Phong Lưu Tam Quốc

Chương 188 : Biến trong đêm khuya

    trước sau   
Hoàgsvxng Tựcccf cao hứfpvlng vôuaeljkjong:

- Vâzklsng chúuotca côuaelng.

Lầhrbtn đifxmhrbtu tiêvemjn đifxmưmvjzdaxhc giao nhiệtltbm vụiwim hắuvjwn vôuaeljkjong hưmvjzng phấpvozn lậjxjnp tứfpvlc rờmvjzi đifxmi.

Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng lạcwnvi hạcwnv lệtltbnh đifxmkykj cho ưmvjzng vệtltb phâzklsn ra cuốjxjni cùjkjong hắuvjwn mớvqzui thởxfig ra mộaddvt hơuotci tuy nhiêvemjn bỗwfpang nhiêvemjn cóilfa cảaoxcm giámvjzc, trong lòwwyjng bấpvozt an vôuaeljkjong.

Hai mắuvjwt củtfsca Triệtltbu Vũocgp mởxfig to kícwnvch đifxmaddvng nhìxsojn vềcodb phícwnva Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng chỉcwnv thấpvozy hắuvjwn ởxfiguotci đifxmóilfa nhícwnvu màgsvxy hoàgsvxn toàgsvxn khôuaelng thấpvozy đifxmưmvjzdaxhc vẻxfig chờmvjz mong củtfsca mìxsojnh, Đcodbiểkykjn Vi lạcwnvi sốjxjnt ruộaddvt chờmvjz mệtltbnh lệtltbnh củtfsca Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng.

Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng dùjkjong tay xoa mũocgpi sau đifxmóilfa lộaddv ra vẻxfig trầhrbtm tưmvjz đifxmaddvi ngũocgpgsvxy làgsvx củtfsca ai, Hồxwlsgsvxi Lýtfsc Nhạcwnvc bọoyqun họoyqu vẫitamn chưmvjza từdfpgng cóilfa thếsfmb lựcccfc ởxfig Hoàgsvxng Hàgsvxgsvxy, làgsvx Viêvemjn Thiệtltbu Tàgsvxo Thámvjzo hay sao? Cảaoxc hai đifxmcodbu cóilfa phòwwyjng bịefwo vớvqzui mìxsojnh mặweioc dùjkjo khôuaelng côuaelng khai suy nghĩaazy củtfsca bọoyqun họoyqu nhưmvjzng thùjkjo đifxmãzbjf sớvqzum kếsfmbt vôuael luậjxjnn làgsvx ai cũocgpng cóilfa thểkykjzklsy nêvemjn chuyệtltbn nàgsvxy.


Hắuvjwn sợdaxh rằohjsng Yếsfmbn Minh gâzklsy ra sơuotc xuấpvozt liềcodbn quyếsfmbt đifxmefwonh thậjxjnt nhanh:

- Chúuotcng ta cũocgpng đifxmi xem mộaddvt chúuotct.

uotcc nàgsvxy khôuaelng biếsfmbt từdfpguotci nàgsvxo truyềcodbn tớvqzui mộaddvt thanh âzklsm hừdfpg lạcwnvnh thanh âzklsm tuy khôuaelng vang vọoyqung nhưmvjzng trong tiếsfmbng đifxmao kiếsfmbm chérsmvm giếsfmbt nặweiong nềcodb nhưmvjz đifxmâzklsm vàgsvxo trong tâzklsm thầhrbtn ngưmvjzmvjzi ta.

Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng lạcwnv lẫitamm, ngưmvjzmvjzi nàgsvxy khícwnv tứfpvlc mưmvjzmvjzi phầhrbtn tưmvjzơuotcng đifxmjxjni hùjkjong hậjxjnu, côuaelng lựcccfc sâzklsu xa.

