Phong Lưu Tam Quốc

Chương 178 : Họa vô đơn chí

    trước sau   
qlpli gọnnfbi làqzcp họnnfba vôddxw đktjeơqgbqn chídiex đktjeúlssrng lúlssrc nàqzcpy dưsbyb nghiệtkvtt Khăblgbn Vàqzcpng Hàqzcpn Xiêcyjym Lýdcyc Nhạilmrc Hồwnduqzcpi ba đktjeáqlplm quâebnbn binh gọnnfbi nhau tụnpvu hợddxwp sơqgbqn tặmpahc kếvsojt bèlcib kếvsojt đktjexbihng nhâebnbn lúlssrc cháqlply nhàqzcpqzcpddxwi củioaka, hoàqzcpn hàqzcpnh ởmentpyjmng Thủioaksbybơqgbqng Sơqgbqn cưsbybnpvup bównduc dâebnbn chúlssrng, khiếvsojn cho dâebnbn chúlssrng khổoccf sởmentddxwpyjmng.

elepnh huốmentng nàqzcpy càqzcpng trởmentcyjyn áqlplc liệtkvtt vàqzcp khówndu bềltbm phâebnbn biệtkvtt, theo Ưdiexng vệtkvt hồwndui báqlplo thìelepqlplng sớnpvum hôddxwm nay Tuâebnbn Du vàqzcpdnxwn Sùpyjmng đktjeãdnxw gặmpahp Kinh Việtkvtt củioaka Kinh Châebnbu mậvmkot đktjeàqzcpm nguyêcyjyn mộlcibt buổoccfi nộlcibi tìelepnh tuy khôddxwng biếvsojt tuy nhiêcyjyn sau khi rờdzkqi khỏewvmi sắtsadc mặmpaht củioaka Tuâebnbn Du vôddxwpyjmng rạilmrng rỡfame cho thấgnndy hắtsadn thu hoạilmrch đktjeưsbybddxwc khôddxwng ídiext chuyệtkvtn.

Kỳdzkq thậvmkot Trưsbybơqgbqng Lãdnxwng cũcypang muốmentn trấgnndn an Lưsbybu Biểurdgu dùpyjm sao trong thờdzkqi gian ngắtsadn hắtsadn cũcypang đktjeekzjng cùpyjmng chiếvsojn tuyếvsojn vớnpvui hắtsadn tuy nhiêcyjyn hắtsadn nhiềltbmu lầpnhen pháqlpli sứekzj giảxbih đktjeếvsojn giao hỏewvma đktjementi phưsbybơqgbqng đktjeltbmu qua loa màqzcp trảxbih lờdzkqi khôddxwng biếvsojt cówndu ýdcyc đktjexbihnh thếvsojqzcpo.

Đkfytúlssrng lúlssrc Trưsbybơqgbqng Lãdnxwng đktjeang sầpnheu khổoccf suy nghĩfame thìelep mộlcibt hắtsadc ưsbybng vệtkvt tiếvsojn tớnpvui thôddxwng báqlplo nówndui:

- Chúlssra côddxwng vừddxwa nhậvmkon đktjeưsbybddxwc tin tứekzjc ởment trong mộlcibt khu rừddxwng ngoạilmri ôddxwwndu mộlcibt đktjeáqlplm nhâebnbn mãdnxw, cówndu khoảxbihng gầpnhen trăblgbm ngưsbybdzkqi tuy khôddxwng nhiềltbmu lắtsadm nhưsbybng mỗhlubi ngưsbybdzkqi đktjeltbmu thâebnbn thủioak bấgnndt phàqzcpm cówndu bảxbihn lĩfamenh thậvmkot sựftra, hơqgbqn nữjawja nhìelepn tìelepnh huốmentng thìelepwndu vẻment muốmentn gâebnby bấgnndt lợddxwi cho chúlssra côddxwng trang bịxbihqzcpqlplch ăblgbn mặmpahc khẩqzcpu âebnbm củioaka bọnnfbn họnnfb khôddxwng giốmentng nhưsbyb ngưsbybdzkqi Quan Trung Hàqzcp Bắtsadc lạilmri giốmentng nhưsbyb ngưsbybdzkqi Giang Nam.

wndui xong Ưdiexng vệtkvt lộlcib ra vẻmentddxwpyjmng khówndu hiểurdgu.


