Phong Lưu Tam Quốc

Chương 191 : Hứa Dịch

    trước sau   
Hắrbmmc y nhâhagcn sửvayi song thưfszwơiijpng liêletxn tụxqkxc nhìwbxrn vềfszw phíicuna Triệrfcou Vũyvzl lửvayia giậicunn ngútjfdt trờekyvi màrovkmjryi:

- Đqqcmghtgi ca, Hứgieza Dịjmwnch thiếouaeu chútjfdt nữngvxa làrovk bịjmwnrovkng phếouae đpwfwi cázplqnh tay trázplqi.

Mọepymi ngưfszwekyvi quay đpwfwulxcu nhìwbxrn lạghtgi, chỉkdzm thấkyyny Triệrfcou Vũyvzlghtgng vớqhcti hắrbmmc y nhâhagcn sửvayi song thưfszwơiijpng kia đpwfwázplqnh nhau, tay phảcsrci hìwbxrnh nhưfszw bịjmwn mai hoa thưfszwơiijpng củfsdka Triệrfcou Vũyvzl xẹzyvat qua, tuy tổxjyfn thưfszwơiijpng khôrovkng lớqhctn nhưfszwng làrovkm cho tay trázplqi củfsdka hắrbmmn mấkyynt đpwfwi mộudrzt chútjfdt năpwfwng lựxjyfc, tuy nhiêletxn ngưfszwekyvi nàrovky gầulxcm nhẹzyva mộudrzt tiếouaeng, vũyvzl khởckbti song thưfszwơiijpng, dưfszwơiijpng dưfszwơiijpng đpwfwrbmmc ýjssa nhìwbxrn Triệrfcou Vũyvzl.

rovk Trưfszwơiijpng Lãccmung sau khi thấkyyny Hứgieza Dịjmwnch thấkyynt thủfsdk gầulxcm rútjfd, ởckbt trong đpwfwêletxm tốalpwi sửvaying sốalpwt bỗzzmwng nhiêletxn hắrbmmn bộudrzc pházplqt, liêletxn tụxqkxc chủfsdk đpwfwudrzng xuấkyynt kíicunch, thoázplqng cázplqi đpwfwãccmuiijpi vàrovko khôrovkng íicunt hoàrovkn cảcsrcnh xấkyynu.

Tuy trưfszwekyvng kiếouaem hắrbmmn dùghtgng khôrovkng quen, cảcsrcm giázplqc khôrovkng đpwfwưfszwxjyfc tựxjyf nhiêletxn nhưfszwng vẫbucln lĩjuxynh hộudrzi đpwfwưfszwxjyfc khôrovkng íicunt tinh tútjfdy trong đpwfwómjry, dùghtg sao võepymrovkng củfsdka hắrbmmn cũyvzlng đpwfwãccmu cao cưfszwekyvng, đpwfwudrzng vàrovko đpwfwkyyn vậicunt gìwbxryvzlng cómjry thểrovk giếouaet đpwfwjmwnch. Lútjfdc nàrovky Trưfszwơiijpng Lãccmung dùghtgng kiếouaem chiêletxu trong đpwfwao, uy lựxjyfc khôrovkng hềfszw tầulxcm thưfszwekyvng.

lcsz trong trưfszwekyvng Ưarfpng vệrfco íicunt nhiềfszwu đpwfwưfszwxjyfc cổxjyfyvzl, ởckbt trong đpwfwêletxm tốalpwi giốalpwng nhưfszw đpwfwưfszwxjyfc kíicunch thíicunch chiếouaen đpwfwkyynu càrovkng trởckbtletxn kịjmwnch liệrfcot.


Hoằletxng Nôrovkng thàrovknh, biệrfcot thựxjyf thàrovknh Tâhagcy.

Tuâhagcn Du khôrovkng nhịjmwnn đpwfwưfszwxjyfc màrovk ngửvayia mặngvxt lêletxn trêletxn trờekyvi, ởckbtletxn cạghtgnh Mãccmun Sủfsdkng cũyvzlng biếouaet ýjssa nheo mắrbmmt lạghtgi màrovkfszwekyvi dàrovki, ởckbtletxn cạghtgnh Mãccmun Sủfsdkng cũyvzlng biếouaet ýjssarovk nheo mắrbmmt cưfszwekyvi khôrovkng ngừgiezng.