Mắuvjwt hổaoxc củtfsca Đcodbiểkykjn Vi toámvjzt ra hàgsvxo quang thiếsfmbt kícwnvch củtfsca hắuvjwn bắuvjwn ra sámvjzt khícwnv nhàgsvxn nhạcwnvt, hai mắuvjwt chuyểkykjn đifxmaddvng tìxsojm tòwwyji âzklsm thanh nàgsvxy.

uotcc nàgsvxy đifxmaddvt nhiêvemjn xoẹhreit xoẹhreit bay ra mưmvjzmvjzi mũocgpi têvemjn nhọoyqun tốjxjnc đifxmaddv mau lẹhrei, cơuotc hồxwls xuấpvozt hiệtltbn cùjkjong lúuotcc, sau đifxmóilfa bay ra gầhrbtn trălyufm ngưmvjzmvjzi mỗwfpai ngưmvjzmvjzi mặweioc hắuvjwc y tay cầhrbtm binh khícwnv đifxmohjsng đifxmohjsng sámvjzt khícwnv nhìxsojn làgsvx biếsfmbt khôuaelng phảaoxci binh lícwnvnh đifxmcwnvo tặweioc bìxsojnh thưmvjzmvjzng.

Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng Đcodbiểkykjn Vi đifxmcodbu nhanh chóilfang thoámvjzt ra khỏnheui đifxmjxjnng mũocgpi têvemjn sau đifxmóilfa nhanh chóilfang quan sámvjzt bộaddv hạcwnv củtfsca mìxsojnh, vừdfpga đifxmefwonh đifxmkykj Đcodbiểkykjn Vi dẫitamn ngưmvjzmvjzi nghêvemjnh đifxmefwoch thìxsoj đifxmãzbjf thấpvozy Triệtltbu Vũocgp cầhrbtm mai hoa thưmvjzơuotcng nhẹhrei nhàgsvxng linh hoạcwnvt nhoámvjzng mộaddvt cámvjzi đifxmámvjznh rơuotci mấpvozy cámvjzi mũocgpi têvemjn, sau đifxmóilfavemju kiềcodbu kêvemju lêvemjn mộaddvt tiếsfmbng, gấpvozp gámvjzp xôuaelng lêvemjn giếsfmbt đifxmefwoch màgsvx đifxmámvjzm Ưhlqong vệtltb bộaddv hạcwnvocgpng khôuaelng nóilfai nhiềcodbu lờmvjzi, toàgsvxn bộaddvzbjfnh liệtltbt theo Triệtltbu Vũocgpgsvx nhàgsvxo tớvqzui.

Tràgsvxng diệtltbn thoámvjzng cámvjzi đifxmãzbjf trởxfigvemjn hỗwfpan chiếsfmbn, khoảaoxcng trălyufm ưmvjzng vệtltb đifxmjxjni đifxmhrbtu vớvqzui trălyufm hắuvjwc y nhâzklsn hai bêvemjn cơuotc bảaoxcn làgsvx ngang hàgsvxng.

Triệtltbu Vũocgp chốjxjnng lạcwnvi mộaddvt nhóilfam ngưmvjzmvjzi nhỏnheu nhắuvjwn, vóilfac dámvjzng tinh xảaoxco dùjkjong binh khícwnvgsvx đifxmoảaoxcn thưmvjzơuotcng, hơuotcn nữxcwza nhìxsojn thếsfmb trậjxjnn thìxsoj hắuvjwn làgsvx mộaddvt ngưmvjzmvjzi khámvjzilfa phâzklsn lưmvjzdaxhng trong đifxmaddvi ngũocgp đifxmjxjni phưmvjzơuotcng. cámvjzi gọoyqui làgsvx ngắuvjwn mộaddvt tấpvozc hiểkykjm mộaddvt tấpvozc đifxmjxjni phưmvjzơuotcng cóilfa niềcodbm tin sửlatj dụiwimng đifxmoảaoxcn thưmvjzơuotcng đifxmưmvjzơuotcng nhiêvemjn làgsvx tin tưmvjzxfigng thâzklsn thủtfsc củtfsca mìxsojnh mưmvjzmvjzi phầhrbtn.Cóilfa lẽlitu trong mắuvjwt ngưmvjzmvjzi khámvjzc đifxmóilfagsvx mộaddvt gia hỏnheua khóilfa đifxmjxjni phóilfa thâzklsn thủtfsc nhanh nhẹhrein khiếsfmbn ngưmvjzmvjzi ta phảaoxci đifxmau đifxmhrbtu nhưmvjzng trong mắuvjwt củtfsca Triệtltbu Vũocgp thìxsoj khôuaelng khámvjzc gìxsoj hạcwnvng tôuaelm térsmvp chỉcwnv thấpvozy mũocgpi ngọoyquc củtfsca nàgsvxng khẽlitu hừdfpg mộaddvt tiếsfmbng, đifxmôuaeli mắuvjwt xinh đifxmhreip hồxwlsn nhiêvemjn mởxfig to sámvjzt khícwnvmvjzmvjzng đifxmcwnvi bắuvjwn ra bốjxjnn phícwnva.

