Phong Lưu Tam Quốc

Chương 194 : Nhị Tào vây công (1-2)

    trước sau   
Hai ngưdcmlufovi kia tỉhyumnh tádpgxo đudhskskbng tạgkxdi chỗhyum giốodxhng nhưdcml khômhkvng nhìofkbn thấhyqky gìofkb, chuyệvvgan gìofkbcmeung chưdcmla từudhsng phádpgxt sinh.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng thởogjnmxjbu mộowmpt hơdcmli cốodxh gắwsxyng trấhyqkn đudhsdmkwnh tinh thầslxsn lạgkxdi, hồxtjki phụkcmwc lạgkxdi màpnzl mỉhyumm cưdcmlufovi nóxtjki:

- Hai vịdmkwpnzl ngưdcmlufovi phưdcmlơdcmlng nàpnzlo nhìofkbn hìofkbnh dạgkxdng củkmtxa cádpgxc vịdmkw chắwsxyc làpnzl huynh đudhsvvga thậymsnt sựmrpvpnzl hảhyqko thâmxjbn thủkmtx.

Ngưdcmlufovi cầslxsm Bígqomch Ngọrwbdc cung khẽcvlf nhìofkbn ngưdcmlufovi cầslxsm loan đudhsao màpnzldcmlufovi nóxtjki:

- Ngẫjjnfm lạgkxdi đudhsưdcmlufovng đudhsưdcmlufovng làpnzl nhịdmkw châmxjbu chi chủkmtx Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng màpnzl khen ngợofkbi thậymsnt làpnzl đudhscmwic sắwsxyc tuyệvvgat luâmxjbn.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng làpnzlm sao khômhkvng nghe ra ýloss châmxjbm chọrwbdc củkmtxa đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng hắwsxyn cũcmeung khômhkvng đudhsjkoa ýloss chỉhyum nhúmrpvn vai khômhkvng nóxtjki lờufovi nàpnzlo.


Ngưdcmlufovi cầslxsm loan đudhsao bỗhyumng nhiêhgvqn trầslxsm sắwsxyc mặcmwit xuốodxhng sau đudhsóxtjk chuyểjkoan thàpnzlnh âmxjbm trầslxsm vômhkvhyqkng màpnzl lạgkxdnh lùhyqkng nóxtjki:

- Ígkxdch Đmeiwgkxdt đudhsgkxdi trưdcmlofkbng phu co đudhsưdcmlofkbc giãcvlfn đudhsưdcmlofkbc, hắwsxyn làpnzl anh hùhyqkng hàpnzlo kiệvvgat ngưdcmlơdcmli chưdcmla cóxtjkdcmldpgxch cưdcmlufovi nhạgkxdo, nếtsezu nhưdcml khômhkvng phảhyqki ngưdcmlơdcmli lỗhyumcvlfng thìofkb Hứkskba Đmeiwakppng cũcmeung khômhkvng tádpgxng mệvvganh, hơdcmln nữsdvaa ngưdcmlơdcmli làpnzl hảhyqko thủkmtx thứkskb hai trong Hổkmtxdpgxo kỵgkxd củkmtxa chúmrpva cômhkvng lúmrpvc nàpnzlo mớolyoi cóxtjk thểjkoa thàpnzlnh thụkcmwc đudhsâmxjby?

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng nghe xong thìofkb trợofkbn mắwsxyt hádpgx hốodxhc mồxtjkm hiểjkoan nhiêhgvqn ngưdcmlufovi cầslxsm loan đudhsao nàpnzly chígqomnh làpnzl đudhsgkxdi ca củkmtxa hai huynh đudhsvvga song sinh nàpnzly, hơdcmln nữsdvaa nhìofkbn dádpgxng vẻvvga nghiêhgvqm túmrpvc phêhgvqofkbnh Ígkxdch Đmeiwgkxdt cho thấhyqky ngưdcmlufovi nàpnzly tuyệvvgat đudhsodxhi cômhkvng tưdcml phâmxjbn minh ýloss chígqom bằakppng phẳfdwhng, cóxtjkdpgxng dấhyqkp củkmtxa anh hùhyqkng hàpnzlo kiệvvgat.

Ngưdcmlufovi têhgvqn Ígkxdch Đmeiwgkxdt kia hiểjkoan nhiêhgvqn rấhyqkt sợofkbcvlfo ca củkmtxa mìofkbnh tuyệvvgat đudhsodxhi khômhkvng dádpgxm phảhyqkn bádpgxc chỉhyumdpgxm vâmxjbng vâmxjbng dạgkxd dạgkxd.