Nửvayia ngàrovky sau Tuâhagcn Du mớqhcti cao hứgiezng nómjryi vớqhcti Mãccmun Sủfsdkng:

- Trưfszwơiijpng Lãccmung lầulxcn nàrovky cómjry chạghtgy đpwfwletxng trờekyvi.

ccmun Sủfsdkng cũyvzlng đpwfwrbmmc ýjssa gậicunt nhẹzyva đpwfwulxcu thầulxcn sắrbmmc tăpwfwng vọepymt màrovkmjryi:

- Cho dùghtg bọepymn họepym trázplqnh thoázplqt khỏuuqai cửvayia quan Hứgieza Chửvayirovky thìwbxr chỉkdzm sợxjyfyvzlng khómjry theo Thủfsdkfszwơiijpng Sơiijpn lui vềfszw.

Hai mắrbmmt củfsdka Tuâhagcn Du nheo lạghtgi hắrbmmn cưfszwekyvi cưfszwekyvi nómjryi:

- Ngẫbuclm lạghtgi khuya ngàrovky hôrovkm trưfszwqhctc Bázplq Ninh cùghtgng vớqhcti Kinh Việrfcot mộudrzt xưfszwqhctng mộudrzt ca đpwfwútjfdng làrovk đpwfwngvxc sắrbmmc tuyệrfcot luâhagcn.

ccmun Sủfsdkng cũyvzlng đpwfwrbmmc ýjssafszwekyvi hắrbmmc hắrbmmc màrovkmjryi:

- Tuâhagcn tiêletxn sinh nửvayia chừgiezng đpwfwázplqnh vàrovko cũyvzlng lôrovk hỏuuqaa thuầulxcn thanh.

Tuâhagcn Du khómjry dấkyynu đpwfwưfszwxjyfc sựxjyf đpwfwrbmmc ýjssa trong lòyvzlng:

- Từgiez nay Trưfszwơiijpng Lãccmung cho dùghtgwbxrnh an trởckbt vềfszw Thủfsdkfszwơiijpng Sơiijpn cũyvzlng phảcsrci kinh hãccmui lạghtgnh mìwbxrnh khôrovkng dázplqm theo đpwfwưfszwekyvng Kinh Châhagcu lui vềfszw cho rằletxng Lưfszwu Biểrovku thậicunt sựxjyf xuấkyynt binh ra Nam Dưfszwơiijpng, cùghtgng chútjfdng ta nhấkyynt tríicun, màrovktjfdc đpwfwómjryccmu Đqqcmletxng Quázplqch Đqqcmkyynyvzlng khiếouaep sợxjyf khôrovkng dứgiezt mộudrzt khi Lưfszwu Biểrovku cùghtgng chútjfda côrovkng liêletxn thủfsdkwbxrnh thếouaeccmunh liệrfcot thếouaerovko.

ccmun Sủfsdkng nómjryi:


- Đqqcmázplqng tiếouaec Lưfszwu Biểrovku khôrovkng chịjmwnu kếouaet minh, cùghtgng Viêletxn Thiệrfcou cũyvzlng thếouae.

Tuâhagcn Du hiểrovku ýjssafszwekyvi nómjryi:

- Lưfszwu Biểrovku thậicunt đpwfwázplqng thưfszwơiijpng bo bo giữngvxwbxrnh chuyệrfcon gìwbxryvzlng trung lậicunp mộudrzt khi Trưfszwơiijpng Lãccmung gặngvxp chuyệrfcon khôrovkng may Giang Đqqcmôrovkng thếouae lựxjyfc dĩjuxy nhiêletxn đpwfwghtgi loạghtgn nómjryi khôrovkng chừgiezng sẽznvsmjryi bởckbti vìwbxrfszwu Biểrovku ngăpwfwn cảcsrcn cho nêletxn khôrovkng trởckbt vềfszw sau đpwfwómjry hai nhàrovk khai chiếouaen đpwfwalpwi vớqhcti chútjfda côrovkng màrovkmjryi làrovk chuyệrfcon tốalpwt bằletxng trờekyvi.

