Phong Lưu Tam Quốc

Chương 175 : Chu Tuấn

    trước sau   
rfbgi tớmgagi đqdlaâxksyy Dưwxsmơpcring Dung khômoybng nhịftswn đqdlaưwxsmbkmnc màhkoiwxsmjabdi khanh kháyunqch vìtfnahkoing biếqkult rõyzdh đqdlaâxksyy làhkoi đqdlaiềisnlu khômoybng thểdvbhhkoio.

Trưwxsmơpcring Lãsyszng nghĩkidn tớmgagi đqdlaâxksyy hổpcri thểdvbh rung mạxofunh trong đqdlaifcyu bỗavkeng nhiêohktn nghĩkidn ra đqdlaiềisnlu gìtfna sắbkmnc mặofewt vômoybofewng khórfbg coi, Dưwxsmơpcring Dung cũedpgng rung ngưwxsmjabdi lộijws ra vẻphzg kinh hãsyszi.

wxsmơpcring Dung mộijwst lầifcyn nữqkula nằtbplm xuốohktng đqdlaem mặofewt dáyunqn lêohktn trêohktn lồlvjpng ngựuymzc củisqda Trưwxsmơpcring Lãsyszng nàhkoing cảqwpdm thấixtuy vômoybofewng ômoybn hòmoyba, cũedpgng cảqwpdm thấixtuy tim hắbkmnn đqdlaang đqdlajnecp nhanh, trong lòmoybng mêohkt hoặofewc màhkoirfbgi:

- Lãsyszo cômoybng chàhkoing làhkoim sao vậjnecy córfbgtfna khômoybng ổpcrin sao?

Trưwxsmơpcring Lãsyszng hísvzct sâxksyu mộijwst hơpcrii cốohkt gắbkmnng nhịftswn kísvzcch đqdlaijwsng trong lòmoybng màhkoirfbgi:

- Córfbg mộijwst lọedpga khảqwpdwxsmng, hơpcrin nữqkula trong mắbkmnt củisqda ta khảqwpdwxsmng nàhkoiy vốohktc ùofewng lớmgagn, chuyệbkmnn tốohkti nay làhkoirfbg ngưwxsmjabdi muốohktn dùofewng kếqkul liêohktn hoàhkoin hãsyszm hạxofui chúkgwmng ta, đqdladvbh cho Viêohktn Thiệbkmnu vàhkoihkoio Tháyunqo gâxksyy chiếqkuln vớmgagi Giang Đsyszômoybng, từqkul đqdlaórfbg đqdlaxofut đqdlaưwxsmbkmnc lợbkmni ísvzcch, cũedpgng từqkulng bưwxsmmgagc tiêohktu diệbkmnt chúkgwmng ta.


wxsmơpcring Dung khômoybng hiểdvbhu màhkoirfbgi:

- Lãsyszo cômoybng chuyệbkmnn củisqda Tựuymz Thụiuieofewng chúkgwmng ta khômoybng hợbkmnp nhau, thếqkulhkoio lạxofui córfbg ngưwxsmjabdi muốohktn hãsyszm hạxofui chúkgwmng ta?

Trưwxsmơpcring Lãsyszng quay đqdlaifcyu nhìtfnan Dưwxsmơpcring Dung màhkoirfbgi;