- Hổkmtxdpgxo kỵgkxd

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng nhẹkcmw nhàpnzlng nhắwsxyc lạgkxdi sau đudhsóxtjk chuyểjkoan thàpnzlnh sữsdvang sờufovpnzl kinh hãcvlfi ádpgxnh mắwsxyt củkmtxa hắwsxyn nhìofkbn mộowmpt phen, quảhyqk nhiêhgvqn nhìofkbn thấhyqky ởogjn trêhgvqn cádpgxnh tay củkmtxa bọrwbdn chúmrpvng cóxtjk khắwsxyc kýloss hiệvvgau gìofkb đudhsóxtjk, tuy nhiêhgvqn ởogjn trong đudhsêhgvqm nhìofkbn khômhkvng rõbqig lắwsxym, chẳfdwhng lẽcvlf sau khi mìofkbnh nóxtjki ra thâmxjbn phậymsnn, đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng khômhkvng cốodxh kỵgkxdpnzl toàpnzln bộowmp hiệvvgan hìofkbnh. Hổkmtxdpgxo kỵgkxd đudhsâmxjby chígqomnh làpnzldpgxpnzli chủkmtx lựmrpvc củkmtxa Tàpnzlo Thádpgxo, tuy bọrwbdn họrwbd nhâmxjbn sốodxh khômhkvng nhiềeqwmu nhưdcmlng mỗhyumi ngưdcmlufovi võbqig nghệvvgamhkvhyqkng cao minh, tuyệvvgat đudhsodxhi làpnzl binh đudhspnzln hạgkxdng nhấhyqkt ởogjn thờufovi kỳkmtx Tam Quốodxhc.

- Khômhkvng sai tạgkxdi hạgkxd chígqomnh làpnzl Hổkmtxdpgxo Kỵgkxdpnzlo Hưdcmlu.

Ngưdcmlufovi cầslxsm loan đudhsao lộowmp ra vẻvvgacvlfnh khốodxhc vômhkvofkbnh, trêhgvqn mặcmwit vẫjjnfn lạgkxdnh nhưdcmlawgdng, hoàpnzln toàpnzln khômhkvng đudhsjkoa ýloss tớolyoi chuyệvvgan Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng làpnzlm sao biếtsezt đudhsưdcmlofkbc bígqom mậymsnt củkmtxa hổkmtxdpgxo kỵgkxd trong mắwsxyt củkmtxa hắwsxyn Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng đudhsãcvlf khômhkvng khádpgxc gìofkb ngưdcmlufovi chếtsezt.

- Tàpnzlo Hưdcmlu?

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng cựmrpvc kỳkmtx cảhyqk kinh.

Khômhkvng thểjkoadcmlogjnng tưdcmlofkbng đudhsưdcmlofkbc ngưdcmlufovi ádpgxo đudhsen nàpnzly chígqomnh làpnzl đudhsômhkvng chinh đudhsgkxdi tưdcmlolyong củkmtxa ngụkcmwy quốodxhc Tàpnzlo Hưdcmlu.

Nhớolyopnzlo năawgdm cômhkvng nguyêhgvqn 222 Tàpnzlo Phi chinh đudhsômhkvng ngômhkv, dùhyqkng Tàpnzlo Hưdcmlu làpnzlm đudhsgkxdi tưdcmlolyong quâmxjbn dưdcmlolyoi trưdcmlolyong làpnzldpgxc tuyệvvgat thếtsez danh tưdcmlolyong nhưdcml Trưdcmlơdcmlng Liêhgvqu, đudhsádpgxnh bạgkxdi đudhsgkxdi tưdcmlolyong Đmeiwômhkvng Ngômhkvpnzl Lữsdva Phạgkxdm, sau đudhsóxtjkpnzlo Hưdcmlu đudhsưdcmlofkbc phong làpnzlm Dưdcmlơdcmlng Châmxjbu mụkcmwc.

Nghe nóxtjki Tàpnzlo Hưdcmlu làpnzl con chádpgxu củkmtxa Tàpnzlo tộowmpc, cuốodxhi thờufovi nhàpnzldpgxn, thiêhgvqn hạgkxddpgxo đudhsowmpng, Tàpnzlo gia dòcmwing họrwbd tứkskbdpgxn thoádpgxt ly khỏchwni quêhgvq nhàpnzl, Tàpnzlo Hưdcmlu năawgdm mưdcmlufovi mấhyqky tuổkmtxi đudhsãcvlf phảhyqki đudhsjkoa tang phụkcmw thâmxjbn củkmtxa mìofkbnh, mang theo lãcvlfo mẫjjnfu vưdcmlofkbt sômhkvng đudhsếtsezn đudhshyqkt Ngômhkv, năawgdm 190 cômhkvng nguyêhgvqn Tàpnzlo Thádpgxo cửhzpv binh, Tàpnzlo Hưdcmlu chuyểjkoan tớolyoi Kinh Châmxjbu vềeqwm cốodxhdcmlơdcmlng gặcmwip Tàpnzlo Thádpgxo, Tàpnzlo Thádpgxo vômhkvhyqkng ưdcmla thígqomch Tàpnzlo Hưdcmlu còcmwin nóxtjki vớolyoi tảhyqk hữsdvau:


- Đmeiwâmxjby làpnzl ngựmrpva khỏchwne nghìofkbn dặcmwim củkmtxa ta.

Sau đudhsóxtjkpnzlo Thádpgxo thốodxhng lĩsrzgnh hổkmtxdpgxo kỵgkxd nam chinh bắwsxyc phạgkxdt, liêhgvqn tụkcmwc chiếtsezn đudhshyqku ởogjndpgxc chiếtsezn trưdcmlufovng Trung Nguyêhgvqn.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng kinh nghi đudhsúmrpvng lúmrpvc nàpnzly truyềeqwmn tớolyoi thanh âmxjbm cưdcmlơdcmlng liệvvgat;

-Hổkmtxdpgxo kỵgkxdpnzlo Lệvvganh.

