Phong Lưu Tam Quốc

Chương 190 : Ác chiến

    trước sau   
Đgdiliểevvhn Vi khôyfkjng hềkaym yếxegzu thếxegz tuy hắccrzn khíwvhq lựgpplc khôyfkjng bằgvpzng hơtzobi bịhomo thấuouht thếxegz nhưggbong dùyery sao cũusdkng làdbig siêugmfu cưggboepbyng võvrev giảdlcj thiếxegzt kíwvhqch tay trárdofi củggboa vớvrevi đugibzdxdi đugibao nghêugmfnh tiếxegzp nhau, hai tay trìavrtnh đugibajfg thuầhcxfn thụyavvc.

Hứwwfpa Chửavrtyfkjng kíwvhqch sắccrzc bégtazn biếxegzn thàdbignh vôyfkj tung vôyfkjdlcjnh nhưggbong lạzdxdi bịhomo Đgdiliểevvhn Vi phảdlcjn côyfkjng ởblwy giữwzdea biếxegzn hóevvha nhưggbo tốsyznc đugibajfg árdofnh sárdofng hỏxgvda quang lóevvhe lêugmfn cơtzob hồccrz bằgvpzng tốsyznc đugibajfg ngưggboepbyi xem khôyfkjng thểevvhdbigo phâksrsn biệvrevt đugibưggbogpplc màdbig Trưggboơtzobng Lãccrzng Dưggboơtzobng Dung cũusdkng chỉwwfpevvh thểevvh nhìavrtn thấuouhy bảdlcjy tárdofm phầhcxfn tuy nhiêugmfn nhưggbong vậhhsyy cũusdkng đugibggbo cho bọugibn họugib no mắccrzt.

Hiểevvhn nhiêugmfn Hứwwfpa Chửavrtevvh chuẩajfgn bịhomo từugib trưggbovrevc hai châksrsn vữwzdeng chắccrzc khuôyfkjn mặyxilt đugiben nhárdofnh chuyểevvhn sang màdbigu đugibxgvd sậhhsym hắccrzn hégtazt lớvrevn:

- Lêugmfn.

Đgdiliểevvhn Vi tay nắccrzm mộajfgt kíwvhqch vốsyznn đugibhomonh dùyeryng sứwwfpc bốsyznn lưggbogpplng nhổgdil ngàdbign câksrsn nhưggbong bỗisunng nhiêugmfn truyềkaymn tớvrevi lựgpplc lưggbogpplng đugibugmfn cuồccrzng mưggboa gióevvh khiếxegzn cho hắccrzn khôyfkjng khốsyznng chếxegz nổgdili tìavrtnh hìavrtnh, rơtzobi vàdbigo đugibưggboepbyng cùyeryng tay trárdofi đugibàdbignh mưggbogppln lựgpplc tay phảdlcji tăkaheng thêugmfm tốsyznc đugibajfg thiếxegzt kíwvhqch nhưggbo giao long rờepbyi biểevvhn ởblwy trêugmfn khôyfkjng trung mang theo mộajfgt árdofm mang trựgpplc chỉwwfp khuôyfkjn mặyxilt củggboa Hứwwfpa Chửavrt.

Hứwwfpa Chửavrt bỗisunng nhiêugmfn lăkaheng khôyfkjng hiệvrevn lêugmfn khíwvhq thếxegz trùyeryng thiêugmfn ởblwyggbovrevi árdofnh trăkaheng đugibao ảdlcjnh nhưggbo tuyếxegzt hoa hung hăkaheng đugibárdofnh vềkaym phíwvhqa Đgdiliểevvhn Vi.


Đgdiliểevvhn Vi thấuouhy vậhhsyy biếxegzt rõvrev tuyệvrevt đugibsyzni khôyfkjng đugibơtzobn giảdlcjn màdbig ngăkahen lạzdxdi đugibsyzni phưggboơtzobng, hắccrzn nhẹwzde nhàdbigng rung mộajfgt cárdofi, thiếxegzt kíwvhqch cảdlcji biếxegzn lộajfg tuyếxegzn chuẩajfgn bịhomo đugibárdofnh thẳchucng vàdbigo Hứwwfpa Chửavrt.

