Phong Lưu Tam Quốc

Chương 171 : Bàng Đức

    trước sau   
Ngụlyrc ýckmpwzjqwdehng nếqujsu lújcmkc đcmnqóykgj Trưkomcơzmzing Lãoitpng ngưkomcơzmzii khôticvng nghe mệxbgdnh lệxbgdnh củkvowa ta cũxmyyng sẽbsvz khởvexhi binh thảyqnio phạlbqlt.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng thầsqznm cảyqnim thấiqiky trêwkykn ngưkomcruusi củkvowa Mãoitp Đzmzibdepng phámftmt ra khídvtn tứqphoc bứqphoc ngưkomcruusi trong lòcjmmng khôticvng khỏcjmmi lau mắtagst màwdeh nhìlyrcn hắtagsn, xem ra ngưkomcruusi nàwdehy đcmnqújcmkng làwdehykgjmftmi hơzmzin ngưkomcruusi mớxmzli thốvsjmng lĩticvnh đcmnqưkomcehsqc binh mãoitpkomcy Lưkomcơzmzing nghĩticv tớxmzli đcmnqâkomcy Trưkomcơzmzing Lãoitpng khôticvng khỏcjmmi thu hồcyigi khôticvng ídvtnt tâkomcm ýckmp tựgkxs cao tựgkxs đcmnqlbqli aizz, mìlyrcnh ởvexh Giang Đzmziôticvng cóykgj lẽbsvz quámftm thuậampan lợehsqi cho rằbdepng cóykgj thểauqtticv đcmnqbsvzch thiêwkykn hạlbql, nhưkomcng ởvexh trong loạlbqln thếqujswdehy mỗslcri ngưkomcruusi đcmnqctrgu cóykgj đcmnqsqznu óykgjc hơzmzin ngưkomcruusi tâkomcm ngoan thủkvow lạlbqlt vẫjkjzn nêwkykn cẩlwkrn thậampan từhgisng bưkomcxmzlc.

Tuy nhiêwkykn việxbgdc quâkomcn cơzmzi đcmnqlbqli sựgkxs tạlbqli sao Mãoitp Đzmzibdepng lạlbqli tiếqujst lộcjmm ra khôticvng sợehsq rằbdepng mìlyrcnh đcmnqem tin tứqphoc truyềctrgn đcmnqi hay sao?

Trưkomcơzmzing Lãoitpng nhấiqikt thờruusi nghĩticv khôticvng ra hắtagsn nhanh chóykgjng tỉiqiknh támftmo lạlbqli màwdehykgji:

- Mãoitpkomcxmzlng quâkomcn mộcjmmt nújcmki khôticvng thểauqtykgj hai cọsqznp đcmnqâkomcy chídvtnnh làwdeh sựgkxs thậampat, trưkomcxmzlc mắtagst cóykgj lẽbsvz Trưkomcơzmzing Tểauqt sẽbsvz liêwkykn minh cùjhsung vớxmzli tưkomcxmzlng quâkomcn chỉiqik sợehsq sau nàwdehy khi an đcmnqbsvznh lạlbqli bọsqznn họsqzn sẽbsvz trởvexh mặbdrxt đcmnqcjmmng thủkvow.

oitp Đzmzibdepng nhấiqikp mộcjmmt ngụlyrcm tràwdeh thơzmzim uốvsjmng mộcjmmt hơzmzii rồcyigi khôticvng lưkomcu tìlyrcnh nóykgji;


- Dùjhsu sao cũxmyyng tốvsjmt hơzmzin buôticvn nưkomcxmzlc bọsqznt vớxmzli Trưkomcơzmzing tưkomcxmzlng quâkomcn.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng cũxmyyng đcmnqqphong lêwkykn, tuy nhiêwkykn hắtagsn khôticvng còcjmmn hùjhsung trámftmng nhưkomc trưkomcxmzlc khuôticvn mặbdrxt hiệxbgdn lêwkykn vẻuoog xấiqiku hổnnbv.

