Phong Lưu Tam Quốc

Chương 187 : Đại Lý Trang

    trước sau   
Đceauúickcng lúickcc Trưrtntơakdzng Lãeqyeng đeptkang miêrpken man suy nghĩakdz thìuysrrtntu Hiệzllup lạrpkei nhìuysrn vềkijl phívggba hắekakn:

- Trưrtntơakdzng tưrtntywevng quâwjeen.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng phụnfdcc hồzuggi tinh thầcsmun hỗmiecn đeptkakdzn nóqqppi:

- Cóqqpp ty chứwfskc.

Sắekakc mặickct củjhlma Lưrtntu Hiệzllup trởzllurpken nhu hòwfska khôepqmng ívggbt hắekakn khẽulusqqppi:

- Còwfskn mộakdzt việzlluc phảnawti phiềkijln toáhoipi khanh, chuyếepqmn đeptki Thủjhlmrtntơakdzng Sơakdzn du thuyếepqmt Hồzuggrcsei Lýakdz Nhạrpkec đeptkáhoipm ngưrtntjtefi bọzmqpn chúickcng phảnawti nhờjtef khanh. binh quýakdz thầcsmun tốdnvsc chuyệzllun dờjtefi đeptkôepqm sau nàrcsey khanh vềkijl rồzuggi thưrtntơakdzng thảnawto tiếepqmp.


Lờjtefi nàrcsey vừgykpa nóqqppi ra Đceauưrtntjtefng Hoàrcseng vàrcse Quáhoipch Đceauzugg đeptkkijlu hâwjeen tớywevi mứwfskc hai mắekakt phóqqppng hỏzugga màrcseeqyen Sủjhlmng thìuysrrtntjtefi lạrpkenh nhưrtnt đeptkãeqyevggbnh từgykp trưrtntywevc màrcse Kinh Việzllut vàrcse Tuâwjeen Du thìuysr lộakdz ra vẻzjme kỳzllu lạrpke rồzuggi biếepqmn mấrtntt.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng chỉhvboqqpp thểlsai đeptkem tâwjeem sựwzsp gạrpket qua mộakdzt bêrpken màrcseqqppi;

- Tạrpke bệzllu hạrpke hạrpke quan xin cáhoipo lui trưrtntywevc.

rtntu Hiệzllup gậjgbvt nhẹnfdc đeptkcsmuu màrcseqqppi:

- Trưrtntơakdzng tưrtntywevng quâwjeen đeptki đeptkưrtntjtefng coi chừgykpng.

Trong ngữormj khívggb lộakdz ra vẻzjmerpkeu mếepqmn vôepqmhoipng.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng gậjgbvt nhẹnfdc đeptkcsmuu cáhoipo biệzllut chúickcng quan sau đeptkóqqpp đeptki ra ngoàrcsei.

Sau đeptkóqqpp đeptkáhoipm ngưrtntjtefi Trưrtntơakdzng Lãeqyeng nhanh chóqqppng biếepqmn mấrtntt ởzllu trong màrcsen đeptkêrpkem.

Khi Trưrtntơakdzng Lãeqyeng bưrtntywevc ra quậjgbvn phủjhlm bốdnvsn phívggba trởzllurpken lạrpkenh tanh.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng quay đeptkcsmuu lạrpkei quậjgbvn phủjhlmickcc nàrcsey còwfskn tưrtntơakdzi sáhoipng, mộakdzt ưrtntng vệzllu bỗmiecng nhiêrpken từgykpakdzi hẻzjmeo láhoipnh xuấrtntt hiệzllun, nhanh chóqqppng đeptkáhoipnh áhoipm hiệzlluu rồzuggi thấrtntp giọzmqpng nóqqppi:

- Chúickca côepqmng tìuysrnh hìuysrnh cóqqpp vẻzjme khôepqmng ổekakn, chúickca côepqmng vừgykpa ra khỏzuggi đeptkôepqm phủjhlm thìuysrqqpp khôepqmng ívggbt ngưrtntjtefi báhoipm theo, nhâwjeen thủjhlm tớywevi mưrtntjtefi mấrtnty ngưrtntjtefi, âwjeem thầcsmum theo dõkrdji làrcsem sao cho phảnawti đeptkâwjeey?

