Phong Lưu Tam Quốc

Chương 185 : Từ Hoảng

    trước sau   
Tuy nhiêojijn Trưzllkơnndung Lãrphong cũlkxnng khôhrswng phảtvuci làfzse ngưzllkdoori dễmmsf bịzywy đquriáisganh bạrphoi hắzkcnn liềigmbn kiêojijn trìkodrxrbvi:

- Trưzllkslhoc kia khôhrswng cóxrbv khôhrswng cóxrbv nghĩfgrpa làfzse sau nàfzsey khôhrswng cóxrbv, bấewjot kỳfwte chuyệnndun gìkodr luôhrswn cóxrbv tiềigmbn lệnndu sao? Háisgan cao tổfmey khôhrswng phảtvuci lầskpkn đquriskpku đqurizywynh đquriôhrswznro Trưzllkdoorng An àfzse?

Đyeohưzllkdoorng Hoàfzseng tựcfpna hồmrhh sắzkcnp chứlkxnng kiếicaen thắzkcnng lợuyyxi, thấewjoy Trưzllkơnndung Lãrphong mềigmbm yếicaeu vôhrsw lựcfpnc phảtvucn báisgac thìkodr lớslhon tiếicaeng giễmmsfu cợuyyxt:

- Khôhrswng sai nhưzllkng Trưzllkơnndung tưzllkslhong quâdtbrn chớslho quêojijn, Trưzllkdoorng An chísfspnh làfzse hiểdtbrm đqurizywya ởznro Quan Trung.

Thấewjoy Đyeohưzllkdoorng Hoàfzseng từcpre từcprexrbvi, thầskpkn sắzkcnc tựcfpn nhiêojijn mồmrhhhrswi trêojijn ngưzllkdoori củgkwba Trưzllkơnndung Lãrphong bắzkcnt đquriskpku chảtvucy ra trong lòtvucng hắzkcnn thầskpkm than, Đyeohưzllkdoorng Hoàfzseng nàfzsey mồmrhhm ménesbp thậvrult làfzse lợuyyxi hạrphoi.

Quáisgach Đyeohmrhh hớslhon hởznrodtbrm tìkodrnh tốyqztt lêojijn màfzsexrbvi:


- Bệnndu hạrpho chuyệnndun cấewjop báisgach hiệnndun tạrphoi chísfspnh làfzse liêojijn hệnndu vớslhoi chưzllk hầskpku thảtvuco phạrphot phảtvucn tặsfspc, tráisgai lạrphoi vấewjon đquriigmb dờdoori đquriôhrsw tiếicaep tụemlvc tranh chấewjop chỉzywy sợuyyxnesbt lạrphonh tâdtbrm tìkodrnh củgkwba bộyxsy hạrpho Viêojijn đqurirphoi nhâdtbrn, binh mãrpho chậvrulm trễmmsf tớslhoi Lạrphoc Dưzllkơnndung, khi đqurióxrbvlglg Quáisgach thừcprea cơnndu ai cũlkxnng khôhrswng đquritvucm đquriưzllkơnndung nổfmeyi tộyxsyi danh nàfzsey.

Nhưzllkng vấewjon đquriigmbtvucn chưzllka kếicaet thúlwbgc, nhìkodrn thấewjoy Trưzllkơnndung Lãrphong rơnndui vàfzseo túlwbgng cảtvucnh Tuâdtbrn Du liềigmbn đqurilkxnng lêojijn muốyqztn dìkodrm Trưzllkơnndung Lãrphong xuốyqztng mưzllkdoori táisgam tầskpkng đqurizywya ngụemlvc, chỉzywy thấewjoy hắzkcnn dùdwbfng áisganh mắzkcnt sâdtbru thẳkcszm màfzsexrbvi:

- Đyeohưzllkdoorng tháisgai thúlwbgxrbvi rấewjot đquriúlwbgng nếicaeu nhưzllk tháisganh thưzllkuyyxng di giáisga tớslhoi Thọqmnl Xuâdtbrn chỉzywy sợuyyx khôhrswng chỉzywy Viêojijn đqurirphoi nhâdtbrn màfzse chúlwbgng quan cũlkxnng rénesbt lạrphonh tâdtbrm tìkodrnh.

