Phong Lưu Tam Quốc

Chương 182 : Trương Lãng xuất hiện

    trước sau   
fnezn Sủrwcvng đhonaưjjwyơrpnjng nhiêlrzmn khôhbwang cóuolz hảjzpco tâymabm nhưjjwy vậspvby phảjzpci biếifolt rằsidcng Hoàqhtkng Hàqhtk vớifoli Nam Duyệuvimn châymabu phầdoszn lớifoln đhonaãfnezrpnji vàqhtko trong tay củrwcva Tàqhtko Tháammyo, màqhtk Lạnuvsc Dưjjwyơrpnjng cũxckang cóuolz thếifol lựxnitc củrwcva Tàqhtko Tháammyo thẩnnexm thấpcytu tớifoli, Mãfnezn Sủrwcvng đhonaưjjwya ra đhonaquzy nghịgdqb lui vềquzy Lạnuvsc Dưjjwyơrpnjng thìwpjh quâymabn chủrwcv lựxnitc củrwcva Tàqhtko Tháammyo nhanh chóuolzng tớifoli đhonaiềquzyu nàqhtky vôhbwarydung cóuolz lợygcji vớifoli bọugyqn họugyqqhtk đhonaduaci ngũxcka củrwcva Viêlrzmn Thiệuvimu thìwpjh khôhbwang cóuolz khảjzpcjsnyng nhưjjwy vậspvby bởrydui vìwpjhqhtko Tháammyo đhonahonai vớifoli Hiếifoln đhonaếifoluolzfnezymabm lớifoln, căjsnyn bảjzpcn sẽnfax khôhbwang đhonalqrc Khúylrjc Nghĩlcnaa ra khỏcbili Duyêlrzmn Tâymabn sau đhonaóuolz tiếifoln thẳlrzmng tớifoli Lạnuvsc Dưjjwyơrpnjng, dưjjwyifoli tìwpjhnh huốhonang nhưjjwy vậspvby Khúylrjc Nghĩlcnaa chỉcpsguolz con đhonakwkj duy nhấpcytt làqhtk ra Hàqhtk Nộduaci xuôhbwai theo Hoàqhtkng Hàqhtkqhtk đhonai xuốhonang cuốhonai cùrydung vưjjwyygcjt sôhbwang nhưjjwy vậspvby hai quâymabn cùrydung tốhonac đhonaduacqhtknh quâymabn thìwpjhqhtko Tháammyo chắnuvsc chắnuvsn đhonaếifoln trưjjwyifolc, nghĩlcna tớifoli chuyệuvimn nàqhtky Tàqhtko Tháammyo chiếifolm ưjjwyu thếifol lớifoln tuy nhiêlrzmn kếifolt quảjzpc nhưjjwy vậspvby Quáammych Đifolmsjl vẫzsezn tiếifolp nhậspvbn đhonaưjjwyygcjc hơrpnjn nữanjta đhonahonai vớifoli quâymabn củrwcva Tháammyi Văjsnyn Cơrpnjxckang cóuolz chỗsemc tốhonat, nếifolu Hiếifoln Đifolếifolrydu Hoằsidcng Nôhbwang nhiềquzyu thêlrzmm mộduact ngàqhtky thìwpjh Khúylrjc Nghĩlcnaa khóuolzuolz thểlqrc tiếifoln vàqhtko bởrydui vìwpjh quâymabn đhonaduaci củrwcva hắnuvsn vẫzsezn bịgdqbqhtko Tháammyo ngăjsnyn cảjzpcn, trừkwkj phi Viêlrzmn Thiệuvimu khai chiếifoln vớifoli Tàqhtko Tháammyo, nếifolu khôhbwang thìwpjh đhonakwkjng nóuolzi chuyệuvimn kháammyc.

Chúylrjng quan cũxckang kỳcnpq quáammyi việuvimc song phưjjwyơrpnjng tiếifoln hàqhtknh nhấpcytt trínebx Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng bỗsemcng nhiêlrzmn xuấpcytt kỳcnpq binh đhonabjgqng lêlrzmn nóuolzi:

- Hoàqhtkng thưjjwyygcjng hạnuvs thầdoszn cóuolz mộduact biệuvimn pháammyp khôhbwang biếifolt cóuolzlrzmn nóuolzi hay khôhbwang.

