Phong Lưu Tam Quốc

Chương 174 : Thích khách

    trước sau   
Vịxpvp cậxwqgn vệxlamorbxn cạvdlxnh dùkhqjng sứonryc đyhsxbqgny Tựkhqj Thụkhqj ra trong lúvdlxc thanh kiếxlvtm đyhsxânsftm vàizlno ngưwzpohybzi hắtkdin hắtkdin vẫxwqgn rốrpdwng lớxrczn:

- Cóhmty thílfkbch kháwltcch....

Thanh ânsftm bi liệxlamt truyềxgekn đyhsxi thậxwqgt xa.

amum trong kháwltcch sạvdlxn Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng ôirkem thânsftn hìhyvlnh đyhsxlwuoy đyhsxqwxwn củvxona Dưwzpoơxlvtng Dung tinh thầlwuon vôirkekhqjng tốrpdwt tuy đyhsxêorbxm rồwzpoi nhưwzpong hắtkdin vẫxwqgn khôirkeng cóhmty chúvdlxt gìhyvl buồwzpon ngủvxon.

Nghĩrbnk đyhsxếxlvtn Tàizlno Tháwltco dãgfifnsftm bừxrczng bừxrczng Viêorbxn Thiệxlamu binh hùkhqjng tưwzpoxrczng mạvdlxnh hai đyhsxhayvi ngũtkdiizlny dùkhqjng ngóhmtyn chânsftn màizln nghĩrbnktkding biếxlvtt làizln bọgrtdn họgrtd muốrpdwn khu binh tớxrczi đyhsxânsfty muốrpdwn hiệxlamp thiêorbxn tửbcnn lệxlamnh chưwzpo hầlwuou, nhưwzpo vậxwqgy làizlnm sao cóhmty thểuvey nghêorbxnh đyhsxóhmtyn thiêorbxn tửbcnn trưwzpoxrczc bọgrtdn họgrtd, bìhyvlnh an xuốrpdwng Nam trưwzpohybzng giang, đyhsxânsfty làizln mộhayvt vấhmtyn đyhsxxgekirkekhqjng đyhsxau đyhsxlwuou, trong đyhsxóhmty đyhsxvdlxi quânsftn củvxona mìhyvlnh mấhmtyy ngàizlny nữkqdwa mớxrczi tớxrczi Quan Trung, khóhmty khănhhfn trùkhqjng trùkhqjng đyhsxiệxlamp đyhsxiệxlamp.

Mặqwxwt kháwltcc vàizlni luồwzpong quânsftn phiệxlamt cũtkding thầlwuon bílfkb khóhmty giòxrcz, vílfkb dụkhqj nhưwzpoizlngfif Đrzuszaknng mặqwxwc dùkhqj hắtkdin ởyxnr Trưwzpohybzng An kếxlvtt minh vớxrczi Trưwzpoơxlvtng Tểuvey nhưwzpong hai ngưwzpohybzi nàizlny ởyxnr Quan Trung tranh giàizlnnh Tam Phụkhqj vớxrczi nhau ngưwzpovxonc lạvdlxi cũtkding cóhmty xung đyhsxhayvt.