Trưzllkơnndung Lãrphong từcpre khi xuấewjot đqurirphoo cho tớslhoi nay chưzllka từcpreng gặsfspp phảtvuci tìkodrnh cảtvucnh hôhrswm nay trong lòtvucng đquriau khổfmey vốyqztc ùdwbfng.

lkxnng may Mãrpho Đyeohecyjng từcpre trưzllkslhoc tớslhoi nay chưzllka nóxrbvi mộyxsyt câdtbru bỗclhrng nhiêojijn đqurilkxnng dậvruly từcpre trêojijn bàfzsen tiếicaec, giúlwbgp Trưzllkơnndung Lãrphong nóxrbvi:

- Quáisgach đqurirphoi nhâdtbrn Tuâdtbrn đqurirphoi nhâdtbrn chuyệnndun nàfzsey cáisgac vịzywyxrbvi vậvruly làfzse khôhrswng đquriúlwbgng, tháisganh giáisgaznronndui nàfzseo bệnndu hạrpho đquriigmbu cóxrbv chủgkwb trưzllkơnndung, màfzse hai vịzywy đqurirphoi nhâdtbrn mưzllkuyyxn Lýlglg Quáisgach đquridtbr áisgap chếicae tháisganh thưzllkuyyxng cóxrbv thểdtbrxrbvi cho Mãrpho mỗclhrfzsexrbv ýlglgkodr khôhrswng?

rpho Đyeohecyjng nóxrbvi lờdoori nàfzsey khuôhrswn mặsfspt mang theo vẻecyjzllkơnndui cưzllkdoori nhưzllkng lạrphoi sắzkcnc bénesbn nhìkodrn vềigmb phísfspa Tuâdtbrn Du.

Trưzllkơnndung Lãrphong trong nhấewjot thờdoori đquriãrpho minh bạrphoch lậvrulp trưzllkdoorng củgkwba Mãrpho Đyeohecyjng, hắzkcnn sau khi suy nghĩfgrpdtbru xa cuốyqzti cùdwbfng cũlkxnng đqurilkxnng vềigmb phe mìkodrnh.

Cảtvucm giáisgac phiềigmbn muộyxsyn vừcprea rồmrhhi thoáisgang chốyqztc đquriãrpho biếicaen mấewjot vôhrsw tung vôhrswtvucnh, trong lòtvucng biếicaen thàfzsenh cuồmrhhng hỉzywy khôhrswng thôhrswi.

rphon Sủgkwbng vàfzse Đyeohưzllkdoorng Hoàfzseng đquriigmbu giậvrult mìkodrnh nhìkodrn vềigmb phísfspa Mãrpho Đyeohecyjng sắzkcnc mặsfspt bấewjot thiệnndun chấewjot vấewjon hỏewgri:

- Cáisgac hạrphofzse ai?

Đyeohskpku óxrbvc Tuâdtbrn Du lóxrbve lêojijn thoáisgang cáisgai đquriãrpho nhậvruln ra thâdtbrn phậvruln đquriyqzti phưzllkơnndung kinh dịzywyfzsexrbvi;

- Ngưzllkdoori mởznro miệnndung cóxrbv phảtvuci màfzserpho Đyeohecyjng tưzllkslhong quâdtbrn?


rpho Đyeohecyjng cũlkxnng khôhrswng quen nhìkodrn dáisgang vẻecyj kiêojiju ngạrphoo tựcfpn phụemlv củgkwba Đyeohưzllkdoorng Hoàfzseng Mãrphon Sủgkwbng liềigmbn lạrphonh lùdwbfng nóxrbvi:

- Đyeohúlwbgng làfzserpho mỗclhr, nóxrbvi cho cáisgac ngưzllkơnndui biếicaet Trưzllkơnndung tưzllkslhong quâdtbrn đquriãrpho mậvrult lệnndunh cho bộyxsy hạrpho Tháisgai Sửcfpn Từcpre Trẫsokkn Võfgrp rờdoori khỏewgri Thọqmnl Xuâdtbrn tiếicaen vềigmb phísfspa Quan Trung, màfzse con củgkwba ta làfzserpho Siêojiju cũlkxnng suấewjot mấewjoy vạrphon thiếicaet kỵgqgz khôhrswng đquriskpky mấewjoy ngàfzsey làfzse tớslhoi Đyeohmrhhng Quan, đquriếicaen lúlwbgc đqurióxrbv trưzllkslhong sau hợuyyxp kísfspch khôhrswng sợuyyxlglg Thúlwbgc Quáisgach Tỷsfsp khôhrswng bịzywy diệnndut.

rpho Đyeohecyjng ngữyeoh khísfsp sắzkcnt thénesbp sôhrswi sụemlvc giốyqztng nhưzllk nệnndun vàfzseo dãrphodtbrm củgkwba từcpreng ngưzllkdoori.

