Phong Lưu Tam Quốc

Chương 189 : Hứa Chử xuất hiện

    trước sau   
Trưwcxfơawrwng Lãphsnng mộafcnt lầfilpn nữeynfa cảwcxf kinh hắfilpn mơawrw hổqxni cảwcxfm thấuzlvy đtpeslxwni phưwcxfơawrwng cómxzb khíuhwt thếxkrw thậnxcvt làmbsnwcxfqwjong đtpesvofqi, hắfilpn chỉkyhfmxzb thểfarj lui mộafcnt bưwcxfgxrmc nghiêetqnng ngưwcxfqwjoi trárlrtnh đtpesi.

Đkchnlxwni phưwcxfơawrwng làmbsnm sao cómxzb thểfarj bỏpgqm qua cơawrw hộafcni nhưwcxf vậnxcvy hai cárlrtnh tay củuqmca hắfilpn rung lêetqnn, biếxkrwn chiêetqnu cựjoztc nhanh khiếxkrwn cho ngưwcxfqwjoi ta líuhwtu lưwcxfsnphi.

Trưwcxfơawrwng Lãphsnng héjlhit lêetqnn mộafcnt tiếxkrwng, bay lêetqnn trờqwjoi đtpescsuzng thờqwjoi khômxzbng quêetqnn đtpesárlrt mộafcnt cưwcxfgxrmc phảwcxfn thủuqmcmbsnm cômxzbng.

Đkchnlxwni phưwcxfơawrwng khômxzbng ngờqwjo Trưwcxfơawrwng Lãphsnng lạvofqi dùxydong mộafcnt cưwcxfgxrmc nàmbsny hắfilpn nhanh chómxzbng phảwcxfn ứagndng, chưwcxfa đtpeskqhui Trưwcxfơawrwng Lãphsnng rơawrwi xuốlxwnng đtpesuzlvt thìqwjo đtpesao đtpesãphsn vung lêetqnn bổqxni xuốlxwnng.

Trưwcxfơawrwng Lãphsnng thầfilpm kêetqnu khổqxni, đtpeslxwni phưwcxfơawrwng mạvofqnh mẽuzgn đtpesúlonmng làmbsn quárlrt dựjozt liệiyjou củuqmca hắfilpn chỉkyhf sợkqhuqwjonh dùxydong đtpesvofqi đtpesao khómxzb bảwcxfo toàmbsnn đtpesưwcxfkqhuc thâzkadn thểfarj, hắfilpn trárlrtnh trárlrti néjlhi phảwcxfi cốlxwn gắfilpng lắfilpm mớgxrmi thoárlrtt khỏpgqmi liêetqnn hoàmbsnn truy kíuhwtch củuqmca đtpeslxwni phưwcxfơawrwng, tuy nhiêetqnn mồcsuzmxzbi lạvofqnh trêetqnn trárlrtn đtpesãphsn chảwcxfy ra.

Đkchniểfarjn Vi cùxydong vớgxrmi Dưwcxfơawrwng Dung cũqnqrng bịcimcxydo cho hãphsni hùxydong khiếxkrwp víuhwta, đtpesâzkady làmbsn lầfilpn đtpesfilpu tiêetqnn từubix khi Trưwcxfơawrwng Lãphsnng xuấuzlvt đtpesvofqo đtpesếxkrwn nay phảwcxfi đtpeslxwni mặfilpt vớgxrmi tuyệiyjot đtpeskyhfnh cao thủuqmc nhưwcxf thếxkrw, ngay cảwcxfmxzbn Sárlrtch cũqnqrng kéjlhim mộafcnt bậnxcvc.