Trưsbybơqgbqng Lãdnxwng lạilmr lẫqgbqm cảxbih kinh nówndui;

- Ngưsbybơqgbqi tạilmri sao lạilmri khẳxroxng đktjexbihnh bọnnfbn họnnfbqzcp ngưsbybdzkqi Giang Nam còpyjmn muốmentn gâebnby bấgnndt lợddxwi cho chúlssrng ta?

Ưdiexng vệtkvt cung kídiexnh nówndui:

- Chúlssrng ta cówndu mộlcibt huynh đktjetkvt mạilmro hiểurdgm tiếvsojn tớnpvui nghe trộlcibm bọnnfbn họnnfbwndui chuyệtkvtn thìelep biếvsojt đktjeưsbybddxwc bọnnfbn họnnfb thỉjorjnh thoảxbihng nówndui chuyệtkvtn cówndu nhắtsadc tớnpvui têcyjyn chúlssra côddxwng vớnpvui khẩqzcpu âebnbm Giang Đkfytôddxwng.

Trưsbybơqgbqng Lãdnxwng vỗhlub đktjepnheu trong nhấgnndt thờdzkqi tâebnbm tìelepnh củioaka hắtsadn trởmentcyjyn bấgnndn loạilmrn, xem ra sựftraelepnh ngàqzcpy càqzcpng phứekzjc tạilmrp, đktjeilmro nhâebnbn mãdnxwqzcpy khôddxwng thuộlcibc vềltbm sựftra khốmentng chếvsoj củioaka mìelepnh nếvsoju thậvmkot sựftra đktjeếvsojn từddxwpyjmng Giang Nam thìelepqzcp đktjelcib ngũcypa củioaka Tôddxwn Sáqlplch màqzcp thôddxwi khôddxwng biếvsojt bọnnfbn họnnfb tớnpvui đktjeâebnby làqzcpm gìelep, vốmentn con đktjeưsbybdzkqng đktjeãdnxw đktjepnhey gai nhọnnfbn bâebnby giờdzkq lạilmri càqzcpng nhấgnndp nhôddxw.

Hắtsadn đktjeang tâebnbm phiềltbmn ýdcyc loạilmrn thìelep mộlcibt Ưdiexng vệtkvt tiếvsojn tớnpvui kídiexch đktjelcibng màqzcpwndui:

- Khôddxwng ngoàqzcpi dựftra liệtkvtu củioaka chúlssra côddxwng Đkfytoạilmrn Ổblgbi đktjeãdnxw sắtsadp đktjempaht tiệtkvtc rưsbybddxwu nghêcyjynh đktjeówndun tháqlplnh thưsbybddxwng, cùpyjmng vớnpvui tấgnndt cảxbih quan viêcyjyn đktjeurdg tẩqzcpy trầpnhen.

Trưsbybơqgbqng Lãdnxwng chấgnndn đktjelcibng tinh thầpnhen hắtsadn lậvmkop tứekzjc hạilmr lệtkvtnh cho tấgnndt cảxbihqlplc Ưdiexng vệtkvt tảxbihn ra bốmentn phídiexa âebnbm thầpnhem đktjeiềltbmu tra.

pyjmn hắtsadn thìelep tựftra chỉjorjnh đktjementn lạilmri ăblgbn mặmpahc, đktjeurdg cho Hoàqzcpng Tựftra Đkfytiểurdgn Vi mưsbybdzkqi táqlplm Ưdiexng vệtkvt cẩqzcpn thậvmkon chuẩqzcpn bịxbih.

sbybơqgbqng Dung vàqzcp Triệtkvtu Vũcypa biếvsojt đktjeưsbybddxwc quấgnndn lấgnndy Trưsbybơqgbqng Lãdnxwng muốmentn đktjei gặmpahp tháqlpln thưsbybddxwng cùpyjmng hắtsadn.

qgbqi vàqzcpo đktjeưsbybdzkqng cùpyjmng Trưsbybơqgbqng Lãdnxwng chỉjorjwndu thểurdg đktjeurdg bọnnfbn họnnfb giảxbih trang thàqzcpnh nam cùpyjmng nhau màqzcp đktjei.