ccmun Sủfsdkng càrovkng bộudrzi phụxqkxc màrovkmjryi:

- Tuâhagcn tiêletxn sinh đpwfwútjfdng làrovkmjryrovki cómjry thểrovk so vớqhcti Quảcsrcn Trọepymng Nhạghtgc Nghịjmwn kếouaezplqch nhưfszw vậicuny màrovkyvzlng nghĩjuxy ra đpwfwưfszwxjyfc.

Tuâhagcn Du khôrovkng thècsrcm đpwfwrovk ýjssarovkmjryi:

- Bázplq Ninh khôrovkng cầulxcn khoa trưfszwơiijpng, ngưfszwơiijpi cũyvzlng khôrovkng tệrfco lầulxcn sau ta sẽznvsckbt trưfszwqhctc mặngvxt chútjfda côrovkng đpwfwfszw bạghtgt ngưfszwơiijpi nhiềfszwu hơiijpn.Mãccmun Sủfsdkng khómjry giấkyynu đpwfwưfszwxjyfc vẻyblzfszwng phấkyynn:

- Đqqcma tạghtg Tuâhagcn đpwfwghtgi nhâhagcn.

Tuâhagcn Du cưfszwekyvi nhạghtgt mộudrzt tiếouaeng:

- Sứgiez giảcsrc pházplqi đpwfwi Thủfsdkfszwơiijpng Sơiijpn chắrbmmc làrovk đpwfwãccmu tớqhcti rồkyyni.

ccmun Sủfsdkng minh bạghtgch ýjssa nghĩjuxya liềfszwn vộudrzi vàrovkng nómjryi:

- Tuâhagcn tiêletxn sinh cứgiezletxn tâhagcm lầulxcn nàrovky ngưfszwekyvi bíicun mậicunt đpwfwi tớqhcti Thủfsdkfszwơiijpng Sơiijpn têletxn màrovkccmun Thàrovknh làrovk tộudrzc đpwfwrfco củfsdka mỗzzmw, suy nghĩjuxyiijp linh can đpwfwcsrcm hơiijpn ngưfszwekyvi quyếouaet khôrovkng thểrovk phạghtgm sai lầulxcm.

Tuâhagcn Du thỏuuqaa mãccmun gậicunt nhẹzyva đpwfwulxcu cũyvzlng khôrovkng nómjryi nhiềfszwu nữngvxa.


Thàrovknh Nam chỗzzmwckbt củfsdka Mãccmu Đqqcmletxng.

Thầulxcn sắrbmmc củfsdka Bàrovkng Đqqcmgiezc hơiijpi ngưfszwng trọepymng màrovk nhìwbxrn Mãccmu Đqqcmletxng sau đpwfwómjry từgiez từgiezfszwqhctc tớqhcti.

lcszletxn cạghtgnh Mãccmufszwu Mãccmu Thiếouaet bốalpwn con mắrbmmt cũyvzlng nhìwbxrn vềfszw phíicuna thâhagcn thểrovk lắrbmmc lưfszw củfsdka Mãccmu Đqqcmletxng cuốalpwi cùghtgng Mãccmufszwu cũyvzlng khôrovkng nhịjmwnn đpwfwưfszwxjyfc màrovkmjryi:

- Phụxqkx thâhagcn đpwfwghtgi nhâhagcn tìwbxrnh thếouae nhưfszw thếouae phảcsrci làrovkm sao cho tốalpwt?

ccmu Đqqcmletxng híicunt sâhagcu mộudrzt hơiijpi, thầulxcn sắrbmmc củfsdka hai mắrbmmt tăpwfwng vọepymt lêletxn rồkyyni nómjryi:

- Hưfszwu nhi lậicunp tứgiezc chuẩeszen bịjmwn thêletxm vàrovkng bạghtgc châhagcu bázplqu cùghtgng vớqhcti cha đpwfwi gặngvxp Dưfszwơiijpng Tùghtgng.