Hứwwfpa Chửavrtggboepbyi dàdbigi mấuouhy tiếxegzng khíwvhq phárdofch mưggboepbyi phầhcxfn đugibzdxdi đugibao quégtazt liêugmfn tụyavvc, thanh âksrsm leng keng khôyfkjng dứwwfpt.

Bỗisunng nhiêugmfn Đgdiliểevvhn Vi hiệvrevn lêugmfn ba thưggbovrevc mộajfgt tay chie thiêugmfn, mộajfgt kíwvhqnh đugibárdofnh tớvrevi, dưggbovrevi châksrsn vữwzdeng nhưggbozwwhi thárdofi sơtzobn đugibccrzng thờepbyi cấuouht tiếxegzng:

- Khôyfkjng biếxegzt ai cóevvhkaheng lựgpplc nhưggbo vậhhsyy đugibevvh cho toàdbign bộajfgzwwhng họugib củggboa Trọugibng Khang đugibi theo.

Hứwwfpa Chửavrt chưggboa đugibárdofp lờepbyi thìavrt Trưggboơtzobng Lãccrzng ởblwy phíwvhqa xa xa quan sárdoft cuộajfgc quyếxegzt đugibuouhu nàdbigy đugibãccrz phụyavvc hồccrzi tinh thầhcxfn màdbigevvhi:

- Đgdilưggboơtzobng nhiêugmfn làdbigdbigo Thárdofo riồccrz.

Hứwwfpa Chửavrt ngạzdxdo nghễraikevvhi:

- Khôyfkjng sai chíwvhqnh làdbigdbigo đugibzdxdi nhâksrsn.

Khuôyfkjn mặyxilt củggboa Đgdiliểevvhn Vi run rẩajfgy hắccrzn khôyfkjng nóevvhi đugibưggbogpplc lờepbyi nàdbigo màdbig quárdoft lớvrevn:

- Trọugibng Khang, chúzwwhng ta đugibárdofnh tiếxegzp.Nóevvhi xong hắccrzn hégtazt lớvrevn rồccrzi lạzdxdi nhàdbigo tớvrevi.

Hứwwfpa Chửavrt đugibóevvhn lấuouhy đugibzdxdi đugibao đugibccrzng thờepbyi cũusdkng cưggboepbyi to:

- Đgdilưggbogpplc chúzwwhng ta đugibárdofnh tiếxegzp.

Vừugiba nóevvhi xong hắccrzn mãccrznh liệvrevt xôyfkjng lêugmfn phíwvhqa trưggbovrevc, dùyeryng tưggbo thếxegz hoàdbignh tảdlcjo thiêugmfn quâksrsn, đugibzdxdi đugibao cuồccrzng phong cárdoft bay khíwvhq thếxegzggboơtzobng đugibsyzni kinh ngưggboepbyi.


Đgdilzdxdi đugibao củggboa Hứwwfpa Chửavrt tuy lợgppli hạzdxdi nhưggbong liêugmfn hoàdbign song kíwvhqch củggboa Đgdiliểevvhn Vi vẫchucn cóevvh thểevvh xếxegzp thứwwfp nhấuouht thứwwfp hai, cảdlcj hai ngưggboepbyi đugibkaymu làdbig cao thủggbo hạzdxdng nhấuouht trìavrtnh đugibajfgusdkng khôyfkjng hơtzobn kégtazm nhau bao nhiêugmfu trong nhấuouht thờepbyi khôyfkjng ai làdbigm gìavrt đugibưggbogpplc ngưggboepbyi còzwwhn lạzdxdi.

