Phong Lưu Tam Quốc

Chương 170 : Yêu cầu Kết minh

    trước sau   
cnuz Đwypwrbjjng sau khi nghe Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng nówypwi thìoosh liềejijn dồiwznn khítwnz pháwxgvch vàoxcjo hai mắwiwrt kịwxrnch liệsndgt giao nhau song phưiwznơwxrnng ai cũmwoxng khôpxdyng muốekqen khítwnz thếvdvz củvvara mìooshnh thua kécshvm đpvdxekqei phưiwznơwxrnng.

Sau đpvdxówypwcnuz Đwypwrbjjng nhanh chówypwng nécshv qua mũmwoxi nhọrjjcn từdspi từdspi khécshvp hai mắwiwrt lạkubti, khôpxdyng đpvdxukqh cho ngưiwzniobli kháwxgvc cówypw chúywdht cảzhxbm giáwxgvc hắwiwrn rơwxrni vàoxcjo trong thếvdvz hạkubt phong chỉbanooxcj hắwiwrn nhanh chówypwng từdspi bỏpoab suy nghĩdigv đpvdxáwxgvnh lécshvn cưiwznyuqfp lấpoaby ngọrjjcc tỷwiwr hắwiwrn biếvdvzt đpvdxekqei phưiwznơwxrnng đpvdxãcnuz chuẩkeayn bịwxrn an toàoxcjn tuyệsndgt đpvdxekqei khôpxdyng cho mìooshnh mộbanot cơwxrn hộbanoi vừdspia rồiwzni trảzhxbi qua vàoxcji câbdzwu đpvdxekqei thoạkubti sựbdzw khôpxdyn khécshvo củvvara Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng đpvdxãcnuziwzncnuzt qua sựbdzwiwznvpayng tưiwzncnuzng củvvara Mãcnuz Đwypwrbjjng, cho dùqykecnuz Đwypwrbjjng cówypw bắwiwrt Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng lạkubti cũmwoxng khówypwwypw thểukqh tráwxgvnh khỏpoabi cáwxgv lọrjjct lưiwznyuqfi, đpvdxếvdvzn lúywdhc đpvdxówypw ngưiwzniobli trong thiêcnuzn hạkubt đpvdxejiju biếvdvzt mìooshnh bắwiwrt giữdkrw Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng cho rằrbjjng ngọrjjcc tỷwiwrvpay trong tay mìooshnh khi đpvdxówypw bọrjjcn họrjjc xuấpoabt binh thảzhxbo phạkubtt thìoosh khôpxdyng quáwxgv tốekqet, hơwxrnn nữdkrwa mìooshnh cũmwoxng khôpxdyng cówypw đpvdxzhxbm lưiwzncnuzc xưiwznng đpvdxếvdvzqykeng vớyuqfi thếvdvz lựbdzwc Giang Đwypwôpxdyng kếvdvzt thùqyke khôpxdyng nówypwi, chỉbano sợcnuz ýpvdx đpvdxwxrnnh tiếvdvzn vềejij Quan Trung Tam Phụmwoxmwoxng thàoxcjnh bọrjjct nưiwznyuqfc rồiwzni.

Tuy nhiêcnuzn Mãcnuz Đwypwrbjjng cũmwoxng khôpxdyng đpvdxơwxrnn giảzhxbn hắwiwrn liềejijn di chuyểukqhn nówypwi:

- Binh mãcnuzbdzwy Lưiwznơwxrnng củvvara ta cưiwznioblng tráwxgvng ngang ngạkubtnh cówypw nguy nan gìoosh/

Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng chắwiwrp tay sau lưiwznng ngẩkeayng đpvdxtqtuu thầtqtun sắwiwrc vôpxdyqykeng tựbdzw tin đpvdxi đpvdxi lạkubti lạkubti màoxcjwypwi:

- Binh mãcnuzbdzwy Lưiwznơwxrnng tinh binh cưiwznioblng tráwxgvng phiêcnuzu dũmwoxng mãcnuznh liệsndgt, cówypw thểukqh chốekqeng dịwxrn tộbanoc chiếvdvzn lưiwzncnuzc siêcnuzu cưiwznioblng đpvdxâbdzwy làoxcj sựbdzw thậioblt khôpxdyng thểukqh tranh cãcnuzi nhưiwznng màoxcj do dịwxrn tộbanoc quấpoaby nhiễchdeu, khiếvdvzn cho lưiwznơwxrnng thảzhxbo vôpxdyqykeng thiếvdvzu khuyếvdvzt, thửlwan nghĩdigv xem mộbanot quâbdzwn đpvdxbanoi khôpxdyng cówypw tiềejijn bạkubtc thìoosh duy trìoosh đpvdxưiwzncnuzc bao lâbdzwu đpvdxâbdzwy?


cnuz Đwypwrbjjng tuy bêcnuzn ngoàoxcji thìooshiwzniobli nhưiwznng trong lòvdvzng khôpxdyng cưiwzniobli hắwiwrn thảzhxbn nhiêcnuzn nówypwi:

- Tưiwznyuqfng quâbdzwn quảzhxb nhiêcnuzn bấpoabt phàoxcjm suy nghĩdigv củvvara Mãcnuz Đwypwrbjjng khôpxdyng thểukqh thoáwxgvt khỏpoabi đpvdxôpxdyi mắwiwrt củvvara tưiwznyuqfng quâbdzwn.

Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng gậioblt nhẹkeay đpvdxtqtuu Mãcnuz Đwypwrbjjng vẫpoean khôpxdyng nhanh khôpxdyng chậioblm, khôpxdyng thèipgam đpvdxukqh ýpvdx đpvdxếvdvzn chuyệsndgn mìooshnh vạkubtch trầtqtun suy nghĩdigv củvvara hắwiwrn, tâbdzwm tưiwzn âbdzwm trầtqtum đpvdxúywdhng làoxcjiwzncnuzt qua ngoàoxcji dựbdzw liệsndgu củvvara Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng.

Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng lạkubti quỳpoab gốekqei trêcnuzn giưiwznioblng cầtqtum lấpoaby ly nưiwznyuqfc tràoxcjbdzwm tìooshnh tỉbanonh táwxgvo hai ngưiwzniobli tiếvdvzn vàoxcjo trầtqtum mặlghyc.

- Mãcnuziwznyuqfng quâbdzwn khôpxdyng đpvdxàoxcjay ba ngàoxcjy nữdkrwa tháwxgvnh giáwxgv sẽaulm tớyuqfi Hoằrbjjng Nôpxdyng khôpxdyng biếvdvzt tưiwznyuqfng quâbdzwn cảzhxbm thấpoaby chuyệsndgn nàoxcjy thếvdvzoxcjo?

Nửlwana ngàoxcjy sau Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng mớyuqfi pháwxgv vỡkaql cụmwoxc diệsndgn nặlghyng nềejijoxcjwypwi.

Khuôpxdyn mặlghyt cưiwznơwxrnng nghịwxrn củvvara Mãcnuz Đwypwrbjjng chuyểukqhn sang vẻdigv bấpoabt đpvdxwiwrc dĩdigvoxcjwypwi:

- Háwxgvn Thấpoabt đpvdxãcnuz tậiobln, Lýpvdx Thúywdhc Quáwxgvch Tỷwiwroxcjm loạkubtn muôpxdyn dâbdzwn trăywhvm họrjjc Trưiwznơwxrnng Tểukqhcnuznh binh mưiwzniobli vạkubtn bụmwoxng dạkubt khówypwiwznioblng ta đpvdxãcnuz kếvdvzt huynh đpvdxsndg vớyuqfi Hàoxcjn Toạkubti chuẩkeayn bịwxrntwnz mậioblt hưiwznng binh tuy nhiêcnuzn lưiwznơwxrnng thảzhxbo lạkubti thiếvdvzu khuyếvdvzt đpvdxkubti quâbdzwn đpvdxưiwznioblng sáwxgv xa xôpxdyi chỉbano sợcnuz khôpxdyng cówypw lựbdzwc.Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng làoxcjm sao khôpxdyng biếvdvzt hắwiwrn cówypw ýpvdx từdspi chốekqei liềejijn nhẹkeay nhàoxcjng mỉbanom cưiwzniobli:

- Tưiwznyuqfng quâbdzwn cầtqtun gìoosh phảzhxbi lo lắwiwrng nghe đpvdxiwznn Duyệsndgn Châbdzwu Tàoxcjo Tháwxgvo đpvdxãcnuz pháwxgvi năywhvm vạkubtn binh lítwnznh đpvdxi tớyuqfi Duyêcnuzn Tâbdzwn khôpxdyng lâbdzwu sau sẽaulm tớyuqfi Lạkubtc Dưiwznơwxrnng, Viêcnuzn tưiwznyuqfng quâbdzwn ởvpayoxcj Bắwiwrc cũmwoxng đpvdxukqh cho Khúywdhc Nghĩdigva tiếvdvzn quâbdzwn tớyuqfi Hàoxcj Nộbanoi chỉbano cầtqtun bìooshnh đpvdxwxrnnh đpvdxưiwzncnuzc Côpxdyng Tôpxdyn xong nhấpoabt đpvdxwxrnnh sẽaulm đpvdxukqh cho đpvdxkubti quâbdzwn tiếvdvzn tớyuqfi Quan Trung tin rằrbjjng Lýpvdx Thúywdhc Quáwxgvch Tỷwiwr Trưiwznơwxrnng Tểukqh hung hăywhvng càoxcjn quấpoaby cũmwoxng khôpxdyng đpvdxưiwzncnuzc bao lâbdzwu.

- Cówypw chuyệsndgn nàoxcjy thậioblt sao?

cnuz Đwypwrbjjng khôpxdyng kìooshm nổwxshi màoxcj toáwxgvt ra áwxgvnh mắwiwrt khiếvdvzp sợcnuz.

Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng thầtqtum cưiwzniobli đpvdxưiwznơwxrnng nhiêcnuzn hắwiwrn hiểukqhu ra tạkubti sao Mãcnuz Đwypwrbjjng lạkubti cówypw vẻdigv mặlghyt nàoxcjy thửlwan nghĩdigvoxcj xem tìooshnh huốekqeng hiệsndgn tạkubti củvvara Mãcnuz Đwypwrbjjng khôpxdyng tốekqet thủvvar hạkubt tuy cówypw binh nhưiwznng khôpxdyng cówypwiwznơwxrnng thựbdzwc tuy Lưiwznơwxrnng Châbdzwu bảzhxbn đpvdxiwzn bao la nhưiwznng hoang vắwiwrng vậioblt tưiwzn khówypw kiếvdvzm, dịwxrn tộbanoc liêcnuzn tụmwoxc lâbdzwm chiếvdvzn, lưiwznơwxrnng thảzhxbo thiếvdvzu thốekqen, hiệsndgn tạkubti chỉbanowypw thểukqh tớyuqfi Tam Phụmwox chiếvdvzm đpvdxoạkubtt kho lưiwznơwxrnng Quan Trung, nay Quan Trung thếvdvz lựbdzwc phứauzzc tạkubtp khắwiwrp nơwxrni, cụmwoxc diệsndgn ăywhvn thịwxrnt ngưiwzniobli nếvdvzu nhưiwzn Viêcnuzn Thiệsndgu Tàoxcjo Tháwxgvo cũmwoxng muốekqen mang đpvdxkubti quâbdzwn tớyuqfi Quan Trung, lấpoaby chécshvn canh ngon thìooshcnuz Đwypwrbjjng khówypw khăywhvn rồiwzni.

Nghĩdigv tớyuqfi chuyệsndgn nàoxcjy Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng thong thảzhxbwypwi:


- Tin tứauzzc nàoxcjy tưiwznơwxrnng đpvdxekqei chuẩkeayn xáwxgvc, tuyệsndgt khôpxdyng sai lầtqtum, Àxlljcnuziwznyuqfng quâbdzwn sao sắwiwrc mặlghyt lạkubti khówypw coi nhưiwzn thếvdvz, phảzhxbi chăywhvng thâbdzwn thểukqhwypw chuyệsndgn gìoosh khôpxdyng khỏpoabe sao?

Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng nhìooshn thấpoaby sắwiwrc mặlghyt củvvara Mãcnuz Đwypwrbjjng biếvdvzn đpvdxwxshi thìooshtwnzch thítwnzch nówypwi.

cnuz Đwypwrbjjng bắwiwrt đpvdxtqtuu run lêcnuzn màoxcj nhìooshn Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng lờiobli đpvdxiwznn quảzhxb khôpxdyng sai hắwiwrn liềejijn nówypwi;

- Khôpxdyng cówypw việsndgc gìoosh chỉbanooxcjwxrni ngạkubtc nhiêcnuzn thôpxdyi.

Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng lưiwzniobli biếvdvzng màoxcjwypwi;

- Mãcnuziwznyuqfng quâbdzwn hôpxdym nay chúywdhng ta nówypwi thẳktbxng đpvdxi, tạkubti hạkubtpxdym nay cówypw hai chuyệsndgn thứauzz nhấpoabt hi vọrjjcng Mãcnuziwznyuqfng quâbdzwn cówypw thểukqh kếvdvzt minh ưiwznyuqfc, môpxdyi hởvpayywhvng lạkubtnh thứauzz hai hi vọrjjcng mấpoaby ngàoxcjy sau ởvpay trưiwznyuqfc mặlghyt tháwxgvnh thưiwzncnuzng lúywdhc Lãcnuzng trảzhxb ngọrjjcc tỷwiwrcnuziwznyuqfng quâbdzwn cówypw thểukqh trưiwznyuqfc mọrjjci ngưiwzniobli ủvvarng hộbano việsndgc tạkubti hạkubt nghêcnuznh đpvdxówypwn tháwxgvnh thưiwzncnuzng vềejij Giang Đwypwôpxdyng khôpxdyng biếvdvzt cówypw đpvdxưiwzncnuzc khôpxdyng?

Hai mắwiwrt củvvara Mãcnuz Đwypwrbjjng bắwiwrn ra tinh mang âbdzwm tìooshnh bấpoabt đpvdxwxrnnh nửlwana ngàoxcjy sau mớyuqfi nówypwi:

- Trưiwznơwxrnng tưiwznyuqfng quâbdzwn tưiwznyuqfng quâbdzwn muốekqen nghêcnuznh đpvdxówypwn tháwxgvnh giáwxgv chẳktbxng lẽaulmcnuz mỗydxv khôpxdyng muốekqen hay sao? Còvdvzn nữdkrwa sau nàoxcjy hai nhàoxcj kếvdvzt minh thìooshwypw chỗydxv tốekqet gìoosh?

Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng cưiwzniobli khẽaulm hai tiếvdvzng, bắwiwrt đpvdxtqtuu tựbdzw tin nówypwi:"

- Mãcnuziwznyuqfng quâbdzwn khôpxdyng biếvdvzt thậioblt sao hai nhàoxcj chúywdhng ta kếvdvzt minh chỗydxv tốekqet nhiềejiju vôpxdy sốekqe, đpvdxtqtuu tiêcnuzn làoxcj mộbanot nam mộbanot bắwiwrc hợcnuzp tung liêcnuzn hoàoxcjnh, xa giao gầtqtun đpvdxáwxgvnh trong thờiobli gian ngắwiwrn tuyệsndgt đpvdxekqei khôpxdyng cówypwbdzwu thuẫpoean lơwxrni ítwnzch, chỉbano cầtqtun Lãcnuzng nghêcnuznh đpvdxówypwn thiêcnuzn tửlwan trởvpay vềejij Trưiwznioblng Giang, tấpoabt hấpoabp dẫpoean Tàoxcjo Tháwxgvo, Viêcnuzn Thiệsndgu cộbanong thêcnuzm trưiwznyuqfc kia mỗydxvwypw cừdspiu oáwxgvn vớyuqfi hai nhàoxcjoxcjy, tấpoabt sẽaulm khiếvdvzn cho bọrjjcn họrjjc toàoxcjn lựbdzwc nam chinh lúywdhc nàoxcjy đpvdxkubti quâbdzwn Giang Nam chỉbano cầtqtun phốekqei hợcnuzp vớyuqfi binh tưiwznyuqfng Duyêcnuzn quậiobln kẹkeayp lấpoaby Duyệsndgn châbdzwu, bắwiwrc cówypw thểukqhpxdyng Thanh Châbdzwu kiềejijm chếvdvz Viêcnuzn Thiệsndgu tin rằrbjjng Mãcnuziwznyuqfng quâbdzwn khi đpvdxówypwmwoxng cówypw thểukqh đpvdxkubti chiếvdvzn Tam Phụmwox Quan Trung cưiwznyuqfp lấpoaby kho lúywdha rồiwzni tiếvdvzp tụmwoxc đpvdxáwxgvnh bốekqen phítwnza lậioblp nghiệsndgp báwxgviwznơwxrnng.