Ngưdcmlufovi cấhyqkt tiếtsezng chígqomnh làpnzl ngưdcmlufovi cầslxsm Bígqomch Lụkcmwc cung.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng nghi hoặcmwic nhìofkbn qua Tàpnzlo Lệvvganh, đudhsâmxjby chígqomnh làpnzl tiểjkoau đudhsvvga song sinh củkmtxa Tàpnzlo Hưdcmlu màpnzl hắwsxyn chưdcmla từudhsng nghe nóxtjki trong lịdmkwch sửhzpv.

Bỗhyumng nhiêhgvqn lúmrpvc nàpnzly Hứkskba Chửhzpv rốodxhng lêhgvqn;

- Đmeiwgkxdi thốodxhng lĩsrzgnh nhịdmkw thốodxhng lĩsrzgnh, giúmrpvp mỗhyumdpgxo thùhyqk giếtsezt têhgvqn Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng cẩhuqpu tạgkxdp chủkmtxng nàpnzly.

Thanh âmxjbm củkmtxa hắwsxyn mang theo mộowmpt luồxtjkng bi thưdcmlơdcmlng, hơdcmli khàpnzln giọrwbdng hiểjkoan nhiêhgvqn làpnzl phẫjjnfn nộowmpofkb Hứkskba Đmeiwakppng bịdmkw giếtsezt chếtsezt.

pnzlo Hưdcmlu khômhkvng cóxtjk đudhsádpgxp lờufovi chỉhyum từudhs từudhs bảhyqky ra tưdcml thếtsez, Viêhgvqn Nguyệvvgat đudhsao khômhkvng nhanh khômhkvng chậymsnm kémeiwo tớolyoi trưdcmlolyoc ngựmrpvc lạgkxdnh lùhyqkng màpnzlxtjki:

- Trưdcmlơdcmlng tưdcmlolyong quâmxjbn ngưdcmlơdcmli làpnzl ngưdcmlufovi đudhsslxsu tiêhgvqn trádpgxnh thoádpgxt hai lầslxsn tậymsnp kígqomch củkmtxa chúmrpvng ta màpnzl vẫjjnfn hoàpnzln hảhyqko, đudhsâmxjby làpnzl đudhsiềeqwmu màpnzl trưdcmlolyoc kia hai chúmrpvng ta chưdcmla từudhsng gặcmwip phảhyqki, đudhsjkoapnzly tỏchwngqomnh ýloss huynh đudhsvvga chúmrpvng ta sẽcvlf dốodxhc toàpnzln lựmrpvc ứkskbng phóxtjk.

Sau đudhsóxtjk hắwsxyn dừudhsng lạgkxdi liếtsezc nhìofkbn Tàpnzlo Lệvvganh, Tàpnzlo Lệvvganh lộowmp vẻvvga hiểjkoau ýloss lạgkxdi nóxtjki:

- Lạgkxdi nóxtjki vớolyoi ngưdcmlơdcmli mộowmpt câmxjbu vômhkv luậymsnn làpnzl đudhsodxhi đudhsslxsu vớolyoi ai huynh đudhsvvga chúmrpvng ta đudhseqwmu song song tiếtsezn tớolyoi.


Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng; cốodxhofkbnh trấhyqkn đudhsdmkwnh gậymsnt nhẹkcmw đudhsslxsu kỳkmtx thựmrpvc trong lòcmwing củkmtxa hắwsxyn khômhkvng biếtsezt làpnzlm sao nhưdcmlng tuyệvvgat đudhsodxhi khômhkvng đudhsjkoa bọrwbdn họrwbd biếtsezt rằakppng hắwsxyn đudhsang e sợofkb.

pnzlo thịdmkw huynh đudhsvvga mộowmpt khi tiếtsezn vàpnzlo trọrwbdng thádpgxi lâmxjbm chiếtsezn thìofkb biểjkoau lộowmppnzlng khiếtsezn cho Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng hígqomt hơdcmli lạgkxdnh.

pnzlo Hưdcmlu sau khi bàpnzly ra tưdcml thếtsez cảhyqk ngưdcmlufovi toádpgxt ra mộowmpt khígqom chấhyqkt mãcvlfnh liệvvgat, khiếtsezn cho ngưdcmlufovi ta cảhyqkm giádpgxc u tĩsrzgnh nhưdcml rừudhsng sâmxjbu númrpvi thẳfdwhm, mọrwbdi ngưdcmlufovi cứkskbdcmlogjnng rằakppng hắwsxyn hóxtjka đudhsádpgx rồxtjki vậymsny, nhưdcmlng đudhsiềeqwmu khiếtsezn ngưdcmlufovi ta khômhkvng tưdcmlogjnng nổkmtxi chígqomnh làpnzl, Viêhgvqn Nguyệvvgat đudhsao trong tay củkmtxa hắwsxyn giốodxhng nhưdcmlpnzlxtjk linh tígqomnh, tầslxsng tầslxsng bốodxhn phưdcmlơdcmlng tádpgxm hưdcmlolyong khémeiwp lạgkxdi, vâmxjby quanh Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng khômhkvng ngừudhsng ádpgxp bádpgxch.

pnzlpnzlo Lệvvganh cũcmeung khômhkvng thua lãcvlfo ca củkmtxa mìofkbnh bao nhiêhgvqu, bàpnzln tay phảhyqki mang theo Bígqomch Ngọrwbdc cung hoa lệvvga, hoàpnzlnh ngang ởogjn trưdcmlolyoc ngựmrpvc ba mũcmeui têhgvqn lấhyqky ra ádpgxnh mắwsxyt nhưdcmlcvlfnh hổkmtx thấhyqkp giọrwbdng gàpnzlo thémeiwt màpnzl nhìofkbn Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng, tùhyqky thờufovi cóxtjk thểjkoa nhàpnzlo lêhgvqn.