xrczn Lưwzpou Biểuveyu thìhyvl dụkhqjng ýelmc khôirkeng rõqqkw, mặqwxwc dùkhqj ngưwzpohybzi nàizlny làizln minh hữkqdwu, mìhyvlnh vớxrczi hắtkdin khôirkeng nóhmtyng khôirkeng lạvdlxnh giốrpdwng nhưwzpoizln nhàizlnn nhạvdlxt vôirke vịxpvp tuy nhiêorbxn cóhmty mộhayvt sốrpdw ngưwzpohybzi nếxlvtu thêorbxm kẹaztto đyhsxưwzpohybzng dấhmtym chua vàizlno thìhyvl khôirkeng biếxlvtt sẽtqod ra mùkhqji vịxpvphyvl, Giang Đrzusôirkeng nếxlvtu khôirkeng bắtkdic ra thanh chânsftu tânsfty tiếxlvtn kinh chânsftu thìhyvl mặqwxwt bắtkdic cóhmty Viêorbxn Thiệxlamu, Tàizlno Tháwltco hai đyhsxvdlxi quânsftn phiệxlamt, thựkhqjc lựkhqjc hùkhqjng hậxwqgu chiếxlvtn tưwzpoxrczng tụkhqj tậxwqgp, màizln phílfkba Tânsfty cóhmtyirken Sáwltcch vàizlnwzpou Biểuveyu thựkhqjc lựkhqjc tưwzpoơxlvtng đyhsxrpdwi yếxlvtu hợvxonp, Tôirken Sáwltcch ởyxnr Dựkhqj Chânsftu dùkhqjng phânsftn khu phílfkba nam nhưwzpong cănhhfn cơxlvt bấhmtyt ổrzusn giặqwxwc Khănhhfn Vàizlnng từxrczng bầlwuoy khôirkeng bìhyvlnh đyhsxxpvpnh đyhsxưwzpovxonc, nhưwzpo vậxwqgy kếxlvt tiếxlvtp mìhyvlnh chắtkdic chắtkdin phảlyqti xung đyhsxhayvt vớxrczi Lưwzpou Biểuveyu, Lưwzpou Biểuveyu khôirkeng phảlyqti làizln ngưwzpohybzi nhìhyvln xa nhưwzpong thủvxon hạvdlx Kinh Việxlamt Kinh Lưwzpoơxlvtng củvxona hắtkdin cóhmtyizlni vưwzpoơxlvtng táwltc nhấhmtyt đyhsxxpvpnh sẽtqod pháwltct giáwltcc ra dãgfifnsftm củvxona mìhyvlnh, màizln đyhsxxgek phòxrczng mìhyvlnh mộhayvt bưwzpoxrczc. Kểuvey từxrcz đyhsxóhmtyhyvlnh muốrpdwn tiếxlvtn lêorbxn phílfkba trưwzpoxrczc càizlnng trởyxnrorbxn khóhmty khănhhfn trùkhqjng trùkhqjng đyhsxiệxlamp đyhsxiệxlamp phảlyqti biếxlvtt rằzaknng đyhsxvdlxi quânsftn củvxona mìhyvlnh mưwzpovxonn đyhsxưwzpohybzng Kinh Chânsftu ra Vũtkdi Quan tiếxlvtn Trưwzpohybzng An nếxlvtu nhưwzpowzpou Biểuveyu trởyxnr mặqwxwt thìhyvl đyhsxvdlxi quânsftn sẽtqod bịxpvp ngănhhfn cảlyqtn ởyxnr Kinh Chânsftu, cóhmty an bìhyvlnh rờhybzi khỏialhi Kinh Chânsftu hay khôirkeng cũtkding làizln vấhmtyn đyhsxxgek lớxrczn.

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng càizlnng nghĩrbnkizlnng đyhsxau đyhsxlwuou.

Ai mỗluxei ngưwzpohybzi đyhsxxgeku làizln chưwzpo hầlwuou cáwltct cứonry mộhayvt phưwzpoơxlvtng, làizlnm sao cóhmty đyhsxưwzpovxonc chỗluxe tốrpdwt đyhsxúvdlxng làizln khóhmty khănhhfn trùkhqjng trùkhqjng đyhsxiệxlamp đyhsxiệxlamp.

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng nếxlvtu lúvdlxc pháwltct sầlwuou nhưwzpo vậxwqgy cóhmty Quáwltcch Gia Đrzusiềxgekn Phong Trìhyvlnh Dụkhqjc bọgrtdn họgrtdyxnrorbxn cạvdlxnh thìhyvl tốrpdwt hơxlvtn nhiềxgeku rồwzpoi.

Áamumnh trănhhfng xuyêorbxn qua bứonryc màizlnn ôirken nhu chiếxlvtu bốrpdwn góhmtyc giưwzpohybzng, ởyxnr trong phòxrczng truyềxgekn ra thanh ânsftm hừxrcz nhẹaztt, Dưwzpoơxlvtng Dung ởyxnr trong tay củvxona Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng ngủvxon say trêorbxn mặqwxwt túvdlx lệxlam lộhayv ra vẻtqod mỉonrym cưwzpohybzi, tin rằzaknng đyhsxang mơxlvt thấhmtyy mộhayvng đyhsxazttp.

- Cộhayvc cộhayvc.

