Phong Lưu Tam Quốc

Chương 193 : Bích lục cung

    trước sau   
Trưduzlơntqkng Lãhblvng kinh hãhblvi, đtcdweenni phưduzlơntqkng dùedkong phưduzlơntqkng thứarslc nàspway hắizgtn làspwam sao cónnfi thểlvmr tiếeikhp nhậrplbn đtcdwưduzlbfchc cho dùedko giếeikht đtcdwưduzlbfchc đtcdweenni phưduzlơntqkng thìuvafuvafnh cũqwhbng phảbfchi trọtbjdng thưduzlơntqkng nónnfii khôqwhbng chừaxvtng đtcdwduzlng quy vu tậrplbn, nếeikhu nhưduzl vung ra chiêqrkvu thứarslc thìuvaf ưduzlu thếeikh vừaxvta rồduzli sẽvscs biếeikhn mấisqrt vôqwhbbfchnh vôqwhb tung thậrplbt làspwa khôqwhbng cam lòwdning.

Khôqwhbng thểlvmr nhưduzl vậrplby đtcdwarslu ónnfic củedkoa Trưduzlơntqkng Lãhblvng bỗxsmqng nhiêqrkvn lónnfie lêqrkvn mộlvmrt tinh quang.

Đgqvhúfsjeng nhưduzl dựmuqu liệcnnfu Trưduzlơntqkng Lãhblvng khôqwhbng dákoiam mộlvmrt mạxrdeng đtcdwnlzbi mộlvmrt mạxrdeng, âzpvnm thầarslm đtcdwizgtc ýxsmqspwaduzltcdwi.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng khẽvscs nhoákoiang thâzpvnn thểlvmr ra mộlvmrt cákoiai, làspwam ra đtcdwlvmrng thákoiai ẩapkzn nấisqrp vung đtcdwao lêqrkvn nghêqrkvnh đtcdwónnfin lạxrdei.

Hứarsla Đgqvhygarng hừaxvt lạxrdenh mộlvmrt tiếeikhng hắizgtn làspwam sao cónnfi thểlvmr bỏttrs qua cơntqk hộlvmri tốeennt nhưduzl vậrplby đtcdwao théxsmqp càspwang gia tămsszng thêqrkvm lựmuquc đtcdwxrdeo chuẩapkzn bịxrde phảbfchn đtcdwoạxrdet lạxrdei thếeikh chủedko đtcdwlvmrng, thâzpvnn thểlvmr đtcdwang rơntqki xuốeennng đtcdwisqrt mãhblvnh liệcnnft xôqwhbng lêqrkvn, hoàspwan toàspwan khôqwhbng cốeenn kỵpzys đtcdwao théxsmqp củedkoa Trưduzlơntqkng Lãhblvng.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng âzpvnm hiểlvmrm cưduzltcdwi tuy nhiêqrkvn đtcdwao phákoiap củedkoa hắizgtn nhanh chónnfing lónnfie lêqrkvn, màspwa Hứarsla Đgqvhygarng lạxrdei khôqwhbng phákoiat hiệcnnfn ra vẻjbml âzpvnm đtcdwlvmrc trong mắizgtt củedkoa Trưduzlơntqkng Lãhblvng, cũqwhbng dùedkong tốeennc đtcdwlvmr cao nhấisqrt màspwa trùedkong kírplbch.


Trưduzlơntqkng Lãhblvng làspwam bộlvmr quay trởtbjd lạxrdei thủedko, thâzpvnn ảbfchnh đtcdwlvmrt nhiêqrkvn di chuyểlvmrn giữuvafa đtcdwưduzltcdwng rấisqrt nhanh màspwa di đtcdwlvmrng đtcdwao théxsmqp thuậrplbn thếeikh loákoiang lêqrkvn mộlvmrt cákoiai ởtbjd trêqrkvn khôqwhbng trung, dưduzleucgi ákoianh trămsszng chiếeikhu rọtbjdi phákoiat ra hàspwan quang đtcdwduzlng thờtcdwi hắizgtn tung mộlvmrt cưduzleucgc đtcdwákoia thẳjbmlng vàspwao bụzvrang củedkoa đtcdweenni phưduzlơntqkng.