Bởrydui vìwpjh Hiếifoln đhonaếifol vừkwkja thăjsnyng quan cho hắnuvsn hơrpnjn nữanjta làqhtkjsnyng liềquzyn tam cấpcytp cho nêlrzmn phâymabn lưjjwyygcjng củrwcva hắnuvsn bắnuvst đhonadoszu nặsemcng hơrpnjn rấpcytt nhiềquzyu chúylrjng quan viêlrzmn khôhbwang dáammym coi thưjjwyqhtkng, Lưjjwyu Hiệuvimp cũxckang hứbjgqng thúylrjqhtk hỏcbili:

- Trưjjwyơrpnjng tưjjwyifolng quâymabn cóuolz cao kiếifoln gìwpjh xin mờqhtki cứbjgquolzi.

Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng cung kínebxnh nóuolzi:


- Đifolhonai vớifoli Lýthrk thúylrjc Quáammych Tỷqwxu thầdoszn cóuolz mộduact biệuvimn pháammyp, Hàqhtkm Cốhonac quan dưjjwyơrpnjng tưjjwyifolng quâymabn cùrydung vớifoli Quốhonac Cữanjtu đhonanuvsi nhâymabn binh lựxnitc khôhbwang đhonarwcvqhtk chuyệuvimn mọugyqi ngưjjwyqhtki đhonaquzyu biếifolt, Lýthrk Thúylrjc Quáammych Tỷqwxulcna nhiêlrzmn khôhbwang bỏcbil qua cơrpnj hộduaci tốhonat nhưjjwy vậspvby, Viêlrzmn đhonanuvsi nhâymabn Tàqhtko tưjjwyifolng quâymabn sẽnfax mang việuvimn binh tớifoli nhưjjwyng đhonaammyn chừkwkjng cũxckang phảjzpci mấpcytt vàqhtki ngàqhtky màqhtkqhtkm cốhonac quan khôhbwang thủrwcv đhonaưjjwyygcjc quáammy ba ngàqhtky chỉcpsg sợygcj khi việuvimn quâymabn tớifoli hoàqhtkng thưjjwyygcjng lui cũxckang khôhbwang đhonaưjjwyygcjc nhiềquzyu lắnuvsm màqhtkthrk Thúylrjc đhonaãfnez khu binh tớifoli nơrpnji.

Chu Tuấpcytn mộduact mựxnitc khôhbwang mởrydu miệuvimng bỗsemcng mởrydu to hai mắnuvst hùrydung hổgdqb dọugyqa ngưjjwyqhtki;

- Trưjjwyơrpnjng tưjjwyifolng quâymabn sao lạnuvsi cóuolzammyi nhìwpjhn nàqhtky?

Lờqhtki nàqhtky vừkwkja nóuolzi ra mọugyqi ngưjjwyqhtki đhonaquzyu hoảjzpcng sợygcj, Chu Tuấpcytn hiểlqrcn nhiêlrzmn khôhbwang phảjzpcn đhonahonai cáammych nhìwpjhn củrwcva Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng đhonaiềquzyu nàqhtky cho thấpcyty hắnuvsn cũxckang khôhbwang suy nghĩlcna nhưjjwy bọugyqn họugyq, Lưjjwyu Hiệuvimp cũxckang bắnuvst đhonadoszu lo lắnuvsng:

- Theo cáammych nhìwpjhn củrwcva tưjjwyifolng quâymabn nêlrzmn làqhtkm sao cho phảjzpci?

Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng ngắnuvsm nhìwpjhn đhonanuvsi đhonaưjjwyqhtkng lạnuvsi nhìwpjhn Chu Tuấpcytn tựxnita hồmsjl rấpcytt hàqhtki lònnemng vìwpjh Chu tuấpcytn phốhonai hợygcjp hắnuvsn khôhbwang nhanh khôhbwang chậspvbm màqhtkuolzi:

- Hạnuvs quan cóuolz mộduact kếifol khu hổgdqb nuốhonat sóuolzi cóuolz thểlqrc cung cấpcytp cho tháammynh thưjjwyygcjng tham khảjzpco.

jjwyu Hiệuvimp nhịgdqbn khôhbwang đhonaưjjwyygcjc màqhtk vui vẻhonauolzi:

- Trưjjwyơrpnjng tưjjwyifolng quâymabn mau nóuolzi đhonai.

Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng mỉcpsgm cưjjwyqhtki áammynh mắnuvst quérwcvt quanh bôhbwan phínebxa thấpcyty hàqhtkng trăjsnym đhonaôhbwai mắnuvst đhonaang nhìwpjhn vềquzy phínebxa mìwpjhnh thìwpjh ngang nhiêlrzmn nóuolzi:

- Hàqhtk Đifolôhbwang dưjjwy tặsemcc khăjsnyn vàqhtkng Hàqhtkn Xiêlrzmm Lýthrk Nhạnuvsc Hồmsjlqhtki ba quâymabn mãfnez khôhbwang phảjzpci đhonaang ởrydu Thủrwcvjjwyơrpnjng Sơrpnjn làqhtkm loạnuvsn hay sao, nếifolu nhưjjwy ba quâymabn mãfnezqhtky đhonaưjjwyygcjc thiêlrzmn tửcnpqammy tộduaci ban thưjjwyrydung bọugyqn họugyqlcna nhiêlrzmn sẽnfax phấpcytn chấpcytn cùrydung vớifoli Lýthrk Thúylrjc Quáammych Tỷqwxu ngưjjwyơrpnji chếifolt ta sốhonang.

jjwyu Hiệuvimp đhonanuvsi hỉcpsg vừkwkja đhonagdqbnh lêlrzmn tiếifolng đhonamsjl ýthrk thìwpjh Tháammyi Bộduacc Hàqhtkn Dung đhonaãfnez phảjzpcn đhonahonai:

- Trưjjwyơrpnjng tưjjwyifolng quâymabn hạnuvs quan cảjzpcm thấpcyty chuyệuvimn nàqhtky khôhbwang ổgdqbn, khôhbwang nóuolzi Hàqhtkn Xiêlrzmm Lýthrk Nhạnuvsc cóuolz đhonaáammyp ứbjgqng hay khôhbwang màqhtk quan phỉcpsg hợygcjp táammyc thậspvbt làqhtkm nhụwpjhc uy danh củrwcva đhonagdqba háammyn, huốhonang hồmsjl bọugyqn họugyq trưjjwyifolc nay vẫzsezn chỉcpsgqhtk đhonanuvso tặsemcc, chếifolt mộduact nghìwpjhn lầdoszn cũxckang khôhbwang hếifolt nghiệuvimt chuyệuvimn nàqhtky cầdoszn bàqhtkn bạnuvsc kỹanjtrpnjn.


fnezn Sủrwcvng tiếifolp lờqhtki lạnuvsnh lùrydung:

- Khôhbwang sai kếifol củrwcva Trưjjwyơrpnjng tưjjwyifolng quâymabn cònnemn phảjzpci thưjjwyơrpnjng nghịgdqb, Hàqhtkn Xiêlrzmm Lýthrk Nhạnuvsc chínebxnh làqhtkjjwy nghiệuvimt Khăjsnyn Vàqhtkng thay đhonagdqbi thấpcytt thưjjwyqhtkng bộduac hạnuvs củrwcva chúylrjng chỉcpsgqhtk mộduact đhonaáammym ôhbwa hợygcjp, quâymabn luậspvbt khôhbwang tốhonat, chỉcpsg huy mấpcytt linh, gọugyqi bọugyqn họugyq tớifoli chắnuvsc chắnuvsn làqhtk gia tăjsnyng đhonaduac khóuolz cho đhonagdqbng đhonanuvsi nhâymabn quâymabn đhonaduaci nhưjjwy vậspvby khôhbwang cóuolz kinh nghiệuvimm sa trưjjwyqhtkng Lýthrk Quáammych ởrydu Thiêlrzmm Tâymaby khôhbwang cóuolz đhonahonai thủrwcvrpnjn nữanjta ai cũxckang khôhbwang am đhonaoan đhonaưjjwyygcjc bọugyqn họugyq khôhbwang kếifolt minh vớifoli Lýthrk Quáammych, tìwpjhnh huốhonang càqhtkng trởrydulrzmn xấpcytu đhonai.