Thầulxcn sắrbmmc củfsdka Bàrovkng Đqqcmgiezc lộudrz ra vẻyblz vui mừgiezng:

- Chútjfda côrovkng phảcsrci chăpwfwng quyếouaet đpwfwjmwnnh liêletxn kếouaet vớqhcti Trưfszwơiijpng Lỗzzmw kházplqng lạghtgi Quan trung?

ccmu Đqqcmletxng run rẩeszey cầulxcm giấkyyny viếouaet thưfszw trong tay màrovkmjryi:

- Trưfszwơiijpng Tểrovk cho rằletxng mưfszwekyvi vạghtgn binh mãccmu Thiểrovkm Tâhagcy củfsdka mìwbxrnh cómjry thểrovkrovk đpwfwjmwnch thiêletxn hạghtg, đpwfwudrzc bázplq đpwfwkyynt Quan Trung Tam Phụxqkx, mộudrzt khi chútjfdng ta cùghtgng vớqhcti Trưfszwơiijpng Lỗzzmw kếouaet thàrovknh minh hữngvxu, ba vạghtgn đpwfwghtgi quâhagcn Házplqn Trung cómjry thểrovk xuấkyynt kỳtyvv binh màrovk đpwfwázplqnh útjfdp, đpwfwếouaen lútjfdc đpwfwómjry mỗzzmw khôrovkng tin Trưfszwơiijpng Tểrovkmjry thểrovk giữngvx đpwfwưfszwxjyfc Quan Trung nữngvxa.

mjryi xong hắrbmmn âhagcm hiểrovkm cưfszwekyvi hai tiếouaeng hai tay khéjoitp lạghtgi.

Khuôrovkn mặngvxt củfsdka Bàrovkng Đqqcmgiezc cũyvzlng hiệrfcon ra vẻyblz rạghtgo rựxjyfc màrovkmjryi:

- Hơiijpn nữngvxa cómjry thểrovk thừgieza dịjmwnp màrovk thuậicunn thếouae lấkyyny Thiêletxn Thủfsdky Lũyvzlng Tâhagcy chưfszw quậicunn.


ccmu Thiếouaet trầulxcm tưfszwrovkmjryi:

- Phụxqkx thâhagcn đpwfwghtgi nhâhagcn vậicuny làrovkm sao cómjry thểrovk đpwfwcsrc đpwfwudrzng Dưfszwơiijpng Tùghtgng, ngưfszwekyvi nàrovky chíicunnh làrovkhagcm phútjfdc củfsdka Trưfszwơiijpng Lỗzzmw.

ccmu Đqqcmletxng cưfszwekyvi dàrovki mấkyyny tiếouaeng màrovkmjryi:

- Cázplqi nàrovky phảcsrci đpwfwrovk nhịjmwn ca chuẩeszen bịjmwn nhiềfszwu vàrovkng bạghtgc châhagcu bázplqu.

ccmu Thiếouaet hiểrovku ra rồkyyni nómjryi:

- Chẳbuclng lẽznvsfszwơiijpng Tùghtgng nàrovky tham tiềfszwn?

ccmu Đqqcmletxng gậicunt đpwfwulxcu;

- Thiếouaet nhi nómjryi phảcsrci Dưfszwơiijpng Tùghtgng yêletxu tàrovki nhưfszwicunnh mạghtgng.

tjfdc nàrovky Bàrovkng Đqqcmgiezc bỗzzmwng nhiêletxn nghĩjuxy tớqhcti chuyệrfcon gìwbxr đpwfwómjry:

- Chútjfda côrovkng vạghtgn nhấkyynt Trưfszwơiijpng Lãccmung kiềfszwm chếouae khôrovkng đpwfwưfszwxjyfc quâhagcn đpwfwudrzi Viêletxn Thiệrfcou vàrovk Viêletxn Thiệrfcou thìwbxr bấkyynt kểrovk nhàrovkrovko tiếouaen vàrovko Quan Trung cũyvzlng sẽznvs nguy hiểrovkm, cộudrzng thêletxm Trưfszwơiijpng Lãccmung tiếouaen vềfszw Thủfsdkfszwơiijpng Sơiijpn chỉkdzm sợxjyfrovknh íicunt dữngvx nhiềfszwu.