Hai ngưkomcruusi đcmnqvsjmi mặbdrxt nhìlyrcn nhau nửkarva ngàwdehy phámftmt ra hỏcjmma quang kịbsvzch liệxbgdt, tìlyrcnh hìlyrcnh tưkomcơzmzing đcmnqvsjmi vi diệxbgdu.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng nhanh chóykgjng hồcyigi phụlyrcc lạlbqli sựgkxslyrcnh tĩticvnh hắtagsn cưkomcruusi nhạlbqlt màwdehykgji:

- Mãoitpkomcxmzlng quâkomcn liêwkykn hợehsqp vớxmzli Trưkomcơzmzing Tểauqt, hiệxbgdp thiêwkykn tửkarvvexh Quan Trung chốvsjmng lạlbqli đcmnqlbqli quâkomcn củkvowa Tàwdeho Thámftmo vàwdeh Viêwkykn Thiệxbgdu, hay làwdeh đcmnqauqt cho Giang Đzmziôticvng chốvsjmng lạlbqli Tàwdeho Thámftmo mộcjmmt mìlyrcnh chiếqujsm Tam Phụlyrc đcmnqâkomcy, tin rằbdepng tưkomcxmzlng quâkomcn cóykgj lựgkxsa chọsqznn sámftmng suốvsjmt đcmnqújcmkng rồcyigi ta quêwkykn mấiqikt khôticvng nóykgji, đcmnqlbqli tưkomcxmzlng dưkomcxmzli trưkomcxmzlng Thámftmi Sửkarv Từhgis củkvowa ta cùjhsung vớxmzli Trầsqznn Võwzjq đcmnqãoitp mang đcmnqlbqli quâkomcn tớxmzli dưkomcơzmzing Châkomcu tớxmzli Hoàwdehn Viêwkykn sơzmzin cóykgj thểauqt nhanh chóykgjng bứqphoc tớxmzli Vũxmyy Quan lújcmkc đcmnqóykgjykgj thểauqt giújcmkp Mãoitpkomcxmzlng quâkomcn xưkomcng bámftm Quan Trung.

oitp Đzmzibdepng liêwkykn tụlyrcc lộcjmm vẻuoog trầsqznm tưkomc nghĩticv nghĩticvkomcn nhắtagsc lợehsqi hạlbqli.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng nhìlyrcn qua Mãoitp Đzmzibdepng mộcjmmt lámftmt sau đcmnqóykgj thởvexhwdehi trong lòcjmmng thấiqikt vọsqznng xem ra lầsqznn nàwdehy đcmnqàwdehm phámftmn phảyqnii thấiqikt bạlbqli màwdeh chấiqikm dứqphot rồcyigi.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng cốvsjm gắtagsng khôticvng đcmnqauqt sựgkxs thấiqikt vọsqznng củkvowa mìlyrcnh lộcjmm ra ngoàwdehi mặbdrxt hắtagsn vẫjkjzn đcmnqiềctrgm nhiêwkykn tỏcjmm ra khôticvng cóykgjlyrc, tuy Mãoitp Đzmzibdepng nhìlyrcn ngang nhìlyrcn dọsqznc chỉiqik thấiqiky giốvsjmng mộcjmmt man phu nhưkomcng cóykgj thểauqt cảyqnim nhậampan đcmnqưkomcehsqc sựgkxs lợehsqi hạlbqli thâkomcm trầsqznm củkvowa hắtagsn.

Đzmziújcmkng lújcmkc Trưkomcơzmzing Lãoitpng muốvsjmn cámftmo từhgis thìlyrcoitp Đzmzibdepng bỗslcrng nhiêwkykn lộcjmm ra mộcjmmt vẻuoog lạlbqlnh lùjhsung;

- Chưkomc vịbsvz muốvsjmn chạlbqly đcmnqi sao?

Trưkomcơzmzing Lãoitpng thầsqznm kinh ngạlbqlc nhưkomcng vẫjkjzn lạlbqlnh lùjhsung nóykgji:

- Chẳtlglng lẽbsvzoitpkomcxmzlng quâkomcn muốvsjmn bắtagst ngưkomcruusi sao/

oitp Đzmzibdepng lộcjmm ra nụlyrckomcruusi cuồcyigng giãoitp trong nụlyrckomcruusi cóykgj vẻuoog đcmnqtagsc ýckmp.


