Phong Lưu Tam Quốc

Chương 173 : Hoàng đế lạnh lẽo

    trước sau   
Tuy hắnnown danh nghĩqjypa làikfq hoàikfqng đhkvfếyhlumaccn triềnnowu nhưymqmng khôpvedng cóoopo chúmbrut quyềnnown lựmqshc nàikfqo, hắnnown lúmbruc nàikfqy đhkvfãswmf nhậzfqen ra nhânnown sinh vôpved thưymqmqwgdng, biếyhlut rấhxdwt nhiềnnowu chuyệffyun, trêoraon khuôpvedn mặnvxpt ngânnowy thơhkvf dầpzpyn trởnztdoraon thàikfqnh thụtcovc hơhkvfn.

wpbh ngoàikfqi cửevafa sổorao trăevafng sámaccng chiếyhluu vàikfqo phòmctxng lạjnuxnh lẽejvto thêoraoymqmơhkvfng.

ymqmu Hiệffyup ngânnowy ngốkpnec màikfq nhìdfocn nhịchiyn khôpvedng đhkvfưymqmqwgdc cóoopo cảtzwxm giámaccc muốkpnen khóoopoc.

Đtdlliềnnowu an ủqvgji duy nhấhxdwt củqvgja hắnnown chíphbvnh làikfqmaccc chưymqm hầpzpyu khắnnowp nơhkvfi đhkvfnnowu đhkvfãswmfoopo phảtzwxn ứpxqtng, hơhkvfn nữeiria nhanh chóoopong muốkpnen mang binh tiếyhlun vàikfqo Lạjnuxc Dưymqmơhkvfng tiêoraou diệffyut bọwpbhn tặnvxpc tửevaf, nghĩqjyp tớlgsfi đhkvfânnowy tânnowm tìdfocnh củqvgja hắnnown vốkpnen lo lắnnowng trởnztdoraon buôpvedng lỏikfqng.

Đtdllúmbrung lúmbruc hoàikfqng đhkvfếyhluxplong vớlgsfi văevafn võmqshmacc quan cho rằvlvfng yêoraon bìdfocnh thìdfocmbruc nàikfqy từiiyp trêoraon bầpzpyu trờqwgdi bỗdpvung truyềnnown tớlgsfi tiếyhlung kèkyvtn, thổoraoi vang quan nộiwwwi.

ymqmu Hiệffyup cơhkvf hồlwkb phảtzwxn ứpxqtng theo bảtzwxn năevafng, nhanh chóoopong nhảtzwxy ra khỏikfqi giưymqmqwgdng, trêoraon khuôpvedn mặnvxpt ngânnowy thơhkvf hiệffyun ra vẻtcov kinh hãswmfi, hắnnown nhanh chóoopong nhìdfocn ra bêoraon ngoàikfqi vôpvedxplong bấhxdwt ổoraon, mấhxdwy ngàikfqy chạjnuxy trốkpnei chếyhlut, khiếyhlun cho hắnnown tânnowm tìdfocnh chim sợqwgd canh cong, long bàikfqo hoa lệffyu vớlgsfi thầpzpyn sắnnowc kinh hãswmfi củqvgja hắnnown trámacci ngưymqmqwgdc nhau.


wpbh ngoàikfqi cửevafa vang lêoraon bưymqmlgsfc chânnown trầpzpym trọwpbhng phámaccmaccch bầpzpyu trờqwgdi ban đhkvfêoraom.

Sắnnowc mặnvxpt củqvgja Lưymqmu Hiệffyup dầpzpyn trởnztdoraon támacci nhợqwgdt, hai nắnnowm tay củqvgja hắnnown xiếyhlut chặnvxpt, mồlwkbpvedi lạjnuxnh khôpvedng ngừiiypng toámacct ra.

Mộiwwwt hồlwkbi thanh ânnowm đhkvfzfqep cửevafa vang lêoraon, sau đhkvfóoopooopo tiếyhlung ngưymqmqwgdi la lớlgsfn;

- Hoàikfqng thưymqmqwgdng đhkvfjnuxi sựmqsh khôpvedng ổoraon rồlwkbi Lýmqsh Thúmbruc Quámaccch Tỷkpne đhkvfãswmf mang quânnown đhkvfiwwwi đhkvfámaccnh tớlgsfi hiệffyun tạjnuxi cámaccch quan ngoạjnuxi chưymqma đhkvfpzpyy mưymqmqwgdi dặnvxpm hoàikfqng thưymqmqwgdng mau mau trốkpnen đhkvfi.

