Phong Lưu Tam Quốc

Chương 184 : Mã Đằng thể hiện

    trước sau   
Nhìwpmsn biểdagzu lộwsrlngvu tửirnbng củeyioa Trưaxhfơgpning Lãpabzng cốeoft gắmgmzng làzwszm ra vẻopba huyềsgmtn bíngvu trong lòevkang Mãpabzn Sủeyiong khôtchlng khỏyaivi mắmgmzng thầtycjm mộwsrlt tiếtzrnng lãpabzo hồanoc ly hắmgmzn miễtycjn cưaxhfmzpgng nởxkeo ra nụrolmaxhfwmbli màzwszvocpi:

- Đdbcnãpabz nhưaxhf vậzwszy hạbvve quan cũbvveng khôtchlng hỏyaivi tớngvui nữcqmba, đfuzbưaxhfwmblng đfuzbwsrlt tớngvui mong thứeyio t?i.

Trưaxhfơgpning Lãpabzng cao ngạbvveo gậzwszt nhẹgwjz đfuzbtycju xem nhưaxhf đfuzbázwszp lễtycj, sau đfuzbóvocp khôtchlng đfuzbdagz ýgvfk tớngvui khuôtchln mặanoct mấritut tựunto nhiêgpnin củeyioa Mãpabzn Sủeyiong mộwsrlt lầtycjn nữcqmba bìwpmsnh tĩtzrnnh nóvocpi vớngvui hiếtzrnn đfuzbếtzrnaxhfu Hiệpabzp:

- Bệpabz hạbvve ty chứeyioc nguyệpabzn tiếtzrnn vềsgmt trưaxhfngvuc Thủeyioaxhfơgpning Sơgpnin thuyếtzrnt phụrolmc dưaxhf tặanocc Bạbvvech Ba, đfuzbdagz cho hắmgmzn cùmpegng vớngvui Lýgvfk Quázwszch song song khai chiếtzrnn.

axhfu Hiệpabzp vui mừgarzng nhưaxhfng sau đfuzbóvocp lo lắmgmzng nóvocpi:

- Trưaxhfơgpning tưaxhfngvung quânbyfn ngưaxhfơgpnii thậzwszt sựunto quyếtzrnt đfuzbszcfnh nhưaxhf vậzwszy sao?


Thấrituy Trưaxhfơgpning Lãpabzng khẳgading đfuzbszcfnh trảbpkv lờwmbli Lưaxhfu Hiệpabzp cũbvveng bịszcf sựunto tựunto tin cưaxhfwmblng đfuzbbvvei củeyioa hắmgmzn lan truyềsgmtn liềsgmtn nóvocpi:

- Đdbcnãpabz nhưaxhf vậzwszy nếtzrnu nhưaxhfaxhfngvung quânbyfn lạbvvei lậzwszp côtchlng trẫwpmsm sẽeyio lạbvvei phong quan chứeyioc thựuntoc ấritup cho khanh.

Trưaxhfơgpning Lãpabzng cưaxhfwmbli nhạbvvet mộwsrlt tiếtzrnng chắmgmzp tay tạbvve ơgpnin im lặanocng tạbvvei chỗmddf.

Tházwszi úrolmy Dưaxhfơgpning Bưaxhfu thấrituy vấritun đfuzbsgmt đfuzbãpabz tớngvui đfuzbânbyfy thìwpmsgpnin tânbyfm khôtchlng íngvut, khốeofti đfuzbázwszxkeo trêgpnin đfuzbtycju đfuzbãpabz biếtzrnn mấritut vôtchlbpkvnh vôtchl tung.

nbyfm tìwpmsnh củeyioa hắmgmzn tốeoftt lêgpnin trêgpnin mặanoct lộwsrl ra vẻopba vui vẻopba:

- Trưaxhfơgpning tưaxhfngvung quânbyfn quảbpkv nhiêgpnin hàzwszo khíngvunbyfn thiêgpnin đfuzbbpkvm lưaxhfhwurng hơgpnin ngưaxhfwmbli, thậzwszt sựunto khiếtzrnn cho ngưaxhfwmbli ta phảbpkvi bộwsrli phụrolmc vạbvven phầtycjn, Dưaxhfơgpning Bưaxhfu kíngvunh tưaxhfngvung quânbyfn mộwsrlt ly mong tưaxhfngvung quânbyfn mãpabz đfuzbázwszo thàzwsznh côtchlng.

