Phong Lưu Tam Quốc

Chương 169 : Đoán ra thân phận

    trước sau   
Trưpctgơcvzfng Lãlihwng lạemllnh lùcqwfng nóidhvi;

- Cábisai nàmjtzy ngưpctgơcvzfi khôrwpqng cầltfin hỏauomi cũezqkng khôrwpqng cầltfin ngưpctgơcvzfi quan tâoixsm tóidhvm lạemlli ngưpctgơcvzfi mau đlfbsi thôrwpqng bábisao vớaebpi Mãlihw Đezqkgbpbng nóidhvi làmjtz sứvzfj giảqohz Giang Đezqkôrwpqng muốlcuhn gặoanip hắomlnn làmjtz đlfbsưpctgjtilc sau đlfbsóidhv chúkjwya côrwpqng nhàmjtz ngưpctgơcvzfi cóidhv gặoanip ta hay khôrwpqng làmjtz chuyệeylwn củabjxa hắomlnn, còomlnn nữbtqta sựemll kiêbpfln nhẫlxchn củabjxa ta cũezqkng cóidhv hạemlln sau nửoheka canh giờeylw khôrwpqng cóidhv phảqohzn ứvzfjng thìkcsd coi nhưpctg ta khôrwpqng đlfbsếhgkrn.

bpfln kia kỳjvyf quábisai nhìkcsdn Trưpctgơcvzfng Lãlihwng sau đlfbsóidhv đlfbsóidhvng cửoheka lạemlli khôrwpqng nóidhvi lờeylwi nàmjtzo nữbtqta.

Đezqkiểtxzen Vi nhịxaefn khôrwpqng đlfbsưpctgjtilc nhổgrgk ra mộnhltt ngụajyhm nưpctgaebpc miếhgkrng bấsdnct bìkcsdnh màmjtzidhvi;

- Phìkcsd đlfbsâoixsy làmjtz thábisai đlfbsnhltkcsd, Mãlihw Đezqkgbpbng cóidhvkcsdcvzfn ngưpctgeylwi màmjtzmjtzm nhưpctgoixsy, dábisam dùcqwfng thábisai đlfbsnhlt nhưpctg vậmjtzy đlfbsóidhvn tiếhgkrp lãlihwo đlfbsemlli đlfbsúkjwyng làmjtz chábisan sốlcuhng rồjvyfi.

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng bìkcsdnh tĩcslvnh ởpctgbpfln cạemllnh khóidhve miệeylwng nhếhgkrch lêbpfln cưpctgeylwi làmjtzm cho Đezqkiểtxzen Vi vôrwpqcqwfng tòomlnomln:


- Lãlihwo đlfbsemlli sao lạemlli cưpctgeylwi nhưpctg vậmjtzy huynh nóidhvi Mãlihw Đezqkgbpbng nàmjtzy cóidhv gặoanip chúkjwyng ta khôrwpqng?

Thanh âoixsm củabjxa Trưpctgơcvzfng Lãlihwng tuy khôrwpqng vang nhưpctgng vẫlxchn vôrwpqcqwfng khẳdzdsng đlfbsxaefnh:

- Mãlihw Đezqkgbpbng nhấsdnct đlfbsxaefnh sẽdlqv xuấsdnct hiệeylwn gặoanip ta.

Đezqkiểtxzen Vi khóidhv hiểtxzeu:

- Tạemlli sao sao lãlihwo đlfbsemlli lạemlli tin tưpctgpctgng nhưpctg vậmjtzy?

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng cưpctgeylwi ha hảqohz vỗmizs vỗmizsbisanh tay củabjxa Đezqkiểtxzen Vi màmjtzidhvi;

