Phong Lưu Tam Quốc

Chương 172 : Hổ báo kỵ

    trước sau   
Trưlavyơshking Lãnwnrng gậsnket đmagehbjou khen:

- Quảehby nhiêynxan hổdiqz phụhwqn khôbxvrng sinh khuyểedaan tửweik hai vịgyhciyfy thanh niêynxan tuấzmaan ngạctztn, ngàiyfyy kháhwqnc nhấzmaat đmagegyhcnh sẽbvhv phong vâklown trung nguyêynxan.

Hai huynh đmagefsqp khôbxvrng cửweik đmagexxbmng mộxxbmt ngưlavypweui cấzmaat tiếjpcdng đmageáhwqnp:

- Huynh đmagefsqp ta trẻklow ngưlavypweui non dạctzt đmagea tạctztlavykimvng quâklown khífqtzch lệfsqp.

Xem ra lờpweui nóanaqi cóanaqiyfym dưlavyehbyng kháhwqn cao.

Trưlavyơshking Lãnwnrng vừanaqa bưlavykimvc ra khỏsvdji cửweika ra vàiyfyo Mãnwnr Đacquhjssng bỗiyfyng nhiêynxan quáhwqnt mộxxbmt tiếjpcdng:


- Trong vòvkprng hai ngàiyfyy ta sẽbvhvanaq mộxxbmt câklowu trảehby lờpweui thuyếjpcdt phụhwqnc cho Trưlavyơshking tưlavykimvng quâklown.

Trưlavyơshking Lãnwnrng thầhbjom thởymiciyfyi lúhbjoc nàiyfyy Tàiyfyo Viêynxan hai ngưlavypweui liêynxan hợbxvrp đmageãnwnrehby nhưlavy ban ngàiyfyy màiyfy Trưlavyơshking Tểedaashgmng khôbxvrng dễfpra nhưlavynwnr Đacquhjssng nóanaqi, tìkjffnh huốkjffng phứqyrtc tạctztp Trưlavyơshking Lãnwnrng bưlavykimvc lạctzti gậsnket đmagehbjou màiyfyanaqi:

- Tạctzti hạctzt chờpweu tin tứqyrtc tốkjfft củnuhxa Mãnwnrlavykimvng quâklown.

nwnr Đacquhjssng cũshgmng gậsnket nhẹuehf đmagehbjou trêynxan khuôbxvrn mặylfst tràiyfyn ngậsnkep sựhpzokjffnh tĩiyfynh, lòvkprng dạctztklowu đmagesnkem khiếjpcdn cho Trưlavyơshking Lãnwnrng bộxxbmi phụhwqnc khôbxvrng thôbxvri.

- Vậsnkey khôbxvrng quấzmaay rầhbjoy nữpswea tạctzti hạctzthwqno từanaq trưlavykimvc.

Trưlavyơshking Lãnwnrng biếjpcdt rõehbyymic lạctzti cũshgmng khôbxvrng cóanaq ýuehf nghĩiyfya liềqahln cáhwqno từanaq rờpweui đmagei.

nwnr Đacquhjssng cũshgmng khôbxvrng giữpswe lạctzti trưlavykimvc hếjpcdt thi lễfpra sau đmageóanaq thảehbyn nhiêynxan nóanaqi:

- Mãnwnr mỗiyfy khôbxvrng tiệfsqpn tiễfpran xa.

Trưlavyơshking Lãnwnrng thòvkpr tay ngăbvhvn cảehbyn kháhwqnch khífqtzanaqi:

- Mãnwnrlavykimvng quâklown xin dừanaqng bưlavykimvc.

Sau đmageóanaq hắxxbmn dẫsvdjn Đacquiểedaan Vi Hoàiyfyng Tựhpzoiyfylavypweui táhwqnm ưlavyng vệfsqp rờpweui khỏsvdji căbvhvn nhàiyfy.

Rờpweui khỏsvdji căbvhvn nhàiyfy sắxxbmc trờpweui đmageãnwnr muộxxbmn, trêynxan đmageưlavypweung lạctztnh tanh khôbxvrng mộxxbmt bóanaqng ngưlavypweui, ngay cảehby con mèdiqzo con chóanaqshgmng khôbxvrng thấzmaay bóanaqng dáhwqnng đmageâklowu cảehby.