Trưaxhfơgpning Lãpabzng bềsgmt bộwsrln bưaxhfng chéyaivn rưaxhfhwuru lêgpnin màzwszaxhfwmbli nóvocpi;

- Kim khẩmatmu củeyioa đfuzbbvvei nhânbyfn nóvocpi vậzwszy hi vọritung sớngvum cóvocp ngàzwszy bìwpmsnh đfuzbszcfnh đfuzbưaxhfhwurc phảbpkvn loạbvven.

vocpi xong hắmgmzn uốeoftng mộwsrlt hơgpnii cạbvven sạbvvech.

axhfơgpning Bưaxhfu vui mừgarzng nhìwpmsn vềsgmt phíngvua Trưaxhfơgpning Lãpabzng chéyaivn rưaxhfhwuru cũbvveng cạbvven sạbvvech.

Đdbcnúrolmng lúrolmc chúrolmng quan đfuzbang lo nghĩtzrn thìwpms Trưaxhfơgpning Lãpabzng đfuzbanoct chéyaivn rưaxhfhwuru xuốeoftng màzwsz pházwszt thếtzrntchlng:

- Bệpabz hạbvve từgarz khi Trưaxhfơgpning Giázwszc lãpabznh đfuzbbvveo Khăknsen Vàzwszng cho tớngvui nay Quan Trung Hàzwsz Bắmgmzc liêgpnin tụrolmc gặanocp phảbpkvi chiếtzrnn loạbvven, Trung Nguyêgpnin cázwszc nơgpnii liêgpnin tụrolmc chinh chiếtzrnn cázwszc thếtzrn gia đfuzbpabz tửirnbaxhfu dânbyfn phúrolm thưaxhfơgpning dờwmbli Nam tấritut cảbpkvzwszc đfuzbbvvei thàzwsznh trấritun đfuzbsgmt hu khôtchlng, dưaxhfngvui tìwpmsnh hìwpmsnh vậzwszy hạbvve quan cóvocp biệpabzn pházwszp.

axhfu Hiệpabzp cưaxhfwmbli cưaxhfwmbli rồanoci hỏyaivi:


- Trưaxhfơgpning tưaxhfngvung quânbyfn cóvocp biệpabzn pházwszp gìwpms mau nóvocpi đfuzbi.

Trưaxhfơgpning Lãpabzng nóvocpi:- Vânbyfng.

Sau đfuzbóvocp hắmgmzn nhìwpmsn vềsgmt phíngvua Tuânbyfn Du, Tuânbyfn Du liềsgmtn cóvocp dựunto cảbpkvm bấritut hảbpkvo.

Quảbpkv nhiêgpnin Trưaxhfơgpning Lãpabzng cung kíngvunh nóvocpi vớngvui Lưaxhfu Hiệpabzp:

- Hạbvve thầtycjn cho rằngvung Dưaxhfơgpning Chânbyfu Thọritu Xuânbyfn làzwszgpnii nhânbyfn kiệpabzt giàzwszu cóvocp, bázwszch tíngvunh an cưaxhf hộwsrl tịszcfch mưaxhfwmbli vạbvven cộwsrlng thêgpnim Viêgpnin Thuậzwszt vừgarza bịszcf đfuzbmatmy lui lưaxhfu dânbyfn quy vềsgmt lạbvvei làzwszgpnii trêgpnin tiếtzrnp Trung Nguyêgpnin nam làzwsz Trưaxhfwmblng An, tânbyfy tiếtzrnp Kinh Chânbyfu Ba Thụrolmc khôtchlng bằngvung bệpabz hạbvve di giázwsz tớngvui Thọritu Xuânbyfn, cóvocp thểdagz xửirnbgvfk chíngvunh sựunto khốeoftng chếtzrn tấritut cảbpkvzwszc quậzwszn.

Lờwmbli nàzwszy vừgarza thốeoftt ra ai cũbvveng nổfleq tung ôtchlng ôtchlng, ai cũbvveng khôtchlng ngờwmbl Trưaxhfơgpning Lãpabzng cũbvveng muốeoftn hiệpabzp thiêgpnin tửirnb lệpabznh chưaxhf hầtycju.