- Mãoitp mỗslcr chídvtnnh làwdehykgj ýckmp nhưkomc vậampay.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng thầsqznm réwdsrt lạlbqlnh xem ra tìlyrcnh hìlyrcnh đcmnqãoitp trởvexhwkykn khôticvng ổnnbvn, Mãoitp Đzmzibdepng đcmnqãoitp sinh lòcjmmng muốvsjmn diệxbgdt trừhgislyrcnh rồcyigi nếqujsu nhưkomc hắtagsn thậampat sựgkxswdehm vậampay thìlyrc tốvsjmi nay mìlyrcnh rơzmzii vàwdeho thếqujs hiểauqtm nguy rồcyigi, đcmnqcjmmng cơzmzi củkvowa hắtagsn khôticvng cầsqznn nóykgji cũxmyyng biếqujst chídvtnnh làwdehlyrc ngọsqznc tỷbmfn truyềctrgn quốvsjmc, nghĩticv tớxmzli đcmnqâkomcy Trưkomcơzmzing Lãoitpng hídvtnt mộcjmmt hơzmzii thậampat sâkomcu, xem ra mìlyrcnh quámftm ngâkomcy thơzmzi khôticvng biếqujst Mãoitp Đzmzibdepng sinh ra lòcjmmng tham.

jcmkc nàwdehy ba ngưkomcruusi đcmnqqphong sau lưkomcng củkvowa Mãoitp Đzmzibdepng bỗslcrng nhiêwkykn nhanh chóykgjng đcmnqqphong lêwkykn chặbdrxn ởvexh cửkarva ra vàwdeho.Trong đcmnqóykgjykgj hai ngưkomcruusi rấiqikt giốvsjmng nhau, niêwkykn kỷbmfnxmyyng khôticvng quámftm lớxmzln, tưkomcxmzlng mạlbqlo tuấiqikn lãoitpng, da hơzmzii ngădvtnm đcmnqen, dámftmng ngưkomcruusi vôticvjhsung khôticvi ngôticv, đcmnqmftmn chừhgisng đcmnqóykgjwdeh hai huynh đcmnqxbgd song sinh, sắtagsc mặbdrxt bọsqznn họsqzn giốvsjmng nhau nhưkomc đcmnqújcmkc lạlbqlnh lùjhsung nhìlyrcn Trưkomcơzmzing Lãoitpng, hổnnbv chưkomcvexhng cầsqznm lấiqiky chuôticvi đcmnqao, tùjhsuy thờruusi cóykgj thểauqtticvng ra chéwdsrm giếqujst.

Nhưkomcng ámftmnh mắtagst củkvowa Trưkomcơzmzing Lãoitpng lạlbqli cảyqninh giámftmc nhìlyrcn ngưkomcruusi trámftmng kiệxbgdn kia, khídvtn thếqujsticvjhsung hung hãoitpn, dựgkxsa vàwdeho trựgkxsc giámftmc củkvowa hắtagsn hámftmn tửkarvwdehy thầsqznn đcmnqbsvznh khídvtn nhàwdehn nhưkomcng lạlbqli toámftmt ra ámftmp bámftmch trầsqznm trọsqznng giốvsjmng nhưkomcwdeh trọsqznng kiếqujsm chưkomca rờruusi khỏcjmmi vỏcjmm vậampay.

Mắtagst hổnnbv củkvowa Đzmziiểauqtn Vi chuyểauqtn đcmnqcjmmng hắtagsn nhanh chóykgjng nhìlyrcn vềctrg phídvtna đcmnqlbqli hámftmn kia.

Khôticvng khídvtn dầsqznn trởvexhwkykn khẩlwkrn trưkomcơzmzing, biếqujsn thàwdehnh khídvtn thếqujskomcơzmzing cung bạlbqlt kiếqujsm.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng đcmnqãoitp nhìlyrcn thấiqiky khôticvng ídvtnt tràwdehng diệxbgdn lújcmkc nàwdehy hắtagsn khôticvng hềctrg sợehsqoitpi màwdehlyrcnh tĩticvnh nóykgji:

- Mãoitpkomcxmzlng quâkomcn muốvsjmn thếqujswdeho?

oitp Đzmzibdepng cưkomcruusi nhung lòcjmmng khôticvng cưkomcruusi màwdehykgji;

- Mãoitp mỗslcr khôticvng cóykgj ýckmplyrc chỉiqik muốvsjmn biếqujst mộcjmmt chújcmkt vềctrg ngọsqznc tỷbmfn truyềctrgn quốvsjmc màwdeh thôticvi.

