Phong Lưu Tam Quốc

Chương 177 : Hoàng đế tới

    trước sau   
Quảeeqz nhiêhxmpn Chu Tuấuoatn khi nghe đstrvưqkryuwpic têhxmpn củaziza Đjfofàdyfro Khiêhxmpm thìyhft trêhxmpn khuôqkvhn mặzeogt uy mãvvgenh cũmtjqng lộaeam ra vẻxbsy bi thưqkryơcichng hai mắjrjft trởsyawhxmpn mêhxmp man, hắjrjfn khôqkvhng khỏmklii nhớaeam lạoethi lúiapuc mìyhftnh trợuwpi giúiapup Hándbln thấuoatt phảeeqzn khándblng Đjfofgeecng Trándblc Từiapm Châfesbu Đjfofàdyfro Khiêhxmpm đstrvãvvgeqkryơcichng trợuwpi nhưqkry thếaeamdyfro vềjrjf sau liêhxmpn hợuwpip vớaeami phầvzopn đstrvôqkvhng chưqkry hầvzopu, muốxojmn giúiapup mìyhftnh thảeeqzo phạoetht Lýyhft Thúiapuc Quándblch Tỷsyaw, nếaeamu lúiapuc đstrvógrmhyhftnh nghe theo Đjfofàdyfro Khiêhxmpm thìyhft hiệqgwen tạoethi cũmtjqng khôqkvhng cógrmh loạoethn lạoethc nhưqkryfesby giờnblg.

Trưqkryơcichng Lãvvgeng thấuoaty mìyhftnh đstrvãvvge đstrvándblnh đstrvúiapung chỗfgfy thìyhft thừiapma lúiapuc sắjrjft còbzcbn đstrvang nógrmhng liềjrjfn nógrmhi:

- Tạoethi hạoeth lầvzopn nàdyfry tiếaeamn tớaeami Quan Trung gặzeogp mặzeogt thándblnh thưqkryuwping, quảeeqz thậjrjft làdyfrqkryuwpin danh tiếaeamng mong chia sẻxbsy trándblch nhiệqgwem vớaeami thándblnh thưqkryuwping trừiapm diệqgwet Lýyhft Thúiapuc Quándblch Tỷsyaw đstrvándblm ngưqkrynblgi bọeyfjn họeyfj, thándbli bìyhftnh giang sơcichn, đstrvâfesby cũmtjqng làdyfrfesbm nguyệqgwen củaziza Đjfofàdyfro côqkvhng lúiapuc sinh thờnblgi.

Trêhxmpn khuôqkvhn mặzeogt củaziza Chu Tuấuoatn cuốxojmi cùmtjqng cũmtjqng hiệqgwen ra vẻxbsy khen ngợuwpii, khiếaeamn cho Trưqkryơcichng Lãvvgeng mừiapmng thầvzopm, hắjrjfn vẫvpejn tiếaeamp tụcichc xuấuoatt kíqgwech, đstrvúiapung lúiapuc nàdyfry cógrmh mộaeamt ngưqkrynblgi hầvzopu lộaeam vẻxbsy vộaeami vàdyfrng chạoethy vàdyfro màdyfrgrmhi:

- Đjfofoethi nhâfesbn cógrmh tin tứkdgcc, thándblnh thưqkryuwping khôqkvhng đstrvvzopy nửebqwa canh giờnblg sau đstrvãvvge tớaeami Hoằmtjqng Nôqkvhng rồwjtbi.

Chu Tuấuoatn nhảeeqzy lêhxmpn khỏmklii ghếaeam, hai mắjrjft toándblt ra hàdyfro quang màdyfrgrmhi:


- Chuyệqgwen nàdyfry cógrmh đstrvúiapung khôqkvhng?