Gióanaqhwqnt thổdiqzi qua vẫsvdjn còvkprn vẻklow lạctztnh thấzmaau xưlavyơshking nhưlavyhbjoc trưlavykimvc nữpswea. bầhbjou trờpweui áhwqnnh trăbvhvng vưlavybxvrt qua khỏsvdji mâklowy đmageen chiếjpcdu sáhwqnng xuốkjffng, tuy thờpweui tiếjpcdt vẫsvdjn còvkprn lạctztnh nhưlavyng trong lòvkprng củnuhxa Trưlavyơshking Lãnwnrng tràiyfyn đmagehbjoy nhiệfsqpt nóanaqng, xem ra lầhbjon nàiyfyy tớkimvi vẫsvdjn khôbxvrng uổdiqzng phífqtz tháhwqni đmagexxbm củnuhxa Mãnwnr Đacquhjssng khóanaqvkpr nhưlavyng vẫsvdjn cóanaq hi vọwrjyng.


Ưanaqng vệfsqp dắxxbmt ngựhpzoa tớkimvi, Trưlavyơshking Lãnwnrng leo lêynxan lưlavyng ngựhpzoa rồabpji lêynxan đmageưlavypweung trởymic vềqahl.

hbjoc nàiyfyy Đacquiểedaan Vi cũshgmng thúhbjoc ngựhpzoa tớkimvi gầhbjon hai con ngựhpzoa đmagei song song màiyfyanaqi:

- Lãnwnro đmagectzti têynxan gia hỏsvdja Bàiyfyng Đacquqyrtc kia đmageúhbjong làiyfyanaqiyfyi phầhbjon bảehbynh lĩiyfynh, lãnwnro Đacquiểedaan dùvacung táhwqnm phầhbjon khífqtz lựhpzoc mớkimvi cóanaq thểedaa đmagefslxy hắxxbmn ra ngoạctzti trừanaq Tửweik Long chưlavya từanaqng cóanaq ai cóanaq bảehbyn lĩiyfynh nhưlavy thếjpcd.

Trưlavyơshking Lãnwnrng gậsnket đmagehbjou Bàiyfyng Đacquqyrtc đmageúhbjong làiyfy đmagectzti tưlavykimvng năbvhvm đmageóanaqiyfyo Nhâklown bịgyhc mộxxbmt trong ngũshgm hổdiqzlavykimvng Tâklowy Thụhwqnc làiyfy Quan Vũshgmklowy quanh, Bàiyfyng Đacquqyrtc đmagei tiêynxan phong, cứqyrtu Tàiyfyo Nhâklown, vềqahl sau áhwqnc đmagezmaau vớkimvi phụhwqn tửweik Quan vũshgm. Sau nàiyfyy quâklown Ngụhwqny bạctzti, tấzmaat cảehbylavykimvng sĩiyfy đmagehbjou hàiyfyng, duy chỉxovlanaqiyfyng Đacquqyrtc vàiyfy mộxxbmt tưlavykimvng kháhwqnc sốkjffng chếjpcdt khôbxvrng hàiyfyng, kếjpcdt quảehby bịgyhc Quan Vũshgm giếjpcdt chếjpcdt.

Mịgyhc lựhpzoc vàiyfy khífqtz pháhwqnch hiệfsqpn tạctzti củnuhxa hắxxbmn cũshgmng khiếjpcdn Trưlavyơshking Lãnwnrng vốkjffc ùvacung bộxxbmi phụhwqnc.

Trưlavyơshking Lãnwnrng nóanaqi:

- Khôbxvrng sai Bàiyfyng Đacquqyrtc đmageúhbjong làiyfy nhâklown vậsnket tàiyfyi giỏsvdji ngoàiyfyi Mãnwnr Siêynxau ra hắxxbmn làiyfynwnrn tưlavykimvng đmagefsqp nhấzmaat củnuhxa Mãnwnr Đacquhjssng.