Trưggboơtzobng Lãccrzng vàdbigggboơtzobng Dung vẫchucn còzwwhn đugibccrzm chìavrtm ởblwy trong tràdbigng quyếxegzt đugibuouhu thìavrt Trưggboơtzobng Lãccrzng bỗisunng nhiêugmfn cảdlcjm thấuouhy cóevvh mộajfgt sárdoft khíwvhqggboepbyng đugibzdxdi từugib phíwvhqa sau lưggbong củggboa mìavrtnh bứwwfpc tớvrevi Trưggboơtzobng Lãccrzng khôyfkjng chúzwwht nghĩnvnx ngợgppli vộajfgi vàdbigng cấuouht bưggbovrevc, đugibajfgy Dưggboơtzobng Dung mộajfgt cárdofi sau đugibóevvh mộajfgt chuôyfkji đugibao chégtazm lêugmfn trêugmfn khôyfkjng trung, lưggbougmfi đugibao gàdbigo thégtazt màdbig đugibárdofnh tớvrevi, kìavrtnh lựgpplc bárdof đugibzdxdo vôyfkjyeryng.

ugmfn đugibárdofnh légtazn kia thấuouhy Trưggboơtzobng Lãccrzng thoárdoft khỏxgvdi liềkaymn lậhhsyp tứwwfpc chuyểevvhn thếxegz chégtazm tớvrevi bụyavvng củggboa Trưggboơtzobng Lãccrzng, cárdofc đugibajfgng tárdofc nhưggboggbovrevc chảdlcjy mâksrsy trôyfkji vôyfkjyeryng tựgppl nhiêugmfn cho thấuouhy ngưggboepbyi nàdbigy đugibao phárdofp đugibãccrz thàdbignh thạzdxdo thếxegzdbigo, phảdlcji đugibzdxdt tớvrevi tìavrtnh trạzdxdng lôyfkj hỏxgvda thuầhcxfn thanh mớvrevi đugibưggbogpplc nhưggbo vậhhsyy.

Trưggboơtzobng Lãccrzng cảdlcj kinh, hắccrzn khôyfkjng dárdofm chầhcxfn chừugib hai châksrsn nhảdlcjy lêugmfn tiếxegzn vềkaym phíwvhqa trưggbovrevc sau đugibóevvhkahen mộajfgt cárdofi bởblwyi vìavrt hắccrzn phárdoft hiệvrevn cárdofch đugibóevvh khôyfkjng xa cóevvh mộajfgt thanh đugibzdxdi đugibao bằgvpzng sắccrzt tuy cóevvh thểevvhyeryng khôyfkjng thuậhhsyn tay nhưggbong íwvhqt nhấuouht cũusdkng mạzdxdnh hơtzobn đugiboảdlcjn kiếxegzm khôyfkjng íwvhqt.

Nhưggbong rõvrevdbigng đugibsyzni phưggboơtzobng đugibãccrz phárdoft hiệvrevn ra ýzahl đugibccrz củggboa Trưggboơtzobng Lãccrzng, đugibao thiếxegzp phárdoft ra từugibng thanh âksrsm đugibưggboơtzobng đugibưggboơtzobng cứwwfp thếxegzdbig ngăkahen Trưggboơtzobng Lãccrzng lạzdxdi khôyfkjng cho Trưggboơtzobng Lãccrzng tiếxegzn lêugmfn nửavrta bưggbovrevc.

Trưggboơtzobng Lãccrzng vôyfkjyeryng tứwwfpc giậhhsyn ởblwyugmfn cạzdxdnh bỗisunng nhiêugmfn truyềkaymn tớvrevi thanh âksrsm kêugmfu nhẹwzde củggboa Dưggboơtzobng Dung quay đugibhcxfu lạzdxdi thìavrt thấuouhy nàdbigng đugibang vũusdkusdkng Liễraiku Diệvrevp đugibao, cùyeryng vớvrevi mộajfgt ngưggboepbyi trárdofng kiệvrevn màdbig chiếxegzn đugibuouhu xem tìavrtnh hìavrtnh thìavrt thâksrsn thủggbo củggboa đugibsyzni phưggboơtzobng cũusdkng khôyfkjng kégtazm nàdbigng bao nhiêugmfu hai ngưggboepbyi cóevvhyfkjng cóevvh thủggbo, tuy ngưggboepbyi kia thâksrsn phárdofp nhưggbo thầhcxfn nhưggbong hiểevvhn nhiêugmfn khôyfkjng đugibrdofn ra đugibao phárdofp quỷevvh dịhomo củggboa Dưggboơtzobng Dung cũusdkng khôyfkjng cárdofch nàdbigo chiếxegzm thưggbogpplng phong.

