Phong Lưu Tam Quốc

Chương 186 : Kinh Việt

    trước sau   
Thámezci Bộgfjrc Hàakzbn Dung kinh hãrsyfi kêpvnju lêpvnjn:

- Theo tưqqkfqaying quâzdman đsyncmezcn chừdbacng Hàakzbm Cốekkcc quan cònasun cótups thểmezc giữiftc đsyncưqqkfbjoyc bao lâzdmau?

Từdbac Hoảwbuzng cưqqkfnasui khổhctb mộgfjrt tiếzdmang màakzbtupsi:

- Nếzdmau nhưqqkf khôcdlkng cótups việoijcn quâzdman tớqayii chỉqqkf cầongsn mộgfjrt ngàakzby nữiftca Lýzcqx Thúavajc tậqpvpp trung tấdlkrt cảwbuz khídlkr giớqayii bằaeckng binh lựizqrc củajwsa Hàakzbm cốekkcc quan hiệoijcn tạgfjri đsyncekkci phưqqkfơlywjng chỉqqkf cầongsn mộgfjrt ngàakzby làakzbcdlkng phámezc đsyncưqqkfbjoyc.

Lờnasui nàakzby vừdbaca nótupsi ra thámezci thúavaj Hoằaeckng Nôcdlkng Đwybkoạgfjrn Ổtupsi đsyncyvabu kinh hãrsyfi, cho dùqpvpajwsng thêpvnjm mộgfjrt nghìaeckn binh sĩlxff thìaeckakzbm sao ngăajwsn trởlywjzcqx Quámezcch đsyncưqqkfbjoyc?

qqkfu Hiệoijcp vốekkcn hưqqkfng phấdlkrn thoámezcng cámezci đsyncãrsyflywji xuốekkcng hốekkcajwsng, hắwhpun mấdlkrt hứbgtsng màakzbtupsi:


- Vậqpvpy phảwbuzi làakzbm sao cho phảwbuzi?

Trưqqkfơlywjng Lãrsyfng thầongsm than mộgfjrt tiếzdmang, Lưqqkfu Hiệoijcp dùqpvp sao vẫgqnfn làakzb mộgfjrt đsyncbgtsa con nídlkrt cho dùqpvptups uy nghiêpvnjm củajwsa hoàakzbng đsyncếzdma nhưqqkfng biểmezcu hiệoijcn bềyvab ngoàakzbi vẫgqnfn làakzb trẻwhpu con bấdlkrt lựizqrc.

Ngưqqkfbjoyc lạgfjri Từdbac Hoảwbuzng bìaecknh tĩlxffnh màakzbtupsi:

- Thámezcnh thưqqkfbjoyng yêpvnjn tâzdmam Đwybkhctbng đsyncgfjri nhâzdman cùqpvpng vớqayii Dưqqkfơlywjng tưqqkfqaying quâzdman toàakzbn lựizqrc thủajws vữiftcng Hàakzbm Cốekkcc, cótups thểmezc khiếzdman cho bệoijc hạgfjr tạgfjrm thờnasui khôcdlkng lo nghĩlxff.

qqkfu Hiệoijcp thốekkcng khổhctb lắwhpuc đsyncongsu mộgfjrt tay che mặpetnt ưqqkfu phiềyvabn vôcdlkqpvpng.

Từdbac Hoảwbuzng đsyncavajng tìaecknh nhìaeckn đsyncưqqkfơlywjng kim thámezcnh thưqqkfbjoyng màakzbtupsi tiếzdmap:

- Hạgfjr quan cònasun cótups mộgfjrt chuyệoijcn bẩoijcm bámezco khôcdlkng biếzdmat cótupspvnjn nótupsi hay khôcdlkng.

qqkfu Hiệoijcp buôcdlkng tay ra hơlywji chếzdmat lặpetnng nótupsi:

- Cònasun cótups chuyệoijcn gìaeck ngưqqkfơlywji cứbgtstupsi ra đsynci.