Thanh ânnowm vôpvedxplong lo lắnnowng bấhxdwt an.

ymqmu Hiệffyup thổoraong khổorao ôpvedm đhkvfpzpyu trong lòmctxng tràikfqn ngậzfqep tuyệffyut vọwpbhng thêoraoymqmơhkvfng, mìdfocnh làikfq thiêoraon tửevaf lạjnuxi phảtzwxi sợqwgdswmfi nhưymqm chóoopo nhàikfqoopo tang, trốkpnen chạjnuxy khắnnowp nơhkvfi, tuy nhiêoraon binh mãswmfdfocnh chỉjjpihkvfn mộiwwwt nghìdfocn cuộiwwwc sốkpneng nhưymqm vậzfqey làikfqm sao mớlgsfi cóoopo thểgoyh chấhxdwm dứpxqtt đhkvfưymqmqwgdc đhkvfânnowy, cóoopo đhkvfôpvedi khi mìdfocnh thậzfqet sựmqsh khôpvedng muốkpnen làikfqm hoàikfqng đhkvfếyhlu.

wpbhoraon ngoàikfqi cóoopo mấhxdwy ngưymqmqwgdi cưymqmqzling ésimwp xôpvedng vàikfqo phòmctxng thấhxdwy Lưymqmu Hiệffyup sắnnowc mặnvxpt khámacc tốkpnet ởnztd trêoraon giưymqmqwgdng, tấhxdwt cảtzwx đhkvfnnowu ngânnowy ngốkpnec, may màikfq thámaccnh thưymqmqwgdng khôpvedng cóoopo chuyệffyun gìdfoc.

ymqmu Hiệffyup từiiyp từiiyp ngẩxmfsng đhkvfpzpyu hai mắnnowt toámacct ra ámaccnh sámaccng chậzfqem rãswmfi nhìdfocn mấhxdwy ngưymqmqwgdi phámacc cửevafa.

Thámacci úmbruy Dưymqmơhkvfng Bưymqmu quốkpnec cữeiriu Đtdlloraong thừiiypa, thámacci tửevafswmf Thiêoraon mấhxdwy trọwpbhng thầpzpyn củqvgja hámaccn thấhxdwt. Hắnnown sắnnowc mặnvxpt vừiiypa tang thưymqmơhkvfng vừiiypa bi phẫqvgjn, sau đhkvfóoopo chuyểgoyhn sang ảtzwxm đhkvfjnuxm, đhkvfkpnei vớlgsfi hàikfqnh vi củqvgja Lýmqsh Thúmbruc Quámaccch Tỷkpne hắnnown đhkvfãswmf sớlgsfm hậzfqen trong bọwpbhn họwpbh chỉjjpioopoymqmơhkvfng Bưymqmu làikfq tỉjjpinh támacco thầpzpyn sắnnowc hơhkvfi kíphbvch đhkvfiwwwng tiếyhlun lêoraon màikfqoopoi:

- Hoàikfqng thưymqmqwgdng binh mãswmf củqvgja ámaccc tặnvxpc đhkvfãswmf đhkvfuổoraoi theo mau rờqwgdi long giámacc, trưymqmlgsfc mắnnowt Hoàikfqng Nôpvedng thámacci thúmbru Đtdlloạjnuxn Ổmxjhi, khuyểgoyhn tửevafymqmơhkvfng Tu đhkvfãswmf mang đhkvfiwwwi ngũgnrs tiếyhlup ứpxqtng, sẽejvt nhanh chóoopong tớlgsfi.

Bi thưymqmơhkvfng tạjnuxi tânnowm, Lưymqmu Hiệffyup chỉjjpioopo thểgoyhoraon lặnvxpng gậzfqet nhẹnnow đhkvfpzpyu, trêoraon khuôpvedn mặnvxpt cóoopo mộiwwwt vẻtcov lạjnuxnh lùxplong khiếyhlun ngưymqmqwgdi ta phảtzwxi giậzfqet mìdfocnh.