Từxrczng thanh ânsftm đyhsxxwqgp cửbcnna vang lêorbxn, cóhmty ngưwzpohybzi tậxwqgn lựkhqjc hạvdlx giọgrtdng nóhmtyi:

- Chúvdlxa côirkeng chúvdlxa côirkeng.

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng mêorbx hoặqwxwc mộhayvt hồwzpoi đyhsxãgfif trễgfif nhưwzpo vậxwqgy màizlnizlnn Cửbcnnxrczn gọgrtdi mìhyvlnh chẳwzpong lẽtqod đyhsxãgfif pháwltct sinh chuyệxlamn gìhyvl rồwzpoi sao, hắtkdin đyhsxáwltcp nhẹaztt khẽtqod mộhayvt tiếxlvtng lạvdlxi thấhmtyy Dưwzpoơxlvtng Dung ôirkem lấhmtyy thânsftn thẻtqode củvxona hắtkdin, đyhsxwzpong thờhybzi mắtkdit phưwzpovxonng môirkeng lung mởyxnr ra, Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng nhẹaztt nhàizlnng nắtkdim lấhmtyy tay thon củvxona nàizlnng, vỗluxe vỗluxe khuôirken mặqwxwt mêorbx ngưwzpohybzi củvxona nàizlnng hôirken lêorbxn môirkei củvxona nàizlnng mộhayvt cáwltci mớxrczi xuốrpdwng giưwzpohybzng.

Hắtkdin vừxrcza mởyxnr cửbcnna ra Hàizlnn Cửbcnn liềxgekn thi lễgfif sau đyhsxóhmty khôirkeng đyhsxvxoni Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng hỏialhi đyhsxãgfifirkekhqjng hưwzpong phấhmtyn màizlnhmtyi:

- Chúvdlxa côirkeng Ưtqodng vệxlam vừxrcza lấhmtyy đyhsxưwzpovxonc tin tứonryc tốrpdwt, sứonry giảlyqt củvxona Viêorbxn Thiệxlamu tốrpdwi nay gặqwxwp chuyệxlamn bảlyqtn thânsftn bịxpvp trọgrtdng thưwzpoơxlvtng sốrpdwng chếxlvtt khôirkeng rõqqkw. Trong thờhybzi khắtkdic mấhmtyu chốrpdwt Viêorbxn Thiệxlamu mấhmtyt đyhsxi chủvxon soáwltci, xem ra đyhsxãgfif mấhmtyt đyhsxi cơxlvt hộhayvi nghêorbxnh đyhsxóhmtyn thiêorbxn tửbcnn tốrpdwt nhấhmtyt.

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng cũtkding càizlnng hoảlyqtng sợvxon vộhayvi vàizlnng lêorbxn tiếxlvtng hỏialhi:

- Tựkhqj Thụkhqj thậxwqgt sựkhqj xảlyqty ra chuyệxlamn?


izlnn Cửbcnntkding khôirkeng ngờhybz Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng khôirkeng vìhyvl chuyệxlamn nàizlny cao hứonryng thấhmtyy hắtkdin biếxlvtn sắtkdic liềxgekn khẳwzpong đyhsxxpvpnh lạvdlxi lờhybzi nóhmtyi củvxona mìhyvlnh.

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng lânsftm vàizlno trầlwuom tưwzpo cuốrpdwi cùkhqjng thảlyqtn nhiêorbxn nóhmtyi:

- Đrzusãgfif biếxlvtt ngưwzpoơxlvti lui xuốrpdwng đyhsxi.

izlnn Cửbcnn lui xuốrpdwng kỳzakn quáwltci màizln quan sáwltct Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng nhưwzpong vẫxwqgn phụkhqjc tùkhqjng rờhybzi đyhsxi.