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng tỉhvbonh táhoipo lạrpkei:

- Yêrpken tâwjeem chúickcng ta tạrpkem thờjtefi an toàrcsen, bọzmqpn họzmqpnmting khôepqmng cóqqpp gan lớywevn đeptkếepqmn mứwfskc làrcsem xằkqftng làrcsem bậjgbvy ngay cạrpkenh tháhoipnh thưrtnteqyeng đeptkâwjeeu, thôepqmng tri tấrtntt cảnawt tiểlsaiu tổekak chuẩnmtin bịwfsk chiếepqmn đeptkrtntu ta đeptkhoipn chừgykpng đeptkdnvsi phưrtntơakdzng cóqqpp thểlsai ra tay vàrcseo đeptkêrpkem nay.


Ưqqppng vệzllu kia hưrtntng phấrtntn nhâwjeen mệzllunh lệzllunh tiêrpken phong cơakdz linh cảnawtnh giớywevi bốdnvsn phívggba sau đeptkóqqpp đeptki tớywevi mộakdzt nơakdzi hẻzjmeo láhoipnh, nhanh nhưrtntshlzo biếepqmn mấrtntt trong đeptkêrpkem.

rcsen Cửcsmu Yếepqmn Minh cáhoipc ngưrtntơakdzi mang huynh đeptkzllu nhổekak sạrpkech bọzmqpn theo dõkrdji, nhớywevrcsem sạrpkech sẽulus mộakdzt chúickct.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng cúickci đeptkcsmuu lạrpkenh lùhoipng nóqqppi.

rcsen Cửcsmu Yếepqmn Minh ứwfskng tiếepqmn sau xoay ngưrtntjtefi nóqqppi vớywevi đeptkáhoipm ưrtntng vệzlluhoipy cơakdzrcsenh đeptkakdzng.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng hưrtntywevng vềkijl phívggba Đceauiểlsain Vi vàrcse Hoàrcseng Tựwzsp đeptkưrtnta áhoipnh mắekakt sau đeptkóqqpprtntywevc châwjeen nhanh hơakdzn bắekakt đeptkcsmuu xuyêrpken qua đeptkưrtntjtefng lớywevn, chuẩnmtin bịwfsk vứwfskt bỏzugg đeptkdnvsi phưrtntơakdzng.

rcsei têrpken ưrtntng vệzllu thìuysr phâwjeen ra tứwfskhoipn chọzmqpn vịwfsk trívggb thuậjgbvn lợeqyei màrcse phụnfdcc kívggbch mậjgbvt tháhoipm theo dõkrdji.Trưrtntơakdzng Lãeqyeng cảnawtm thấrtnty khôepqmng còwfskn ngưrtntjtefi theo dõkrdji nữormja thìuysrickcc nàrcsey mớywevi cùhoipng vớywevi Đceauiểlsain Vi vàrcse Hoàrcseng Tựwzsp vềkijl kháhoipch sạrpken, khi đeptki vàrcseo cốdnvs ýakdz đeptklsai lạrpkei bốdnvsn têrpken Ưqqppng vệzllu cảnawtnh giớywevi bêrpken ngoàrcsei.

Nghỉhvbo ngơakdzi mộakdzt lúickcc thừgykpa dịwfskp lúickcc đeptkêrpkem tốdnvsi trờjtefi cũnmting đeptkãeqye khuya, Trưrtntơakdzng Lãeqyeng cùhoipng vớywevi đeptkáhoipm ngưrtntjtefi ngựwzspa khôepqmng dừgykpng vóqqpp thẳffhyng tớywevi bắekakc thàrcsenh Hoằkqftng Nôepqmng mộakdzt đeptkưrtntjtefng bìuysrnh yêrpken vôepqm sựwzsp.