Hoằyiesng Nôddxwng thàqzcpnh trưsbybnpvuc Đkfytôddxw quậvmkon phủioak ngựftraa xe nhưsbybsbybnpvuc ngưsbybdzkqi đktjei ra đktjei vàqzcpo liêcyjyn tụnpvuc thỉjorjnh thoảxbihng cówndu quan lớnpvun trọnnfbng yếvsoju sứekzj giảxbih tớnpvui đktjeâebnby triềltbmu báqlpli.

Đkfytoạilmrn Ổblgbi sắtsadp đktjempaht lễblgb tiệtkvtc đktjeúlssrng lúlssrc mọnnfbi ngưsbybdzkqi đktjeang ồwndun àqzcpo thìelep mộlcibt hoạilmrn quan hémblzt to:


- Hoàqzcpng thưsbybddxwng giáqlplebnbm.

Đkfytilmri sảxbihnh vốmentn náqlplo nhiệtkvtt liềltbmn trởmentcyjyn yêcyjyn tĩfamenh, từddxwng thanh âebnbm nhạilmrc khídiex bắtsadt đktjepnheu tấgnndu háqlplt.

Chúlssrng quan quỳdzkq xuốmentng nghêcyjynh đktjeówndun, trưsbybnpvuc cówndusbybdzkqi táqlplm ngựftraebnbm thịxbih vệtkvt mởment đktjeưsbybdzkqng sau đktjeówndu tháqlplnh thưsbybddxwng Lưsbybu Hiệtkvtu liềltbmn xuấgnndt hiệtkvtn ởment đktjeyiesng sau chídiexnh làqzcp Chu Tuấgnndn vàqzcp tháqlpli úlssry Dưsbybơqgbqng Bưsbybu, Đkfytoạilmrn Ổblgbi vìelep lầpnhen nàqzcpy cũcypang chủioak trìelep yếvsojn hộlcibi cho nêcyjyn cũcypang theo sáqlplt phídiexa sau.

sbybu Hiệtkvtp lộlcib ra vẻment nghiêcyjym túlssrc, tuy nhiêcyjyn lạilmri khôddxwng câebnbn đktjementi vớnpvui khuôddxwn mặmpaht ngâebnby thơqgbq củioaka hắtsadn sau khi trảxbihi qua đktjeau khổoccf tu luyệtkvtn trêcyjyn ngưsbybdzkqi củioaka hắtsadn bắtsadt đktjepnheu toáqlplt ra khídiex chấgnndt vưsbybơqgbqng giảxbih tuy khôddxwng rõkfytqzcpng nhưsbybng cũcypang khôddxwng thểurdg đktjeurdg ngưsbybdzkqi kháqlplc coi thưsbybdzkqng, cáqlplc quan viêcyjyn sứekzj giảxbih thấgnndy vậvmkoy thìelepqgbqm nớnpvup lo sợddxw, cảxbihm giáqlplc vôddxwpyjmng quáqlpli dịxbih.

sbybu Hiệtkvtp nhanh chówndung nhậvmkop tọnnfba sau đktjeównduwndui:

- Chúlssrng áqlpli khanh bìelepnh thâebnbn.

- Đkfyta tạilmrsbybơqgbqng vạilmrn tuếvsoj.

Chúlssrng quan vàqzcp ngưsbybdzkqi hầpnheu đktjeltbmu tạilmr ơqgbqn thanh âebnbm vôddxwpyjmng vang dộlcibi.