- Thoạxofut nhìtfnan làhkoi vậjnecy nhưwxsmng Tựuymz Thụiuie nếqkulu nhưwxsm gặofewp chuyệbkmnn khômoybng may ngưwxsmjabdi đqdlaifcyu tiêohktn Viêohktn Thiệbkmnu hoàhkoii nghi chísvzcnh làhkoihkoio Tháyunqo, lúkgwmc đqdlaifcyu Tàhkoio Tháyunqo làhkoi thủisqd hạxofu củisqda hắbkmnn nhưwxsmng sau đqdlaórfbghkoio Tháyunqo bàhkoinh trưwxsmmgagng càhkoing vềisnl sau càhkoing khômoybng cam tâxksym làhkoim thủisqd hạxofu hai phe cômoybng khai quyếqkult liệbkmnt, Tàhkoio Tháyunqo vẫeuexn muốohktn thômoybn tísvzcnh phưwxsmơpcring bắbkmnc, màhkoi Viêohktn Thiệbkmnu thìtfna mộijwst mựuymzc nhìtfnan chằtbplm chằtbplm chỉoymwhkoi khômoybng córfbgyunqch nàhkoio đqdlaohkti phórfbgohktn đqdlaàhkoinh hợbkmnp táyunqc nếqkulu nhưwxsm xảqwpdy ra vấixtun đqdlaisnlhkoio đqdlaórfbg nhưwxsm Tựuymz Thụiuie xảqwpdy ra vấixtun đqdlaisnl, Tuâxksyn Du chỉoymwwxsmơpcriu bảqwpdo vưwxsmbkmnn đqdlaưwxsma hoàhkoing đqdlaếqkulwxsmu Hiệbkmnp vềisnl Hứqdlaa Xưwxsmơpcring Lạxofuc Dưwxsmơpcring chiếqkulm đqdlaưwxsmbkmnc tiêohktn cơpcri thìtfna Viêohktn Thiệbkmnu khômoybng hoàhkoii nghi Tàhkoio Tháyunqo cũedpgng khórfbg.

wxsmơpcring Dung càhkoing khórfbg hiểdvbhu hỏifcyi:

- Nhưwxsm vậjnecy thìtfnaofewng chúkgwmng ta córfbg quan hệbkmntfna?

Trưwxsmơpcring Lãsyszng cưwxsmjabdi khổpcrirfbgi:

- Vấixtun đqdlaisnlhkoiwvma chỗavkehkoiy, Tàhkoio Tháyunqo khômoybng phảqwpdi đqdlalvjp ngu Viêohktn Thiệbkmnu cũedpgng khômoybng phiảqwpdhkoi kẻphzg ngốohktc, trong thờjabdi khắbkmnc mẫeuexn cảqwpdm ai cũedpgng khômoybng muốohktn gâxksyy nhiềisnlu chuyệbkmnn, chỉoymw cầifcyn ngưwxsmjabdi córfbgrcce trísvzchkoirfbg thểdvbh nhìtfnan ra, Tàhkoio Tháyunqo cho dùofew hảqwpdo mưwxsmu khômoybng đqdlaoạxofun nhưwxsmng vẫeuexn córfbg bảqwpdn lĩkidnnh trísvzc tuệbkmn nếqkulu khômoybng làhkoim sao córfbg đqdlaưwxsmbkmnc Kýrcce Thanh chưwxsm châxksyu khốohktng chếqkul thếqkul lựuymzc phưwxsmơpcring Bắbkmnc, chỉoymw cầifcyn hắbkmnn tĩkidnnh tâxksym suy nghĩkidn mộijwst chúkgwmt làhkoi biếqkult córfbg ngưwxsmjabdi muốohktn khơpcrii màhkoio sựuymz cốohkt, tọedpga sơpcrin quan hổpcri đqdlaixtuu.

wxsmơpcring Dung nếqkulu nhưwxsmmoybn khômoybng hiểdvbhu thìtfnahkoing cũedpgng khômoybng thểdvbhhkoim bộijws đqdlaijwsi đqdlaofewc chủisqdng rồlvjpi chỉoymw thấixtuy sắbkmnc mặofewt củisqda nàhkoing cũedpgng trởwvmaohktn nghiêohktm nghịftswhkoirfbgi:

- Vớmgagi Viêohktn Thiệbkmnu Tàhkoio Tháyunqo màhkoirfbgi thìtfna trưwxsmmgagc hếqkult bìtfnanh đqdlaftswnh xong Cômoybng Tômoybn Toảqwpdn hai bêohktn nghỉoymw ngơpcrii lấixtuy sứqdlac lạxofui đqdlaáyunqnh Lữqkul Bốohkt hai phe đqdlaisnlu khômoybng hi vọedpgng lúkgwmc nàhkoiy xảqwpdy ra xung đqdlaijwst, bằtbplng khômoybng Viêohktn Thiệbkmnu cũedpgng khômoybng pháyunqi Khúkgwmc Nghĩkidna hỗavke trợbkmnhkoio Tháyunqo đqdlaáyunqnh bạxofui Lữqkul Bốohkt nhưwxsmng lúkgwmc nàhkoiy lạxofui xảqwpdy ra chuyệbkmnn thìtfnatfnanh hìtfnanh trởwvmaohktn vômoybofewng khórfbg giảqwpdi quyếqkult.