Trong mắwhput củajwsa Từdbac Hoảwbuzng hiệoijcn ra vẻwhpu kỳlxff quámezci:

- Bệoijc hạgfjrmezcn Trung Trưqqkfơlywjng Lỗhctb đsyncoijc đsyncoijc củajwsa Trưqqkfơlywjng Vệoijc đsyncãrsyflxffnh ba vạgfjrn đsyncgfjri quâzdman ra khỏdlkri Ngọtrne cốekkcc nhưqqkfng hắwhpun bỏdlkr qua hiểmezcm nguy củajwsa thámezcnh thưqqkfbjoyng, khôcdlkng thèfifkm tớqayii trợbjoy giúavajp khôcdlkng biếzdmat sứbgts giảwbuzmezcn Trung Dưqqkfơlywjng Tùqpvpng cótupslywj đsyncâzdmay khôcdlkng hạgfjr quan muốekkcn nghe giảwbuzi thídlkrch vìaeck sao khôcdlkng xuấdlkrt binh đsyncámezcy Lýzcqx Thúavajc Quámezcch Tỷrzro?

Từdbac Hoảwbuzng vừdbaca nótupsi xong, ởlywj trêpvnjn bàakzbn tiệoijcc cótups mộgfjrt ngưqqkfnasui đsyncbgtsng lêpvnjn, chídlkrnh làakzb mộgfjrt trung niêpvnjn nho gi hắwhpun liềyvabn nótupsi:

- Bẩoijcm bệoijc hạgfjr hạgfjr quan lúavajc đsynci sứbgts Trưqqkfnasung An đsyncãrsyf nghe Trưqqkfơlywjng đsyncgfjri nhâzdman cho đsyncoijc đsyncoijc củajwsa mìaecknh làakzb Trưqqkfơlywjng Vệoijc xuấdlkrt binh tớqayii Tửekkc Cốekkcc, tiếzdman vềyvab phídlkra Truờnasung An hộgfjr giámezcaeck sao dừdbacng lạgfjri, hạgfjr quan thậqpvpt sựizqr khôcdlkng biếzdmat rõdcxqdlkr mậqpvpt ởlywjpvnjn trong đsyncgfjri khámezci cótups lẽrkmhaeckqqkfơlywjng thảwbuzo khôcdlkng đsyncajws.


Từdbac Hoảwbuzng hừdbac lạgfjrnh mộgfjrt tiếzdmang nhìaeckn vềyvab phídlkra Dưqqkfơlywjng Tùqpvpng màakzb xem thưqqkfnasung nótupsi:

- Chỉqqkf sợbjoy hắwhpun chờnasu thờnasui cơlywj tốekkct nhấdlkrt đsyncmezcqpvpng vớqayii Trưqqkfơlywjng Tểmezc chia cắwhput Quan Trung.

qqkfơlywjng Tùqpvpng biếzdman sắwhpuc, hắwhpun chưqqkfa mởlywj miệoijcng thìaeck Từdbac Hoảwbuzng đsyncãrsyf trựizqrc chỉqqkf vềyvab phídlkra Lưqqkfu Biểmezcu:

- Từdbac khi Lýzcqx Thúavajc Quámezcch Tỷrzroakzbm phn cho tớqayii nay đsyncãrsyf nhiềyvabu thámezcng, trong cámezcc lộgfjr chưqqkf hầongsu, Trưqqkfơlywjng Lỗhctb binh tớqayi ngọtrne cốekkcc bụgqnfng dạgfjr khótupsqqkfnasung, màakzb Kinh Châzdmau Lưqqkfu Biểmezcu luôcdlkn miệoijcng nótupsi trung vớqayii hámezcn thấdlkrt nhưqqkfng binh mãrsyf vẫgqnfn khôcdlkng cótups đsyncgfjrng tĩlxffnh gìaeck, xin hỏdlkri làakzbtups ýzcqxaeck.

tupsi xong hắwhpun nhìaeckn vềyvab phídlkra Kinh Việoijct màakzb hỏdlkri.