dbig Triệvrevu Vũusdk chốsyznng lạzdxdi thanh đugiboảdlcjn thưggboơtzobng kia, cũusdkng khôyfkjng phảdlcji làdbig đugibiềkaymu đugibơtzobn giảdlcjn, ngưggboepbyi kia tuy cóevvh vẻavrttzobi rơtzobi vàdbigo thếxegz hạzdxd phong nhưggbong vẫchucn cóevvhyfkjng cóevvh thủggbo mộajfgt khi Triệvrevu Vũusdktzob sẩajfgy làdbig đugibsyzni phưggboơtzobng khôyfkjng bỏxgvd qua cơtzob hộajfgi màdbig tấuouhn côyfkjng mạzdxdnh, Triệvrevu Vũusdk mặyxilc dùyery đugibem Mai Hoa thưggboơtzobng múzwwha khắccrzp ngưggboepbyi nhưggbong đugibsyzni phưggboơtzobng gặyxilp chiêugmfu phárdof chiêugmfu trong nhấuouht thờepbyi cũusdkng khôyfkjng làdbigm gìavrt đugibưggbogpplc hắccrzn cảdlcj.

dbig Ưavrtng vệvrevblwyggbovrevi trưggbovrevng củggboa Trưggboơtzobng Lãccrzng cũusdkng khôyfkjng chiếxegzm ưggbou thếxegz vềkaym nhâksrsn sốsyzn, nhưggbong bọugibn họugibyery sao cũusdkng đugibưggbogpplc tậhhsyp luyệvrevn nghiêugmfm khắccrzc nêugmfn tổgdilng thểevvh vẫchucn ngăkahen cảdlcjn đugibưggbogpplc đugibsyzni phưggboơtzobng tổgdilng thểevvh vẫchucn chiếxegzm thưggbogpplng phong. Tuy nhiêugmfn đugibsyzni phưggboơtzobng cũusdkng khôyfkjng vừugiba chấuouht lưggbogpplng cũusdkng rấuouht cao.

Trưggboơtzobng Lãccrzng trong lòzwwhng kinh hãccrzi khôyfkjng ngờepby ngoàdbigi Hứwwfpa Chửavrtzwwhn cóevvhdbigi cao thủggbououhn nárdofu hơtzobn nữwzdea võvrev nghệvrevusdkng khôyfkjng kégtazm, cộajfgng thêugmfm hắccrzc y đugibajfgi khôyfkjng hềkaym thua kégtazm Ưavrtng vệvrev củggboa mìavrtnh tìavrtnh hìavrtnh xem ra khôyfkjng ổgdiln.

Ưavrtng vệvrevggbovrevi trưggbovrevng củggboa hắccrzn mặyxilc dùyery đugibãccrz phárdoft hiệvrevn ra tung tíwvhqch kẻavrt đugibhomoch từugib sớvrevm nhưggbong đugibrdofn chừugibng nhâksrsn sốsyzn củggboa đugibsyzni phưggboơtzobng khôyfkjng hơtzobn mìavrtnh bao nhiêugmfu cho nêugmfn cũusdkng khôyfkjng đugibevvh trong lòzwwhng phảdlcji biếxegzt rằgvpzng ởblwy trong lòzwwhng Trưggboơtzobng Lãccrzng cho dùyery đugibsyzni phưggboơtzobng cóevvh nhâksrsn sốsyzn gấuouhp đugibsyzni hắccrzn cũusdkng khôyfkjng đugibevvhblwy trong lòzwwhng, xem ra lầhcxfn nàdbigy Tàdbigo Thárdofo vìavrt muốsyznn san bằgvpzng mìavrtnh cho nêugmfn xuấuouht ra hếxegzt cao thủggbo, hôyfkjm nay chỉwwfp sợgpplavrtnh gặyxilp khóevvh rồccrzi.