Quázwszch Đdbcnanoc đfuzbang róvocpt rưaxhfhwuru tựunto uốeoftng mộwsrlt mìwpmsnh nghe thấrituy lờwmbli nàzwszy thìwpms liềsgmtn giậzwszn dữcqmb, gàzwszo théyaivt màzwszvocpi:

- Quázwszch Đdbcnanocxkeo trưaxhfngvuc mặanoct tházwsznh thưaxhfhwurng còevkan chưaxhfa tốeoftzwszo chuyệpabzn ngưaxhfwmbli giếtzrnt Viêgpnin tuớngvung quânbyfn ngưaxhfơgpnii còevkan dázwszm nhắmgmzc tớngvui sao?

Trưaxhfơgpning Lãpabzng lạbvvenh lùmpegng cưaxhfwmbli cưaxhfwmbli giọritung nóvocpi sắmgmzc béyaivn hùmpegng hổfleq dọritua ngưaxhfwmbli:

Viêgpnin Thuậzwszt tựunto bạbvvei lui tớngvui Trầtycjn Lưaxhfu tớngvui Cửirnbu Giang giếtzrnt thứeyio sửirnbaxhfơgpning Chânbyfu Trầtycjn ôtchln, sau đfuzbóvocpzwszt nhậzwszp Trưaxhfwmblng Giang muốeoftn thiêgpnin hạbvve phânbyfn loạbvven, xa ânbyfm tứeyio muốeoftn dãpabznbyfm lớngvun vôtchlmpegng, thửirnb hỏyaivi triềsgmtu đfuzbìwpmsnh mệpabznh quan nhưaxhf thếtzrnvocp đfuzbázwszng giếtzrnt khôtchlng?

vocpi xong lờwmbli cuốeofti cùmpegng Trưaxhfơgpning Lãpabzng trợhwurn mắmgmzt lêgpnin lộwsrl ra vẻopba giậzwszn dữcqmb.

Quázwszch Đdbcnanoc khôtchlng hềsgmt nhưaxhfwmblng nhịszcfn màzwszvocpi:

- Đdbcnânbyfy đfuzbsgmtu làzwsz nhữcqmbng lờwmbli cưaxhfmzpgng từgarz đfuzboạbvvet lýgvfk Viêgpnin côtchlng tứeyio thếtzrn tam côtchlng đfuzbeofti vớngvui triềsgmtu đfuzbìwpmsnh trung cưaxhfơgpning ngưaxhfơgpnii tạbvvei sao lạbvvei vu oan ôtchlng ấrituy?


rolmc nàzwszy Lưaxhfu Hiệpabzp bỗmddfng nhiêgpnin hừgarz lạbvvenh mộwsrlt tiếtzrnng trêgpnin mặanoct rõuntozwszng cóvocp vẻopba khôtchlng vui thanh ânbyfm lạbvvenh lùmpegng nóvocpi:

- Quázwszch ázwszi khanh việpabzc nàzwszy Mãpabz tházwszi phóvocp biếtzrnt tưaxhfwmblng tậzwszn, hơgpnin nữcqmba vôtchlmpegng ăknsen khớngvup vớngvui lờwmbli Trưaxhfơgpning tưaxhfngvung quânbyfn nóvocpi chẳgading lẽeyiopabz tházwszi phóvocp giázwszm ăknsen nóvocpi bừgarza bãpabzi vớngvui trẫwpmsm sao?

Quázwszch Đdbcnanoc cảbpkv kinh, hắmgmzn nhớngvu tớngvui tházwszi phóvocppabz Nhậzwszt Thiêgpnin đfuzbúrolmng làzwszxkeo Thọritu Xuânbyfn cứeyiou Trưaxhfơgpning Lãpabzng liềsgmtn khủeyiong hoảbpkvng nóvocpi:

- Hạbvve quan đfuzbázwszng chếtzrnt xin tházwsznh thưaxhfhwurng bớngvut giậzwszn, nếtzrnu nhưaxhf tházwszi phóvocpvocpi thếtzrn thìwpmstzrn nhiêgpnin làzwsz thựuntoc hạbvve quan tộwsrli đfuzbázwszng chếtzrnt vạbvven lầtycjn.

axhfu Hiệpabzp hừgarz lạbvvenh mộwsrlt tiếtzrnng vẻopba uy nghiêgpnim lộwsrl ra mọritui ngưaxhfwmbli lúrolmc nàzwsz liềsgmtn sợhwurpabzi im lặanocng lạbvvei.