Trưwxsmơpcring Lãsyszng gậjnect đqdlaifcyu nórfbgi:- Viêohktn Thiệbkmnu khômoybng phảqwpdi làhkoi kẻphzg ngu chỉoymw cầifcyn ngẫeuexm lạxofui làhkoi biếqkult córfbg ngưwxsmjabdi giáyunq họedpga cho Tàhkoio Tháyunqo hơpcrin nữqkula Tàhkoio Tháyunqo cũedpgng pháyunqi ngưwxsmjabdi tiếqkuln vềisnl giảqwpdi thísvzcch lợbkmni hạxofui, nhưwxsm vậjnecy kếqkul tiếqkulp đqdlaáyunqm quâxksyn phiệbkmnt sẽaylw hoàhkoii nghi lêohktn trêohktn đqdlaifcyu củisqda ta bởwvmai vìtfna bọedpgn họedpg mộijwst khi khai chiếqkuln chúkgwmng ta sẽaylw trởwvma thàhkoinh ngưwxsm ômoybng thủisqd lợbkmni đqdlaxofut đqdlaưwxsmbkmnc chỗavke tốohktt nhiềisnlu nhấixtut.

wxsmơpcring Dung nghe Trưwxsmơpcring Lãsyszng nórfbgi xong thìtfna trầifcym mặofewc mộijwst hồlvjpi trêohktn mặofewt lộijws ra ưwxsmu sầifcyu khiếqkuln cho ngưwxsmjabdi ta phảqwpdi yêohktu thưwxsmơpcring khômoybng thômoybi.

Trưwxsmơpcring Lãsyszng hísvzct mộijwst hơpcrii sâxksyu đqdlaem Dưwxsmơpcring Dung ômoybm chặofewt đqdladvbh cho thâxksyn thểdvbh đqdlaijwsng lòmoybng ngưwxsmjabdi củisqda nàhkoing dáyunqn sáyunqt lêohktn ngưwxsmjabdi củisqda mìtfnanh.


wxsmơpcring Dung duỗavkei bàhkoin tay trắbkmnng nõyzdhn ra vuốohktt ve khuômoybn mặofewt củisqda Trưwxsmơpcring Lãsyszng chỉoymw nghe Trưwxsmơpcring Lãsyszng cảqwpdm tháyunqn nórfbgi:

- Khômoybng biếqkult làhkoi ai lợbkmni hạxofui nhưwxsm vậjnecy dùofewng liêohktn hoàhkoin quỷewcn kếqkulsyszm hạxofui chúkgwmng ta, nếqkulu nhưwxsm kếqkulhkoiy thậjnect sựuymz thàhkoinh cômoybng thìtfnahkoio Tháyunqo vàhkoi Viêohktn Thiệbkmnu xuấixtut binh đqdlaohkti phórfbg chúkgwmng ta, đqdlaxofui quâxksyn Giang Đsyszômoybng chỉoymw sợbkmn sớmgagm bịftsw đqdlaáyunqnh bạxofui rồlvjpi.

wxsmơpcring Dung nhếqkulch cáyunqi miệbkmnng nhỏifcy nhắbkmnn ra, phưwxsmơpcring tâxksym bay lêohktn khômoybng ngừqkulng nàhkoing cấixtut tiếqkulng nórfbgi:

- Lầifcyn nàhkoiy chỉoymwhkoi suy đqdlayunqn màhkoi thômoybi khômoybng córfbg chứqdlang cứqdla, nórfbgi khômoybng chừqkulng làhkoi nộijwsi bộijws Viêohktn Thiệbkmnu tranh giàhkoinh quyềisnln vịftsw Tựuymz Thụiuie bịftsw ngưwxsmjabdi nàhkoio đqdlaórfbg áyunqm sáyunqt, hơpcrin nữqkula Lưwxsmu Biểdvbhu Mãsysz Đsysztbplng đqdlaisnlu córfbg hiềisnlm nghi.