Hai huynh đudhsvvgapnzlnh đudhsowmpng nhanh nhưdcml thởogjnsrzgnh lặcmwing nhưdcml rừudhsng câmxjby mãcvlfnh liệvvgat mưdcmlufovi phầslxsn, tuy rằakppng mộowmpt đudhsodxhi mộowmpt vớolyoi Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng chưdcmla chắwsxyc chiếtsezm đudhsưdcmlofkbc ưdcmlu thếtsez nhưdcmlng hai ngưdcmlufovi đudhsxtjkng thờufovi ra tay xem ra Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng thậymsnt sựmrpv gặcmwip phảhyqki khóxtjk khăawgdn.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng thấhyqky sựmrpvofkbnh nhưdcml thếtsez thìofkbcmeung chỉhyumxtjk thểjkoa mộowmpt đudhsưdcmlufovng quyếtsezt tâmxjbm liềeqwmu mạgkxdng khômhkvng đudhsofkbi cho hai huynh đudhsvvga bọrwbdn họrwbd ngưdcmlng đudhskmtx khígqom thếtsez hắwsxyn hémeiwt lớolyon mộowmpt tiếtsezng đudhsao thémeiwp vung lêhgvqn, cảhyqk thâmxjbn ảhyqknh giốodxhng nhưdcmlpnzl mộowmpt mũcmeui têhgvqn ởogjndcmlolyoi ádpgxnh trăawgdng hiệvvgan ra cuồxtjkng ảhyqknh, màpnzl đudhsao thémeiwp càpnzlng kinh ngưdcmlufovi.

pnzlo Hưdcmlu lộowmp ra vẻvvgadpgxn thádpgxn, đudhsofkbi Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng đudhsếtsezn gầslxsn đudhsùhyqki phảhyqki củkmtxa hắwsxyn cũcmeung khômhkvng ra đudhsowmpng tádpgxc gìofkb, bắwsxyn ra mộowmpt vòcmwing hàpnzlo quang, góxtjkc đudhsowmp xảhyqko trádpgx, tốodxhc đudhsowmpmhkvhyqkng nhau.

hyqkng thờufovi gian mộowmpt tiếtsezng xémeiw gióxtjk vang lêhgvqn, tuy khômhkvng phảhyqki tiếtsezng nổkmtx nhưdcmlng lạgkxdi rấhyqkt nặcmwing nềeqwm.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng nàpnzlo dádpgxm chủkmtx quan nhấhyqkt đudhsdmkwnh làpnzlpnzlo Lệvvganh dùhyqkng Ngọrwbdc Bígqomch lạgkxdc nhậymsnt cung bắwsxyn tớolyoi.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng xoay tròcmwin phígqoma bêhgvqn trádpgxi đudhsdpgxn khômhkvng ra vịdmkw trígqom củkmtxa mũcmeui têhgvqn, mưdcmlofkbn Tàpnzlo Hưdcmlu làpnzlm tấhyqkm mộowmpc đudhsxtjkng thờufovi đudhsao thémeiwp khẽcvlf đudhsiểjkoam nhẹkcmw đudhsádpgxnh vềeqwm phígqoma cádpgxnh tay củkmtxa đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng,tuy khômhkvng tígqomnh làpnzl tinh diệvvgau nhưdcmlng cũcmeung tưdcmlơdcmlng đudhsodxhi đudhscmwic sắwsxyc.

Nhưdcmlng ngoàpnzli dựmrpv kiếtsezn củkmtxa Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng, mũcmeui têhgvqn củkmtxa Tàpnzlo Lệvvganh cũcmeung khômhkvng bay vụkcmwt màpnzl tớolyoi, hắwsxyn chẳfdwhng qua phóxtjkng mộowmpt dâmxjby cung khômhkvng màpnzl thômhkvi, tuy nhiêhgvqn cũcmeung khiếtsezn cho thầslxsn kinh củkmtxa Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng banh ra, khômhkvng thểjkoa tậymsnp trung toàpnzln lựmrpvc đudhsodxhi phóxtjk vớolyoi Tàpnzlo Hưdcmlu đudhsưdcmlofkbc.

Quảhyqk nhiêhgvqn khóxtjke miệvvgang củkmtxa Tàpnzlo Hưdcmlu cưdcmlufovi lạgkxdnh hắwsxyn nắwsxym đudhsưdcmlofkbc thờufovi cơdcmldcmlofkbn Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng khômhkvng biếtsezt hưdcml thựmrpvc màpnzl phádpgxt lựmrpvc, loan đudhsao chạgkxdy vòcmwing quanh bốodxhn phígqoma, trưdcmlolyoc cômhkvng kígqomch Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng sau đudhsóxtjk bao phủkmtx lấhyqky hắwsxyn.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng thầslxsm kêhgvqu khổkmtx trong lòcmwing hắwsxyn chỉhyumxtjk thểjkoa ngạgkxdnh khádpgxng gặcmwip chiêhgvqu phádpgx chiêhgvqu, liêhgvqn tụkcmwc ngăawgdn loan đudhsao củkmtxa đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng lạgkxdi.


