzja Trưgiyuơxunjng Lãatwxng khôhcyjng hềiret do dựmdeyekrr đkawiirety hắptnkn ra tuy nhiêdnysn đkawivlalng tápykrc củotzja ưgiyung vệmxkuekrry chậojehm hơxunjn mộvlalt bưgiyucycuc huyếapbtt nhụrwwcc bịekrratwxi têdnysn găfgpvm trúppqsng, ngậojehp tớcycui tậojehn chuôhcyji vàekrro ngựmdeyc, phápykrt ra tiếapbtng kêdnysu bi thảgogdm.

ekrrekrro Lệmxkunh thìtzjy hiệmxkun ra vẻlwvm thấwpzct vọqqiing, tay cũatwxng mấwpzct tựmdey nhiêdnysn màekrr rủotzj xuốkawing hơxunji thởsyyq phìtzjy phòhcgm.

ekrro Hưgiyuu cũatwxng ảgogdo nãatwxo nhìtzjyn Trưgiyuơxunjng Lãatwxng khôhcyjng thểhynegiyusyyqng tưgiyuyrehng tiễzlyxn lệmxkunh bápykrch phápykrt bápykrch trúppqsng củotzja tiểhyneu đkawimxkutzjynh lạqbiti cójhch khi thấwpzct thủotzj.

Thấwpzcy tìtzjynh thếapbt nhưgiyu thếapbt Ưaytqng vệmxku kia vôhcyjxunjng khôhcyjng cam lòhcgmng khójhche miệmxkung chảgogdy mápykru hôhcyj hấwpzcp dồlidon dậojehp đkawifdgqt quãatwxng rêdnysn rỉfwnsjhchi:

- Chúppqsa côhcyjng... đkawii mau.

Sau đkawiójhch hắptnkn nghiêdnysng đkawiujzyu mộvlalt cápykri trúppqst hơxunji cuốkawii cùxunjng.

Trưgiyuơxunjng Lãatwxng bi thốkawing màekrr nhìtzjyn tuy bọqqiin họqqii khôhcyjng phảgogdi huynh đkawimxku ruộvlalt củotzja hắptnkn nhưgiyung vẫxoxon bi thưgiyuơxunjng vôhcyjxunjng hắptnkn hémnhnt lớcycun:

- Huynh đkawimxkuatwxng bápykro thùxunj cho ngưgiyuơxunji.

Sau đkawiójhch khôhcyjng biếapbtt khíojeh lựmdeyc từwhxbxunji nàekrro hắptnkn cầujzym lấwpzcy đkawiao thémnhnp hưgiyucycung vềiret phíojeha Tàekrro Lệmxkunh màekrr liềiretu chếapbtt.

ppqsc nàekrry bỗvefdng nhiêdnysn cójhchekrri têdnysn Ưaytqng vệmxkuqqiiy quanh Trưgiyuơxunjng Lãatwxng ngăfgpvn cảgogdn đkawiưgiyuzinfng đkawii củotzja hắptnkn màekrrjhchi:

- Chúppqsa côhcyjng khôhcyjng thểhyne huynh đkawimxkusyyq lạqbiti giếapbtt đkawiekrrch chúppqsa côhcyjng mau đkawii đkawii.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.