Trưqkryơcichng Lãvvgeng cũmtjqng sữdcvong sờnblg buổgeeci sándblng Ưoqtmng vệqgwebzcbn nógrmhi Hiếaeamn đstrvếaeam đstrvang trêhxmpn đstrvưqkrynblgng đstrvi đstrvoethi khándbli buổgeeci chiềjrjfu mớaeami tớaeami sao hiệqgwen tạoethi lạoethi tớaeami sớaeamm nhưqkry vậjrjfy?

Ngưqkrynblgi hầvzopu kia cung kíqgwenh màdyfrgrmhi:

- Đjfofúiapung thếaeam vừiapma rồwjtbi thâfesbn tíqgwen đstrvãvvge mang hộaeamqgwen tớaeami chuẩyilqn bịzbrd đstrvnvpg chúiapung ta nghêhxmpnh đstrvógrmhn thándblnh giándbl.

Chu Tuấuoatn cuốxojmi cùmtjqng cũmtjqng hưqkryng phấuoatn khuôqkvhn mặzeogt tándbli nhợuwpit ửebqwng đstrvmkli cao hứkdgcng nógrmhi:

- Thándblnh thưqkryuwping hiệqgwen tạoethi ởsyawcichi nàdyfro?

Ngưqkrynblgi hầvzopu nógrmhi:

- Cándblch Hoằmtjqng Nôqkvhng thàdyfrnh khôqkvhng tớaeami mưqkrynblgi dặzeogm Đjfofdyfrn tưqkryaeamng quâfesbn toàdyfrn lựumzbc hộaeam tốxojmng.

Chu Tuấuoatn nhanh chógrmhng késtrvo tay Trưqkryơcichng Lãvvgeng màdyfrgrmhi:

- Trưqkryơcichng tưqkryaeamng quâfesbn chúiapung ta mau đstrvi nghêhxmpnh đstrvógrmhn thándblnh giándbl.

Thầvzopn sắjrjfc vôqkvhmtjqng hưqkryng phấuoatn.Trưqkryơcichng Lãvvgeng thấuoaty Chu Tuấuoatn nhưqkry vậjrjfy thìyhft nhẹbzcb nhõeqtkm cưqkrynblgi nógrmhi:

- Chu đstrvoethi nhâfesbn đstrvoethi nhâfesbn cứkdgc ăsjwsn mặzeogc nhưqkry vậjrjfy màdyfr ra ngoàdyfri sao?

Chu Tuấuoatn nhìyhftn lêhxmpn trêhxmpn ngưqkrynblgi củaziza mìyhftnh sau đstrvógrmh bừiapmng tỉjztbnh đstrvoethi ngộaeamdyfrqkrynblgi nógrmhi:


- May màdyfrgrmh trưqkryơcichng tưqkryaeamng quâfesbn đstrviểnvpgm tỉjztbnh đstrvnvpg mỗfgfy đstrvi thay quầvzopn ándblo đstrvai lưqkryng.

Trưqkryơcichng Lãvvgeng mỉjztbm cưqkrynblgi gậjrjft nhẹbzcb đstrvvzopu nhìyhftn theo hìyhftnh bógrmhng Chu Tuấuoatn vộaeami vàdyfrng màdyfr đstrvi rồwjtbi lâfesbm vàdyfro trầvzopm tưqkry.

Khôqkvhng thểnvpgqkrysyawng tưqkryuwping đstrvưqkryuwpic rằmtjqng hiếaeamn đstrvếaeam đstrvãvvge tớaeami Hoằmtjqng Nôqkvhng thàdyfrnh rồwjtbi, nhưqkry vậjrjfy mìyhftnh khôqkvhng cógrmh khảeeqzsjwsng đstrvưqkrya ngọeyfjc tỷsyaw trưqkryaeamc cầvzopn phảeeqzi tiếaeamp xúiapuc vớaeami cándblc quan viêhxmpn trong triềjrjfu, theo lýyhft thuyếaeamt màdyfrgrmhi Hiếaeamn đstrvếaeam khôqkvhng thểnvpg tớaeami sớaeamm nhưqkry vậjrjfy.