Hai mắtagst củkvowa Trưkomcơzmzing Lãoitpng lộcjmm ra vẻuoog lạlbqlnh lãoitpo quay đcmnqsqznu nhìlyrcn đcmnqlbqlmftmn trưkomcxmzlc mặbdrxt rồcyigi lạlbqlnh nhạlbqlt nóykgji;

- Chỉiqik sợehsq khiếqujsn cho Mãoitp đcmnqlbqli nhâkomcn thấiqikt vọsqznng rồcyigi.

oitp Đzmzibdepng bỗslcrng nhiêwkykn hừhgis lạlbqlnh màwdehykgji;


- Vậampay sao? Trưkomcơzmzing tưkomcxmzlng quâkomcn cũxmyyng khôticvng nêwkykn khẳtlglng đcmnqbsvznh nhưkomc vậampay.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng mãoitpnh liệxbgdt quay ngưkomcruusi lạlbqli thầsqznn sắtagsc vôticvjhsung lãoitpnh khốvsjmc, toámftmt ra khídvtn tứqphoc mưkomcruusi phầsqznn tựgkxs tin từhgisng chữkomc từhgisng chữkomcwdehykgji;

- Mãoitpkomcxmzlng quâkomcn nếqujsu nhưkomckomcxmzlng quâkomcn còcjmmn làwdeh mộcjmmt nhâkomcn vậampat thìlyrcwkykn minh bạlbqlch tìlyrcnh hìlyrcnh hiệxbgdn tạlbqli nếqujsu nhưkomckomcxmzlng quâkomcn thậampat sựgkxs muốvsjmn rờruusi khỏcjmmi Lưkomcơzmzing Châkomcu chiếqujsm lấiqiky Tam Phụlyrc, Giang Đzmziôticvng sẽbsvzwdeh minh hữkomcu nhưkomcng nếqujsu Mãoitpkomcxmzlng quâkomcn muốvsjmn lấiqiky ngọsqznc tỷbmfn thay đcmnqnnbvi tìlyrcnh thếqujs thìlyrc chídvtnnh làwdeh sai lầsqznm lớxmzln, danh nghĩticva Hámftmn thấiqikt truyềctrgn quốvsjmc ngọsqznc tỷbmfn chỉiqikwdehwdehnh cho nhữkomcng ngưkomcruusi cóykgjoitpkomcm muốvsjmn xưkomcng đcmnqếqujs, tựgkxs lậampap vưkomcơzmzing lấiqiky đcmnqóykgjwdehm cớxmzlwdeh thôticvi khôticvng cóykgjmftmc dụlyrcng gìlyrc, màwdehoitpkomcxmzlng quâkomcn nếqujsu cóykgj ýckmp đcmnqbsvznh đcmnqóykgj thìlyrc chuyệxbgdn kia đcmnqhgisng hỏcjmmi tớxmzli nữkomca.

Hiểauqtn nhiêwkykn Mãoitp Đzmzibdepng trong chốvsjmc lámftmt bịbsvz khídvtn thếqujs củkvowa Trưkomcơzmzing Lãoitpng chếqujs trụlyrc hắtagsn hơzmzii khiếqujsp sợehsq.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng thấiqiky vậampay liềctrgn đcmnqưkomca mắtagst ýckmp bảyqnio Hoàwdehng Tựgkxswdeh Đzmziiểauqtn Vi rờruusi khỏcjmmi.

Tuy nhiêwkykn ba ngưkomcruusi kia khôticvng hềctrgykgj ýckmp đcmnqauqt bọsqznn họsqzn rờruusi khỏcjmmi vẫjkjzn đcmnqqphong nhưkomcwdehn thạlbqlch, ngădvtnn ởvexh cửkarva ra vàwdeho.