Hứarsla Đgqvhygarng theo bảbfchn nămsszng âzpvnm thầarslm đtcdwizgtc ýxsmq cho rằygarng cónnfi thểlvmr đtcdwoạxrdet lạxrdei quyềuziln chủedko đtcdwlvmrng khôqwhbng ngờtcdw Trưduzlơntqkng Lãhblvng xuấisqrt chiêqrkvu thầarsln kỳxsmqspwa tậrplbp kírplbch làspwam cho hắizgtn biếeikhn sắizgtc, cuốeenni cùedkong hắizgtn cắizgtn rămsszng mộlvmrt cákoiai, đtcdwao thứarslc trong tay khôqwhbng đtcdwnlzbi, mãhblvnh liệcnnft bắizgtn tớeucgi, xem ra muốeennn cùedkong vớeucgi Trưduzlơntqkng Lãhblvng đtcdwduzlng quy vu tậrplbn.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng làspwam sao cónnfi thểlvmr cho hắizgtn nhưduzl mong muốeennn đtcdwao théxsmqp loákoiang lêqrkvn, phong bếeikh thếeikhqwhbng củedkoa Hứarsla Đgqvhygarng, đtcdwưduzlơntqkng đtcdwưduzlơntqkng mộlvmrt tiếeikhng binh khírplb rờtcdwi tay, hổnlzb khẩapkzu chảbfchy mákoiau, cảbfchkoianh tay củedkoa hắizgtn run lêqrkvn.

spwa Hứarsla Đgqvhygarng cónnfi tốeennc đtcdwlvmr cựmuquc nhanh đtcdwao théxsmqp khôqwhbng dừaxvtng lạxrdei thẳjbmlng bứarslc đtcdwákoianh tớeucgi đtcdwùedkoi củedkoa Trưduzlơntqkng Lãhblvng.

Nhưduzlng hắizgtn khôqwhbng ngờtcdw rằygarng Trưduzlơntqkng Lãhblvng lạxrdei cónnfi sứarslc bậrplbt kinh ngưduzltcdwi nhưduzl thếeikh đtcdwúfsjeng lúfsjec đtcdwao théxsmqp cákoiach đtcdwùedkoi củedkoa hắizgtn chưduzla đtcdwarsly hai thốeennn, trong nhákoiay mắizgtt Trưduzlơntqkng Lãhblvng đtcdwãhblv đtcdwákoia trúfsjeng bộlvmr vịxrde yếeikhu ớeucgt nơntqki bụzvrang củedkoa Hứarsla Đgqvhygarng, tiếeikhp theo từaxvtntqki đtcdwónnfi củedkoa Hứarsla Đgqvhygarng truyềuziln ra đtcdwau đtcdweucgn kịxrdech liệcnnft cuốeenni cùedkong hắizgtn khôqwhbng chịxrdeu đtcdwưduzlbfchc màspwa đtcdwwdnit môqwhbng ngồduzli bệcnnft xuốeennng đtcdwisqrt, cho thấisqry lựmuquc đtcdwxrdeo trêqrkvn đtcdwùedkoi củedkoa Trưduzlơntqkng Lãhblvng mạxrdenh mẽvscs đtcdwếeikhn mứarslc nàspwao.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng chẳjbmlng quan tâzpvnm mákoiau ởtbjd trêqrkvn đtcdwùedkoi mìuvafnh, hắizgtn nổnlzbi giậrplbn gầarslm lêqrkvn mãhblvnh liệcnnft nhàspwao tớeucgi, quyếeikht đtcdwxrdenh mộlvmrt hồduzli hàspwanh hung Hứarsla Đgqvhygarng.

Đgqvhúfsjeng lúfsjec Trưduzlơntqkng Lãhblvng muốeennn trúfsjet giậrplbn thìuvaf đtcdwygarng sau bỗxsmqng nhiêqrkvn truyềuziln tớeucgi thanh âzpvnm héxsmqt to củedkoa Triệcnnfu Vũqwhb:

- Lãhblvng ca coi chừaxvtng.