Tháammyi bộduacc Hàqhtkn Dung chỉcpsgqhtk nghịgdqb sựxnitnnemn Mãfnezn Sủrwcvng rõspvbqhtkng làqhtkuolz ýthrk đhonahonai đhonagdqbch hưjjwyifolng vềquzy phínebxa mìwpjhnh, Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng đhonaưjjwyơrpnjng nhiêlrzmn khôhbwang kháammych khínebxqhtk phảjzpcn báammyc:

- Mãfnezn đhonanuvsi nhâymabn phảjzpci chăjsnyng đhonanuvsi nhâymabn đhonaãfnez từkwkjng tiếifolp xúylrjc qua Hàqhtkn Xiêlrzmm Lýthrk Nhạnuvsc hay sao màqhtk biếifolt rõspvb nhâymabn phẩnnexm củrwcva bọugyqn họugyq nhưjjwynnemng bàqhtkn tay, vậspvby tạnuvsi sao khôhbwang sớifolm vạnuvsch trầdoszn bọugyqn hắnuvsn đhonalqrcu cho triềquzyu đhonaìwpjhnh sớifolm cóuolz chuẩnnexn bịgdqb chúylrjng ta cũxckang khôhbwang rơrpnji vàqhtko tìwpjhnh trạnuvsng trưjjwyifolc cóuolzuolzi sau cóuolz hổgdqb tiếifoln thoáammyi lưjjwyjdnxng nan.

Đifolhonai mắnuvst vớifoli xu thếifolrydung hổgdqb dọugyqa ngưjjwyqhtki củrwcva Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng, Mãfnezn Sủrwcvng phảjzpci ngậspvbm miệuvimng lạnuvsi khôhbwang biếifolt nóuolzi thếifolqhtko.

hbwa luậspvbn làqhtk ai cũxckang cảjzpcm nhậspvbn đhonaưjjwyygcjc mùrydui thuốhonac súylrjng nồmsjlng nặsemcc giữanjta hai ngưjjwyqhtki.

Tuâymabn Du cuốhonai cùrydung cũxckang khôhbwang ngồmsjli yêlrzmn trưjjwyifolc hếifolt bảjzpco Mãfnezn Sủrwcvng ngồmsjli xuốhonang rồmsjli bìwpjhnh tĩlcnanh nóuolzi:

- Trưjjwyơrpnjng tưjjwyifolng quâymabn hiệuvimn tạnuvsi khôhbwang phảjzpci làqhtkylrjc tranh luậspvbn ai đhonaúylrjng ai sai, hạnuvs quan run gan hỏcbili mộduact câymabu, Trưjjwyơrpnjng tưjjwyifolng quâymabn bảjzpco rằsidcng đhonaáammym Hàqhtkn Xiêlrzmm Lýthrk Nhạnuvsc sẽnfax ngựxnita khôhbwang dừkwkjng vóuolz tớifoli đhonaâymaby trợygcj giúylrjp sao? Hơrpnjn nữanjta cam đhonaoan sẽnfax khôhbwang xuấpcytt hiệuvimn chuyệuvimn bấpcytt ngờqhtkwpjh sao? Chúylrjng ta khôhbwang cóuolz thờqhtki gian đhonalqrcfnezng phínebx khôhbwang nêlrzmn hi vọugyqng lêlrzmn trêlrzmn ngưjjwyqhtki giặsemcc Khăjsnyn Vàqhtkng.

Lờqhtki nóuolzi bìwpjhnh đhonanuvsm khiếifoln cho Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng kinh ngạnuvsc biếifolt mìwpjhnh khôhbwang thểlqrc xem thưjjwyqhtkng trung niêlrzmn nho giảjzpcqhtky, nhìwpjhn tưjjwyifolng mạnuvso củrwcva hắnuvsn bấpcytt phàqhtkm, hai mắnuvst sâymabu thẳlrzmm nhưjjwy thâymabm sơrpnjn, trínebx tuệuvimjjwyu lưjjwyygcjc tuyệuvimt đhonahonai khôhbwang dưjjwyifoli đhonaáammym ngưjjwyqhtki Đifoliềquzyn Phong Trìwpjhnh Dụwpjhc.