Trưqkryơcichng Lãvvgeng liềjrjfn nhíqgweu màdyfry hắjrjfn hốxojmi hậjrjfn lúiapuc đstrvvzopu khôqkvhng phándbli sứkdgc giảeeqz nốxojmi kếaeamt vớaeami mộaeamt sốxojm chưqkry hầvzopu bâfesby giờnblgdyfrm cho luốxojmng cuốxojmng tay châfesbn.

iapuc nàdyfry têhxmpn ngưqkrynblgi hầvzopu vừiapma vặzeogn lui ra hắjrjfn liềjrjfn nógrmhi:

- Vịzbrd quâfesbn gia nàdyfry thándblnh thưqkryuwping đstrvếaeamn Hoằmtjqng Nôqkvhng rồwjtbi sao nhữdcvong quan viêhxmpn khándblc thìyhft sao rồwjtbi/

Ngưqkrynblgi hầvzopu kia khôqkvhng dándblm lãvvgenh đstrvoethm từiapm từiapm thi lễpyxjdyfrgrmhi:

- Bẩyilqm đstrvoethi nhâfesbn tìyhftnh huốxojmng thìyhft tiểnvpgu nhâfesbn cũmtjqng khôqkvhng rõeqtkdyfrng lắjrjfm nghe nógrmhi làdyfr chỉjztbgrmh Đjfofdyfrn tưqkryaeamng quâfesbn màdyfrqkrynblgi mấuoaty thâfesbn binh đstrvi đstrvógrmhn thándblnh thưqkryuwping.

Trưqkryơcichng Lãvvgeng nghe xong liềjrjfn tiếaeamn vàdyfro trong trầvzopm tưqkry bỗfgfyng nhiêhxmpn lộaeam ra hàdyfro quang kinh hỉjztbhxmpn ngưqkrynblgi hầvzopu kia cũmtjqng khôqkvhng quấuoaty rầvzopy liềjrjfn mưqkryuwpin cơcich hộaeami lui ra.

Đjfofndbln chừiapmng chưqkrya còbzcbn tớaeami nửebqwa ngàdyfry mìyhftnh cầvzopn phảeeqzi tớaeami thăsjwsm mộaeamt ngưqkrynblgi nhưqkryng hiệqgwen tạoethi tìyhftnh huốxojmng gấuoatp gándblp Hiếaeamn đstrvếaeam vừiapma tớaeami Hoằmtjqng Nôqkvhng sứkdgc giảeeqz chưqkry hầvzopu cándblc nơcichi sẽqoty di chuyểnvpgn.

Nếaeamu nhưqkry theo lệqgwemtjq giữdcvoa trưqkrya hoặzeogc buổgeeci tốxojmi Đjfofoạoethn Ổnfqoi chắjrjfc chắjrjfn sẽqoty mờnblgi Hiếaeamn đstrvếaeammtjqng tiệqgwec tẩyilqy trầvzopn chiêhxmpu đstrvãvvgei sứkdgc giảeeqz chưqkry hầvzopu cándblc nơcichi, sau đstrvógrmh sẽqotydyfr mộaeamt chiếaeamn trưqkrynblgng tràdyfrn đstrvvzopy thuốxojmc súiapung, chiếaeamu theo mìyhftnh suy đstrvndbln Đjfofoạoethn Ổnfqoi cógrmh khảeeqzsjwsng dẫvpejn nhiềjrjfu thâfesbn binh, tấuoatt cảeeqzsjwsn võeqtk đstrvoethi thầvzopn thìyhft theo sau, hiệqgwen tạoethi mìyhftnh làdyfr ngưqkrynblgi cógrmh ưqkryu thếaeam lớaeamn nhấuoatt Hiếaeamn Đjfofếaeam khôqkvhng cógrmhsjwsn thầvzopn đstrvi theo, nhưqkry vậjrjfy mìyhftnh vôqkvhmtjqng cógrmh lợuwpii bởsyawi vìyhftndblc chưqkry hầvzopu nhiềjrjfu íqgwet đstrvjrjfu cógrmh quan hệqgwe vớaeami cándblc quan trong triềjrjfu, chỉjztb cầvzopn mìyhftnh vậjrjfn dụcichng ba thốxojmn lưqkryzmlwi du thuyếaeamt thándblnh thưqkryuwping thàdyfrnh côqkvhng thìyhft mặzeogc dùmtjq khôqkvhng thểnvpg toàdyfrn thắjrjfng nhưqkryng cũmtjqng chiếaeamm ưqkryu thếaeam.

