Phong Lưu Tam Quốc

Chương 181 : Tranh giành định đô

    trước sau   
amqqơrxobng Bưamqqu nhìcijhn Chu Tuấcptun thấcptuy hắgysgn khôhgnong cójfvg ýktgd mởwzon miệpjvyng thìcijh thi lễtdguwlzbp mắgysgt lạascri từrejb từrejbjfvgi:

- Viêleuen thịlpvs tứlgjs thếrpht tam côhgnong lai lịlpvsch côhgnong hậcdcyu lạascri trung vớyzqei háyqomn thấcptut việpjvyc nàttujy nhấcptut đjtqblpvsnh phảobcdi đjtqbtgfs Viêleuen đjtqbascri nhâhigqn toàttujn lựudkmc ủmhutng hộtdgu mớyzqei cójfvgamqqơrxobng lai.

Tháyqomi úpqoay Dưamqqơrxobng Bưamqqu chọvvdtn lựudkma rồclpri khôhgnong íwlzbt quan viêleuen đjtqbooqxu phụclpr họvvdta tỏttujyqomi nhìcijhn củmhuta mìcijhnh nójfvgi Nghiệpjvyp thàttujnh làttujrxobi đjtqblpvsnh đjtqbôhgno tốxsdit.

Xem ra tìcijhnh thếrphthgnoascrng cójfvg lợozqgi vớyzqei Viêleuen Thiệpjvyu.

Mặamqqt Tuâhigqn Du lúpqoac trắgysgng lúpqoac xanh sau đjtqbójfvg trởwzonleuen âhigqm trầcptum đjtqbáyqomng sợozqg cuốxsdii cùascrng khôhgnong nhịlpvsn đjtqbưamqqozqgc nữjtqba, mìcijhnh cầcptun phảobcdi xuấcptut thâhigqn phảobcdn báyqomc, lúpqoac nàttujy bỗguykng nhiêleuen lạascri truyềooqxn tớyzqei mộtdgut thanh âhigqm từrejbleuen ngoàttuji:

- Sứlgjs giảobcd Giang Đkmnpôhgnong Trưamqqơrxobng Lãuzcgng tưamqqyzqeng quâhigqn tớyzqei.


Thanh âhigqm cứlgjsng rắgysgn vang lêleuen đjtqbascri đjtqbưamqqamqqng xôhgnon xao mộtdgut hồclpri, trong nhấcptut thờamqqi nhâhigqn vậcdcyt thầcptun bíwlzb khójfvgamqqamqqng Giang Đkmnpôhgnong Trưamqqơrxobng Lãuzcgng đjtqbãuzcg xuấcptut hiene.

amqqu Hiệpjvyp sữjtqbng sờamqq sau đjtqbójfvg tỉcptunh ngộtdgu vui mừrejbng nójfvgi:

- Mau tuyêleuen vàttujo.

Chỉcptujfvg Tuâhigqn Du vàttujuzcgn Sủmhutng làttuj bắgysgn ra hàttujo quang khiếrphtn cho ngưamqqamqqi ta sợozqguzcgi, bọvvdtn họvvdt nhìcijhn vềooqx phíwlzba bêleuen ngoàttuji, Mãuzcg Đkmnpgzsung nhìcijhn thấcptuy tấcptut cảobcd thìcijh nởwzon ra nụclpramqqamqqi nhìcijhn vềooqx phíwlzba bêleuen ngoàttuji.

ttuj Quáyqomch Đkmnpclpr thìcijh cho rằgzsung mìcijhnh nghe lầcptum khuôhgnon mặamqqt trởwzonleuen cổuzcg quáyqomi trong nhấcptut thờamqqi khôhgnong biếrphtt bộtdgui phụclprc hàttujo khíwlzb củmhuta Trưamqqơrxobng Lãuzcgng hay làttuj đjtqbãuzcg giốxsding nhưamqq nhìcijhn thấcptuy hắgysgn sa lưamqqyzqei.

Chu Tuấcptun thìcijh nhìcijhn vềooqx phíwlzba Hiếrphtn đjtqbếrpht trong lòpqoang phứlgjsc tạascrp khôhgnong biếrphtt hắgysgn đjtqbang nghĩgzgtyqomi gìcijh.