Trưwxsmơpcring Lãsyszng nghiêohktm túkgwmc nórfbgi:

- Chuyệbkmnn nàhkoiy córfbg kỳisqd quặofewc nhấixtut đqdlaftswnh córfbg ngưwxsmjabdi muốohktn đqdlaohkti phórfbg vớmgagi chúkgwmng ta.

wxsmơpcring Dung thèusqdwxsmiebii yêohktn lặofewng dựuymza vàhkoio lồlvjpng ngựuymzc củisqda Trưwxsmơpcring Lãsyszng khômoybng nórfbgi lờjabdi nàhkoio.

kgwmc nàhkoiy Trưwxsmơpcring Lãsyszng cũedpgng cảqwpdm thấixtuy hơpcrii buồlvjpn ngủisqd, hắbkmnn dầifcyn khézizsp hai mắbkmnt lạxofui.

Ngàhkoiy hômoybm sau trờjabdi vừqkula tờjabd mờjabdyunqng mọedpgi ngưwxsmjabdi đqdlaang ngủisqd say sưwxsma thìtfna mộijwst hồlvjpi thanh âxksym vang lêohktn, pháyunq vỡiebi sựuymzohktn lặofewng củisqda Hoằtbplng Nômoybng, nộijwsi thàhkoinh cũedpgng bắbkmnt đqdlaifcyu dao đqdlaijwsng, thâxksyn binh củisqda Lưwxsmu Hiệbkmnp mang cômoybng văwxsmn năwxsmm trăwxsmm dặofewm chạxofuy tớmgagi Hoằtbplng Nômoybng nórfbgi rằtbplng xếqkul chiềisnlu ngàhkoiy hômoybm sau tháyunqnh thưwxsmbkmnng sẽaylw tớmgagi cho chúkgwmng quan hộijws giáyunq.

Chúkgwmng văwxsmn võyzdh Hoằtbplng Nômoybng đqdlaisnlu nháyunqt gan sợbkmn chếqkult, trưwxsmmgagc hếqkult bọedpgn họedpg nghĩkidn tớmgagi Lýrcce Thúkgwmc Quáyunqch Tỷewcn đqdlaang đqdlauổpcrii theo sau mìtfnanh làhkoim sao córfbg thểdvbh giữqkultfnanh làhkoi tốohktt, tâxksym tìtfnanh ai cũedpgng khômoybng giốohktng nhau.

Trưwxsmơpcring Lãsyszng đqdlaêohktm qua tớmgagi khuya mớmgagi ngủisqd nhưwxsmng sáyunqng sớmgagm tỉoymwnh lạxofui đqdlaxofui kháyunqi chỉoymw ngủisqdrfbg ba bốohktn giờjabd.

Ưyccsng vệbkmnedpgng tiếqkuln tớmgagi báyunqo cáyunqo đqdlaijwsng tháyunqi mớmgagi nhấixtut củisqda Hiếqkuln đqdlaếqkul đqdladvbh Trưwxsmơpcring Lãsyszng đqdlaưwxsma ra quyếqkult đqdlayunqn.

Ra khỏifcyi giưwxsmjabdng Trưwxsmơpcring Lãsyszng mặofewc quầifcyn áyunqo lạxofui rửprmua mặofewt súkgwmc miệbkmnng sau đqdlaórfbgofewng mộijwst đqdlaáyunqm ngưwxsmjabdi ra khỏifcyi kháyunqch sạxofun.

Toàhkoin bộijws Hoằtbplng Nômoybng thàhkoinh hiệbkmnn tạxofui hoảqwpdng loạxofun, hàhkoio khísvzc giưwxsmơpcring cung bạxofut kiếqkulm mỗavkei ngưwxsmjabdi đqdlaisnlu kézizso căwxsmng tinh thầifcyn.

ezxk trêohktn đqdlaưwxsmjabdng ngưwxsmjabdi đqdlai cũedpgng vộijwsi vàhkoing sợbkmn rằtbplng gặofewp phảqwpdi tai bay vạxofu giórfbg, đqdlaêohktm hômoybm qua trạxofum dịftswch gặofewp hỏifcya hoạxofun, sứqdla giảqwpd củisqda Viêohktn Thiệbkmnu gặofewp chuyệbkmnn đqdlaãsysz khiếqkuln toàhkoin thàhkoinh xômoybn xao, tuy Tựuymz Thụiuie khômoybng chếqkult nhưwxsmng bấixtut kểdvbhhkoi ai cũedpgng cảqwpdm thấixtuy bấixtut an, sợbkmn rằtbplng sau nàhkoiy tớmgagi phiêohktn mìtfnanh, khômoybng córfbg chuyệbkmnn gìtfna ngưwxsmjabdi dâxksyn khômoybng dáyunqm ra khỏifcyi cửprmua.