Hai ngưdcmlufovi tádpgxch ra bộowmp ngựmrpvc củkmtxa Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng phậymsnp phồxtjkng khômhkvng ngừudhsng mồxtjkmhkvi đudhsãcvlf sớolyom nhỏchwn giọrwbdt từudhs trêhgvqn đudhsslxsu xuốodxhng.

Cuồxtjkng phong gàpnzlo thémeiwt trong đudhsêhgvqm trăawgdng quạgkxdnh quẽcvlfpnzlmrpvc nàpnzly hắwsxyn đudhsãcvlf sớolyom hi vọrwbdng Hoàpnzlng Tựmrpv hoặcmwic ai cóxtjk thểjkoa tớolyoi trợofkb giúmrpvp.

Hai huynh đudhsvvgapnzly mộowmpt ngưdcmlufovi xa chiếtsezn mộowmpt ngưdcmlufovi cậymsnn chiếtsezn, phốodxhi hợofkbp vớolyoi nhau khômhkvng chêhgvqpnzlo đudhsâmxjbu đudhsưdcmlofkbc chỉhyum cầslxsn mìofkbnh chiếtsezm đudhsưdcmlofkbc tiêhgvqn cơdcml hoặcmwic làpnzl xuấhyqkt hiệvvgan chỗhyum trốodxhng Tàpnzlo Lệvvganh sẽcvlf bắwsxyn têhgvqn tớolyoi, khômhkvng cho mìofkbnh dốodxhc tâmxjbm đudhsodxhi chiếtsezn, màpnzlpnzlo Hưdcmlu cậymsnn chiếtsezn, từudhsng chiêhgvqu im ắwsxyng biếtsezn hóxtjka rấhyqkt nhanh chỉhyum cầslxsn cóxtjkdcml hộowmpi tốodxht thìofkb chiêhgvqu chiêhgvqu đudhsoạgkxdt mệvvganh.

pnzlo Hưdcmlu làpnzlm sao cóxtjk thểjkoa bỏchwn qua cơdcml hộowmpi tốodxht nàpnzly, đudhsjkoa cho Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng cóxtjk khảhyqkawgdng hồxtjki phụkcmwc, mộowmpt thâmxjbn ảhyqknh nhàpnzln nhạgkxdt lạgkxdi bay tớolyoi.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng cũcmeung thừudhsa dịdmkwp vừudhsa rồxtjki hai ngưdcmlufovi tádpgxch ra vụkcmwng trộowmpm dòcmwimeiwt tìofkbnh hìofkbnh chiếtsezn dấhyqku bốodxhn phígqoma, ởogjn xa thìofkb khômhkvng thểjkoa biếtsezt nhưdcmlng ởogjn gầslxsn thìofkb Ưwsxyng vệvvga đudhsãcvlf tiêhgvqu diệvvgat hổkmtxdpgxo kỵgkxd bốodxhn phígqoma màpnzl Mai hoa thưdcmlơdcmlng củkmtxa Triệvvgau Vũcmeu đudhsang gấhyqkp rúmrpvt cômhkvng kígqomch dùhyqkng xu thếtsez cuồxtjkng phong, tiếtsezn hàpnzlnh vâmxjby cômhkvng Hứkskba Dịdmkwch, đudhsdpgxn chừudhsng khoảhyqkng mộowmpt chémeiwn canh nhỏchwn thờufovi gian nữsdvaa, tấhyqkt cóxtjk thểjkoa chiếtsezn thắwsxyng.

pnzl Đmeiwiểjkoan Vi cùhyqkng vớolyoi Hứkskba Chửhzpv mộowmpt đudhsao lưdcmlwsxyng kígqomch khômhkvng phâmxjbn trêhgvqn dưdcmlolyoi cádpgxt bay đudhsádpgx chạgkxdy, Dưdcmlơdcmlng Dung cùhyqkng đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng đudhshyqku vớolyoi nhau tuy khômhkvng chiếtsezm thưdcmlofkbng phong nhưdcmlng đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng trong thờufovi gian ngắwsxyn cũcmeung khômhkvng đudhsádpgxnh ngãcvlfdcmlơdcmlng Dung đudhsưdcmlofkbc, tìofkbnh huốodxhng trởogjnhgvqn vômhkvhyqkng tốodxht.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng chấhyqkn đudhsowmpng cắwsxyn răawgdng thầslxsm muốodxhn kiêhgvqn trìofkb.

Đmeiwếtsezn đudhsâmxjby hai mắwsxyt củkmtxa Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng nhìofkbn chằakppm chằakppm vềeqwm phígqoma Tàpnzlo Hưdcmlu sau đudhsóxtjk đudhshgvqn cuồxtjkng hémeiwt lêhgvqn:

- Tiếtsezp ta mộowmpt đudhsao.

Sau đudhsóxtjk hắwsxyn lạgkxdi bàpnzly ra khígqom thếtsez.

- Đmeiwưdcmlơdcmlng đudhsưdcmlơdcmlng.

Thanh âmxjbm binh khígqom giao nhau vang lêhgvqn, Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng dốodxhc toàpnzln lựmrpvc lạgkxdi bịdmkwpnzlo Hưdcmlu nhanh nhẹkcmwn hóxtjka giảhyqki.

pnzlo Hưdcmlu khômhkvng cho Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng cóxtjk thờufovi gian trìofkb hoãcvlfn, cấhyqkt bưdcmlolyoc lăawgdng khômhkvng bổkmtx xuốodxhng, trựmrpvc chỉhyum khuômhkvn mặcmwit củkmtxa hắwsxyn.


Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng chỉhyum cảhyqkm thấhyqky loan đudhsao nhưdcmlpnzldcmlu tinh mờufovhyqko bấhyqkt đudhsdmkwnh, khômhkvng dádpgxm đudhsóxtjkn đudhswsxy chỉhyumxtjk thểjkoa lui vềeqwm phígqoma sau trádpgxnh mũcmeui nhọrwbdn củkmtxa đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng.

pnzlo Hưdcmlu làpnzlm sao bỏchwn qua hắwsxyn lạgkxdi xảhyqk thâmxjbn đudhsoạgkxdt cômhkvng đudhsao đudhsao phóxtjkng ra khígqom tứkskbc, phong vâmxjbn lômhkvi đudhsiệvvgan ádpgxp chếtsez chiêhgvqu thứkskbc củkmtxa đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng liêhgvqn tiếtsezp lui vềeqwm phígqoma sau trádpgxi trádpgxnh phảhyqki trốodxhn, đudhsao theo từudhsng bưdcmlolyoc phảhyqkn kígqomch, nhưdcmlng khômhkvng tạgkxdo ra uy hiếtsezp gìofkb thểjkoa lựmrpvc củkmtxa hắwsxyn đudhsãcvlf khômhkvng theo kịdmkwp nổkmtxi nữsdvaa.

Hai mắwsxyt củkmtxa Tàpnzlo Hưdcmlu sádpgxng nhưdcml kiếtsezm mômhkvi mỏchwnng nhếtsezch lêhgvqn, khuômhkvn mặcmwit nhưdcml mặcmwit nưdcmlolyoc khômhkvng vìofkb tràpnzlng diệvvgan chiếtsezm thưdcmlofkbng phong màpnzl đudhswsxyc ýloss, trádpgxi lạgkxdi Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng cho dùhyqkmhkv hấhyqkp trầslxsm trọrwbdng nhưdcmlng bộowmp phádpgxp đudhsãcvlf mấhyqkt trậymsnt tựmrpv, ngẫjjnfm lạgkxdi vừudhsa rồxtjki đudhshyqku vớolyoi Hứkskba gia cao thủkmtx Hứkskba Đmeiwakppng hắwsxyn đudhsãcvlf tiêhgvqu hao khômhkvng ígqomt tinh lựmrpvc bằakppng khômhkvng mìofkbnh làpnzlm sao cóxtjk thểjkoa chiếtsezm tiệvvgan nghi nhanh nhưdcml vậymsny. Tàpnzlo Hưdcmlu thầslxsm nghĩsrzg.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng thỉhyumnh thoảhyqkng hiệvvgan lêhgvqn vàpnzli sádpgxch lưdcmlofkbc đudhsjkoa chiếtsezn thắwsxyng nhưdcmlng sau đudhsóxtjk lậymsnp tứkskbc bádpgxc bỏchwn.Lúmrpvc nàpnzly Viêhgvqn Nguyệvvgat đudhsao u linh, từudhs mộowmpt góxtjkc đudhsowmp khômhkvng tưdcmlogjnng tưdcmlofkbng đudhsưdcmlofkbc màpnzl đudhsádpgxnh tớolyoi, trưdcmlolyoc gọrwbdt sau trảhyqkm, trádpgxi phong phảhyqki lấhyqkp chiêhgvqu chiêhgvqu sádpgxt cơdcml, bỗhyumng nhiêhgvqn sau lưdcmlng củkmtxa hắwsxyn truyềeqwmn tớolyoi đudhsowmpng tĩsrzgnh nhỏchwn sau đudhsóxtjk mộowmpt sádpgxt khígqommhkvhyqkng mãcvlfnh liệvvgat bắwsxyn tớolyoi.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng hồxtjkn phi phádpgxch tádpgxn, lúmrpvc nàpnzly ởogjn phígqoma trưdcmlolyoc Tàpnzlo Hưdcmlu gắwsxyt gao đudhsádpgxnh tớolyoi, ngăawgdn cảhyqkn đudhsưdcmlufovng lui, Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng cảhyqkm thấhyqky bấhyqkt lựmrpvc tòcmwing tâmxjbm vômhkv luậymsnn thếtsezpnzlo cũcmeung khômhkvng trốodxhn nổkmtxi sádpgxt chiêhgvqu củkmtxa đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng vậymsny.

Chẳfdwhng lẽcvlfofkbnh lạgkxdi bỏchwn mạgkxdng ởogjndcmli nàpnzly?

Trong lòcmwing Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng nổkmtxi lêhgvqn suy nghĩsrzg tuyệvvgat vọrwbdng.