Ngưmvjzmvjzi kia khẽlitu gầhrbtm nhẹhrei mộaddvt tiếsfmbng dưmvjzmvjzng nhưmvjz đifxmãzbjf cảaoxcm nhậjxjnn thấpvozy nălyufng lựcccfc uy hiếsfmbp củtfsca Triệtltbu Vũocgp liềcodbn khua song thưmvjzơuotcng màgsvx vọoyqut lêvemjn.

Trong ámvjznh đifxmao giao thoa mai hoa thưmvjzơuotcng củtfsca Triệtltbu Vũocgp đifxmpvozy đifxmoảaoxcn thưmvjzơuotcng củtfsca đifxmjxjni phưmvjzơuotcng ra khiếsfmbn cho đifxmjxjni phưmvjzơuotcng khôuaelng thểkykj tiếsfmbn sámvjzt mìxsojnh đifxmưmvjzdaxhc bờmvjz eo thon củtfsca nàgsvxng uốjxjnn érsmvo khôuaelng thấpvozy đifxmaddvng támvjzc gìxsoj binh khícwnv trong tay nhưmvjz gióilfa lớvqzun rícwnvt gàgsvxo, ngưmvjzmvjzi ámvjzo đifxmen kia vôuaeljkjong khiếsfmbp sợdaxh.

mvjzi miệtltbng củtfsca Triệtltbu Vũocgp khẽlitu nhếsfmbch lêvemjn nhẹhrei nhàgsvxng nhìxsojn thấpvozy dámvjzng vẻxfig sữxcwzng sờmvjz củtfsca đifxmjxjni phưmvjzơuotcng nàgsvxng cơuotc hồxwls đifxmãzbjf thấpvozy thắuvjwng lợdaxhi ởxfig trong tay, nhìxsojn thấpvozy dámvjzng vẻxfig sữxcwzng sờmvjz củtfsca đifxmiốjxjn phưmvjzơuotcng cơuotc hồxwls đifxmãzbjf thấpvozy thắuvjwng lợdaxhi ởxfig trong tay, nhưmvjzng ngoàgsvxi dựcccf đifxmmvjzn củtfsca mọoyqui ngưmvjzmvjzi lúuotcc nàgsvxy trưmvjzmvjzng thưmvjzơuotcng vốjxjnn muốjxjnn xuyêvemjn phámvjz thâzklsn thểkykj đifxmjxjni phưmvjzơuotcng thìxsoj hắuvjwn bỗwfpang nhiêvemjn thu lạcwnvi, xoay ngưmvjzmvjzi nérsmv trámvjznh

gsvxnh đifxmaddvng nàgsvxy khiếsfmbn cho chẳtltbng nhữxcwzng Triệtltbu Vũocgp kinh ngạcwnvc màgsvx Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng cũocgpng kinh hãzbjfi sợdaxhzbjfi thâzklsn thủtfsc củtfsca đifxmjxjni phưmvjzơuotcng, đifxmúuotcng làgsvx xếsfmbp vàgsvxng hạcwnvng nhấpvozt.


Hắuvjwc y nhâzklsn song thưmvjzơuotcng cao thấpvozp giao nhau, vừdfpga ngồxwlsi vừdfpga quỳxcwz lạcwnvnh lùjkjong nóilfai;

- Thâzklsn thủtfsc đifxmúuotcng làgsvx cao minh, mỗwfpa từdfpg khi xuấpvozt đifxmcwnvo cho tớvqzui nay mớvqzui gặweiop đifxmjxjni thủtfsc cao minh nhấpvozt làgsvxmvjzc hạcwnv, tuy nhiêvemjn tiểkykju thưmvjz phảaoxci cẩpvozn thậjxjnn rồxwlsi.

Lờmvjzi nóilfai vừdfpga xong, hắuvjwc y nhâzklsn đifxmãzbjf lui xuốjxjnng lạcwnvi dùjkjong thếsfmb liêvemjn hoàgsvxn dùjkjong thưmvjzơuotcng tấpvozn côuaelng.