Trưqkryơcichng Lãvvgeng càdyfrng nghĩmufedyfrng hưqkryng phấuoatn hậjrjfn khôqkvhng thểnvpg lậjrjfp tứkdgcc gặzeogp thándblnh thưqkryuwping đstrvnvpgdyfrm nêhxmpn mộaeamt phen sựumzb nghiệqgwep.

Tuy nhiêhxmpn sau khi tỉjztbnh tándblo lạoethi hắjrjfn thấuoaty việqgwec quan trọeyfjng nhấuoatt khôqkvhng phảeeqzi làdyfr tiếaeamp kiếaeamn Hiếaeamn đstrvếaeamdyfrdyfr liêhxmpn kếaeamt minh hữdcvou, hiệqgwen tạoethi khôqkvhng chỉjztbyhftnh cógrmh thờnblgi cơcich gặzeogp Hiếaeamn đstrvếaeamdyfr đstrvándblm ngưqkrynblgi Tuâfesbn Du cũmtjqng thừiapma dịzbrdp nàdyfry.

Hiệqgwen tạoethi việqgwec cầvzopn làdyfrm chíqgwenh làdyfrndbli kiếaeamn Thụcichc Trung Trưqkryơcichng Tùmtjqng Hándbln Trung Dưqkryơcichng Tùmtjqng, cho bọeyfjn họeyfj đstrvaziz loạoethi chỗfgfy tốxojmt sau nàdyfry cógrmh thểnvpg đstrvưqkryuwpic sựumzbazizng hộaeam củaziza bọeyfjn họeyfj, cơcich hộaeami thàdyfrnh côqkvhng củaziza mìyhftnh cũmtjqng lớaeamn hơcichn, hiệqgwen tạoethi đstrviềjrjfu mìyhftnh lo lắjrjfng duy nhấuoatt chíqgwenh làdyfrdyfr Nộaeami Quan Trung Thụcichc Hándbln sứkdgc giảeeqz đstrvãvvge nghêhxmpnh đstrvógrmhn thándblnh giándbl rồwjtbi.

Nghĩmufe tớaeami đstrvâfesby Trưqkryơcichng Lãvvgeng đstrvkdgcng ngồwjtbi khôqkvhng yêhxmpn liềjrjfn nógrmhi qua loa vớaeami thịzbrd vệqgwe củaziza Chu Tuấuoatn rồwjtbi vộaeami vàdyfrng rờnblgi đstrvi.

Vậjrjfn khíqgwe củaziza Trưqkryơcichng Lãvvgeng khándbl tốxojmt lúiapuc hắjrjfn đstrvuổgeeci tớaeami Trưqkryơcichng Tùmtjqng đstrvang đstrvi ra ngoàdyfri, chuẩyilqn bịzbrd tớaeami nghêhxmpnh đstrvógrmhn Hiếaeamn đstrvếaeam.

Hai ngưqkrynblgi trao đstrvgeeci vớaeami nhau nửebqwa giờnblg sau đstrvógrmh Trưqkryơcichng Lãvvgeng hốxojmi hảeeqz ngưqkryuwpic xuôqkvhi, lúiapuc nàdyfry mớaeami quay trởsyaw lạoethi khándblch sạoethn.

Mộaeamt ngàdyfry cứkdgc nhưqkry vậjrjfy trôqkvhi qua sắjrjfc trờnblgi dầvzopn âfesbm u, vìyhft hiếaeamn đstrvếaeam tớaeami cho nêhxmpn Hoằmtjqng Nôqkvhng nándblo nhiệqgwet hơcichn rấuoatt nhiềjrjfu.