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng đyhsxóhmtyng cửbcnna lạvdlxi đyhsxi tớxrczi bêorbxn giưwzpohybzng, mộhayvt tay ôirkem cáwltci cổrzus trắtkding ngọgrtdc củvxona Dưwzpoơxlvtng Dung ôirkem vàizlno trong ngựkhqjc củvxona mìhyvlnh, Dưwzpoơxlvtng Dung cũtkding theo thóhmtyi quen khẽtqod dựkhqja vàizlno đyhsxuvey cho mìhyvlnh thoảlyqti máwltci mộhayvt chúvdlxt, Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng thìhyvl trợvxonn tròxrczn mắtkdit bắtkdit đyhsxlwuou phânsftn tílfkbch tin tứonryc màizlnizlnn Cửbcnn mang tớxrczi, Tựkhqj Thụkhqj bấhmtyt kểuvey bịxpvp trọgrtdng thưwzpoơxlvtng hay hoạvdlxn noạvdlxn đyhsxrpdwi vớxrczi việxlamc mìhyvlnh nghêorbxnh đyhsxếxlvt vềxgek nam Trưwzpohybzng Giang cóhmty chỗluxe tốrpdwt lớxrczn bởyxnri vìhyvl tháwltci đyhsxhayv củvxona Viêorbxn Thiệxlamu Hiêorbxn Đrzusếxlvt khôirkeng thểuvey biếxlvtt đyhsxưwzpovxonc mìhyvlnh cũtkding loạvdlxi đyhsxi mộhayvt đyhsxrpdwi thủvxon mạvdlxnh mẽtqod.

Nhưwzpong suy nghĩrbnknsftu mộhayvt tầlwuong, Tựkhqj Thụkhqj trong lúvdlxc mấhmtyu chốrpdwt gặqwxwp chuyệxlamn khôirkeng may nhấhmtyt đyhsxxpvpnh làizlnhmty ngưwzpohybzi muốrpdwn pháwltcwzpo đyhsxvdlxi kếxlvt củvxona Viêorbxn Thiệxlamu cho hắtkdin ânsftm thầlwuom đyhsxtkdic thủvxon nhưwzpo vậxwqgy đyhsxếxlvtn tộhayvt cùkhqjng làizln ai hạvdlx đyhsxhayvc, Mãgfif Đrzuszaknng? Khôirkeng cóhmty khảlyqtnhhfng, Trưwzpoơxlvtng Tểuveyizlnng khôirkeng phảlyqti, Trưwzpoơxlvtng Lỗluxe? Cũtkding khôirkeng giốrpdwng. Lưwzpou Biểuveyu? Cóhmty chúvdlxt vânsftn đyhsxxgek. Tàizlno Tháwltco? Khảlyqtnhhfng lớxrczn nhấhmtyt.

Nhưwzpong vấhmtyn đyhsxxgekizlnyxnr chỗluxe vớxrczi trílfkb tuệxlam củvxona Tàizlno Tháwltco bảlyqtn lĩrbnknh củvxona mưwzpou sựkhqj thìhyvl sẽtqod khôirkeng ngu ngốrpdwc màizlnizlnm cửbcnn đyhsxhayvng nhưwzpo vậxwqgy.

vdlxc nàizlny Dưwzpoơxlvtng Dung cũtkding tỉonrynh lạvdlxi thấhmtyy tânsftm sựkhqj củvxona Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng nặqwxwng nềxgek thìhyvl kỳzakn quáwltci hiỏialh;

- Lãgfifo côirkeng lạvdlxi xảlyqty ra chuyệxlamn gìhyvl rồwzpoi sao?

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng cưwzpohybzi khổrzus đyhsxem sựkhqjhyvlnh vừxrcza rồwzpoi nóhmtyi qua mộhayvt lưwzpovxont cho nàizlnng nghe, Quáwltcch Gia khôirkeng ởyxnr đyhsxânsfty Dưwzpoơxlvtng Dung cũtkding cóhmty thểuvey giúvdlxp mìhyvlnh, nàizlnng dùkhqj sao cũtkding từxrczng làizln bộhayv đyhsxhayvi đyhsxqwxwc chủvxonng cũtkding cóhmty chúvdlxt mưwzpou lưwzpovxonc.

Sau đyhsxóhmty hắtkdin thêorbxm phânsftn tílfkbch màizlnhmtyi:

- Ngẫxwqgm lạvdlxi sau khi Tựkhqj Thụkhqj chếxlvtt quânsftn phiệxlamt đyhsxưwzpovxonc nhiềxgeku chỗluxe tốrpdwt nhấhmtyt, cũtkding biếxlvtt làizln ai làizlnm chuyệxlamn nàizlny.

wzpoơxlvtng Dung thúvdlx vịxpvphmtyi:


- Lãgfifo côirkeng cho rằzaknng ai làizlnm đyhsxânsfty?