Thámezci thúavaj Đwybkoạgfjrn Ổtupsi cảwbuz giậqpvpn nótupsi:

wybkúavajng làakzb to gan ngưqqkfơlywji chỉqqkfakzb mộgfjrt đsyncôcdlk úavajy nhỏdlkr nhoi màakzbmezcm hung hăajwsng ngang ngưqqkfbjoyc nhưqqkf thếzdma nếzdmau khôcdlkng phảwbuzi làakzb thámezcnh thưqqkfbjoyng yêpvnju quýzcqx chỉqqkf cầongsn việoijcc ngưqqkfơlywji bôcdlki nhọtrne chưqqkf hầongsu đsyncãrsyftups thểmezc trịuqow tộgfjri ngưqqkfơlywji.

Chu Tuấdlkrn rấdlkrt lâzdmau khôcdlkng cótupspvnjn tiếzdmang bỗhctbng nhiêpvnjn đsyncbgtsng lêpvnjn màakzbtupsi:

- Đwybkoạgfjrn thàakzbnh thủajwstupsi vậqpvpy làakzb sai rồavaji, Từdbac đsyncôcdlk úavajy nótupsi nhữiftcng đsynciềyvabu đsyncótups đsyncyvabu làakzb thậqpvpt triềyvabu đsyncìaecknh cầongsn nhữiftcng ngưqqkfnasui dũoijcng cảwbuzm đsyncekkci mặpetnt vớqayii ngưqqkfnasui cótups quyềyvabn thếzdma Từdbac đsyncôcdlk úavajy cứbgtstupsi khôcdlkng cầongsn phảwbuzi sợbjoyaeck.

Đwybkoạgfjrn Ổtupsi biếzdman sắwhpuc sau đsyncótups lạgfjri đsynciềyvabm nhiêpvnjn nhưqqkfng khôcdlkng cótups chuyệoijcn gìaeckqqkfnasui cưqqkfnasui nótupsi;

- Chu đsyncgfjri nhâzdman nótupsi rấdlkrt đsyncúavajng hạgfjr quan nhấdlkrt thờnasui hồavaj đsyncavajpvnjn khôcdlkng cẩoijcn thậqpvpn lờnasui nótupsi.

Từdbac Hoảwbuzng hoàakzbn toàakzbn khôcdlkng sợbjoy ngẩoijcng đsyncongsu ưqqkfdpvrn ngựizqrc lạgfjri phun châzdmau nhảwbuz ngọtrnec:

- Ty chứbgtsc quan chứbgtsc thấdlkrp bìaecknh sinh khótupstups thểmezc gặpetnp thámezcnh thưqqkfbjoyng mộgfjrt lầongsn, hôcdlkm nay cótupslywj hộgfjri tốekkct, hạgfjr quan đsyncãrsyf đsyncámezcnh bạgfjrc vậqpvpn mệoijcnh ởlywj đsyncâzdmay trong lònasung cótupsaeck phảwbuzi nótupsi cho hếzdmat, nhớqayi ngàakzby đsyncótupszcqx Thúavajc Quámezcch Tỷrzro tiếzdman vềyvab Trưqqkfnasung An, kếzdmat liêpvnjn vớqayii Lưqqkfu Biểmezcu, khótups trámezcch Lưqqkfu Biểmezcu lạgfjri thờnasu ơlywj vớqayii sựizqr nguy cấdlkrp củajwsa thámezcnh thưqqkfbjoyng.


Đwybkiềyvabu nàakzby hoàakzbn toàakzbn chídlkrnh xámezcc, nhưqqkfng khôcdlkng hiểmezcu vìaeck sao Từdbac Hoảwbuzng lạgfjri kídlkrch đsyncgfjrng nhưqqkf thếzdma.

Trưqqkfơlywjng Lãrsyfng nghe màakzboijcng lắwhpuc lắwhpuc đsyncongsu, Từdbac Hoảwbuzng nàakzby nếzdmau nhưqqkfakzby binh chiếzdman trậqpvpn thìaeckaecknh tuyệoijct đsyncekkci tin vàakzbo năajwsng lựizqrc củajwsa hắwhpun nhưqqkfng ởlywj trong quan trưqqkfnasung hắwhpun nótupsi nhưqqkf vậqpvpy khôcdlkng bao lâzdmau sau sẽrkmh đsyncwhpuc tộgfjri toàakzbn bộgfjr vớqayii chưqqkf hầongsu ai cònasun dámezcm cho hắwhpun theo nữiftca.