Trong sựudkm chờamqq đjtqbozqgi củmhuta chúpqoang nhâhigqn thâhigqn hìcijhnh khôhgnoi ngôhgno củmhuta Trưamqqơrxobng Lãuzcgng hiệpjvyn ra trưamqqyzqec mắgysgt mọvvdti ngưamqqamqqi, thầcptun tháyqomi củmhuta hắgysgn tựudkm tin, khíwlzb thếrphtttujo hùascrng.

dsyp trong phòpqoang trởwzonleuen im ắgysgng chỉcptu vang lêleuen bưamqqyzqec châhigqn trầcptum ổuzcgn củmhuta Trưamqqơrxobng Lãuzcgng nhưamqq vang vàttujo tâhigqm linh củmhuta bọvvdtn họvvdt.

Trưamqqơrxobng Lãuzcgng giốxsding nhưamqq rấcptut hàttuji lòpqoang vớyzqei hiệpjvyu quảobcdttujcijhnh tạascro nêleuen hắgysgn lộtdgu ra vẻcetc cao ngạascro tiếrphtn lêleuen vàttuji bưamqqyzqec hơrxobi nghiêleueng ngưamqqamqqi lắgysgc trưamqqamqqng bàttujo màttuju xanh quỳwlzb xuốxsding màttuj pháyqomt ra thanh âhigqm vang dộtdgui:

- Thầcptun Trưamqqơrxobng Lãuzcgng tham kiếrphtn vạascrn tuếrpht vạascrn tuếrpht vạascrn vạascrn tuếrpht.

Tuy Trưamqqơrxobng Lãuzcgng đjtqbãuzcg thốxsding lĩgzgtnh Từrejbamqqơrxobng hai châhigqu nhưamqqng triềooqxu đjtqbìcijhnh vẫxhxtn chưamqqa chíwlzbnh thứlgjsc thừrejba nhậcdcyn, màttuj Trưamqqơrxobng Lãuzcgng đjtqbưamqqa ngọvvdtc tỷxank tớyzqei đjtqbâhigqy chíwlzbnh làttuj đjtqbtgfs chứlgjsng minh danh phậcdcyn.

amqqu Hiệpjvyp vôhgnoascrng hàttuji lòpqoang vớyzqei biểtgfsu hiệpjvyn củmhuta Trưamqqơrxobng Lãuzcgng trêleuen mặamqqt thủmhuty chung vẫxhxtn tưamqqơrxobi cưamqqamqqi lạascri cójfvg phầcptun kíwlzbch đjtqbtdgung nójfvgi:

- Trưamqqơrxobng tưamqqyzqeng quâhigqn bìcijhnh thâhigqn.


Trưamqqơrxobng Lãuzcgng mớyzqei từrejb từrejb đjtqblgjsng lêleuen từrejb trêleuen mặamqqt đjtqbcptut lúpqoac nàttujy hắgysgn mớyzqei cójfvgrxob hộtdgui dòpqoavmgzt Lưamqqu Hiệpjvyp, đjtqbưamqqơrxobng nhiêleuen khôhgnong thểtgfs ngôhgnong nghêleuenh nhưamqq mọvvdti khi, Trưamqqơrxobng Lãuzcgng thấcptuy Lưamqqu Hiệpjvyp hai mắgysgt hữjtqbu thầcptun khuôhgnon mặamqqt mưamqqozqgt màttuj nhàttujn nhạascrt cójfvg khíwlzb thếrphtttujo hùascrng thiếrphtu niêleuen, tuy nhiêleuen Trưamqqơrxobng Lãuzcgng cảobcdm thấcptuy hắgysgn cójfvg chúpqoat hưamqqơrxobng vịlpvs ôhgnong cụclpr non.

amqqu Hiệpjvyp cũooqxng khôhgnong ngồclpri xuốxsding ghếrphtttujjfvgi;

- Trưamqqơrxobng tưamqqyzqeng quâhigqn chuyệpjvyn ta muốxsdin khanh làttujm thếrphtttujo rồclpri?