Khuômhkvn mặcmwit củkmtxa Tàpnzlo Lệvvganh nởogjn ra nụkcmwdcmlufovi âmxjbm hiểjkoam, vômhkvhyqkng khủkmtxng bốodxh dọrwbda ngưdcmlufovi, trong tay củkmtxa hắwsxyn cầslxsm ba mũcmeui têhgvqn, tạgkxdo thàpnzlnh hìofkbnh chữsdva phẩhuqpm bắwsxyn vềeqwm ba chỗhyum hiêhgvqm củkmtxa Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng màpnzlgqomch Lụkcmwc cung ởogjn tay phảhyqki cũcmeung dốodxhc toàpnzln lựmrpvc màpnzl nệvvgan xuốodxhng, nếtsezu nhưdcml trúmrpvng mụkcmwc tiêhgvqu thìofkbdpgxi têhgvqn Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng ởogjn trong đudhsêhgvqm nàpnzly sẽcvlfxtjka khỏchwni trong nhâmxjbn gian.

pnzlo Hưdcmlu cũcmeung nổkmtxi giậymsnn chémeiwm tớolyoi, lúmrpvc nàpnzly hắwsxyn phádpgxt hiệvvgan ra trong mắwsxyt củkmtxa Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng hiệvvgan ra vẻvvga tuyệvvgat vọrwbdng nhưdcmlng khômhkvng hềeqwmxtjk sợofkbcvlfi, quảhyqk nhiêhgvqn làpnzl anh hùhyqkng hảhyqko hádpgxn, Tàpnzlo Hưdcmlu nghĩsrzg vậymsny trong lòcmwing khômhkvng khỏchwni cóxtjk mộowmpt kígqomnh phụkcmwc thậymsnt sâmxjbu vớolyoi hắwsxyn.

Chúmrpva cômhkvng coi chừudhsng.

Ba gãcvlf ưdcmlng vệvvga vừudhsa thoádpgxt khỏchwni mấhyqky hổkmtxdpgxo kỵgkxd nhìofkbn thấhyqky Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng gặcmwip nguy hiểjkoam thìofkb kinh hãcvlfi nghẹkcmwn ngàpnzlo kêhgvqu lêhgvqn hơdcmln nữsdvaa cảhyqk ba đudhseqwmu đudhsádpgxnh vềeqwm phígqoma Tàpnzlo Hưdcmlu vàpnzlpnzlo Lệvvganh.

pnzlo Hưdcmlu vàpnzlpnzlo Lệvvganh khômhkvng đudhsjkoa ýloss tớolyoi Ưwsxyng vệvvga từudhs bốodxhn phígqoma bắwsxyn tớolyoi, hai ngưdcmlufovi vômhkvhyqkng ăawgdn ýloss, ai cũcmeung khômhkvng đudhskmtxi chiêhgvqu, cho dùhyqkdcmlwsxyng bạgkxdi câmxjbu thưdcmlơdcmlng cũcmeung phảhyqki lấhyqky mạgkxdng củkmtxa Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng.

Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng trong lúmrpvc nguy cấhyqkp cádpgxi khóxtjkxtjkdpgxi khômhkvn, thanh đudhsao củkmtxa hắwsxyn đudhsâmxjbm tớolyoi theo hìofkbnh chữsdva thậymsnp mộowmpt chiêhgvqu giốodxhng nhưdcml tiêhgvqn nhâmxjbn chỉhyum lộowmp, thiếtsezt châmxjbn đudhsádpgx mộowmpt cádpgxi hắwsxyn biếtsezt khômhkvng thểjkoa phádpgx thếtsezmhkvng củkmtxa hai ngưdcmlufovi nhưdcmlng ígqomt nhấhyqkt cũcmeung khiếtsezn bọrwbdn họrwbd chậymsnm lạgkxdi đudhsjkoa Ưwsxyng vệvvgaxtjk thờufovi gian tiếtsezn tớolyoi.

- Giếtsezt....

Mấhyqky ưdcmlng vệvvga đudhseqwmu đudhsxtjkng thanh gàpnzlo thémeiwt, mấhyqky thâmxjbn ảhyqknh gắwsxyt gao quấhyqkn quanh, sau đudhsóxtjkpnzl từudhsng hồxtjki binh khígqom giao nhau thảhyqkm thiếtsezt Triệvvgau Vũcmeuogjndpgxch đudhsóxtjk khômhkvng xa dung thanh âmxjbm nứkskbc nởogjn chạgkxdy tớolyoi.

- Lãcvlfng ca ca.

pnzlo Hưdcmlu vàpnzlpnzlo Lệvvganh hai ngưdcmlufovi nhanh chóxtjkng lui ra phígqoma sau bảhyqky xígqomch, kémeiwo cung ngang ngựmrpvc, lẳfdwhng lặcmwing đudhskskbng ởogjndcmli đudhsóxtjk.

Tuy nhiêhgvqn cơdcml bắwsxyp củkmtxa hai ngưdcmlufovi cũcmeung dầslxsn trởogjnhgvqn co quắwsxyp mồxtjkmhkvi trêhgvqn mặcmwit cũcmeung theo đudhsóxtjkpnzl nhỏchwn xuốodxhng.

twja trêhgvqn mặcmwit đudhshyqkt Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng thốodxhng khổkmtxdcmlolyoi ádpgxnh trăawgdng chiếtsezu rọrwbdi sắwsxyc mặcmwit củkmtxa hắwsxyn trởogjnhgvqn xanh lémeiwt, chỉhyum ngẫjjnfu nhiêhgvqn cửhzpv đudhsowmpng chứkskbng minh mìofkbnh còcmwin tồxtjkn tạgkxdi, màpnzl bờufov vai phảhyqki châmxjbn trádpgxi thìofkbdpgxu tưdcmlơdcmli rỉhyum ra, quầslxsn ádpgxo cũcmeung bịdmkw phádpgxdpgxch, mơdcml hồxtjkcmwin cóxtjk thểjkoa nhìofkbn thấhyqky màpnzlu thịdmkwt.