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng nóhmtyi;

- Tựkhqj Thụkhqj chếxlvtt, cóhmty lợvxoni nhấhmtyt làizln ta, Tàizlno Tháwltco vàizlnxrczn cóhmtywzpou Biểuveyu.

wzpoơxlvtng Dung nhanh chóhmtyng sửbcnna sang lạvdlxi rồwzpoi hoàizlni nghi nóhmtyi;

- Lãgfifo côirkeng thiếxlvtp thấhmtyy chuyệxlamn nàizlny tuyệxlamt đyhsxrpdwi khôirkeng phảlyqti làizln do Tàizlno Tháwltco làizlnm mặqwxwc dùkhqj đyhsxrpdwi vớxrczi hắtkdin giúvdlxp ílfkbch rấhmtyt lớxrczn nhưwzpong hắtkdin đyhsxrpdwi vớxrczi Hiếxlvtn Đrzusếxlvt quyếxlvtt tânsftm cũtkding khôirkeng ílfkbt, tuyệxlamt đyhsxrpdwi khôirkeng thểuvey so vớxrczi Viêorbxn Thiệxlamu, nhưwzpong vớxrczi thủvxon đyhsxoạvdlxn củvxona hắtkdin khôirkeng thểuveyyxnr thờhybzi đyhsxiểuveym mấhmtyu chốrpdwt lạvdlxi hàizlnnh đyhsxhayvng ngu ngốrpdwc nhưwzpo thếxlvt, làizlnm nhưwzpo vậxwqgy khôirkeng phảlyqti làizln muốrpdwn khai chiếxlvtn vớxrczi Viêorbxn Thiệxlamu sao?

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng buồwzpon rầlwuou nóhmtyi:

- Đrzusúvdlxng thếxlvtizlno Tháwltco làizln hiềxgekm nghi lớxrczn nhấhmtyt nhưwzpong màizln hắtkdin làizlnm sao cóhmty thểuveyizlnm.

Sau đyhsxóhmtyizlnng bỗluxeng nhiêorbxn dịxpvpu dàizlnng nóhmtyi:

- Lãgfifo côirkeng liệxlamu cóhmty phảlyqti cóhmty ngưwzpohybzi muốrpdwn giáwltc họgrtda cho Tàizlno Tháwltco khôirkeng sau đyhsxóhmty muốrpdwn cho Tàizlno Tháwltco vàizln Viêorbxn Thiệxlamu khai chiếxlvtn từxrcz trong đyhsxóhmty lấhmtyy đyhsxưwzpovxonc chỗluxe tốrpdwt.

Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng sáwltcng ngờhybzi hưwzpong phấhmtyn nóhmtyi:

- Đrzusúvdlxng thếxlvttkding cóhmty khảlyqtnhhfng nàizlny chúvdlxng ta ngẫxwqgm lạvdlxi xem Tàizlno Tháwltco cóhmty cừxrczu oáwltcn vớxrczi ai Tàizlno Tháwltco vàizln Viêorbxn Thiệxlamu sau khi khai chiếxlvtn ai sẽtqod tọgrtda sơxlvtn quan hổrzus đyhsxhmtyu đyhsxưwzpovxonc lợvxoni lớxrczn nhấhmtyt.

wzpoơxlvtng Dung ưwzpom mộhayvt tiếxlvtng nàizlnng bỗluxeng nhiêorbxn ngồwzpoi dậxwqgy lộhayv ra phong quang vôirke han, thânsftn thểuvey mềxgekm mạvdlxi thanh túvdlx giốrpdwng nhưwzpowzpohybzi màizln khôirkeng phảlyqti cưwzpohybzi nhìhyvln Trưwzpoơxlvtng Lãgfifng màizlnhmtyi:

- Nghĩrbnk tớxrczi nghĩrbnk lui nếxlvtu nhưwzpoizlno Tháwltco vàizln Viêorbxn Thiệxlamu thựkhqjc sựkhqj khai chiếxlvtn, ngưwzpohybzi đyhsxưwzpovxonc lợvxoni vẫxwqgn làizlngfifo côirkeng vàizln thếxlvt lựkhqjc Giang Đrzusôirkeng, chẳwzpong lẽtqod lạvdlxi làizln do chàizlnng làizlnm chuyệxlamn tốrpdwt nàizlny sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.