Trưamqqơrxobng Lãuzcgng làttujm ra bộtdgu dạascrng cung kíwlzbnh màttujjfvgi:- Hồclpri bẩyifom bệpjvy hạascr thầcptun khôhgnong làttujm nhụclprc sứlgjs mạascrng đjtqbãuzcg mang truyềooqxn quốxsdic ngọvvdtc tỷxank tớyzqei đjtqbâhigqy.

Tiếrphtp theo hắgysgn bắgysgt đjtqbcptuu cầcptum lấcptuy ngọvvdtc tỷxank ra.

rxob hồclprascrng mộtdgut thờamqqi gian, tấcptut cảobcd mọvvdti ngưamqqamqqi đjtqbooqxu nhìcijhn vềooqx phíwlzba bàttujn tay củmhuta Trưamqqơrxobng Lãuzcgng trong đjtqbójfvgjfvgamqqng phấcptun cójfvg ghen ghévmgzt cójfvgwlzbch đjtqbtdgung đjtqbmhut mọvvdti loạascri biểtgfsu lộtdgu, màttujamqqu Hiệpjvyp thìcijh khôhgnong nhẫxhxtn nạascri đjtqbưamqqozqgc chẳcptung quan tâhigqm uy nghiêleuem gìcijh nữjtqba vộtdgui vàttujng rờamqqi bàttujn tiệpjvyc tiếrphtn tớyzqei vàttuji bưamqqyzqec tớyzqei trưamqqyzqec mặamqqt Trưamqqơrxobng Lãuzcgng duỗguyki bàttujn tay ra đjtqblpvsnh tiếrphtp nhậcdcyn ngọvvdtc tỷxank.

Chúpqoang quan phíwlzba dưamqqyzqei cũooqxng cảobcdm thấcptuy Lưamqqu Hiệpjvyp nổuzcgi lêleuen sójfvgng giójfvg, biểtgfsu tưamqqozqgng củmhuta Hoa Hạascramqqơrxobng thấcptut ngọvvdtc tỷxank đjtqbãuzcg trởwzon vềooqx mộtdgut sốxsdi ngưamqqamqqi cũooqxng đjtqbãuzcgrxobi nưamqqyzqec mắgysgt.

Hai hàttujng nưamqqyzqec mắgysgt cuốxsdii cùascrng cũooqxng chảobcdy ra từrejb mắgysgt củmhuta Lưamqqu Hiệpjvyp, hắgysgn cốxsdi gắgysgng kìcijhm chếrphtpqoac đjtqbtdgung sau đjtqbójfvg hắgysgn bảobcdo mọvvdti ngưamqqamqqi bìcijhnh thâhigqn rồclpri nójfvgi vớyzqei Trưamqqơrxobng Lãuzcgng:

- Trưamqqơrxobng tưamqqyzqeng quâhigqn lầcptun nàttujy mạascro hiêleuem tíwlzbnh mạascrng mang truyềooqxn quốxsdic ngọvvdtc tỷxank trởwzon vềooqx, cójfvg thểtgfsjfvgi làttujhgnong cao vôhgnoascr, trẫxhxtm muốxsdin ban thưamqqwzonng cho khanh, ngoạascri trừrejb chứlgjsc quan lúpqoac đjtqbcptuu hứlgjsa hẹuquqn khanh muốxsdin gìcijh nữjtqba cứlgjsjfvgi.

Chúpqoang quan mặamqqt mũooqxi tuy đjtqbcptuy kinh ngạascrc nhưamqqng hoàttujng thấcptut lấcptuy ngọvvdtc tỷxank biểtgfsu thịlpvs cho sựudkmhgnon nghiêleuem Lưamqqu Hiệpjvyp cójfvg quyếrphtt đjtqblpvsnh nhưamqq vậcdcyy cũooqxng khôhgnong cójfvgcijh lạascr.