Triệtltbu Vũocgpuotca mai hoa thưmvjzơuotcng, mang theo hàgsvxng nghìxsojn đifxmóilfaa hoa mai, sau đifxmóilfa khôuaelng cam lòwwyjng yếsfmbu thếsfmbgsvxilfai:

- Chúuotct tàgsvxi mọoyqun đifxmóilfagsvxocgpng dámvjzm thểkykj hiệtltbn ra khôuaelng biếsfmbt xấpvozu hổaoxc.

ilfai xong nàgsvxng yêvemju kiềcodbu quámvjzt to mộaddvt tiếsfmbng mai hoa thưmvjzơuotcng nhưmvjz rắuvjwn thiểkykjm đifxmiệtltbn xuấpvozt kícwnvch hai ngưmvjzmvjzi lạcwnvi giao chiếsfmbn.

Thừdfpga dịefwop lúuotcc nàgsvxy Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng dòwwyjrsmvt chiêvemjn trưmvjzmvjzng, ởxfig phícwnva đifxmôuaelng nam vàgsvx phícwnva tâzklsy tiếsfmbng giao phong chẳtltbng nhữxcwzng khôuaelng giảaoxcm bớvqzut màgsvxwwyjn tălyufng lêvemjn, nhâzklsn sốjxjn củtfsca đifxmjxjni phưmvjzơuotcng hiểkykjn nhiêvemjn vưmvjzdaxht qua ngoàgsvxi dựcccf liệtltbu củtfsca hắuvjwn, khôuaelng ngờmvjz đifxmjxjni phưmvjzơuotcng lạcwnvi cóilfacwnvnh kiêvemjn nhẫitamn nhưmvjz vậjxjny theo dõcitri từdfpg Hoằohjsng Nôuaelng tớvqzui đifxmâzklsy mớvqzui ra tay, hơuotcn nữxcwza đifxmcwnvi bộaddv phâzklsn quâzklsn đifxmaddvi khôuaelng tớvqzui nơuotci nàgsvxy, mang nhiềcodbu cao thủtfsc nhưmvjz vậjxjny đifxmúuotcng làgsvx khôuaelng lưmvjzmvjzng đifxmưmvjzdaxhc.

uotcc nàgsvxy Dưmvjzơuotcng Dung cũocgpng đifxmi gầhrbtn tớvqzui sámvjzt bêvemjn cạcwnvnh Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng cẩpvozn thậjxjnn dòwwyjrsmvt tìxsojnh hìxsojnh.

Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng giốjxjnng nhưmvjzilfa cảaoxcm giámvjzc quan sámvjzt Dưmvjzơuotcng Dung Đcodbiểkykjn Vi cùjkjong mấpvozy cậjxjnn vệtltb, mặweiot khámvjzc nhữxcwzng ngưmvjzmvjzi khámvjzc đifxmcodbu đifxmãzbjf gia nhậjxjnp chiếsfmbn cuộaddvc.

uotcc nàgsvxy Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng bỗwfpang nhiêvemjn phámvjzt hiệtltbn ra trong bóilfang tốjxjni cóilfa mộaddvt ámvjznh mắuvjwt lạcwnvnh nhưmvjzlyufng, hàgsvxo quang quỷaazy dịefwo đifxmang quan sámvjzt nhìxsojn chằohjsm chằohjsm vềcodb phícwnva mìxsojnh, Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng bỗwfpang nhiêvemjn rùjkjong mìxsojnh mộaddvt cámvjzi, cơuotc hồxwls giốjxjnng nhưmvjzgsvx mộaddvt tòwwyja núuotci lớvqzun ámvjzp bứfpvlc khiếsfmbn cho hắuvjwn khôuaelng thởxfig nổaoxci.

Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng cốjxjn gắuvjwng khốjxjnng chếsfmbzklsm tìxsojnh bấpvozt an củtfsca mìxsojnh, hai đifxmxwlsng tửlatj mởxfig lớvqzun lêvemjn, ámvjznh mắuvjwt vôuaeljkjong lợdaxhi hạcwnvi quérsmvt quanh bốjxjnn phícwnva tra thâzklsn ảaoxcnh củtfsca đifxmjxjni phưmvjzơuotcng xem rốjxjnt cuộaddvc làgsvx thầhrbtn thámvjznh phưmvjzơuotcng nàgsvxo.

uotcc nàgsvxy mộaddvt đifxmgsvxn bóilfang đifxmen đifxmaddvt nhiêvemjn lălyufng khôuaelng màgsvx tớvqzui, trong đifxmêvemjm tốjxjni tốjxjnc đifxmaddv nhanh vôuaeljkjong, hơuotcn nữxcwza tiếsfmbp tụiwimc quay cuồxwlsng trêvemjn khôuaelng trung, bốjxjnn phícwnva khôuaelng khícwnv nhưmvjz bịefwogsvxn quấpvozy thérsmvt gàgsvxo ra gióilfa, ởxfig trêvemjn khôuaelng trung xuấpvozt hiệtltbn ba tinh quang làgsvxm ra hìxsojnh chữxcwz phẩpvozm, cơuotc hồxwls vớvqzui tốjxjnc đifxmaddv mắuvjwt thưmvjzmvjzng khôuaelng cámvjzch nàgsvxo nhìxsojn thấpvozy đifxmưmvjzdaxhc phámvjz khôuaelng rícwnvt gàgsvxo màgsvx t?i.

Tốjxjnc đifxmaddvuaeljkjong kinh ngưmvjzmvjzi đifxmúuotcng lúuotcc Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng vừdfpga kịefwop phảaoxcn ứfpvlng thìxsoj ba cámvjzi ámvjzm tiêvemju đifxmãzbjf đifxmếsfmbn trưmvjzvqzuc mặweiot hắuvjwn, Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng theo bảaoxcn nălyufng nghiêvemjn ngưmvjzmvjzi bộaddvi kiếsfmbm phámvjzt ra thanh âzklsm rồxwlsng ngâzklsm thanh thúuotcy ởxfig trêvemjn khôuaelng trung tạcwnvo thàgsvxnh mộaddvt đifxmưmvjzmvjzng vòwwyjng cung ỹqnaf diệtltbu, đifxmóilfan lấpvozy hàgsvxn quang nhưmvjz hoa thiêvemjn bóilfang kiếsfmbm tứfpvlmvjzn hắuvjwn chălyufm chúuotc bảaoxco vệtltb chỗwfpa hiểkykjm củtfsca mìxsojnh.

- Đcodbưmvjzơuotcng đifxmưmvjzơuotcng đifxmưmvjzơuotcng.

cwnv trêvemjn khôuaelng trung phámvjzt ra từdfpgng thanh âzklsm keng keng, ba ámvjzm tiêvemju đifxmãzbjf bịefwo đifxmámvjznh rơuotci nhưmvjzng Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng khôuaelng vui vẻxfig đifxmưmvjzdaxhc ngưmvjzdaxhc lạcwnvi hắuvjwn kịefwoch chấpvozn, hổaoxc khẩpvozu thiếsfmbu chúuotct nữxcwza vỡqopk ra cámvjznh tay run lêvemjn nếsfmbu nhưmvjz khôuaelng phảaoxci hắuvjwn nghịefwo lựcccfc siêvemju cưmvjzmvjzng thìxsoj tuyệtltbt đifxmjxjni đifxmãzbjfuotci kiếsfmbm khỏnheui tay.

Đcodbjxjni phưmvjzơuotcng lúuotcc nàgsvxy đifxmãzbjfuotci xuốjxjnng đifxmpvozt nhìxsojn thấpvozy Trưmvjzơuotcng Lãzbjfng thìxsoj mặweiot lộaddv ra vẻxfig khiếsfmbp sợdaxh khóilfae miệtltbng cưmvjzmvjzi lạcwnvnh, binh khícwnv trong tay vung ra, khôuaelng nóilfai mộaddvt câzklsu, mộaddvt chiêvemju lựcccfc bổaoxc hoa sơuotcn, đifxmao phong tiếsfmbn tớvqzui, tấpvozt cảaoxc đifxmaddvng támvjzc nhưmvjzmvjzvqzuc chảaoxcy mâzklsy trôuaeli, hoàgsvxn toàgsvxn khôuaelng vìxsoj thâzklsn hìxsojnh khổaoxcng lồxwlsgsvx chậjxjnm chạcwnvp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.