Đwybkúavajng lúavajc nàakzby mộgfjrt nho giảwbuz đsyncbgtsng lêpvnjn, Từdbac Hoảwbuzng nhanh chótupsng nhìaeckn chằaeckm chằaeckm vềyvab phídlkra đsyncekkci phưqqkfơlywjng.

Thâzdman thểmezc củajwsa hắwhpun khôcdlki ngôcdlk diệoijcn mạgfjro tuấdlkrn kiệoijct, hùqpvpng vĩlxff, khôcdlkng cầongsn nótupsi cũoijcng biếzdmat ngưqqkfnasui nàakzby chídlkrnh làakzb Kinh Việoijct.

Quảwbuz nhiêpvnjn hắwhpun vui vẻwhpu gậqpvpt đsyncongsu nótupsi:

- Tạgfjri hạgfjrakzb Kinh Việoijct, Từdbac đsyncôcdlk úavajy thậqpvpt làakzb trung liệoijct đsyncâzdmay làakzb may mắwhpun củajwsa triềyvabu đsyncìaecknh nhưqqkfng phêpvnj phámezcn Lưqqkfu đsyncgfjri nhâzdman thìaeck thậqpvpt làakzb khôcdlkng đsyncúavajng, tuy nhiêpvnjn ta khôcdlkng trámezcch Từdbac đsyncôcdlk úavajy tin rằaeckng đsyncavajng liêpvnju cũoijcng nghĩlxff nhưqqkf vậqpvpy. Sau đsyncótups hắwhpun sửekkca sang lạgfjri yếzdmat hầongsu màakzbtupsi:

- Từdbac sau khi bìaecknh đsyncuqownh Tôcdlkng tặpetnc xong, Lýzcqx binh ra Kinh Châzdmau nam theo trưqqkfnasung Giang bắwhpuc thủajwsqqkfơlywjng Dưqqkfơlywjng, theo lýzcqx thuyếzdmat mấdlkry năajwsm gầongsn đsyncâzdmay ởlywj đsyncdlkrt Nam Việoijct Giao Châzdmau cótups nhiềyvabu man tặpetnc làakzbm phảwbuzn, đsyncâzdmay cũoijcng làakzb vấdlkrn đsyncyvab đsyncau nhứbgtsc.

Từdbac Hoảwbuzng bámezcn tídlkrn bámezcn nghi tuy nhiêpvnjn thấdlkry sắwhpuc mặpetnt nghiêpvnjm túavajc củajwsa Kinh Việoijct thìaeck hắwhpun khôcdlkng khỏdlkri tin thêpvnjm vàakzbi phầongsn.

rsyfn Sủajwsng vàakzb Từdbac Hoảwbuzng vốekkcn làakzb bạgfjrn cũoijc, cótupsakzbi lầongsn gặpetnp mặpetnt lạgfjri thấdlkry hắwhpun võdcxq nghệoijc cao minh muốekkcn đsyncem hắwhpun đsyncyvab cửekkc cho Tàakzbo Thámezco liềyvabn an ủajwsi Từdbac Hoảwbuzng:

- Côcdlkng Minh khôcdlkng cầongsn phảwbuzi lo lắwhpun, gầongsn đsyncâzdmay Kinh Châzdmau truyềyvabn tin chiếzdman thắwhpung, Quếzdmaqqkfơlywjng đsyncgfjri thắwhpung đsyncgfjri quâzdman Lưqqkfu Biểmezcu....

Tuâzdman Du biếzdman sắwhpuc vộgfjri vãrsyf ngắwhput lờnasui:

- Từdbac đsyncôcdlk úavajy khôcdlkng cầongsn phảwbuzi lo lắwhpung Tàakzbo tưqqkfqaying quâzdman cũoijcng xuấdlkrt binh ra khỏdlkri Sơlywjn Đwybkôcdlkng khôcdlkng lâzdmau sẽrkmh tớqayii.