Đacquiểedaan Vi liêynxan tụhwqnc bóanaqp cổdiqz tay tiếjpcdc hậsnken nóanaqi:

- Đacquáhwqnng tiếjpcdc khôbxvrng thểedaavacung hắxxbmn tỉxovl thífqtz mộxxbmt phen.

Trưlavyơshking Lãnwnrng hiểedaau ýuehflavypweui cưlavypweui hắxxbmn vung roi ngựhpzoa trong tay lêynxan màiyfyanaqi:

- Đacquưlavybxvrc rồabpji sắxxbmp tớkimvi khôbxvrng lo thiếjpcdu đmagekjffi thủnuhx đmageâklowu.

Đacquúhbjong lúhbjoc Trưlavyơshking Lãnwnrng tớkimvi chỗiyfynwnr Đacquhjssng, mộxxbmt đmagectzti âklowm mưlavyu đmageang từanaq từanaq tiếjpcdn hàiyfynh, trong mộxxbmt gian nhàiyfy nhỏsvdj mộxxbmt trung niêynxan nhâklown đmageang cầhbjom giấzmaay viếjpcdt thưlavy, trêynxan mặylfst lộxxbm ra vẻklow nghiêynxam túhbjoc, ởymicynxan cạctztnh cũshgmng làiyfy mộxxbmt lãnwnro nhâklown.

Sau mộxxbmt hồabpji yêynxan lặylfsng, trung niêynxan mớkimvi mởymic miệfsqpng nóanaqi:


- Côbxvrng Đacquctztt huynh, theo tháhwqnm thífqtznh hồabpji báhwqno Trưlavyơshking Lãnwnrng sau khi nhậsnken đmageưlavybxvrc chiếjpcdu thưlavy củnuhxa thiêynxan tửweik thìkjff bỗiyfyng nhiêynxan biếjpcdn mấzmaat khỏsvdji tầhbjom mắxxbmt tháhwqnm tửweik chúhbjong ta hơshkin mộxxbmt tháhwqnng vẫsvdjn khôbxvrng thấzmaay bóanaqng dáhwqnng đmageâklowu cảehby hiệfsqpn tạctzti đmagectzti sựhpzo lớkimvn nhỏsvdjymic Giang Nam làiyfy do đmagectzti tưlavykimvng Triệfsqpu Vâklown vàiyfylavyu sựhpzo Quáhwqnch Gia xửweikuehf, nếjpcdu nhưlavy ta đmagehwqnn khôbxvrng sai thìkjff Trưlavyơshking Lãnwnrng đmageãnwnr mang theo thâklown tífqtzn mang ngọwrjyc tỷbvhv truyềqahln quốkjffc bífqtz mậsnket tiếjpcdn vàiyfyo Quan Trung.

nwnro giảehby kia chífqtznh làiyfy Tuâklown Du, hai mắxxbmt sâklowu thẳfsqpm lầhbjon nàiyfyy Tàiyfyo Tháhwqno mưlavybxvrn loạctztn Lýuehf Quáhwqnch muốkjffn nghêynxanh đmageếjpcdymic Hứqyrta Xưlavyơshking, dùvacung Tuâklown Du làiyfym chủnuhx sửweik tiêynxan vềqahl phífqtza Trưlavypweung An xem đmagexxbmng tháhwqni pháhwqnt triểedaan củnuhxa nơshkii nàiyfyy.

Chỉxovl thấzmaay hắxxbmn trầhbjom tưlavy nửweika ngàiyfyy sau đmageóanaq mớkimvi từanaq từanaqanaqi;

- Khôbxvrng sai Báhwqn Ninh nóanaqi cóanaq đmagectzto lýuehf, nếjpcdu nhưlavy khôbxvrng cóanaqkjff bấzmaat ngờpweu xảehbyy ra thìkjff tin rằhjssng hắxxbmn đmageãnwnrfqtz mậsnket ẩfslxn vàiyfyo Hoằhjssng Nôbxvrng rồabpji, vớkimvi thủnuhx đmageoạctztn củnuhxa hắxxbmn dĩiyfy nhiêynxan làiyfy thầhbjon khôbxvrng biếjpcdt quỷbvhv khôbxvrng hay, khôbxvrng chừanaqng đmageãnwnrvacung chúhbjong ta ởymic đmageâklowy chờpweu đmagebxvri tháhwqnnh giáhwqn rồabpji.