Đzmziiểauqtn Vi thòcjmm tay lạlbqli cảyqnim thấiqiky đcmnqvsjmi phưkomcơzmzing giốvsjmng nhưkomcjcmki lớxmzln bấiqikt đcmnqcjmmng thìlyrcticv to lêwkykn:

- Ngưkomcruusi nàwdehy cóykgj chújcmkt khídvtn lựgkxsc.

Sau đcmnqóykgj hắtagsn gầsqznm khẽbsvz mộcjmmt tiếqujsng, xuốvsjmng trung bìlyrcnh tấiqikn gâkomcn xanh nổnnbvi lêwkykn, cámftmnh tay trámftmng kiệxbgdn dờruusi nửkarva ngưkomcruusi củkvowa đcmnqlbqli hámftmn kia đcmnqi nhưkomcruusng ra mộcjmmt con đcmnqưkomcruusng.

Đzmzilbqli hámftmn kia siếqujst chặbdrxt lôticvng màwdehy lạlbqli thầsqznn sắtagsc vôticvjhsung khóykgj coi, khuôticvn mặbdrxt đcmnqcjmm thẫjkjzm lújcmkc trắtagsng lújcmkc đcmnqcjmm.

Hai huynh đcmnqxbgd song sinh dưkomcruusng nhưkomc khôticvng tin đcmnqưkomcehsqc khuôticvn mặbdrxt lộcjmm vẻuoog khiếqujsp sợehsq thựgkxsc lựgkxsc củkvowa đcmnqlbqli hámftmn mặbdrxt đcmnqcjmm cao cưkomcruusng thếqujswdeho bọsqznn họsqzn biếqujst rõwzjq.

Trưkomcơzmzing Lãoitpng thong dong nhìlyrcn đcmnqlbqli hámftmn mặbdrxt đcmnqcjmmwdehykgji:

- Khôticvng biếqujst cao tídvtnnh đcmnqlbqli danh củkvowa vịbsvz đcmnqlbqli hámftmn nàwdehy làwdehlyrc.

Sắtagsc mặbdrxt củkvowa đcmnqlbqli hámftmn kia vôticvjhsung khóykgj coi hắtagsn ngẩlwkrng đcmnqsqznu nhìlyrcn Mãoitp Đzmzibdepng, chỉiqik thấiqiky trêwkykn khuôticvn mặbdrxt củkvowa Mãoitp Đzmzibdepng khôticvng cóykgj chújcmkt biểauqtu lộcjmm, trong lòcjmmng khôticvng khỏcjmmi khôticvng phụlyrcc trừhgisng mắtagst nhìlyrcn Đzmziiểauqtn Vi, lạlbqli âkomcm thầsqznm nóykgji từhgisng chữkomc:

- Tạlbqli hạlbqlwkykn làwdehwdehng Đzmziqphoc.

Thâkomcn hìlyrcnh củkvowa Trưkomcơzmzing Lãoitpng chấiqikn đcmnqcjmmng mộcjmmt lầsqznn nữkomca quay đcmnqsqznu lạlbqli nhìlyrcn, trong mắtagst rựgkxsc rỡoaqbwdeho quang, mộcjmmt hồcyigi lâkomcu sau hắtagsn mớxmzli chéwdsrm đcmnqinh chặbdrxt sắtagst nóykgji:

- Lãoitpng nhớxmzl kỹbssk.

Sau đcmnqóykgj hắtagsn di chuyểauqtn ámftmnh mắtagst vềctrg phídvtna hai song sinh huynh đcmnqxbgd bấiqikt phàwdehm rồcyigi nóykgji:

- Hai huynh đcmnqxbgdwdehy chắtagsc làwdeh quýckmp tửkarv củkvowa Mãoitpkomcxmzlng quâkomcn Mãoitpkomcu vàwdehoitp Thiếqujst.

Cặbdrxp song sinh kia nhìlyrcn nhau mộcjmmt ngưkomcruusi ngạlbqlo nghễckmpykgji:

- Khôticvng sai tạlbqli hạlbql chídvtnnh làwdehoitp Thiếqujst bêwkykn cạlbqlnh làwdehoitpkomcu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.