Trong lòmctxng mọwpbhi ngưymqmqwgdi nổoraoi lêoraon cảtzwxm giámaccc kỳqvgj quámacci, đhkvfânnowy chíphbvnh làikfq hoàikfqng đhkvfếyhlu nhámacct gan nhu nhưymqmqwgdc đhkvfiwwwng chúmbrut làikfq khóoopoc nhèkyvt sao, tạjnuxi sao lạjnuxi trấhxdwn đhkvfchiynh vàikfqdfocnh tĩqjypnh nhưymqm vậzfqey chẳusxong lẽejvt đhkvfãswmf bịchiy sợqwgd tớlgsfi mứpxqtc choámaccng vámaccng?

Tuy nhiêoraon thờqwgdi gian khôpvedng đhkvfgoyh bọwpbhn họwpbh đhkvfa tưymqmnztdng, sựmqshdfocnh cấhxdwp bámaccch bọwpbhn họwpbh nhanh chóoopong lui vềnnow phíphbva Hoằvlvfng Nôpvedng.


Tuy nhiêoraon ai cũgnrsng khôpvedng biếyhlut, Hiếyhlun đhkvfếyhlu nhu nhưymqmqwgdc sau chuyệffyun nàikfqy đhkvfãswmf cảtzwxi biếyhlun trởnztd thàikfqnh kiêoraon cưymqmqwgdng lợqwgdi hạjnuxi.

Trạjnuxm gámaccc Mãswmf Ôxxzh phong từiiypng ngọwpbhn đhkvfuốkpnec nhen lêoraon cũgnrsng khôpvedng khiếyhlun cho nơhkvfi nàikfqy hếyhlut résimwt lạjnuxnh, vôpved sốkpne thânnown ảtzwxnh bắnnowt đhkvfpzpyu tiếyhlun vàikfqo trong quan ngoạjnuxi.

xplong mộiwwwt thờqwgdi gian ởnztd Hoằvlvfng Nôpvedng thàikfqnh.

wpbhoraon trong trạjnuxm dịchiych Viêoraon Thiệffyuu đhkvfãswmf bốkpne tríphbv sứpxqt giảtzwx, mưymqmu sĩqjyp đhkvfpxqtng đhkvfpzpyu làikfq Tựmqsh Thụtcovphbv mắnnowt khôpvedng ngừiiypng nhảtzwxy lêoraon trong lòmctxng hoảtzwxng loạjnuxn vôpvedxplong phiềnnown muộiwwwn giốkpneng nhưymqmikfqoopo sựmqshdfocnh bấhxdwt ngờqwgdikfqo phámacct sinh vậzfqey nhưymqmng hắnnown cũgnrsng khôpvedng nắnnowm chắnnowc huyếyhlut mạjnuxch cho nêoraon chỉjjpioopo thểgoyh bấhxdwt an đhkvfi đhkvfi lạjnuxi lạjnuxi.

Từiiyp khi Viêoraon Thiệffyuu khôpvedng đhkvfámaccnh màikfq thắnnowng Kýmqsh Chânnowu, thủqvgj hạjnuxikfqn Phứpxqtc trởnztd thàikfqnh mưymqmu sĩqjyp sốkpne mộiwwwt dưymqmlgsfi trưymqmlgsfng củqvgja Viêoraon Thiệffyuu, Tựmqsh Thụtcovxplong đhkvfpzpyu óoopoc tỉjjpinh támacco mộiwwwt mựmqshc trung trinh vớlgsfi Viêoraon Thiệffyuu.

Lầpzpyn nàikfqy Viêoraon Thiệffyuu vốkpnen phámacci Toámaccnh Xuyêoraon Quámaccch Đtdlllwkb đhkvfi sứpxqt Trưymqmqwgdng An nhưymqmng năevafng lựmqshc củqvgja Quámaccch Đtdlllwkboopo hạjnuxn còmctxn nóoopoi rằvlvfng nhàikfqmaccn lânnowu ngàikfqy sau sẽejvt trung hưymqmng màikfqmaccc lộiwww anh hùxplong thìdfoc đhkvfau khổorao can giámaccn:

- Nay nghêoraonh đhkvfóoopon triềnnowu đhkvfìdfocnh sớlgsfm nghĩqjyp đhkvfjnuxi kếyhlu nếyhluu khôpvedng tiếyhlun hàikfqnh sẽejvtoopo ngưymqmqwgdi chen chânnown, mong tưymqmlgsfng quânnown sớlgsfm quyếyhlut đhkvfchiynh.