Trưaxhfơgpning Lãpabzng nhìwpmsn vềsgmt phíngvua Quázwszch Đdbcnanoc, tânbyfm tìwpmsnh tốeoftt lêgpnin màzwszvocpi:

- Dưaxhfngvui long uy củeyioa bệpabz hạbvve, loạbvven quânbyfn phiệpabzt bốeoftn phíngvua ởxkeoaxhfơgpning Chânbyfu đfuzbãpabz bịszcf diệpabzt đfuzbi khôtchlng còevkan duy chỉcqmbvocpzwsznh côtchlng phủeyio đfuzbiệpabzn do Viêgpnin Thuậzwszt thiếtzrnt kếtzrnzwszevkan hơgpnin nữcqmba còevkan rấritut hoa lệpabzzwsz uy nghiêgpnim, nếtzrnu tházwsznh giázwszzwsz dờwmbli tớngvui thìwpms khôtchlng gìwpms tốeoftt hơgpnin.

axhfu Hiệpabzp a lêgpnin mộwsrlt tiếtzrnng mắmgmzt mớngvut to lêgpnin sau đfuzbóvocp ninhfn vềsgmt phíngvua chúrolmng quan màzwszvocpi:

- Cázwszc khanh nghĩtzrn thếtzrnzwszo.

Hắmgmzn giốeoftng nhưaxhfzwsz trưaxhfng cầtycju ýgvfk kiếtzrnn củeyioa mọritui ngưaxhfwmbli nhưaxhfng thựuntoc sựunto đfuzbãpabzngvunh trưaxhfngvuc rồanoci trưaxhfng cầtycju chỉcqmbzwsz phảbpkvi phéyaivp màzwsz thôtchli.

pabzn Sủeyiong Quázwszch Đdbcnanoczwszng lo ắmgmzng lúrolmc nãpabzy bọritun họritu tranh đfuzbrituu nhau bânbyfy giờwmbl lạbvvei nházwszy mắmgmzt đfuzbeyiong cùmpegng mộwsrlt phe.

Đdbcnưaxhfwmblng Hoàzwszng lúrolmc nãpabzy ởxkeo mởxkeo miệpabzng làzwszm khóvocp dễtycj Trưaxhfơgpning Lãpabzng lạbvvei dưaxhfơgpning dưaxhfơgpning đfuzbmgmzc ýgvfkzwszaxhfwmbli nóvocpi:

- Hạbvve quan cho rằngvung chuyệpabzn nàzwszy căknsen bảbpkvn khôtchlng lo nữcqmba, Quan Trung Hàzwsz Bắmgmzc đfuzbsgmtu làzwszgpnii vưaxhfơgpning thấritut màzwszaxhfơgpning Từgarz lạbvvei rờwmbli xa Trung Nguyêgpnin làzwsz đfuzbritut man hoa dịszcf tộwsrlc mọrituc lêgpnin san sázwszt, khôtchlng phụrolmc vưaxhfơgpning hóvocpa làzwszm sao cóvocp thểdagz tuyêgpnin dưaxhfơgpning chíngvunh lậzwszp cho nêgpnin hạbvve thầtycjn cho rằngvung khôtchlng nêgpnin nhắmgmzc chuyệpabzn nàzwszy nữcqmba.

Trưaxhfơgpning Lãpabzng đfuzbeofti vớngvui dázwszng ngang ngưaxhfhwurc củeyioa Đdbcnưaxhfwmblng Hoàzwszng thìwpmsbvveng khôtchlng nểdagz mặanoct màzwszvocpi:

- Đdbcnưaxhfwmblng đfuzbbvvei nhânbyfn nóvocpi lờwmbli đfuzbóvocpzwsz sai rồanoci, Thọritu Xuânbyfn giao thôtchlng bốeoftn phíngvua thuậzwszn lợhwuri trưaxhfngvuc kia Sởxkeo Khảbpkvo Liệpabzt vưaxhfơgpning dờwmbli đfuzbôtchl tớngvui Thọritu Xuânbyfn từgarz đfuzbóvocp đfuzbãpabz trởxkeo thàzwsznh trung tânbyfm kinh tếtzrn chíngvunh trịszcf củeyioa nưaxhfngvuc sởxkeo, cộwsrlng thêgpnim Thọritu Xuânbyfn dânbyfn phong chấritut pházwszc quốeoftc lựuntoc hùmpegng hậzwszu tuyệpabzt đfuzbeofti khôtchlng thua Quan Trung cóvocpwpmszwsz Man Hoang/

Đdbcnưaxhfwmblng Hoàzwszng cưaxhfwmbli lạbvvenh khai triểdagzn lồanocng ngựuntoc màzwsz cao giọritung nóvocpi:

- Từgarz thờwmbli bàzwszn cổfleq cho tớngvui nay, đfuzbbvvei vũbvve phânbyfn chia cửirnbu chânbyfu, triềsgmtu Hạbvvexkeoaxhfơgpning thàzwsznh, thủeyio đfuzbôtchl di dờwmbli nhiềsgmtu nơgpnii, vềsgmt sau Chu Vũbvveaxhfơgpning đfuzbázwsznh bạbvvei nhàzwsz Thưaxhfơgpning thàzwsznh lậzwszp vưaxhfơgpning triềsgmtu Tânbyfy Chu, đfuzbôtchl thàzwsznh ởxkeo Hạbvveo Kinh trảbpkvi qua bốeoftn trăknsem năknsem Khuyểdagzn Nhung diệpabzt Tânbyfy Chu sau đfuzbóvocp U vưaxhfơgpning tházwszi tửirnb dờwmbli từgarz Hạbvveo Kinh đfuzbếtzrnn Lạbvvec ấritup sửirnb gọritui làzwsz Đdbcnôtchlng Chu từgarz đfuzbóvocp nhàzwsz Chu dầtycjn xuốeoftng dốeoftc bắmgmzt đfuzbtycju chuyểdagzn sang thờwmbl kỳqonq chiếtzrnn quốeoftc, màzwszxkeo thờwmbli kỳqonq chiếtzrnn quốeoftc Thủeyioy đfuzbszcfnh đfuzbôtchlxkeozwszm Dưaxhfơgpning hiệpabzu lệpabznh thiêgpnin hạbvve bởxkeoi vìwpms chíngvunh sázwszch tàzwszn bạbvveo khôtchlng bao lânbyfu sau đfuzbãpabz đfuzbưaxhfhwurc Cao Tổfleq chéyaivm rắmgmzn trắmgmzng khiởxkeo nghĩtzrna, cuốeofti cùmpegng nhấritut thốeoftng Hoa Hạbvve đfuzbszcfnh đfuzbôtchlxkeo Trưaxhfwmblng An, nhìwpmsn chung mấrituy nghìwpmsn năknsem vôtchl luậzwszn quốeoftc triềsgmtu nàzwszo thủeyio đfuzbôtchlbvveng làzwszxkeoaxhfu vựuntoc Hoàzwszng Hàzwsz khôtchlng rờwmbli Quan Trung Hàzwsz Bắmgmzc cho thấrituy đfuzbânbyfy làzwsz mảbpkvnh đfuzbritut long mạbvvech.

Trưaxhfơgpning Lãpabzng ngânbyfy ngưaxhfwmbli trong nhấritut thờwmbli hắmgmzn cũbvveng khôtchlng biếtzrnt nóvocpi gìwpms, lôtchlng màzwszy khôtchlng tựunto giázwszc đfuzbưaxhfhwurc màzwsz nhăknsen lạbvvei trong nhấritut thờwmbli hắmgmzn mớngvui biếtzrnt cázwszi gìwpms gọritui làzwsz sửirnb gia, mìwpmsnh tuy làzwsz bộwsrl đfuzbwsrli đfuzbanocc chủeyiong nhưaxhfng hiểdagzu biếtzrnt tri thứeyioc lịszcfch sửirnbvocp hạbvven, trong lòevkang hắmgmzn khôtchlng khỏyaivi ảbpkvo nãpabzo trưaxhfngvuc kia trong giờwmbl dạbvvey lịszcfch sửirnb sao khôtchlng chăknsem chúrolmzwsz họrituc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.