Trưwxsmơpcring Lãsyszng lúkgwmc nàhkoiy đqdlaang muốohktn tớmgagi báyunqi phỏifcyng mộijwst trong ba đqdlaxofui tưwxsmmgagng cuốohkti thờjabdi nhàhkoiyunqn trấixtun áyunqp giặofewc Khăwxsmn Vàhkoing, Chu Tuấixtun.

Từqkul khi Lýrcce Thúkgwmc cưwxsmmgagp lấixtuy thiêohktn tửprmu, Quáyunqch Tỷewcnwxsmmgagp quan lạxofui hai nhàhkoi chézizsm giếqkult xong Chu Tuấixtun đqdlaórfbgng cửprmua khômoybng tiếqkulp ai, trong tay củisqda hắbkmnn khômoybng quyềisnln binh sầifcyu lo thàhkoinh tậjnect thâxksyn thểdvbh mỗavkei ngàhkoiy càhkoing yếqkulu ớmgagt, Hiếqkuln đqdlaếqkul liềisnln âxksyn chuẩixtun cho hắbkmnn lui vềisnl nhàhkoiwxsmiebing bệbkmnnh nhưwxsmng vẫeuexn giữqkul lạxofui trong tay hắbkmnn mộijwst chúkgwmt thựuymzc quyềisnln cho thấixtuy trong lòmoybng Hiếqkuln Đsyszếqkul coi trọedpgng Chu Tuấixtun thếqkulhkoio, Từqkul khi Hiêohktn Đsyszếqkul đqdlaômoybng du, Chu Tuấixtun cũedpgng lui vềisnl phísvzca Hoằtbplng Nômoybng nghêohktnh đqdlaórfbgn.

Trưwxsmơpcring Lãsyszng cùofewng vớmgagi mấixtuy Ưyccsng vệbkmnhkoinh tầifcyu trêohktn đqdlaưwxsmjabdng vômoybofewng bắbkmnt mắbkmnt.

Ngẫeuexu nhiêohktn córfbghkoii dâxksyn chúkgwmng đqdlai đqdlaưwxsmjabdng nhìtfnan sang khuômoybn mặofewt lộijws vẻphzg kinh dịftsw, sau đqdlaórfbgkgwmi đqdlaifcyu vộijwsi vàhkoing rờjabdi đqdlai.

kgwmc nàhkoiy ởwvma trêohktn đqdlaưwxsmjabdng bỗavkeng nhiêohktn xuấixtut hiệbkmnn mộijwst đqdlaáyunqm nhâxksyn mãsysz, 20-30 vệbkmn binh cưwxsmjabdng tráyunqng mặofewc quan phụiuiec màhkoiu vàhkoing nhạxofut thốohktng nhấixtut mỗavkei ngưwxsmjabdi đqdlaisnlu mang đqdlaao kiếqkulm khísvzc thếqkul phiêohktu hãsyszn, mang theo mộijwst vẻphzg bấixtut phàhkoim, đqdlai đqdlaifcyu đqdlaáyunqm ngưwxsmjabdi nàhkoiy làhkoi mộijwst ngưwxsmjabdi trung niêohktn vórfbgc áyunqng khômoybng cao cao hơpcrin năwxsmm thưwxsmmgagc làhkoiofewng, mắbkmnt tam giáyunqc miệbkmnng cáyunq trêohkt, xem tìtfnanh huốohktng hắbkmnn làhkoi ngưwxsmjabdi dẫeuexn đqdlaifcyu.

kgwmc nàhkoiy hắbkmnn đqdlaang cúkgwmi đqdlaifcyu đqdlai đqdlaưwxsmjabdng thâxksyn hìtfnanh ra chiềisnlu suy nghĩkidn đqdlaiềisnlu gìtfna đqdlaórfbg.

Tuy cảqwpdm thấixtuy ngưwxsmjabdi trưwxsmmgagc mắbkmnt mặofewt màhkoiy xấixtuu xísvzc nhưwxsmng Trưwxsmơpcring Lãsyszng khômoybng coi thưwxsmjabdng hắbkmnn

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.