Trưzllkơnndung Lãrphong cùdwbfng vớslhoi Mãrpho Đyeohecyjng hai pháisgai quâdtbrn phiệnndut cùdwbfng nhau liêojijn minh, bấewjot kểdtbrfzse ai cũlkxnng khôhrswng dáisgam coi thưzllkdoorng thựcfpnc lựcfpnc củgkwba bọqmnln họqmnl.

Sắzkcnc mặsfspt củgkwba Tuâdtbrn Du chuyểdtbrn sang màfzseu đquriewjot nhanh chóxrbvng nhìkodrn vềigmb phísfspa Kinh Việnndut thấewjoy hắzkcnn lắzkcnc đquriskpku mớslhoi hơnndui yêojijn tâdtbrm.

Trưzllkơnndung Tùdwbfng khôhrswng mấewjot cơnndu hộyxsyi màfzse đqurii ra khỏewgri hàfzseng trưzllkslhoc sau nhìkodrn vềigmb phísfspa Mãrphon Sủgkwbng thanh âdtbrm bénesbn nhọqmnln màfzsexrbvi:

- Trưzllkơnndung Tùdwbfng đqurirphoi biểdtbru cho Xuyêojijn Trung Lưzllku đqurirphoi nhâdtbrn toàfzsen lựcfpnc ủgkwbng hộyxsy chuyệnndun bệnndu hạrpho di giáisga vềigmb Thọqmnl Xuâdtbrn.

Tràfzseng diệnndun trởznroojijn yêojijn tĩfgrpnh lặsfspng ngắzkcnt nhơnndu tờdoor.

rpho Đyeohecyjng đquriyxsyng thâdtbrn màfzse ra Trưzllkơnndung Tùdwbfng lạrphoi góxrbvp lờdoori vôhrsw luậvruln làfzse ai cũlkxnng cảtvucm thấewjoy kinh ngạrphoc, Trưzllkơnndung Lãrphong lúlwbgc nàfzsey khôhrswng còtvucn đquriyxsyc thâdtbrn lâdtbrm chiếicaen màfzse đquriãrphoxrbvdtbry Lưzllkơnndung Mãrpho Đyeohecyjng, Írsptch Châdtbru Lưzllku Chưzllkơnndung làfzsem đqurimrhhng minh.

Tháisgai đquriyxsy củgkwba Mãrpho Đyeohecyjng vàfzse Trưzllkơnndung Tùdwbfng khiếicaen cho Trưzllkơnndung Lãrphong vôhrswdwbfng cóxrbv lợuyyxi.

Vốyqztn mộyxsyt sốyqzt chưzllk hầskpku cóxrbvrphodtbrm vớslhoi Hiếicaen đquriếicae, sau khi thấewjoy vậvruly đquriigmbu bỏewgr đqurii dãrphodtbrm.

fzse ba nhàfzse tranh đqurioạrphot đquriếicaen phen gay cấewjon tuy Viêojijn Thiệnnduu Tàfzseo Tháisgao hai phe liêojijn hợuyyxp áisgap bứlkxnc Trưzllkơnndung Lãrphong nhưzllkng cụemlvc diệnndun khôhrswng nghiêojijng vềigmbojijn họqmnl ngưzllkuyyxc lạrphoi lạrphoi làfzse giằecyjng co vớslhoi nhau.

Chúlwbgng quan ởznro phísfspa dưzllkslhoi cũlkxnng bắzkcnt đquriskpku náisgao đquriyxsyng rốyqztt cuộyxsyc làfzse di giáisga đqurii nơnndui nàfzseo cũlkxnng sẽmgyk nhanh chóxrbvng phâdtbrn thàfzsenh ba quâdtbrn đqurifzsen lớslhon.


fzse Trưzllkơnndung Lãrphong tuy đqurirphot đquriưzllkuyyxc sựcfpngkwbng hộyxsy củgkwba Mãrpho Đyeohecyjng vàfzse Trưzllkơnndung Tùdwbfng nhưzllkng ởznro trong triềigmbu vẫsokkn khôhrswng áisgap chếicae đquriưzllkuyyxc.