cnuz Đwypwrbjjng vưiwznơwxrnn ngưiwzniobli đpvdxauzzng dậiobly thâbdzwn hìooshnh hùqykeng tráwxgvng mắwiwrt hổwxsh nhìooshn Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng chằrbjjm chằrbjjm rồiwzni từdspi từdspiwypwi:

- Trưiwznơwxrnng tưiwznyuqfng quâbdzwn ngưiwznơwxrni quáwxgv đpvdxejij cao mìooshnh xem thưiwznioblng Mãcnuz mỗydxv rồiwzni, phưiwznơwxrnng bắwiwrc mấpoaby năywhvm cówypw chiếvdvzn loạkubtn, bồiwzni dưiwznkaqlng đpvdxưiwzncnuzc khôpxdyng ítwnzt thiếvdvzt huyếvdvzt chi sưiwzn, Viêcnuzn Thiệsndgu Tàoxcjo Tháwxgvo thủvvar hạkubtcnuznh tưiwznyuqfng mưiwznu thầtqtun nhiềejiju vôpxdy sốekqe kểukqh nếvdvzu nhưiwzn Trưiwznơwxrnng tưiwznyuqfng quâbdzwn cùqykeng bọrjjcn họrjjc khai chiếvdvzn, chỉbano sợcnuz thờiobli đpvdxiểukqhm Giang Đwypwôpxdyng diệsndgt vong khôpxdyng còvdvzn a.

Sau đpvdxówypw hắwiwrn khôpxdyng đpvdxukqh ýpvdx tớyuqfi phảzhxbn ứauzzng củvvara Trưiwznơwxrnng Lãcnuzng khítwnz pháwxgvch mưiwzniobli phầtqtun lạkubtnh lùqykeng nówypwi;

- Mỗydxv đpvdxãcnuz kếvdvzt nghĩdigva huynh đpvdxsndg vớyuqfi Hàoxcjn Toạkubti lĩdigvnh mưiwzniobli vạkubtn quâbdzwn Tâbdzwy Lưiwznơwxrnng vưiwzncnuzt qua An Đwypwwxrnnh ẩkeayn vàoxcjo quậiobln huyệsndgn đpvdxpoabt bắwiwrc, con củvvara ta làoxcjcnuz Siêcnuzu cũmwoxng đpvdxãcnuzcnuznh mộbanot vạkubtn binh mãcnuz tinh nhuệsndg tớyuqfi Kítwnznh Thủvvary tin rằrbjjng khôpxdyng đpvdxtqtuy hai ngàoxcjy cówypw thểukqh tiếvdvzp cậiobln Cao Lăywhvng Kítwnznh Dưiwznơwxrnng thẳktbxng bứauzzc Trưiwznioblng An cùqykeng lúywdhc ta đpvdxãcnuz viếvdvzt thưiwzn cho Trưiwznơwxrnng Tểukqh, cùqykeng đpvdxkubti quâbdzwn Thiêcnuzm Tâbdzwy chung báwxgv Tam Phụmwox trấpoabn giữdkrw Quan Trung, hiệsndgp thiêcnuzn tửlwan lệsndgnh chưiwzn hầtqtuu, ngưiwzniobli nàoxcjo khôpxdyng tuâbdzwn chítwnznh làoxcjcnuzi tháwxgvnh mệsndgnh lậioblp tứauzzc chécshvm chếvdvzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.