Ngàrcsey hôepqmm sau Trưrtntơakdzng Lãeqyeng nghi hoặickcc vôepqmhoipng, đeptkưrtntjtefng đeptki khôepqmng thểlsai thuậjgbvn lợeqyei nhưrtnt vậjgbvy thếepqm lựwzspc củjhlma Tàrcseo Tháhoipo Viêrpken Thiệzlluu khôepqmng hềkijlqqpp mộakdzt chúickct đeptkakdzng tĩakdznh, đeptkiềkijlu nàrcsey chẳffhyng khiếepqmn hắekakn yêrpken lòwfskng ngưrtnteqyec lạrpkei hắekakn lạrpkei cóqqpp cảnawtm giáhoipc đeptkâwjeey làrcseakdznh lặickcng trưrtntywevc khi gióqqppeqyeo nổekaki lêrpken.

rcseo hoàrcseng hôepqmn đeptkrpkei đeptkakdzi đeptkãeqye đeptki tớywevi Đceaurpkei Lýakdz Trang, thêrpkem mộakdzt lộakdz trìuysrnh nữormja làrcse tớywevi Hoàrcseng Hàrcse đeptkakdz khẩnmtiu qua đeptkakdz khẩnmtiu làrcse tớywevi Thủjhlmrtntơakdzng Sơakdzn.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng quyếepqmt đeptkwfsknh đeptkickct châwjeen ởzlluakdzi nàrcsey, hai ngàrcsey đeptki liêrpken tụnfdcc khiếepqmn cho mọzmqpi ngưrtntjtefi mệzllut mỏzuggi vôepqmhoipng.

Đceaurpkei Lýakdz Trang kỳzllu thậjgbvt khôepqmng lớywevn, vàrcseo thờjtefi kỳzllurtntjtefng thịwfsknh cũnmting khôepqmng cóqqpp nhiềkijlu nhâwjeen khẩnmtiu sau khi trảnawti qua chiếepqmn loạrpken cũnmting chỉhvboqqpprtntjtefi gian nhàrcse, hơakdzn nữormja cưrtntwjeen đeptkãeqye di chuyểlsain bảnawty táhoipm, lưrtntu lạrpkei cũnmting chỉhvborcse nhữormjng ngưrtntjtefi giàrcse yếepqmu màrcse thôepqmi cho nêrpken Trưrtntơakdzng Lãeqyeng nhanh chóqqppng tìuysrm đeptkưrtnteqyec nơakdzi an toàrcsen.

Bởzllui vìuysr nguyêrpken nhâwjeen đeptkcsmuu xuâwjeen cho nêrpken láhoipwjeey tưrtntơakdzi tốdnvst đeptkãeqye trởzllu thàrcsenh trụnfdci lủjhlmi, nhấrtntt thờjtefi cảnawtnh sắekakc khéepqmo hôepqm bao trùhoipm, ởzllu phívggba xa xa từgykpng dãeqyey núickci nổekaki lêrpken trắekakng bạrpkech mộakdzt mảnawtnh.

Tuy nhiêrpken buổekaki tốdnvsi đeptkãeqye đeptkwfskn qua đeptkêrpkem ởzllu đeptkâwjeey thìuysrrpken ra ngoàrcsei cẩnmtin thậjgbvn dòwfskepqmt đeptkwfska hìuysrnh, làrcsem tốdnvst mọzmqpi ứwfskng biếepqmn.


Thởzllu ra mộakdzt hơakdzi Trưrtntơakdzng Lãeqyeng cùhoipng vớywevi Triệzlluu Vũnmtircsertntơakdzng Dung đeptklsai cho Ưqqppng vệzllu chuẩnmtin bịwfskhoipc vấrtntn đeptkkijl.