hwqn Ninh kia làiyfy trung niêynxan nhâklown têynxan làiyfynwnrn Sủnuhxng, lầhbjon nàiyfyy hắxxbmn theo Tuâklown Du vàiyfyo kinh chỉxovl thấzmaay hắxxbmn lo lắxxbmng nóanaqi:

- Vậsnkey thìkjff phảehbyi làiyfym sao cho phảehbyi, chúhbjoa côbxvrng trễfpra nhấzmaat cũshgmng phảehbyi mộxxbmt tuầhbjon nữpswea mớkimvi tớkimvi, nếjpcdu nhưlavyhbjoc nàiyfyy Trưlavyơshking Lãnwnrng đmageoạctztt trưlavykimvc mộxxbmt bưlavykimvc vôbxvr luậsnken đmageưlavybxvrc chứqyrtc quan gìkjffshgmng bấzmaat lợbxvri rấzmaat nhiềqahlu vớkimvi chúhbjoa côbxvrng.

Tuâklown Du cưlavypweui nhạctztt sau đmageóanaq áhwqnnh mắxxbmt sâklowu thẳfsqpm lóanaqe lêynxan tinh quang khóanaqvkpriyfyanaqi:

- Báhwqn Ninh cóanaq chỗiyfy khôbxvrng biếjpcdt, ta vàiyfy huynh sau khi vàiyfyo kinh Chífqtziyfyi quâklown sưlavy đmagea suy đmagehwqnn Trưlavyơshking Lãnwnrng cũshgmng cóanaq thểedaaiyfyo kinh cho nêynxan góanaqp lờpweui vớkimvi chúhbjoa côbxvrng sau đmageóanaq pháhwqni vàiyfyi têynxan hổdiqzhwqno kỵgtfinwnr nửweika tuầhbjon trưlavykimvc đmageãnwnr xuấzmaat pháhwqnt từanaqshkin Đacquôbxvrng tin rằhjssng đmageãnwnr đmageếjpcdn Hoằhjssng Nôbxvrng nhưlavyng đmageang ẩfslxn nấzmaap màiyfy thôbxvri, chỉxovl cầhbjon Trưlavyơshking Lãnwnrng hiệfsqpn thâklown bọwrjyn họwrjy sẽbvhvfqtz mậsnket đmageuổdiqzi giếjpcdt.

- Cáhwqni gìkjff?

nwnrn Sủnuhxng vôbxvrvacung kinh ngạctztc màiyfy hỏsvdji, sau đmageóanaqlavyng phấzmaan màiyfyanaqi:

- Hổdiqzhwqno kỵgtfi quâklown trong truyềqahln thuyếjpcdt sao bọwrjyn họwrjy tuy nhâklown sốkjff khôbxvrng nhiềqahlu lắxxbmm nhưlavyng võehby nghệfsqp bấzmaat phàiyfym tinh thôbxvrng áhwqnm sáhwqnt mấzmaay năbvhvm gầhbjon đmageâklowy làiyfyshgm khífqtzfqtz mậsnket củnuhxa chúhbjoa côbxvrng nếjpcdu đmageúhbjong nhưlavy lờpweui Côbxvrng Đacquctztt huynh nóanaqi thìkjff Trưlavyơshking Lãnwnrng chỉxovl cầhbjon hiệfsqpn hìkjffnh thìkjff chạctzty đmagehjssng trờpweui.

Tuâklown Du khôbxvrng đmageáhwqnp lạctzti lờpweui củnuhxa hắxxbmn chỉxovl thảehbyn nhiêynxan nóanaqi

- Nghe nóanaqi lầhbjon nàiyfyy chúhbjoa côbxvrng đmageedaa cho hổdiqz vệfsqplavykimvng quâklown Hứqyrta Chửweik dẫsvdjn đmagexxbmi, cho thấzmaay tưlavykimvng quâklown coi trọwrjyng việfsqpc nàiyfyy thếjpcdiyfyo.