Trảtzwxi qua việffyuc Tựmqsh Thụtcov phânnown típhbvch lợqwgdi hạjnuxi rồlwkbi khuyêoraon bảtzwxo Viêoraon Thiệffyuu cuốkpnei cùxplong cũgnrsng đhkvfiwwwng tânnowm sau lạjnuxi thấhxdwy Côpvedng Tôpvedn Toảtzwxn bìdfocnh đhkvfchiynh sắnnowp xong vìdfoc vậzfqey hạjnux quyếyhlut tânnowm nghêoraonh Hiếyhlun đhkvfếyhlu tớlgsfi Nghiệffyup thàikfqnh, đhkvflwkbng thờqwgdi đhkvfi sứpxqt Trưymqmqwgdng An du thuyếyhlut Lưymqmu Hiệffyup sau đhkvfóoopo đhkvfgoyh cho Thẩxmfsm Xứpxqtng thốkpneng lĩqjypnh tam quânnown tiếyhlup tụtcovc vânnowy Dịchiych Kinh chuẩxmfsn bịchiy nhổorao cỏikfq tậzfqen gốkpnec thếyhlu lựmqshc củqvgja Côpvedng Tôpvedn Toảtzwxn tạjnuxi U Chânnowu. Còmctxn hắnnown thìdfoc tựmqsh đhkvfiwwwng đhkvfiềnnowu đhkvfiwww mộiwwwt phầpzpyn đhkvfiwwwi ngũgnrs cửevaf đhkvfiwwwng đhkvfiềnnowu đhkvfiwwwng đhkvfjnuxi quânnown tiếyhlun vàikfqo Trưymqmqwgdng An nghêoraonh đhkvfóoopon thiêoraon tửevaf tớlgsfi Nghiệffyup thàikfqnh.

wpbh trong phòmctxng ámaccnh lửevafa chậzfqep chờqwgdn, chiếyhluu ra vôpved sốkpneoopong ảtzwxnh, môpvedng lung mơhkvf hồlwkb, Tựmqsh Thụtcov thởnztdikfqi mộiwwwt hơhkvfi mộiwwwt lầpzpyn nữeiria quỳqvgj xuốkpneng trưymqmlgsfc đhkvfkpneng hồlwkbhkvf trầpzpym tưymqm khôpvedng yêoraon lòmctxng, đhkvfếyhlun rốkpnet cuộiwwwc làikfqoopo vấhxdwn đhkvfnnowdfoc hắnnown trăevafm mốkpnei khôpvedng giảtzwxi nổoraoi, lỗdpvugnrsi củqvgja hắnnown bỗdpvung nhiêoraon ngửevafi thấhxdwy mộiwwwt mùxploi vôpvedxplong khóoopo ngửevafi, khiếyhlun cho ngưymqmqwgdi ta phảtzwxi phiềnnown muộiwwwn.

Tựmqsh Thụtcov bỗdpvung nhiêoraon sámaccng ngờqwgdi nghĩqjyp tớlgsfi đhkvfânnowy chíphbvnh làikfqxploi Tùxplong Du mộiwwwt loạjnuxi thựmqshc vậzfqet lấhxdwy dịchiych dùxplong đhkvfgoyhikfqm dầpzpyu.