Mọnnfbi ngưsbybdzkqi thấgnndy Lưsbybu Hiệtkvtp cuốmenti cùpyjmng cũcypang xuấgnndt hiệtkvtn thanh âebnbm vôddxwpyjmng trởmentcyjyn nhiệtkvtt liệtkvtt.

sbybddxwu qua ba tuầpnhen Đkfytoạilmrn Ổblgbi đktjeurdg cho đktjeáqlplm ca cơqgbq biểurdgu diễblgbn mọnnfbi ngưsbybdzkqi xem xong thìelep đktjeltbmu say sưsbyba trầpnhem trồwndu khen ngợddxwi ngay cảxbih Hiếvsojn Đkfytếvsojsbybu Hiệtkvtp cũcypang ra sứekzjc vỗhlub tay.

sbybu Hiệtkvtp nâebnbng cháqlpln, trêcyjyn mặmpaht còpyjmn cówndu vẻmentsbybng phấgnndn hắtsadn dùpyjmng thanh âebnbm non nớnpvut màqzcpwndui:

- Trẫqgbqm lầpnhen nàqzcpy cówndu thểurdgelepnh an thoáqlplt hiểurdgm làqzcp do chúlssrng áqlpli khanh kiệtkvtt lựftrac hộlcib giáqlpl, đktjempahc biệtkvtt làqzcp quốmentc cữjawju Đkfytoccfng Khanh, Đkfytôddxw Kỵnnfbsbybơqgbqng Tưsbybnpvung quâebnbn, Hoằyiesng Nôddxwng quậvmkon trưsbybmentng Đkfytqzcpn tưsbybnpvung quâebnbn còpyjmn cównduqlplc binh lĩfamenh dũcypang mãdnxwnh, trẫqgbqm kídiexnh bọnnfbn họnnfb mộlcibt ly tỏewvmpyjmng biếvsojt ơqgbqn.

Sau đktjeówndu hắtsadn nâebnbng ly rưsbybddxwu cạilmrn sạilmrch.


Chúlssrng quan thi nhau phụnpvu họnnfba đktjeltbmu ca ngợddxwi.

Đkfytoạilmrn Ổblgbi mặmpaht màqzcpy hồwndung hàqzcpo, hắtsadn tiếvsojp mộlcibt ly vàqzcpo trong bụnpvung tràqzcpng diệtkvtn vôddxwpyjmng nhiệtkvtt liệtkvtt.

lssrc nàqzcpy tháqlpli úlssry Dưsbybơqgbqng Bưsbybu bỗhlubng nhiêcyjyn nâebnbng chémblzn rưsbybddxwu đktjeekzjng lêcyjyn, ngắtsadm nhìelepn bốmentn phídiexa màqzcp cao giọnnfbng nówndui:

- Bệtkvt hạilmrwndui rấgnndt đktjeúlssrng lãdnxwo thầpnhen lúlssrc nàqzcpy cũcypang mong rằyiesng Đkfytoccfng đktjeilmri nhâebnbn Dưsbybơqgbqng tưsbybnpvung quâebnbn sớnpvum ngàqzcpy đktjetsadc thắtsadng bìelepnh đktjexbihnh Lýdcyc Thúlssrc Quáqlplch Tỷddxw phảxbihn tặmpahc yêcyjyn bìelepnh non sôddxwng cho tháqlplnh thưsbybddxwng.

Hắtsadn cũcypang hợddxwp theo phảxbihn ứekzjng củioaka mọnnfbi ngưsbybdzkqi nhấgnndc ly uốmentng cạilmrn.

sbybu Hiệtkvtp hưsbybng phấgnndn gậvmkot nhẹytww đktjepnheu sau đktjeówndu sắtsadc mặmpaht trởmentcyjyn ngưsbybng trọnnfbng màqzcpwndui:

- Đkfytoccfng quốmentc cữjawju Dưsbybơqgbqng tưsbybnpvung quâebnbn trung nghĩfamea can đktjexbihm, tậvmkon tâebnbm tậvmkon lựftrac trẫqgbqm cũcypang đktjeưsbybddxwc an ủioaki, tuy nhiêcyjyn binh mãdnxw trong tay hơqgbqi thiếvsoju cộlcibng thêcyjym liêcyjyn tụnpvuc nếvsojm mùpyjmi thấgnndt bạilmri, quâebnbn tốmentt giảxbihm sĩfame khídiex, màqzcpdcyc Thúlssrc Quáqlplch Tỷddxw tặmpahc tửcypa lạilmri cówndu đktjeilmri quâebnbn Thiểurdgm Tâebnby nhưsbyb lang nhưsbyb hổoccf, đktjeếvsojn lúlssrc đktjeówndu chỉjorj sợddxw Hoằyiesng Nôddxwng cũcypang khôddxwng phảxbihi làqzcp chỗhlub an thâebnbn nữjawja rồwndui.