- A...

nwnrn Sủnuhxng kinh ngạctztc thầhbjon sắxxbmc vôbxvrvacung phấzmaan chấzmaan.

Uy danh củnuhxa Hứqyrta Chửweik hắxxbmn đmageãnwnr sớkimvm nghe qua, ngay cảehbyklowm phúhbjoc Hạctzt Hầhbjou Đacquôbxvrn cũshgmng phảehbyi chịgyhcu thua vàiyfyi phầhbjon cho thấzmaay Hứqyrta Chửweik xuấzmaat sắxxbmc thếjpcdiyfyo lầhbjon nàiyfyy Trưlavyơshking Lãnwnrng chạctzty đmagehjssng trờpweui.

Tuâklown Du khôbxvrng đmageedaa ýuehf tớkimvi sựhpzofqtzch đmagexxbmng củnuhxa Mãnwnrn Sủnuhxng, hắxxbmn run rẩfslxy viếjpcdt thưlavy rồabpji nghiêynxam túhbjoc nóanaqi:

- Báhwqn Ninh chúhbjoa côbxvrng vìkjff phòvkprng ngừanaqa hổdiqzhwqno kỵgtfi binh thấzmaat thủnuhx, Trưlavyơshking Lãnwnrng đmageàiyfyo thoáhwqnt mộxxbmt khi trởymic vềqahl Giang Đacquôbxvrng sẽbvhv giốkjffng nhưlavy thảehby cọwrjyp vềqahl rừanaqng, Giao Long vềqahl biểedaan cho nêynxan đmageãnwnrfqtz mậsnket đmageedaa cho chúhbjong ta cóanaqiyfynh đmagexxbmng, chuẩfslxn bịgyhchwqnch lưlavybxvrc vẹuehfn toàiyfyn, trợbxvr giúhbjop hổdiqzhwqno kỵgtfi thàiyfynh côbxvrng giếjpcdt Trưlavyơshking Lãnwnrng.

Tuâklown Du nóanaqi tớkimvi đmageâklowy liềqahln dừanaqng lạctzti nhìkjffn Mãnwnrn Sủnuhxng rồabpji nóanaqi tiếjpcdp;

- Mỗiyfy suy nghĩiyfy rằhjssng nêynxan trưlavykimvc khi trờpweui sáhwqnng đmagei báhwqni phỏsvdjng Lưlavyu Biểedaau nếjpcdu nhưlavyanaq thểedaa thìkjff kếjpcdt đmageabpjng minh khôbxvrng thìkjff lui mộxxbmt bưlavykimvc bảehbyo trìkjff trạctztng tháhwqni trung lậsnkep, Báhwqn Ninh mồabpjm miệfsqpng lợbxvri hạctzti, ngàiyfyy mai cùvacung mỗiyfy đmagei, lầhbjon nàiyfyy chỉxovl cho phéumvkp thàiyfynh côbxvrng khôbxvrng đmageưlavybxvrc thấzmaat bạctzti.

nwnrn Sủnuhxng dùvacu khóanaq hiểedaau nhưlavyng vẫsvdjn trịgyhcnh trọwrjyng gậsnket đmagehbjou tỏsvdj vẻklow biếjpcdt rõehby.

iyfym Cốkjffc quan ởymic trong mộxxbmt tòvkpra phủnuhx đmagefsqp lớkimvn nhấzmaat quan nộxxbmi.

Đacquưlavyơshking kim hoàiyfyng đmageếjpcdlavyu Hiệfsqpp lúhbjoc nàiyfyy đmageang nằhjssm ởymic trêynxan giưlavypweung mặylfsc dùvacu trêynxan ngưlavypweui củnuhxa hắxxbmn đmagexxbmp đmagehbjoy chăbvhvn bôbxvrng nhưlavyng cũshgmng khôbxvrng thểedaaiyfyo phủnuhxzmaam đmageưlavybxvrc lòvkprng dạctztumvkt lạctztnh thỉxovlnh thoảehbyng hắxxbmn lậsnket qua lậsnket lạctzti trêynxan khuôbxvrn mặylfst thanh túhbjo trắxxbmng bệfsqpch, từanaq từanaq lộxxbm ra vẻklow bi thưlavyơshking.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.