Triệvvgau Vũcmeu quỳkmtx mộowmpt châmxjbn xuốodxhng mặcmwit đudhshyqkt tay némeiwm đudhsi Mai Hoa thưdcmlơdcmlng ômhkvm chặcmwit lấhyqky Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng đudhshgvqn cuồxtjkng gọrwbdi têhgvqn củkmtxa hắwsxyn khuômhkvn mặcmwit khảhyqk ádpgxi bìofkbnh thưdcmlufovng hiệvvgan tạgkxdi trởogjnhgvqn trắwsxyng bệvvgach nưdcmlolyoc mắwsxyt thưdcmlơdcmlng tâmxjbm chảhyqky ròcmwing ròcmwing.

dcmlơdcmlng Dung bịdmkw đudhsodxhi thủkmtxhyqkng trưdcmlufovng thưdcmlơdcmlng quấhyqkn lấhyqky khômhkvng thoádpgxt thâmxjbn đudhsưdcmlofkbc lòcmwing nàpnzlng nhưdcml lửhzpva đudhsodxht bịdmkw Hứkskba Dịdmkwch liêhgvqn tụkcmwc đudhsoạgkxdt thếtsezmhkvng tìofkbnh thếtsez rớolyot xuốodxhng hạgkxd phong.

Ba ưdcmlng vệvvga khádpgxc cũcmeung ngãcvlf xuốodxhng mặcmwit đudhshyqkt hồxtjki lâmxjbu khômhkvng nhúmrpvc nhígqomch.

Bỗhyumng nhiêhgvqn Tàpnzlo Hưdcmlu thèmukedcmlwsxyi liếtsezm lấhyqky bờufovmhkvi khômhkv đudhswsxyng cưdcmlufovi khổkmtxpnzlxtjki:

- Khômhkvng ngờufov rằakppng đudhsưdcmlofkbc mộowmpt ngưdcmlufovi lúmrpvc tuyệvvgat đudhsdmkwa phảhyqkn kígqomch lạgkxdi cóxtjk thểjkoapnzlm đudhsưdcmlofkbc nhưdcml vậymsny, Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng nàpnzly đudhsúmrpvng làpnzl ngưdcmlufovi màpnzl mỗhyummhkvn kígqomnh nhấhyqkt.

- Đmeiwúmrpvng thếtsezpnzl thủkmtx hạgkxdofkbnh thưdcmlufovng củkmtxa hắwsxyn tuyệvvgat đudhsodxhi khômhkvng dưdcmlolyoi hổkmtxdpgxo kỵgkxd, hơdcmln nữsdvaa rấhyqkt trung thàpnzlnh, đudhsgkxdi ca huynh vìofkb trádpgxnh đudhsi mộowmpt kiếtsezm trígqom mạgkxdng củkmtxa đudhsodxhi phưdcmlơdcmlng màpnzl vai trádpgxi mớolyoi bịdmkw Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng chémeiwm tớolyoi tậymsnn xưdcmlơdcmlng, chỉhyum sợofkb ba thádpgxng chưdcmla làpnzlnh đudhsưdcmlofkbc.

pnzlo Lệvvganh nhìofkbn vềeqwm phígqoma đudhsslxsu vai trádpgxi khômhkvng ngừudhsng tuômhkvn mádpgxu củkmtxa Tàpnzlo Hưdcmlu màpnzlxtjki.

pnzlo Hưdcmlu nhìofkbn Tàpnzlo Lệvvganh cưdcmlufovi khổkmtxxtjki:

- Ngưdcmlơdcmli cũcmeung khômhkvng phảhyqki nhưdcml vậymsny sao? Ígkxdch Đmeiwgkxdt? Chúmrpvng ta hoàpnzln mỹqwxlhyqkng ba phưdcmlơdcmlng phádpgxp đudhsjkoa chặcmwin đudhsanh, vậymsny màpnzl vẫjjnfn rơdcmli vàpnzlo thếtsez hạgkxd phong, vừudhsa rồxtjki ta nghe rõbqigpnzlng thanh âmxjbm lúmrpvc ngưdcmlơdcmli bịdmkw Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng đudhsádpgx trúmrpvng xưdcmlolyong sưdcmlufovn nứkskbt gãcvlfy.

pnzlo Lệvvganh thởogjnpnzli mộowmpt tiếtsezng;

- Khômhkvng thểjkoadcmlogjnng tưdcmlofkbng đudhsưdcmlofkbc vớolyoi đudhsiềeqwmu kiệvvgan nhưdcml vậymsny màpnzl Trưdcmlơdcmlng Lãcvlfng còcmwin cóxtjk thểjkoa trádpgxnh mộowmpt đudhsòcmwin trígqom mạgkxdng củkmtxa chúmrpvng ta, hơdcmln nữsdvaa mưdcmlofkbn cơdcml hộowmpi màpnzl phảhyqkn cômhkvng tâmxjbm trígqom lợofkbi hạgkxdi nhưdcml vậymsny nếtsezu nhưdcml chưdcmla trừudhs diệvvgat chắwsxyc chắwsxyn làpnzl mốodxhi họrwbda ởogjn trong lòcmwing củkmtxa chúmrpva cômhkvng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.