Tam phưzllkơnndung tranh chấewjop khôhrswng ngừcpreng, Lưzllku Hiệnndup đquriang phiềigmbn muộyxsyn bỗclhrng nhiêojijn cóxrbv tin Hàfzsem cốyqztc quan cóxrbv tin truyềigmbn đquriếicaen khiếicaen cho chung quan đquriigmbu bịzywy hấewjop dẫsokkn.

Nhanh chóxrbvng sau đqurióxrbv đqurii vàfzseo mộyxsyt chiếicaen tưzllkslhong thâdtbrn hìkodrnh khôhrswi ngôhrsw, toáisgat ra vẻecyj phong trầskpkn trêojijn ngưzllkdoori toáisgat ra mộyxsyt chúlwbgt mồmrhhhrswi, tinh thầskpkn phấewjon chấewjon.

Hắzkcnn mộyxsyt thâdtbrn mặsfspc chiếicaen giáisgap bằecyjng đqurimrhhng đquriskpku đquriyxsyi mũlkxn sắzkcnt trêojijn ngưzllkdoori toáisgat ra khísfsp tứlkxnc thiếicaet huyếicaet.

Hai màfzsey kiếicaem dàfzsey đqurisfspc hai mắzkcnt toáisgat ra tinh quang đquriúlwbgng làfzse hổfmey trong ngưzllkdoori.

Hiếicaen đquriếicae nhìkodrn vềigmb phísfspa hắzkcnn bỗclhrng nhiêojijn kinh hỉzywyojiju lêojijn:

- Đyeohâdtbry khôhrswng phảtvuci làfzse Từcpre Hoảtvucng Từcprehrswng Minh sao?

Trưzllkơnndung Lãrphong chấewjon đquriyxsyng tinh thầskpkn hai mắzkcnt củgkwba hắzkcnn giốyqztng nhưzllk thúlwbg nhìkodrn thấewjoy thứlkxnc ăubymn, mãrphonh liệnndut nhìkodrn ngưzllkdoori nàfzsey chằecyjm chằecyjm.

Trong lòtvucng củgkwba hắzkcnn vôhrswdwbfng hưzllkng phấewjon hai mắzkcnt lậvrulp lòtvuce dịzywy quang nhìkodrn Từcpre Hoảtvucng đquriang quỳfwtezllkslhoi mặsfspt đquriewjot.

Từcpre Hoảtvucng vôhrsw luậvruln làfzse trịzywy quâdtbrn hay đquriyqzti vớslhoi bảtvucn thâdtbrn củgkwba mìkodrnh cũlkxnng vôhrswdwbfng nghiệnndum khắzkcnc kỷsfsp luậvrult nghiêojijm minh hắzkcnn làfzsem ngưzllkdoori vôhrswdwbfng tiếicaet chếicae, cảtvuc đquridoori đquriơnndun giảtvucn, mỗclhri khi cóxrbv chiếicaen côhrswng cũlkxnng rấewjot ísfspt tranh giàfzsenh phầskpkn thưzllkznrong, chiếicaen tranh lạrphoi dũlkxnng mãrphonh hơnndu ngưzllkdoori theo Tàfzseo Tháisgao chinh chiếicaen nam bắzkcnc mấewjoy chụemlvc năubymm, chiếicaen tísfspch quang vinh làfzse ngưzllkdoori cóxrbvhrswng lớslhon khai sáisgang ra Ngụemlvy quốyqztc cũlkxnng làfzse mộyxsyt tưzllkslhong lãrphonh ưzllku túlwbg trong thờdoori cổfmey đqurirphoi.

Từcpre Hoảtvucng giốyqztng nhưzllk cảtvucm giáisgac đquriưzllkuyyxc đquriiềigmbu gìkodr thâdtbrn thểdtbrnndui chấewjon đquriyxsyng mãrphonh liệnndut quay đquriskpku lạrphoi thìkodr thấewjoy áisganh mắzkcnt củgkwba Trưzllkơnndung Lãrphong, hỏewgra quang bắzkcnn ra bốyqztn phísfspa.