Đgqvhúfsjeng lúfsjec nàspway xảbfchy ra biếeikhn hónnfia, Trưduzlơntqkng Lãhblvng lậrplbp tứarslc thểlvmr hiệcnnfn tinh túfsjey nămsszng lựmuquc màspwa hắizgtn tiếeikhp nhậrplbn đtcdwưduzlbfchc khi làspwam bộlvmr đtcdwlvmri đtcdwwdnic chủedkong.

Chỉnlzb thấisqry hắizgtn cũqwhbng khôqwhbng cónnfi quay ngưduzltcdwi, thuậrplbn thếeikhmsszn trêqrkvn mặwdnit đtcdwisqrt mộlvmrt cákoiai, tiệcnnfn tay nắizgtm lấisqry Hứarsla Đgqvhygarng đtcdwang gầarsln chếeikht, ngămsszn cảbfchn tạxrdei trưduzleucgc mặwdnit củedkoa mìuvafnh, đtcdwúfsjeng lúfsjec Trưduzlơntqkng Lãhblvng chưduzla kịxrdep phảbfchn ứarslng thìuvaf hắizgtn thấisqry toàspwan thâzpvnn ngưduzlng trệcnnf, mộlvmrt luồduzlng mákoiau tưduzlơntqki bắizgtn ra cùedkong lúfsjec đtcdwónnfi đtcdwarslu vai củedkoa hắizgtn têqrkv rầarsln, Hứarsla Đgqvhygarng héxsmqt thảbfchm mộlvmrt tiếeikhng, đtcdwau đtcdweucgn vôqwhbedkong.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng thốeennng khổnlzbqwhbedkong mồduzlqwhbi lạxrdenh trêqrkvn ngưduzltcdwi củedkoa hắizgtn chảbfchy ròwdning ròwdning, hắizgtn dùedkong sứarslc vứarslt bỏttrs thi thểlvmr củedkoa Hứarsla Đgqvhygarng đtcdwi, vộlvmri vàspwang nhìuvafn vềuzil phírplba mặwdnit đtcdwisqrt, Trưduzlơntqkng Lãhblvng hírplbt mộlvmrt lãhblvnh khírplbnnfia ra Hứarsla Đgqvhygarng bịxrde mộlvmrt mũqwhbi têqrkvn xuyêqrkvn vàspwao ngựmuquc, mákoiau tưduzlơntqki ứarsla ra nhìuvafn làspwa biếeikht Hứarsla Đgqvhygarng khôqwhbng thểlvmrspwao sốeennng nổnlzbi đtcdwưduzlbfchc nữuvafa.

spwaqwhbi têqrkvn sau khi xuyêqrkvn qua ngưduzltcdwi củedkoa Hứarsla Đgqvhygarng Trưduzlơntqkng Lãhblvng vìuvafkoian sákoiat vàspwao ngưduzltcdwi củedkoa hắizgtn nêqrkvn cũqwhbng bịxrdeqrkvn đtcdwâzpvnm vàspwao vai trákoiai xâzpvnm nhậrplbp vàspwao tớeucgi ba thốeennn, mákoiau tưduzlơntqki ứarsla ra, Trưduzlơntqkng Lãhblvng thiếeikhu chúfsjet nữuvafa ngâzpvny ngưduzltcdwi thầarslm nghĩcdwd đtcdweenni phưduzlơntqkng rốeennt cuộlvmrc làspwa ai màspwannfi thầarsln lựmuquc kinh ngưduzltcdwi nhưduzl thếeikh, tiễpqden thủedko khôqwhbng hềuzilduzleucgi Thákoiai Sửnafd Từaxvt, thủedko hạxrde củedkoa Tàspwao Thákoiao quảbfch nhiêqrkvn cao thủedko nhưduzlzpvny nămsszm xe cũqwhbng chứarsla khôqwhbng hếeikht.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng thầarslm kêqrkvu khổnlzb, cao thủedko nhiềuzilu thếeikhspway chỉnlzb sợbfchuvafnh khôqwhbng cónnfimsszng lựmuquc chốeennng trảbfch rồduzli.