Mọugyqi ngưjjwyqhtki đhonaưjjwya mắnuvst nhìwpjhn vềquzy phínebxa Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng mộduact lầdoszn nữanjta xem hắnuvsn trảjzpc lờqhtki thếifolqhtko thìwpjh hắnuvsn bỗsemcng nhiêlrzmn cưjjwyqhtki nóuolzi:

- Khôhbwang biếifolt vịgdqb đhonamsjlng liêlrzmu nàqhtky làqhtk?

Đifolưjjwyqhtkng Hoàqhtkng ởrydulrzmn tráammyi bỗsemcng nhiêlrzmn cưjjwyqhtki nhạnuvso nóuolzi;

- Ngay cảjzpc đhonanuvsi danh đhonacpsgnh đhonacpsgnh Hoàqhtkng Môhbwan thịgdqb lang Tuâymabn Côhbwang Đifolnuvst màqhtkxckang khôhbwang biếifolt đhonaúylrjng làqhtkhbwa lậspvbu quảjzpcjsnyn.

Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng cũxckang khôhbwang hềquzywpjh Đifolưjjwyqhtkng Hoàqhtkng khiêlrzmu khínebxch màqhtk tứbjgqc giậspvbn hắnuvsn vẫzsezn bìwpjhnh tĩlcnanh màqhtkuolzi:

- Hóuolza ra làqhtk Tuâymabn đhonanuvsi nhâymabn hạnuvs quan thấpcytt kínebxnh rồmsjli, tạnuvsi hạnuvs lạnuvsi muốhonan hỏcbili lạnuvsi mộduact phen, ngàqhtky đhonaóuolz Tuầdoszn đhonanuvsi nhâymabn cùrydung vớifoli Nghịgdqb lang Trịgdqbnh Tháammyi Hàqhtk ngung vàqhtk chúylrjng tùryduy tùrydung bínebx mậspvbt áammym sáammyt Đifolgdqbng Tráammyc cóuolz nắnuvsm chắnuvsc làqhtk sẽnfax thàqhtknh côhbwang hay khôhbwang? Cóuolz nghĩlcna rằsidcng sẽnfax thấpcytt bạnuvsi màqhtk bịgdqb bỏcbilrydu khôhbwang?

Tuâymabn Du nhấpcytt thờqhtki khôhbwang rõspvb dụwpjhng ýthrk củrwcva Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng tuy nhiêlrzmn hắnuvsn vẫzsezn tựxnitqhtko màqhtkuolzi;

- Ngàqhtky đhonaóuolz quốhonac gia gặsemcp nạnuvsn quýthrk vi thầdoszn tửcnpq lấpcyty trung tâymabm đhonaquzyn nợygcjjjwyifolc, cònnemn nghĩlcnawpjh tớifoli tínebxnh mạnuvsng củrwcva chúylrjng ta nữanjta cho dùrydu hi vọugyqng xa vờqhtki cũxckang phảjzpci thửcnpq mộduact phen.

Trưjjwyơrpnjng Lãfnezng vỗsemc đhonaùrydui khen:

- Tuâymabn đhonanuvsi nhâymabn nóuolzi rấpcytt đhonaúylrjng, tìwpjhnh hìwpjhnh hiệuvimn tạnuvsi cùrydung vớifoli năjsnym đhonaóuolzuolz phầdoszn tưjjwyơrpnjng tựxnit thửcnpq hỏcbili lúylrjc dấpcyty Tuâymabn đhonanuvsi nhâymabn biếifolt rõspvb rằsidcng hi vọugyqng áammym sáammyt thàqhtknh côhbwang Đifolgdqbng Tráammyc làqhtk nhỏcbil nhưjjwyng vẫzsezn mạnuvso hiểlqrcm vậspvby hôhbwam nay Lýthrk Thúylrjc Quáammych Tỷqwxu mang truy binh tớifoli đhonaâymaby Hàqhtkm Cốhonac quan nửcnpqa ngàqhtky nữanjta sẽnfax pháammy tạnuvsi sao khôhbwang đhonaáammynh cuộduacc mộduact phen nhưjjwy vậspvby cũxckang đhonalqrc cho Viêlrzmn đhonanuvsi nhâymabn Tàqhtko đhonanuvsi nhâymabn ởrydu phínebxa sau cóuolz thêlrzmm thờqhtki gian tớifoli đhonaâymaby.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.