Từcpre Hoảtvucng nhanh chóxrbvng tráisganh đqurii áisganh mắzkcnt củgkwba Trưzllkơnndung Lãrphong, hắzkcnn lộyxsy ra vẻecyj kỳfwte quáisgai đquriơnndun quyềigmbn chạrphom đquriewjot màfzsexrbvi:

- Đyeohúlwbgng làfzse ty chứlkxnc.

zllku Hiệnndup thấewjoy ngữyeoh khísfsp củgkwba hắzkcnn bìkodrnh thảtvucn liềigmbn nghi hoặsfspc nóxrbvi:

- Từcpre đquriôhrsw úlwbgy khôhrswng phảtvuci đquriang cùdwbfng vớslhoi Dưzllkơnndung tưzllkslhong quâdtbrn trấewjon thủgkwbfzsem cốyqztc sao tạrphoi sao bỗclhrng nhiêojijn tớslhoi Hoằecyjng Nôhrswng, phảtvuci chăubymng chiếicaen tuyếicaen pháisgat sinh biếicaen hóxrbva quáisga lớslhon?

zllku Hiệnndup vừcprea nóxrbvi lờdoori nàfzsey xong chúlwbgng tưzllkslhong đquriigmbu khẩqnuyn trưzllkơnndung, chỉzywy cầskpkn ngưzllkdoori Trưzllkdoorng An ai cũlkxnng biếicaet, Từcpre Hoảtvucng chísfspnh làfzse đqurirphoi tưzllkslhong sốyqzt mộyxsyt củgkwba Dưzllkơnndung Phụemlv hắzkcnn dũlkxnng mãrphonh vôhrsw đqurizywych Dưzllkơnndung Phụemlvng sởznrofgrpxrbv thểdtbr đquriáisganh bạrphoi truy binh củgkwba Lýlglg Thúlwbgc cũlkxnng nhờdoor Từcpre Hoảtvucng dũlkxnng mãrphonh tru sáisgat thuộyxsyc cấewjop ThôhrswI Dũlkxnng củgkwba Lýlglg Thúlwbgc làfzsem cho hắzkcnn lui binh.

Từcpre Hoảtvucng trưzllkslhoc hếicaet tạrpho ơnndun sau đqurióxrbvsfspt mộyxsyt hơnndui thậvrult sâdtbru:

- Bẩqnuym bệnndu hạrpho, Lýlglg Thúlwbgc Quáisgach Tỷsfsp từcpre đquriêojijm dùdwbfng hai đqurirphoi quâdtbrn tiếicaen côhrswng mạrphonh Hàfzsem Cốyqztc quan, ba quâdtbrn tưzllkslhong sĩfgrp khôhrswng làfzsem nhụemlvc sứlkxn mạrphong anh dũlkxnng giếicaet đqurizywych lúlwbgc nàfzsey khóxrbv khăubymn lắzkcnm đquriãrpho bảtvuco vệnndu thàfzsenh côhrswng màfzse hạrpho quan lúlwbgc lêojijn đquriưzllkdoorng, Lýlglg Quáisgach đqurirphoi nhâdtbrn mộyxsyt lầskpkn nữyeoha đquriiềigmbu chỉzywynh, bắzkcnt đquriskpku tứlkxn phưzllkơnndung táisgam hưzllkslhong khắzkcnc phụemlvc khísfsp giớslhoi, chỉzywy sợuyyx ísfspt nhấewjot phảtvuci tốyqztn mộyxsyt ngàfzsey lúlwbgc nàfzsey hạrpho quan cảtvuc gan chờdoor lệnndunh củgkwba Dưzllkơnndung tưzllkslhong quâdtbrn đquriyxsyc thâdtbrn trởznro lạrphoi Hoằecyjng Nôhrswng, khẩqnuyn cầskpku bệnndu hạrpho hạrpho chỉzywy, tuyêojijn chuyểdtbrn tấewjot cảtvuc binh mãrpho hậvrulu bịzywyznro Hoằecyjng Nôhrswng tớslhoi tranh thủgkwb thờdoori gian chờdoor đquriuyyxi việnndun quâdtbrn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.