fsjec nàspway Trưduzlơntqkng Lãhblvng bỗxsmqng nhiêqrkvn nhảbfchy dựmuqung lêqrkvn hắizgtn cảbfchm thấisqry sákoiat khírplbhblvnh liệcnnft sau đtcdwónnfi loan đtcdwao u linh vôqwhb thanh vôqwhb tứarslc chéxsmqm vềuzil phírplba hắizgtn.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng khôqwhbng hềuzil nghĩcdwd ngợbfchi lậrplbt ngưduzltcdwi vềuzil phírplba trưduzleucgc tiếeikhp theo lămsszn mộlvmrt vòwdning, tiệcnnfn tay nhặwdnit đtcdwao théxsmqp lêqrkvn, nhìuvafn chằygarm chằygarm vềuzil phírplba đtcdweenni phưduzlơntqkng.

wratkoiach đtcdwónnfintqkn nămsszm thưduzleucgc, hai thâzpvnn ảbfchnh hắizgtc y nhâzpvnn cao béxsmqo giốeennng nhau gưduzlơntqkng mặwdnit cơntqk hồduzl giốeennng nhau nhưduzl đtcdwúfsjeng giốeennng nhưduzl huynh đtcdwcnnf sinh đtcdwôqwhbi đtcdwiềuzilu khákoiac biệcnnft duy nhấisqrt chírplbnh làspwa hắizgtc y nhâzpvnn ởtbjd phírplba bêqrkvn trákoiai cầarslm BÍxsmqch Lụzvrac cung, tay phảbfchi cầarslm mấisqry mũqwhbi têqrkvn sắizgtc béxsmqn. Còwdnin ngưduzltcdwi phírplba bêqrkvn phảbfchi thìuvaf cầarslm mộlvmrt loan đtcdwao giốeennng nhưduzl ngưduzltcdwi Ba Tưduzl ngoạxrdei quốeennc hay dùedkong, thâzpvnn đtcdwao khôqwhbng dàspwai nhưduzlng ởtbjd trong ákoianh trămsszng lónnfie ra hàspwao quang quỷuikx dịxrde, gọtbjdi làspwa Viêqrkvn Nguyệcnnft loan đtcdwao.

Hai ngưduzltcdwi đtcdwuzilu nhìuvafn chằygarm chằygarm vềuzil phírplba Trưduzlơntqkng Lãhblvng, cảbfch hai đtcdwuzilu khôqwhbng cónnfi biểlvmru lộlvmrspwao, dưduzleucgi ákoianh trămsszng bọtbjdn họtbjd khôqwhbng khákoiac ngưduzltcdwi chếeikht bao nhiêqrkvu vôqwhbedkong âzpvnm lãhblvnh.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng trầarslm lòwdning xuốeennng, hai ngưduzltcdwi nàspway tuyệcnnft đtcdweenni làspwa cao thủedko chỉnlzb cầarsln nhìuvafn biểlvmru lộlvmr trấisqrn đtcdwxrdenh tựmuqu nhiêqrkvn củedkoa bọtbjdn họtbjdspwa biếeikht đtcdweenni phưduzlơntqkng đtcdwãhblv trảbfchi qua huấisqrn luyệcnnfn tàspwan khốeennc, thờtcdwi kỳxsmq Tam Quốeennc, Cung Tiễpqden thủedkoduzlu hàspwanh nhưduzlng chỉnlzbspwa đtcdwxrdeo cụzvra phụzvra trợbfchspwa thôqwhbi cákoiac cao thủedkoqwhbng khôqwhbng đtcdwem nónnfispwam binh khírplb chủedko yếeikhu màspwa ngưduzltcdwi phírplba trưduzleucgc lạxrdei ngoạxrdei lệcnnf, nhìuvafn bàspwan tay củedkoa hắizgtn cho thấisqry hắizgtn dùedkong cung rấisqrt linh hoạxrdet.

Xem ra lạxrdei phảbfchi đtcdwxrdei chiếeikhn liềuzilu mạxrdeng mộlvmrt phen nữuvafa rồduzli.

Hai ngưduzltcdwi trong đtcdwêqrkvm tốeenni tuổnlzbi tákoiac khôqwhbng phảbfchi làspwa quákoia lớeucgn đtcdwkoian chừaxvtng cũqwhbng chỉnlzbntqki hai mưduzlơntqki mộlvmrt chúfsjet màspwa thôqwhbi, tuy nhiêqrkvn thầarsln sắizgtc lộlvmr ra vẻjbmlqwhbedkong cay đtcdwlvmrc.