Gian nhàrcse tranh nàrcsey từgykpwjeeu đeptkãeqye khôepqmng cóqqpp ngưrtntjtefi ởzllu rồzuggi, tiếepqmn vàrcseo trong truyềkijln lêrpken từgykpng mùhoipi mốdnvsc meo, mạrpkeng nhệzllun cũnmting kếepqmt khắekakp nơakdzi, lớywevp lớywevp bao bọzmqpc bụnfdci đeptkrtntt tuy gian phòwfskng cũnmti kỹzwfvrpken trong bàrcsei trívggbnmting rấrtntt đeptkơakdzn sơakdz nhưrtntng sau khi trảnawti qua lau dọzmqpn sửcsmua sang củjhlma Ưqqppng vệzllu đeptkãeqye rấrtntt sạrpkech sẽulusnmting cóqqpp thểlsai chấrtntp nhậjgbvn đeptkưrtnteqyec.

Ưqqppng vệzllu đeptkem đeptkdnvsng lửcsmua đeptkdnvst lêrpken, Trưrtntơakdzng Lãeqyeng trởzllu ra tùhoipy tiệzllun tìuysrm nơakdzi nằkqftm xuốdnvsng khôepqmng đeptkcsmuy mộakdzt lúickcc đeptkãeqye ngủjhlm.

KHôepqmng biếepqmt bao lâwjeeu Trưrtntơakdzng Lãeqyeng cảnawtm thấrtnty trêrpken nguờjtefi truyềkijln tớywevi mộakdzt hồzuggi lãeqyenh ýakdz, ắekakn lậjgbvp tứwfskc thanh tỉhvbonh lạrpkei ởzllurpken cạrpkenh Dưrtntơakdzng Dung vàrcse Triệzlluu Vũnmti vẫidfrn ôepqmm nhau ngủjhlm, hắekakn tiếepqmn lêrpken kéepqmo chăzpqmn lôepqmng nhưrtnt sợeqyehoipc nàrcseng bịwfsk lạrpkenh vậjgbvy.

Nhìuysrn cảnawtnh tưrtnteqyeng ban đeptkêrpkem, nguyệzllut dờjtefi hoa ảnawtnh, bầcsmuu trờjtefi im ắekakng vôepqmhoipng.

Đceauúickcng vàrcseo lúickcc nàrcsey ởzlluhoipch đeptkóqqpp khôepqmng xa truyềkijln tớywevi từgykpng hồzuggi còwfski báhoipo đeptkakdzng, thanh thúickcy vàrcse êrpkem tai pháhoip tan màrcsen đeptkêrpkem.

Chuôepqmng bạrpkec nàrcsey làrcse tiếepqmng chuôepqmng cảnawtnh giớywevi, Trưrtntơakdzng Lãeqyeng họzmqpc đeptkưrtnteqyec từgykp Thiêrpken Nguyệzllut trạrpkei.

Triệzlluu Vũnmtircsertntơakdzng Dung đeptkzuggng thờjtefi tỉhvbonh lạrpke vừgykpa bưrtntywevc ra khỏzuggi cửcsmua mộakdzt ưrtntng vệzllu đeptkãeqye tiếepqmn tớywevi sắekakc mặickct ngưrtntng trọzmqpng màrcseqqppi:

- Chúickca côepqmng ởzllu phívggba tâwjeey giao lộakdz pháhoipt ra tiếepqmng chuôepqmng cảnawtnh giớywevi, nghe thanh âwjeem thìuysr ngưrtntjtefi tớywevi khảnawtzpqmng khôepqmng nhiềkijlu lắekakm, nhưrtntng thâwjeen thủjhlm thìuysrrtntơakdzng đeptkưrtntơakdzng cao.

ickcc nàrcsey Hắekakc Ưqqppng vệzlluzllu trong Đceaurpkei Lýakdz Trang cơakdz hồzugg đeptkkijlu mang binh khívggb ra ngoàrcsei bọzmqpn họzmqp lộakdz ra vẻzjmeuysrnh tĩakdznh vôepqmhoipng khôepqmng hềkijl bốdnvsi rốdnvsi.Trưrtntơakdzng Lãeqyeng tỉhvbonh táhoipo màrcseqqppi:

- Bâwjeey giờjtefrcse ai trựwzspc đeptkêrpkem/

Yếepqmn Minh sảnawti bưrtntywevc quay vềkijl cung kívggbnh nóqqppi:

- Bẩnmtim chúickca côepqmng làrcsercsen Cửcsmu trựwzspc đeptkêrpkem. Hiệzllun tạrpkei đeptkãeqyeakdznh hơakdzn mưrtntjtefi huynh đeptkzlluwfskepqmt bốdnvsn phívggba.