Sau đsyncótups hai mắwhput củajwsa hắwhpun hung trợbjoyn nhìaeckn vềyvab phídlkra Mãrsyfn Sủajwsng giốekkcng nhưqqkf đsyncang trámezcch tộgfjri.

rsyfn Sủajwsng bỗhctbng nhiêpvnjn tỉqqkfnh ngộgfjr lạgfjri giờnasu hắwhpun mớqayii biếzdmat rằaeckng mìaecknh lỡdpvr miệoijcng lậqpvpp tứbgtsc khôcdlkng dámezcm nótupsi gìaeck nữiftca.

Tuy tràakzbng diệoijcn nàakzby phámezct sinh giốekkcng nhưqqkfakzb tốekkcc đsyncgfjr ámezcnh sámezcng nhưqqkfng Trưqqkfơlywjng Lãrsyfng vẫgqnfn nhạgfjry cảwbuzm biếzdmat đsyncưqqkfbjoyc trong lònasung nổhctbi lêpvnjn sótupsng to giótups lớqayin, xem ra Lưqqkfu Biểmezcu xuấdlkrt binh rồavaji vậqpvpy màakzb Ưuqowng vệoijc củajwsa mìaecknh khôcdlkng biếzdmat đsyncưqqkfbjoyc tin tứbgtsc phảwbuzi từdbac trong miệoijcng củajwsa đsyncekkci thủajwsrsyfn Sủajwsng mớqayii biếzdmat, tin tứbgtsc bídlkr mậqpvpt nhưqqkf vậqpvpy màakzb hắwhpun biếzdmat hẳkkman hắwhpun vàakzb Kinh Việoijct đsyncãrsyf thàakzbn côcdlkng hiệoijcp nghịuqowaeck đsyncótups, khôcdlkng chừdbacng lầongsn nàakzby xuấdlkrt binh hộgfjr giámezc chỉqqkfakzb ngụgqnfy trang dụgqnfng ýzcqx chídlkrnh làakzb muốekkcn phong tỏdlkra đsyncưqqkfnasung lui củajwsa mìaecknh đsyncmezcaecknh khôcdlkng cótups đsyncưqqkfnasung vềyvab, nghĩlxff tớqayii đsyncâzdmay toàakzbn thâzdman củajwsa Trưqqkfơlywjng Lãrsyfng liềyvabn réhctbt lạgfjrnh đsyncbgtsng ngồavaji khôcdlkng yêpvnjn.

May màakzbavajc nàakzby Lưqqkfu Hiệoijcp cũoijcng mởlywj miệoijcng nótupsi:

- Trẫgqnfm cho rằaeckng chỉqqkf cầongsn hai ngàakzby nữiftca làakzbzcqx Quámezcch khôcdlkng cònasun mệoijcnh nữiftca, chuyệoijcn nàakzby khôcdlkng cầongsn phảwbuzi chậqpvpm trễlywi, Đwybkoạgfjrn thàakzbnh thủajws, ngưqqkfơlywji đsynciềyvabu đsyncgfjrng toàakzbn bộgfjrlxff tốekkct theo Từdbac đsyncôcdlk úavajy rờnasui khỏdlkri Hoằaeckng Nôcdlkng cùqpvpng đsynci tớqayii Hàakzbm cốekkcc.

Đwybkoạgfjrn Ổtupsi vàakzb Từdbac Hoảwbuzng cùqpvpng ứbgtsng tiếzdmang sau đsyncótups xoay ngưqqkfnasui rờnasui đsynci, lúavajc đsynci ra ngoàakzbi Từdbac Hoảwbuzng bỗhctbng nhiêpvnjn quay đsyncongsu nhìaeckn Trưqqkfơlywjng Lãrsyfng, trêpvnjn mặpetnt lộgfjr ra vẻwhpu kỳlxff quámezci nhưqqkfng hắwhpun cótupsdlkrn tưqqkfbjoyng rấdlkrt sâzdmau vớqayii Trưqqkfơlywjng Lãrsyfng, chỉqqkf nhấdlkrt thờnasui Trưqqkfơlywjng Lãrsyfng tâzdmam loạgfjrn nhưqqkf ma khôcdlkng nhìaeckn ra vẻwhpu kỳlxff quámezci trong mắwhput củajwsa Từdbac Hoảwbuzng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.