Tuy nhiêoraon Tựmqsh Thụtcov lạjnuxi khôpvedng hưymqmng phấhxdwn đhkvfpxqtng dậzfqey màikfq sắnnowc mặnvxpt biếyhlun đhkvforaoi lớlgsfn hai mắnnowt bắnnown ra hàikfqo quang dưymqmlgsfi ámaccnh trăevafng ảtzwxm đhkvfjnuxm vôpvedxplong, hắnnown đhkvfãswmf hiểgoyhu ra tạjnuxi sao đhkvfêoraom nay mìdfocnh lạjnuxi cóoopo cảtzwxm giámaccc hãswmfi hùxplong khiếyhlup víphbva nhưymqm thếyhlu, vôpved duyêoraon vôpved cớlgsf xuấhxdwt hiệffyun mùxploi củqvgja Tùxplong Du rõmqshikfqng làikfqoopo ngưymqmqwgdi muốkpnen ámaccm sámacct mìdfocnh.

Khi Tựmqsh Thụtcov hiểgoyhu ra đhkvfưymqmqwgdc chuyệffyun gìdfoc thìdfochkvf hồlwkb đhkvfúmbrung lúmbruc nàikfqy mộiwwwt luồlwkbng gióoopo lạjnuxnh thổoraoi tớlgsfi trong lòmctxng Tùxplong Thụtcovsimwt lạjnuxnh mộiwwwt cámacci tuy nhiêoraon hắnnown vẫqvgjn chậzfqem mộiwwwt bưymqmlgsfc, ởnztdoraon ngoàikfqi bốkpnen phíphbva giốkpneng nhưymqm muốkpnen phámacc vỡqzli hắnnowc ámaccm vậzfqey, sau đhkvfóoopo biếyhlun thàikfqnh màikfqu đhkvfikfq sậzfqem, ámaccnh lửevafa bắnnowt đhkvfpzpyu trùxplong thiêoraon mộiwwwt luồlwkbng sóoopong nhiệffyut đhkvfzfqep vàikfqo mặnvxpt, cảtzwx toàikfqn bộiwww trạjnuxm dịchiych biếyhlun thàikfqnh đhkvfjnuxi hỏikfqa rừiiypng rựmqshc.

Tựmqsh Thụtcov khôpvedng hổoraoikfq nhânnown vậzfqet sốkpne mộiwwwt củqvgja Viêoraon Thiệffyuu, trong lúmbruc nguy cấhxdwp hắnnown khôpvedng hềnnow bốkpnei rốkpnei màikfqpvedxplong tỉjjpinh támacco tra xésimwt tìdfocnh hìdfocnh bốkpnen phíphbva.

Trạjnuxm dịchiych cao thấhxdwp đhkvfãswmf trởnztdoraon loạjnuxn thàikfqnh mộiwwwt bầpzpyy, cámaccc loạjnuxi thanh ânnowm khôpvedng ngừiiypng vang lêoraon trêoraon khôpvedng trung, ngưymqmqwgdi nhámacct gan cho rằvlvfng mìdfocnh đhkvfãswmf tuyệffyut mệffyunh ởnztdhkvfi nàikfqy kêoraou cha gọwpbhi mẹnnow khôpvedng ngừiiypng.

ikfqn Mãswmfnh trámaccng kiệffyun dẫqvgjn mưymqmqwgdi mấhxdwy hộiwww vệffyu tiếyhlun tớlgsfi gầpzpyn chỗdpvu củqvgja Tựmqsh Thụtcov bảtzwxo hộiwww sựmqsh an toàikfqn củqvgja Tựmqsh Thụtcov chíphbvnh làikfq trámaccch nhiệffyum củqvgja hắnnown.

ikfqn Mãswmfnh vẫqvgjn tớlgsfi chậzfqem mộiwwwt bưymqmlgsfc, mấhxdwy cámacci hạjnux nhânnown tạjnuxp dịchiych nàikfqy bốkpnei rốkpnei bỗdpvung nhiêoraon trong chớlgsfp mắnnowt lộiwww ra mộiwwwt thanh trưymqmqwgdng kiếyhlum mũgnrsi kiếyhlum trựmqshc chỉjjpi vềnnow phíphbva Tựmqsh Thụtcov, nhưymqmikfq phi hỏikfqa lưymqmu tinh nhanh đhkvfếyhlun mắnnowt thưymqmqwgdng cơhkvf hồlwkb khôpvedng thểgoyh nhìdfocn thấhxdwy, chỉjjpi thấhxdwy mộiwwwt đhkvfjnuxo quang ảtzwxnh lăevafng khôpvedng màikfq bắnnown ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.