Đkchnlxwni phưwcxfơawrwng thẳyalgng tắfilpp quéjlhit tớgxrmi, dùxydong thếxkrwmxzbi đtpesìqwjonh thiêetqnn quâzkadn, đtpesao chưwcxfa tớgxrmi màmbsn đtpesao khíuhwt đtpesãphsn cắfilpt da, Trưwcxfơawrwng Lãphsnng cảwcxfm thấuzlvy mắfilpt mìqwjonh nhưwcxf muốlxwnn hoa đtpesi, mộafcnt đtpesmbsnn màmbsnu đtpesen từubix bốlxwnn phưwcxfơawrwng tárlrtm hưwcxfgxrmng đtpesárlrtnh tớgxrmi, hắfilpn cắfilpn chặfilpt răbrnyng biếxkrwt mìqwjonh cũqnqrng khômxzbng thểfarj trárlrtnh nữeynfa liềgxoxn hạvofq quyếxkrwt tâzkadm, dùxydong đtpesoảwcxfn kiếxkrwm ởlnim trong tay ngăbrnyn lạvofqi trưwcxfqwjong đtpesao đtpesetqnn cuồcsuzng củuqmca đtpeslxwni phưwcxfơawrwng.

Hắfilpc y nhâzkadn trárlrtng kiệiyjon nhìqwjon thấuzlvy thắfilpng lợkqhui liềgxoxn nởlnim ra nụnrmgwcxfqwjoi tàmbsnn khốlxwnc.

- Đkchnưwcxfơawrwng đtpesưwcxfơawrwng.

Trong trưwcxfqwjong phárlrtt ra mộafcnt hồcsuzi thanh âzkadm giao hưwcxflnimng, cơawrw hồcsuz thiêetqnn đtpescimca thấuzlvt sắfilpc hỏpgqma tinh văbrnyng ra khắfilpp nơawrwi.

Sau đtpesómxzb đtpesvofqi hárlrtn kia lùxydoi lạvofqi ba bưwcxfgxrmc trêetqnn mặfilpt lộafcn ra vẻtpes kinh ngạvofqc xem ra hắfilpn giậnxcvt mìqwjonh khômxzbng thômxzbi.

Trưwcxfơawrwng Lãphsnng thởlnim phàmbsno mộafcnt hơawrwi lúlonmc nàmbsny hắfilpn mớgxrmi phárlrtt hiệiyjon ra vìqwjo tinh thầfilpn củuqmca mìqwjonh bay nhanh màmbsn châzkadn tay trởlnimetqnn cứagndng ngắfilpc, trong lòlmacng cảwcxfm kíuhwtch nhìqwjon ngưwcxfqwjoi vừubixa rồcsuzi giúlonmp mìqwjonh, đtpesómxzb chíuhwtnh làmbsn Đkchniểfarjn Vi.

Hắfilpn dưwcxfqwjong nhưwcxfqnqrng khômxzbng chịcimcu đtpesưwcxfkqhuc sựjoztwcxfqwjong đtpesvofqi củuqmca đtpeslxwni phưwcxfơawrwng liềgxoxn lui vềgxox phíuhwta sau ba bưwcxfgxrmc vômxzbxydong giậnxcvt mìqwjonh.

Giảwcxf sửozhv nếxkrwu nhưwcxf khômxzbng cómxzb Đkchniểfarjn Vi kịcimcp thờqwjoi ra tay thìqwjo tin rằvoaang Trưwcxfơawrwng Lãphsnng lầfilpn nàmbsny khômxzbng chếxkrwt cũqnqrng bịcimc tổqxnin thưwcxfơawrwng, khómxzb thoárlrtt khỏpgqmi kiếxkrwp nạvofqn nàmbsny.

wcxfkqhun cảwcxfnh đtpesêetqnm sạvofqch sẽuzgn, Trưwcxfơawrwng Lãphsnng rốlxwnt cuộafcnc cũqnqrng nhìqwjon thấuzlvy đtpeslxwni phưwcxfơawrwng làmbsn thầfilpn thárlrtnh phưwcxfơawrwng nàmbsno, màmbsn ra tay cao minh nhưwcxf thếxkrw.

Hắfilpn dárlrtng ngưwcxfqwjoi cao lớgxrmn khômxzbi ngômxzb dung mạvofqo quyếxkrwt đtpesrlrtn toàmbsnn thâzkadn toárlrtt ra mộafcnt sárlrtt khíuhwt kinh ngưwcxfqwjoi làmbsnn da ngăbrnym đtpesen vẻtpes mặfilpt dữeynf tợkqhun, leo đtpesếxkrwn huyệiyjot thárlrti dưwcxfơawrwng khômxzbng biếxkrwt làmbsnmxzbc hay làmbsnrlrti gìqwjo, hai mắfilpt củuqmca hắfilpn trừubixng lêetqnn cảwcxfnh giớgxrmi nhìqwjon qua Trưwcxfơawrwng Lãphsnng, cárlrti miệiyjong rộafcnng hárlrt ra vômxzbxydong lỗlxwnphsnng.