Trưrtntơakdzng Lãeqyeng cảnawtm thấrtnty khôepqmng ổekakn hắekakn khôepqmng biếepqmt nguyêrpken nhâwjeen ởzllu đeptkâwjeeu lúickcc nàrcsey ởzllu phívggba đeptkôepqmng nam vàrcse phívggba bắekakc thanh âwjeem chuôepqmng bạrpkec cũnmting bắekakt đeptkcsmuu vang lêrpken.

Yếepqmn Minh biếepqmn đeptkekaki sắekakc mặickct màrcseqqppi:

- Chúickca côepqmng xem ra tốdnvsi nay cóqqpp khôepqmng ívggbt ngưrtntjtefi tớywevi, thuộakdzc hạrpkeakdznh chúickct thủjhlm hạrpke tiếepqmn vềkijl phívggba đeptkôepqmng nam xem xem mộakdzt phen.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng liềkijln gậjgbvt đeptkcsmuu Yếepqmn Minh liềkijln suấrtntt lĩakdznh hơakdzn mộakdzt trăzpqmm ưrtntng vệzllu đeptki vềkijl phívggba hai đeptkwfska phưrtntơakdzng đeptkóqqpp.

Yếepqmn Minh đeptki khôepqmng lâwjeeu bốdnvsn phưrtntơakdzng táhoipm hưrtntywevng củjhlma Ưqqppng vệzllu đeptkkijlu vang lêrpken chuôepqmng bạrpkec, nhấrtntt thờjtefi rung đeptkakdzng trong đeptkêrpkem khuya, Dưrtntơakdzng Dung tỉhvbonh ngộakdzqqppi:

- Lãeqyeo côepqmng đeptkwfskch nhâwjeen hìuysrnh nhưrtnt muốdnvsn mêrpke hoặickcc chúickcng ta.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng cảnawt kinh khôepqmng khỏzuggi gậjgbvt đeptkcsmuu nóqqppi:

- Khôepqmng sai cóqqpp khảnawtzpqmng nàrcsey nóqqppi khôepqmng chừgykpng làrcse muốdnvsn cho binh lựwzspc chúickcng ta phâwjeen táhoipn rồzuggi đeptkáhoipnh bạrpkei.

ickcc nàrcsey chạrpkey tớywevi mộakdzt ưrtntng vệzllu thởzllu hồzuggng hộakdzc nóqqppi:

- Chúickca côepqmng Yếepqmn khúickcc trưrtntzllung ởzllu đeptkôepqmng nam pháhoipt sinh tao ngộakdz vớywevi đeptkwfskch nhâwjeen, đeptkdnvsi phưrtntơakdzng nhâwjeen sốdnvsqqpp khoảnawtng bảnawty táhoipm chụnfdcc ngưrtntjtefi thâwjeen thủjhlm bấrtntt phàrcsem, song phưrtntơakdzng hiệzllun tạrpkei đeptkang giằkqftng co đeptkkijlu cóqqpp thưrtntơakdzng vong.

Trưrtntơakdzng Lãeqyeng chấrtntn đeptkakdzng tinh thầcsmun liềkijln ra lệzllunh:

- Hoàrcseng Tựwzsp ngưrtntơakdzi mang mộakdzt trăzpqmm ưrtntng vệzllu đeptki trợeqye giúickcp Yếepqmn Minh nhấrtntt đeptkwfsknh phảnawti dùhoipng toàrcsen lựwzspc vâwjeey quanh đeptkwfskch nhâwjeen, tuy nhiêrpken nhớywev kỹzwfv giữormj lạrpkei mấrtnty ngưrtntjtefi sốdnvsng ta muốdnvsn biếepqmt rõkrdj ai làrcsem chuyệzllun tốdnvst nàrcsey.

qqppi xong hắekakn hừgykp lạrpkenh mộakdzt tiếepqmng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.