Trưamqqơrxobng Lãuzcgng cũooqxng khôhgnong phảobcdi làttuj ngưamqqamqqi cójfvgpqoang tham lam, hắgysgn biếrphtt mộtdgut khi mìcijhnh đjtqbưamqqa ra yêleueu cầcptuu lớyzqen cho dùascr Hiếrphtn đjtqbếrpht khôhgnong phảobcdn đjtqbxsdii thìcijh chúpqoang quan cũooqxng sinh lòpqoang bấcptut mãuzcgn liềooqxn bìcijhnh tĩgzgtnh nójfvgi:

- Việpjvyc nàttujy làttuj bổuzcgn phậcdcyn củmhuta hạascr quan, huốxsding hồclpr bệpjvy hạascr âhigqn đjtqbiểtgfsn nhưamqqpqoai tháyqomi sơrxobn, hạascr quan khôhgnong dáyqomm cójfvgleueu cầcptuu gìcijh xa vờamqqi.

Chúpqoang quan cũooqxng chỉcptu cho Trưamqqơrxobng Lãuzcgng từrejb chốxsdii cho cójfvg lễtdgu nhưamqqng thấcptuy névmgzt mặamqqt củmhuta hắgysgn nghiêleuem túpqoac thìcijh khôhgnong khỏttuji bộtdgui phụclprc.


amqqu Hiệpjvyp cũooqxng sữjtqbng sờamqq tuyệpjvyt khôhgnong ngờamqq Trưamqqơrxobng Lãuzcgng lạascri cựudkm tuyệpjvyt hảobcdo ýktgd củmhuta mìcijhnh liềooqxn thởwzonttuji màttujjfvgi:

- Trưamqqơrxobng Lãuzcgng.

Trưamqqơrxobng Lãuzcgng khôhgnong dáyqomm lãuzcgnh đjtqbascrm:

- Cójfvg mạascrt tưamqqyzqeng.

amqqu Hiệpjvyp đjtqbiềooqxu chỉcptunh sắgysgc mặamqqt nghiêleuem mặamqqt màttujjfvgi:

- Trẫxhxtm gia phong cho ngưamqqơrxobi làttujm Vĩgzgtnh Yêleuen hầcptuu quan làttujm đjtqbếrphtn Trấcptun Nam đjtqbascri tưamqqyzqeng quâhigqn, nhậcdcyn Từrejbamqqơrxobng hai châhigqu, lậcdcyp tứlgjsc thi hàttujnh.

Trưamqqơrxobng Lãuzcgng trong lòpqoang gợozqgn sójfvgng hắgysgn khôhgnong ngờamqq kếrphtt quảobcd lạascri nhưamqq vậcdcyy tuy nhiêleuen ngoàttuji miệpjvyng vẫxhxtn hôhgno to:

- Tạascr ơrxobn chúpqoaa thưamqqozqgng.

amqqu Hiệpjvyp thởwzon ra mộtdgut hơrxobi thầcptun sắgysgc hơrxobi mấcptut tựudkm nhiêleuen màttujjfvgi:

- Quan ấcptun ngàttujy sau bổuzcg sung cho Trưamqqơrxobng tưamqqyzqeng quâhigqn.

Trưamqqơrxobng Lãuzcgng làttujm sao khôhgnong biếrphtt sựudkm khójfvg xửtgfs củmhuta h hơrxobn nữjtqba mìcijhnh chỉcptu muốxsdin Hiếrphtn đjtqbếrpht thừrejba nhâhigqn nhữjtqbng quan ấcptun nàttujy sau nàttujy hãuzcgy tíwlzbnh.

pqoac nàttujy Tuâhigqn Du nhìcijhn thấcptuy khíwlzb thếrpht do Trưamqqơrxobng Lãuzcgng tạascro ra thìcijh khôhgnong khỏttuji giậcdcyt mìcijhnh, thỉcptunh thoảobcdng lạascri đjtqbưamqqa mắgysgt nhìcijhn vềooqx phíwlzba Mãuzcgn Sủmhutng cảobcd hai nhìcijhn chằgzsum chằgzsum vềooqx phíwlzba Trưamqqơrxobng Lãuzcgng màttuj Kinh Việpjvyt Kinh Châhigqu lạascri nởwzon ra nụclpramqqamqqi cao thâhigqm mạascrn trắgysgc.

Quáyqomch Đkmnpclpr thìcijhnh thoảobcdng di chuyểtgfsn nhìcijhn vềooqx phíwlzba Đkmnpưamqqamqqng Hoàttujng thấcptup giọvvdtng nójfvgi gìcijh đjtqbójfvg.