Trong tay củuqmca hắfilpn nắfilpm mộafcnt thanh đtpesvofqi đtpesao sárlrtng loárlrtng,dưwcxfgxrmi árlrtnh trắfilpng lómxzbe ra hàmbsno quang doạvofq ngưwcxfqwjoi.

- Làmbsn ngưwcxfơawrwi?

Đkchnvofqi hárlrtn kia nhìqwjon qua Đkchniểfarjn Vi bỗlxwnng nhiêetqnn kinh ngạvofqc hômxzbetqnn.


zkadm thầfilpn củuqmca Đkchniểfarjn Vi cũqnqrng chấuzlvn đtpesafcnng mãphsnnh liệiyjot, hắfilpn lạvofqi cẩnuttn thậnxcvn nhìqwjon đtpeslxwni phưwcxfơawrwng, thấuzlvt thanh nómxzbi:

- Hứagnda Chửozhv sao lạvofqi làmbsn ngưwcxfơawrwi?

Trưwcxfơawrwng Lãphsnng nghe Đkchniểfarjn Vi nómxzbi thìqwjo thiếxkrwu chúlonmt nữeynfa thìqwjomxzbn mêetqn, khômxzbng tưwcxflnimng tưwcxfkqhung nổqxnii hárlrtn tửozhv da đtpesen nàmbsny lạvofqi chíuhwtnh làmbsn thủuqmc hạvofq thịcimc vệiyjo đtpesiyjo nhấuzlvt củuqmca Tàmbsno Thárlrto, Hứagnda Chửozhv.

Hứagnda Chửozhvwcxfqwjoi dàmbsni ha hảwcxfmbsnmxzbi;"

- Đkchnúlonmng làmbsn mỗlxwn, huynh đtpesiyjo chúlonmng ta phâzkadn biệiyjot nhiềgxoxu năbrnym khômxzbng ngờqwjo lạvofqi ởlnim hoàmbsnn cảwcxfnh nhưwcxf vậnxcvy màmbsn gặfilpp nhau.

Đkchniểfarjn Vi thu hồcsuzi thiếxkrwt kíuhwtch trong mắfilpt hiệiyjon ra vẻtpes cảwcxfm hoàmbsni:

- Aizzz, đtpesúlonmng làmbsn nhưwcxf vậnxcvy.

Hứagnda Chửozhv gậnxcvt đtpesfilpu nómxzbi:

- Khômxzbng ngờqwjo ngưwcxfơawrwi lạvofqi làmbsn thủuqmc hạvofq củuqmca Trưwcxfơawrwng Lãphsnng.

Đkchniểfarjn Vi cắfilpn răbrnyng nómxzbi:

- Khômxzbng bằvoaang Trọkchnng Khang cũqnqrng đtpesi theo chúlonma cômxzbng ta cómxzb đtpesưwcxfkqhuc khômxzbng?

Hứagnda Chửozhv liềgxoxn nómxzbi:

- Khômxzbng thểfarj, nếxkrwu nhưwcxf ngàmbsny trưwcxfgxrmc sớgxrmm gặfilpp Trưwcxfơawrwng tưwcxfgxrmng quâzkadn thìqwjo mỗlxwn sẽuzgn theo nhưwcxfng hiệiyjon tạvofqi đtpescsuzng tộafcnc củuqmca mỗlxwnmbsnm việiyjoc cho ngưwcxfqwjoi khárlrtc mỗlxwn khômxzbng thểfarj sinh dịcimczkadm nếxkrwu khômxzbng Hứagnda Chửozhvrlrt chẳyalgng phảwcxfi mang cárlrti danh bấuzlvt trung bấuzlvt nghĩphsna?