Đjfofúiapung lúiapuc nàdyfry Trưqkryơcichng Lãvvgeng mớaeami đstrvoetht đstrvưqkryuwpic tin tứkdgcc chuẩyilqn xándblc hógrmha ra Lýyhft Thúiapuc Quándblch Tỷsyaw đstrvãvvge mang truy binh tớaeami mãvvgenh liệqgwet xuấuoatt kíqgwech hưqkryaeamng vềjrjf phíqgwea Hàdyfrm cốxojmc quan xuấuoatt đstrvaeamng gầvzopn vạoethn binh mãvvge Thiểnvpgm Tâfesby Đjfofgeecng Thừiapma Dưqkryơcichng Phụcichng mưqkryuwpin Hàdyfrm Cốxojmc quan làdyfrcichi hiểnvpgm yếaeamu lúiapuc nàdyfry khógrmh khăsjwsn lắjrjfm mớaeami ngăsjwsn cảeeqzn đstrvưqkryuwpic binh mãvvge Thiểnvpgm Tâfesby bảeeqzo vệqgwe đstrvưqkryuwpic phòbzcbng tuyếaeamn.

dyfr Đjfofoạoethn Ổnfqoi thìyhft mang theo thâfesbn tíqgwen che chởsyaw cho Hiếaeamn đstrvếaeam, hai ngưqkrynblgi cưqkryzmlwi mộaeamt thớaeamt ngựumzba têhxmpn làdyfr Tuyệqgwet Ảdyfrnh, thớaeamt ngựumzba nàdyfry toàdyfrn thâfesbn trắjrjfng nhưqkry tuyếaeamt cao lớaeamn khỏmklie đstrvbzcbp đstrvi nhanh nhưqkry thiểnvpgm đstrviệqgwen khôqkvhng hềjrjfstrvm con Xíqgwech Thốxojm củaziza Lữdcvo Bốxojm.

dyfrqkryơcichng Phụcichng cùmtjqng vớaeami Đjfofgeecng Thừiapma cũmtjqng thốxojmng lãvvgenh binh mãvvgecichn mộaeamt vạoethn, tuy nhiêhxmpn đstrva phầvzopn làdyfr binh líqgwenh giàdyfr yếaeamu chiếaeamn lựumzbc thấuoatp, màdyfr đstrvoethi quâfesbn Thiểnvpgm Tâfesby thìyhftgrmh tớaeami năsjwsm sándblu vạoethn ngưqkrynblgi đstrva phầvzopn làdyfr trándblng đstrvinh sĩmufe khíqgwevvgenh liệqgwet, chỉjztb sợuwpidyfrm cốxojmc quan khôqkvhng thủaziz đstrvưqkryuwpic vàdyfri ngàdyfry phảeeqzi nhanh chógrmhng màdyfr thấuoatt thủaziz.

dyfrsyawiapuc nàdyfry binh mãvvge củaziza Trưqkryơcichng Lỗfgfymtjqng cógrmh đstrvaeamng tĩmufenh hắjrjfn cùmtjqng vớaeami đstrvqgwe đstrvqgwe Trưqkryơcichng Vệqgwe củaziza hắjrjfn, nhâfesbn cơcich hộaeami tranh giàdyfrnh Quan Trung, tuy nhiêhxmpn Trưqkryơcichng Vệqgwe vẫvpejn cốxojm kỵmrfd binh mãvvge củaziza Trưqkryơcichng Tểnvpgdyfrfesby Lưqkryơcichng Mãvvge Đjfofmtjqng cho dùmtjqmtjqng muốxojmn giúiapup chúiaput sứkdgcc cho Hándbln thấuoatt nhưqkryng màdyfr quâfesbn tiêhxmpn phong Mãvvge Siêhxmpu muốxojmn tớaeami đstrvâfesby cũmtjqng phảeeqzi mấuoatt hai ngàdyfry.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.