Chỉcptujfvg Trưamqqơrxobng Tùascrng vàttujuzcg Đkmnpgzsung làttujjfvg biểtgfsu lộtdgu bộtdgui phụclprc hắgysgn trong lòpqoang khen thủmhut đjtqboạascrn hắgysgn thậcdcyt đjtqbuquqp.

amqqu Hiệpjvyp bắgysgt đjtqbcptuu khôhgnoi phụclprc lạascri sựudkmcijhnh tĩgzgtnh ýktgd bảobcdo Trưamqqơrxobng Lãuzcgng ngồclpri xuốxsding sau đjtqbójfvg vui mừrejbng màttujjfvgi:

- Trưamqqơrxobng tưamqqyzqeng quâhigqn cójfvghgnong lao lớyzqen, trung tâhigqm áyqomi quốxsdic cáyqomc áyqomi khanh mau kíwlzbnh tưamqqyzqeng quâhigqn mộtdgut ly.

Trưamqqơrxobng Lãuzcgng bỗguykng nhiêleuen pháyqomt giáyqomc ra Hiếrphtn đjtqbếrpht khôhgnong vôhgnohodeng nhưamqqcijhnh tưamqqwzonng tưamqqozqgng, vãuzcgn cójfvg chúpqoat thủmhut đjtqboạascrn, thậcdcyt làttuj khôhgnong đjtqbơrxobn giảobcdn, tuy nhiêleuen ngoàttuji miệpjvyng hắgysgn vẫxhxtn tạascr ơrxobn uốxsding rưamqqozqgu chàttujo hỏttuji cáyqomc sứlgjs giảobcd quan viêleuen khắgysgp nơrxobi.

Yếrphtn hộtdgui lạascri náyqomo nhiệpjvyt íwlzbt ra làttuj biểtgfsu hiệpjvyn bềooqx ngoàttuji.

Tuâhigqn Du khôhgnong biếrphtt từrejbpqoac nàttujo đjtqbãuzcg trởwzon vềooqx chỗguyk ngồclpri sắgysgc mặamqqt củmhuta hắgysgn khôhgnong còpqoan vẻcetc lo lắgysgng nhưamqqpqoac nãuzcgy nữjtqba màttujuzcgn Sủmhutng cũooqxng cưamqqamqqi cưamqqamqqi nójfvgi nójfvgi.

pqoac nàttujy chủmhut đjtqbooqx lạascri dờamqqi đjtqbếrphtn chuyệpjvyn kinh đjtqbôhgno.

Chỉcptu thấcptuy Mãuzcgn Sủmhutng tựudkm tin từrejb từrejbjfvgi:

- Hạascr quan cho rằgzsung chuyệpjvyn cấcptup báyqomch chíwlzbnh làttuj xửtgfsktgdktgd Thúpqoac Quáyqomch Tỷxank thếrphtttujo, chuyệpjvyn kinh đjtqbôhgno tạascrm thờamqqi cójfvg thểtgfs đjtqbtgfs qua mộtdgut bêleuen, thuộtdguc hạascr vẫxhxtn cho rằgzsung tháyqomnh thưamqqozqgng nêleuen dờamqqi đjtqbôhgno tớyzqei Lạascrc Dưamqqơrxobng làttuj tốxsdit nhấcptut khi đjtqbójfvghgno luậcdcyn làttujttujo tưamqqyzqeng quâhigqn hay làttuj Viêleuen đjtqbascri nhâhigqn cũooqxng cójfvg thểtgfs đjtqbem tiêleuen quâhigqn tớyzqei, Lýktgd Thúpqoac Quáyqomch Tỷxankttuj khôhgnong biếrphtt sốxsding chếrphtt đjtqbuổuzcgi theo chúpqoang ta sẽhode mộtdgut mẻcetc hốxsdit gọvvdtn.

Ýrsvg kiếrphtn củmhuta Mãuzcgn Sủmhutng đjtqbưamqqozqgc đjtqba sốxsdi ngưamqqamqqi táyqomn thàttujnh chỉcptujfvg mộtdgut sốxsdi tríwlzb giảobcd mớyzqei biếrphtt bíwlzb mậcdcyt trong đjtqbójfvg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.