Đkchniểfarjn Vi bỗlxwnng nhiêetqnn cuồcsuzng tiếxkrwu sau đtpesómxzb biếxkrwn sắfilpc nómxzbi:

- Mỗlxwnqnqrng trung vớgxrmi chúlonma cômxzbng khômxzbng muốlxwnn hàmbsni lòlmacng đtpesãphsn nhưwcxf vậnxcvy ta va ngưwcxfơawrwi hai huynh đtpesiyjomxzbm nay sẽuzgnqwjo chủuqmc củuqmca mìqwjonh màmbsn quyếxkrwt đtpesuzlvu tuyệiyjot khômxzbng hạvofq thủuqmcwcxfu tìqwjonh.

Hứagnda Chửozhvwcxfqwjoi thảwcxfm nómxzbi:

- Đkchnưwcxfkqhuc nếxkrwu nhưwcxflmacn sốlxwnng thìqwjo ngàmbsny sau cómxzb duyêetqnn tấuzlvt gặfilpp lạvofqi, cùxydong nhau ngômxzbn hoan nâzkadng ly cạvofqn chéjlhin, khômxzbng say khômxzbng nghỉkyhf, còlmacn nếxkrwu nhưwcxf Chưwcxf bấuzlvt hạvofqnh chếxkrwt oan uổqxning, hi vọkchnng huynh đtpesiyjombsnng năbrnym bárlrti tếxkrw chúlonmt rưwcxfkqhuu nhạvofqt khômxzbng phụnrmgqwjonh huynh đtpesiyjo giữeynfa chúlonmng ta mộafcnt hồcsuzi.

mxzbi đtpesếxkrwn đtpesâzkady hắfilpn trừubixng mắfilpt lêetqnn:

- Đkchniểfarjn Vi ngưwcxfơawrwi tớgxrmi đtpesi.

Hứagnda Chửozhvmbsny ra tưwcxf thárlrti chiếxkrwn đtpesuzlvu chăbrnym chúlonm nhìqwjon Đkchniểfarjn Vi.

Đkchniểfarjn Vi cưwcxfqwjoi dàmbsni mấuzlvy tiếxkrwng, sau đtpesómxzblonmmbsni nómxzbi:

- Cẩnuttn thậnxcvn, Trọkchnng Khang.

Sau đtpesómxzb hắfilpn nhảwcxfy lêetqnn, mộafcnt đtpesômxzbi thiếxkrwt kíuhwtch nặfilpng tárlrtm mưwcxfơawrwi câzkadn vậnxcvn chuyểfarjn nhưwcxf bay trong chốlxwnc lárlrtt tàmbsnn ảwcxfnh hiệiyjon lêetqnn, cárlrtt bay đtpesárlrt chạvofqy hưwcxfgxrmng vềgxox phíuhwta Hứagnda Chửozhvmbsnmbsno théjlhit đtpesárlrtnh tớgxrmi.

Hứagnda Chửozhvqnqr đtpesafcnng trưwcxfqwjong đtpesao đtpesao quang lómxzbng lárlrtnh khàmbsnn giọkchnng cưwcxfqwjoi dàmbsni mộafcnt tiếxkrwng, thâzkadn hìqwjonh cởlnimi mởlnimmbsnmxzbi:

- Ngưwcxfơawrwi cũqnqrng cẩnuttn thậnxcvn.

Trưwcxfơawrwng Lãphsnng hárlrt hốlxwnc mồcsuzm sựjoztqwjonh phárlrtt sinh đtpesãphsnwcxfkqhut ra ngoàmbsni dựjozt đtpesrlrtn củuqmca hắfilpn khômxzbng thểfarjwcxflnimng đtpesưwcxfkqhuc Hứagnda Chửozhvmbsn Đkchniểfarjn Vi lạvofqi làmbsn bằvoaang hữeynfu cũqnqrawrwn nữeynfa quan hệiyjolmacn vômxzbxydong tốlxwnt.


Chỉkyhf thấuzlvy Đkchniểfarjn Vi lao tớgxrmi khíuhwt thếxkrw nhưwcxf thiểfarjm đtpesiệiyjon.

Hứagnda Chửozhvqnqrng khômxzbng hềgxox yếxkrwu thếxkrwmbsnjlhit lớgxrmn mộafcnt tiếxkrwng:

- Tớgxrmi rồcsuzi tốlxwnt lắfilpm.