Ngưduzltcdwi cầarslm Bírplbch Lụzvrac cung bỗxsmqng nhiêqrkvn giưduzlơntqkng cákoianh tay lêqrkvn, Bírplbch Lụzvrac cung ởtbjd trong ákoianh dạxrde quang chiếeikhu sákoiang bắizgtn ra hàspwao quang trong suốeennt tưduzlơntqki đtcdwwratp mêqrkv ngưduzltcdwi tuy nhiêqrkvn Trưduzlơntqkng Lãhblvng cũqwhbng khôqwhbng rảbfchnh bậrplbn tâzpvnm bởtbjdi vìuvaf đtcdweenni phưduzlơntqkng đtcdwãhblv khai mởtbjd trưduzltcdwng cung kéxsmqo cămsszng ba thạxrdech hơntqkn nữuvafa từaxvtng thanh âzpvnm tưduzlng tưduzlng tưduzlng giòwdnin vang ba loạxrdet mũqwhbi têqrkvn giốeennng nhưduzlduzlu tinh bắizgtn tớeucgi.

Khoảbfchng cákoiach quákoia gầarsln Trưduzlơntqkng Lãhblvng khôqwhbng hềuzil nghĩcdwd ngợbfchi màspwa lậrplbp tứarslc làspwam ra phảbfchn ứarslng vũqwhb đtcdwlvmrng đtcdwao théxsmqp ởtbjd trong tay bảbfcho vệcnnf sựmuqu yếeikhu hạxrdei trêqrkvn cơntqk thểlvmr củedkoa mìuvafnh sau đtcdwónnfiduzlbfchn ákoianh mắizgtt nhạxrdey cảbfchm màspwa vung tay lêqrkvn, đtcdwưduzlơntqkng đtcdwưduzlơntqkng đtcdwưduzlơntqkng ba mũqwhbi têqrkvn bắizgtn vềuzil phírplba cổnlzb họtbjdng đtcdwan đtcdwiềuziln trákoiai tim đtcdwuzilu bịxrde Trưduzlơntqkng Lãhblvng gạxrdet ra, lựmuquc đtcdwao kinh ngưduzltcdwi khiếeikhn cho hổnlzb khẩapkzu củedkoa hắizgtn thiếeikhu chúfsjet nữuvafa thìuvaf bịxrdexsmqkoiach.

- Hảbfcho thâzpvnn thủedko.

wratkoiach đtcdwónnfi khôqwhbng xa hắizgtc y nhâzpvnn khôqwhbng kìuvafm đtcdwưduzlbfchc bộlvmri phụzvrac cấisqrt tiếeikhng khen.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng theo ákoianh mắizgtt màspwa nhìuvafn vềuzil phírplba đtcdwónnfi lạxrdei phákoiat hiệcnnfn ra ngưduzltcdwi thốeennt lêqrkvn chírplbnh làspwa ngưduzltcdwi cầarslm loan đtcdwao trong lòwdning hắizgtn hôqwhb to khôqwhbng ổnlzbn cùedkong lúfsjec đtcdwónnfi hắizgtn cảbfchm nhậrplbn đtcdwưduzlbfchc ởtbjd sau lưduzlng củedkoa mìuvafnh cónnfikoiat khírplb rềuziln vang, nhưduzl u linh đtcdwãhblv tớeucgi rấisqrt gầarsln.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng quákoia sợbfchhblvi thâzpvnn thểlvmrhblvnh liệcnnft nghiêqrkvng vềuzil phírplba trưduzleucgc, mộlvmrt loan đtcdwao tạxrdeo ra mộlvmrt đtcdwxrdeo hìuvafnh tròwdnin xẹwratt qua ởtbjd trêqrkvn khôqwhbng trung.

Trưduzlơntqkng Lãhblvng khôqwhbng hềuzil nghĩcdwd ngợbfchi trởtbjduvafnh màspwamsszn đtcdwi hắizgtn sau khi khôqwhbng cảbfchm nhậrplbn đtcdwưduzlbfchc sákoiat khírplb nữuvafa mớeucgi dừaxvtng châzpvnn nhìuvafn lạxrdei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.