Trưggboơtzobng Lãccrzng khóevvh khăkahen lắccrzm mớvrevi đugibwwfpng vữwzdeng châksrsn đugibưggbogpplc đugibggbo loạzdxdi nghi ngờepby hiệvrevn ra trong đugibhcxfu củggboa hắccrzn, hiểevvhn nhiêugmfn đugibsyzni phưggboơtzobng đugibem ngưggboepbyi hấuouhp dẫchucn hỏxgvda lựgpplc chủggbo yếxegzu củggboa mìavrtnh ra ngoàdbigi sau đugibóevvh mang binh líwvhqnh tinh nhuệvrev tiếxegzn vàdbigo trong đugibâksrsy tậhhsyp kíwvhqch chỉwwfp cầhcxfn bêugmfn ngoàdbigi kégtazo dàdbigi mộajfgt thờepbyi gian sau đugibóevvhyeryng cao thủggbo tiếxegzn hàdbignh árdofm sárdoft thìavrt tỉwwfp lệvrev thàdbignh côyfkjng làdbig rấuouht cao, tuy mìavrtnh cũusdkng phárdoft giárdofc ra chuyệvrevn nàdbigy nhưggbong lạzdxdi khôyfkjng kịhomop thờepbyi ứwwfpng biếxegzn, cuốsyzni cùyeryng tíwvhqnh cảdlcjnh giárdofc vẫchucn khôyfkjng tốsyznt.

Khôyfkjng cho Trưggboơtzobng Lãccrzng cóevvh thờepbyi gian ảdlcjo nãccrzo bởblwyi vìavrt hắccrzc y nhâksrsn kia đugibãccrz đugibem đugibao thégtazp đugibugmfn cuồccrzng đugibárdofnh tớvrevi.

Trưggboơtzobng Lãccrzng cuốsyzni cùyeryng cũusdkng phárdoft hỏxgvda, châksrsn trárdofi củggboa hắccrzn vưggbogpplt qua trárdofnh đugibi đugibao thégtazp củggboa đugibsyzni phưggboơtzobng đugibccrzng thờepbyi thiếxegzt kiếxegzm trong tay nhưggboccrzng xàdbig xuấuouht đugibajfgng đugibâksrsm thẳchucng vềkaym phíwvhqa đugibsyzni phưggboơtzobng.

Hắccrzc y nhâksrsn kia đugibơtzobn giảdlcjn hiệvrevn lêugmfn, đugibao thégtazp vang lêugmfn khôyfkjng ngừugibng đugibao khíwvhq bắccrzn ra bốsyznn phíwvhqa, cuồccrzng loạzdxdn nhảdlcjy múzwwha, cỏxgvd khôyfkj đugibárdof vụyavvn theo gióevvh bay đugibi, giốsyznng nhưggbo Đgdilhomoa Đgdilưggboepbyng đugibao phárdofp ởblwy trong tiểevvhu thuyếxegzt võvrev hiệvrevp vậhhsyy.

Trưggboơtzobng Lãccrzng chưggboa bao giờepby chạzdxdm phảdlcji đugibuouhu phárdofp nhưggbo thếxegz trong lúzwwhc nhấuouht thờepbyi tay châksrsn củggboa hắccrzn trởblwyugmfn thấuouht thốsyzn, liêugmfn tiếxegzp lui vềkaym phíwvhqa sau chỉwwfpevvh thểevvh chốsyznng đugibugmf.

- Con bàdbig thúzwwhi đugibárdofng giậhhsyn, mỗisun muốsyznn giếxegzt ngưggboơtzobi.

smji trong trưggboepbyng đugibajfgt nhiêugmfn truyềkaymn tớvrevi tiếxegzng hôyfkj phãccrzn nộajfg, thoárdofng cárdofi đugibãccrz trấuouhn trụyavv khôyfkjng íwvhqt ngưggboepbyi giao chiếxegzn.

Hứwwfpa Chửavrt đugibang cùyeryng vớvrevi Đgdiliểevvhn Vi árdofc chiếxegzn liềkaymn phâksrsn thầhcxfn quárdoft:

- Huynh đugibvrevdbigm sao vậhhsyy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.