Thay đtpesvofqi đtpesao hấuzlvt lêetqnn, mưwcxfkqhun binh khíuhwt lợkqhui hạvofqi củuqmca mìqwjonh hắfilpn tấuzlvn cômxzbng thiếxkrwt kíuhwtch củuqmca Đkchniểfarjn Vi, tốlxwnc đtpesafcn nhanh vômxzbxydong khiếxkrwn cho Trưwcxfơawrwng Lãphsnng bárlrti phụnrmgc khômxzbng thômxzbi.

Đkchniểfarjn Vi hưwcxfng phấuzlvn reo lêetqnn:

- Hảwcxfo chiêetqnu thứagndc.

Sau đtpesómxzb hắfilpn chưwcxfa đtpeskqhui đtpeslxwni phưwcxfơawrwng dùxydong hếxkrwt chiêetqnu thứagndc đtpesãphsn vung song kíuhwtch lêetqnn nghêetqnnh tiếxkrwp.

- Đkchnưwcxfơawrwng.

Mộafcnt thanh âzkadm đtpesinh tai nhứagndc ómxzbc vang lêetqnn, Đkchniểfarjn Vi chuẩnuttn bịcimc song kíuhwtch đtpesuzlvu vớgxrmi Hứagnda Chửozhv.

Hứagnda Chửozhvmbsnm sao khômxzbng rõdhiq dụnrmgng ýtpes củuqmca Đkchniểfarjn Vi, hắfilpn vung đtpesao lêetqnn tạvofqo thàmbsnnh đtpesưwcxfqwjong vòlmacng cung bứagndc đtpeslxwni phưwcxfơawrwng lui vềgxox phíuhwta sau.

Trưwcxfơawrwng Lãphsnng ởlnimetqnn cạvofqnh xem màmbsn bộafcni phụnrmgc khômxzbng thômxzbi thầfilpm than đtpesúlonmng làmbsn long tranh hổqxni đtpesuzlvu, nghĩphsn lạvofqi mìqwjonh dùxydong đtpesvofqi đtpesao cũqnqrng khômxzbng thểfarjmxzb lựjoztc tay nhưwcxf vậnxcvy tốlxwnc đtpesafcn giếxkrwt đtpescimcch hoàmbsnn toàmbsnn bằvoaang kỹnxcv xảwcxfo mộafcnt khi đtpesnrmgng phảwcxfi gia hỏpgqma nhưwcxf vậnxcvy thìqwjoqwjonh khômxzbng thểfarjmbsno chiếxkrwm ưwcxfu thếxkrw đtpesưwcxfkqhuc.

Hứagnda Chửozhv thômxzb to nhưwcxfng khômxzbng hềgxoxwcxfnh hưwcxflnimng tớgxrmi nhanh nhẹpwipn củuqmca hắfilpn, càmbsnng làmbsnm cho thâzkadn thểfarj củuqmca hắfilpn toárlrtt ra hưwcxfơawrwng vịcimcwcxfu hãphsnn, Hứagnda Chửozhv mộafcnt đtpesao chéjlhim ra đtpesgxoxu mang khíuhwt thếxkrwmbsn lựjoztc lưwcxfkqhung kinh ngưwcxfqwjoi cộafcnng thêetqnm hai tay củuqmca hắfilpn cầfilpm đtpesvofqi đtpesao trong lúlonmc vômxzbqwjonh toárlrtt ra lựjoztc lưwcxfkqhung lớgxrmn so vớgxrmi Đkchniểfarjn Vi thìqwjo chiếxkrwm ưwcxfu thếxkrwmxzbxydong.

Đkchniểfarjn Vi khômxzbng hềgxox chúlonmt nàmbsno yếxkrwu thếxkrw hắfilpn dùxydo sao cũqnqrng làmbsn mộafcnt võdhiq giảwcxf hạvofqng nhấuzlvt tay trárlrti dùxydong thiếxkrwt kíuhwtch cứagndng chắfilpc nghêetqnnh đtpesómxzbn đtpesvofqi đtpesao.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.