Chúlssrng quan đktjeltbmu kinh ngạilmrc khôddxwng ngờdzkq hoàqzcpng đktjeếvsoj nho nhỏewvmsbybu Hiệtkvtp lạilmri cówndu kiếvsojn thứekzjc nhưsbyb thếvsoj bọnnfbn họnnfb khôddxwng khỏewvmi lau mắtsadt màqzcp nhìelepn, tràqzcpng diệtkvtn thoáqlplng chốmentc đktjeãdnxw trởmentcyjyn tĩfamenh lặmpahng.

Tuâebnbn Du nháqlply mắtsadt cho Mãdnxwn Sủioakng hắtsadn lầpnhen thứekzj hai đktjeekzjng lêcyjyn ghếvsojsbybnpvui sựftra trầpnhem tưsbyb củioaka mọnnfbi ngưsbybdzkqi màqzcpwndui:

- Tháqlplnh thưsbybddxwng khôddxwng cầpnhen phảxbihi lo lắtsadng, Lýdcyc Thúlssrc Quáqlplch Tỷddxw đktjeáqlplm tặmpahc tửcypaqzcpy làqzcpm ra chuyệtkvtn côddxwng phẫqgbqn nhưsbyb vậvmkoy khôddxwng lâebnbu sau sẽsvttwndu chídiexfame thảxbiho phạilmrt, tin rằyiesng bọnnfbn họnnfb khôddxwng hung hăblgbng càqzcpn quấgnndy đktjeưsbybddxwc lâebnbu.

sbybu Hiệtkvtp gậvmkot nhẹytww đktjepnheu trong lòpyjmng thoảxbihi máqlpli mộlcibt chúlssrt liềltbmn nghiêcyjyng ngưsbybdzkqi hưsbybnpvung vềltbm Chu Tuấgnndn màqzcpwndui:

- Ngưsbybdzkqi phídiexa dưsbybnpvui làqzcp ngưsbybdzkqi phưsbybơqgbqng nàqzcpo?

Chu Tuấgnndn nhỏewvm giọnnfbng nówndui:

- Bẩqzcpm bệtkvt hạilmr chídiexnh làqzcpdnxwn Sủioakng dưsbybnpvui trưsbybnpvung Tàqzcpo tưsbybnpvung quâebnbn.

sbybu Hiệtkvtp liềltbmn kinh hỉjorjwndui:

- Mãdnxwn áqlpli khanh nówndui rấgnndt đktjeúlssrng khôddxwng biếvsojt Tàqzcpo tưsbybnpvung quâebnbn gầpnhen đktjeâebnby cówndu khỏewvme khôddxwng?

dnxwn Sủioakng tuy khôddxwng đktjeurdg hoàqzcpng đktjeếvsojsbybu Hiệtkvtp ởment trong lòpyjmng nhưsbybng vẫqgbqn cung kídiexnh nówndui:

- Tàqzcpo tưsbybnpvung quâebnbn vẫqgbqn mạilmrnh khỏewvme hơqgbqn nữjawja khi nghe Lýdcyc Thúlssrc Quáqlplch Tỷddxw tạilmro phảxbih thìelepddxwpyjmng căblgbm giâebnb, đktjeãdnxwfamenh mưsbybdzkqi vạilmrn đktjeilmri quâebnbn rờdzkqi núlssri chuẩqzcpn bịxbih hộlcib giáqlplqzcp tớnpvui, tiêcyjyn phong tưsbybnpvung lãdnxwnh Hạilmr Hầpnheu Đkfytôddxwn đktjeãdnxw tớnpvui Hàqzcp Nộlcibi tin tưsbybmentng khôddxwng đktjepnhey mưsbybdzkqi ngàqzcpy làqzcp tớnpvui Lạilmrc Dưsbybơqgbqng, lúlssrc đktjeówndudcyc Thúlssrc Quáqlplch Tỷddxw tặmpahc tửcypawnduqzcp chạilmry đktjeyiesng trờdzkqi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.