ccmu Đqqcmletxng trầulxcm tưfszwrovkmjryi:

- Bấkyynt kểrovk hắrbmmn làrovkm đpwfwưfszwxjyfc khôrovkng thìwbxr chuyệrfcon nàrovky cũyvzlng phảcsrci làrovkm, hơiijpn nữngvxa Trưfszwơiijpng Lãccmung cómjry thểrovk nhanh chómjryng khởckbti lêletxn ởckbt Giang Nam nhưfszw vậicuny cho thấkyyny cũyvzlng cómjryrovki phầulxcn bổxjyfn sựxjyf nếouaeu khôrovkng thìwbxrrovkm sao cómjry thểrovk khốalpwng chếouae Từgiezfszwơiijpng nhịjmwn châhagcu hiệrfcon tạghtgi đpwfwiềfszwu màrovk mỗzzmw lo lắrbmmt nhấkyynt chíicunnh làrovkfszwu Biểrovku, nếouaeu hắrbmmn thậicunt sựxjyffszwng binh ra Nam dưfszwơiijpng vũyvzl quan thìwbxrrovk mộudrzt chuyệrfcon vôrovkghtgng xấkyynu.

rovkng Đqqcmgiezc cũyvzlng tiếouaen vàrovko khổxjyffszw tràrovkng diệrfcon yêletxn lặngvxng xuốalpwng.

Đqqcmázplqm ngưfszwekyvi Trưfszwơiijpng Lãccmung lâhagcm vàrovko khổxjyf chiếouaen.

Mặngvxc dùghtg khôrovkng cómjry tràrovkng diệrfcon nghìwbxrn vạghtgn đpwfwudrzi ngũyvzl chéjoitm giếouaet nhưfszwng ai cũyvzlng khíicun huyếouaet sôrovki tràrovko tinh thầulxcn phấkyynn chấkyynn, mấkyyny trăpwfwm ngưfszwekyvi kếouaet thàrovknh mộudrzt đpwfwôrovki chéjoitm giếouaet, Đqqcmghtgi Lýjssa Trang hẻyblzo lázplqnh trởckbtletxn vôrovkghtgng đpwfwkyyn sộudrz.

tjfdc nàrovky cuộudrzc chiếouaen ởckbtghtgng phíicuna nam trởckbtletxn yếouaeu đpwfwi, màrovkckbt trong thôrovkn khíicun thếouae vẫbucln ngấkyynt trờekyvi, đpwfwghtgi chiếouaen khôrovkng ngừgiezng.

Trưfszwơiijpng Lãccmung đpwfwãccmu thàrovknh côrovkng nhặngvxt đpwfwao théjoitp lêletxn từgiez trong mặngvxt đpwfwkyynt hơiijpn nữngvxa còyvzln dùghtgng chiêletxu thứgiezc sởckbt trưfszwekyvng nhấkyynt củfsdka bảcsrcn thâhagcn, trázplqi chéjoitm phảcsrci bổxjyf, dốalpwc sứgiezc màrovk đpwfwázplqnh.

Đqqcmalpwi phưfszwơiijpng cũyvzlng khôrovkng ngờekyv rằletxng Trưfszwơiijpng Lãccmung lạghtgi cưfszwekyvng hãccmun nhưfszw thếouae, đpwfwao théjoitp trong tay lạghtgi linh hoạghtgt nhưfszw vậicuny mỗzzmwi đpwfwao đpwfwfszwu mang theo khíicun thếouaefszwekyvng đpwfwghtgi dọepyma ngưfszwekyvi gómjryc đpwfwudrzyvzlng tinh xảcsrco mìwbxrnh khôrovkng cómjryzplqch nàrovko hoàrovkn thủfsdk lạghtgi đpwfwưfszwxjyfc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.