- Cóidhv lẽdlqv ta nóidhvi ngưpctgơcvzfi cũezqkng khôrwpqng hiểtxzeu tuy nhiêbpfln ta cóidhv thểtxzeidhvi cho ngưpctgơcvzfi biếhgkrt đlfbsltfiu tiêbpfln làmjtz bộnhlt hạemll Ưlbrcng vệeylw bổgrgkn sựemll lớaebpn vôrwpqcqwfng, bọkrexn họkrex đlfbsãlihwbisac đlfbsxaefnh Mãlihw Đezqkgbpbng ởpctg đlfbsâoixsy thìkcsd nhấsdnct đlfbsxaefnh khôrwpqng sai hơcvzfn nữbtqta Mãlihw Đezqkgbpbng ngưpctgeylwi nàmjtzy khôrwpqng hềkptx cam tâoixsm lúkjwyc Đezqkgrgkng Trábisac vàmjtzo kinh từhiyong lôrwpqi késxfjo Mãlihw Đezqkgbpbng Hàmjtzn Toạemlli cùcqwfng bọkrexn họkrex xuấsdnct binh tuy nhiêbpfln khi Mãlihw Đezqkgbpbng Hàmjtzn Toạemlli tớaebpi Trưpctgeylwng An thìkcsd Đezqkgrgkng Trábisac đlfbsãlihw chếhgkrt, Lýjzas Giábisac chuyêbpfln quyềkptxn khiếhgkrn cho Mãlihw Đezqkgbpbng khôrwpqng cóidhv bao nhiêbpflu lợjtili íaebpch trong cơcvzfn giậmjtzn dữbtqt đlfbsãlihw hợjtilp triềkptxu thầltfin muốlcuhn tru sábisat Lýjzas Giábisac nhưpctgng màmjtz vềkptx sau đlfbsãlihw thấsdnct bạemlli.

Dừhiyong mộnhltt lúkjwyc Trưpctgơcvzfng Lãlihwng lạemlli từhiyo từhiyoidhvi:

- Mãlihw Đezqkgbpbng thay đlfbsgrgki thấsdnct thưpctgeylwng cùcqwfng vớaebpi Hàmjtzn ToạemlliLýjzas Thúkjwyc chia phâoixsn rồjvyfi hợjtilp chỉtwmpmjtz mấsdncy ngàmjtzy trưpctgaebpc hắomlnn bịxaefpctgơcvzfng Thưpctgeylwng dẫlxchn binh đlfbsábisanh lésxfjn đlfbsomlnc thủabjx quâoixsn uy bịxaef ábisap chếhgkr cộnhltng thêbpflm Lýjzas Thúkjwyc vàmjtz Quábisach Tỷkjwy đlfbsábisanh nhau Tam Phụajyhbisao đlfbsnhltng Mãlihw Đezqkgbpbng chỉtwmpidhv thểtxze buôrwpqng tha cho kếhgkr hoạemllch rơcvzfi vàmjtzo đlfbsưpctgeylwng cùcqwfng hắomlnn lạemlli liêbpfln hợjtilp vớaebpi Hàmjtzn Toạemlli kếhgkrt làmjtzm huynh đlfbseylw khábisac họkrex lầltfin nàmjtzy đlfbsemlli quâoixsn củabjxa Hàmjtzn Toạemlli tiếhgkrn tớaebpi Thạemllch thàmjtznh, Mãlihw Đezqkgbpbng thìkcsdaebp mậmjtzt lẻmjtzn vàmjtzo đlfbsâoixsy tin rằgbpbng muốlcuhn tìkcsdm ngưpctgeylwi kếhgkrt minh, rờeylwi khỏauomi Lưpctgơcvzfng Châoixsu tiếhgkrn tớaebpi Quan Trung lậmjtzp ra mộnhltt bưpctgaebpc kiêbpfln cốlcuh.

Đezqkiểtxzen Vi nghe màmjtz khôrwpqng hiểtxzeu chỉtwmpcvzfmjtzng, đlfbsúkjwyng lúkjwyc nàmjtzy cábisanh cửoheka lớaebpn mởpctg ra sau đlfbsóidhv mộnhltt ngưpctgeylwi xuấsdnct hiệeylwn.

Ngưpctgeylwi dẫlxchn đlfbsltfiu thâoixsn cao tábisam thưpctgaebpc thâoixsn thểtxze to lớaebpn mặoanit mũezqki hùcqwfng vĩcslv, ưpctgng câoixsu mắomlnt hổgrgk long hàmjtznh hổgrgk bộnhlt giơcvzf tay nhấsdncc châoixsn đlfbskptxu cóidhv lựemllc trấsdncn nhiếhgkrp.

Ngưpctgeylwi nàmjtzy chíaebpnh làmjtz An Đezqkxaefch tưpctgaebpng quâoixsn Mãlihw Đezqkgbpbng.

lihw Đezqkgbpbng mang theo dábisang vẻmjtzpctgơcvzfi cưpctgeylwi bưpctgaebpc tớaebpi màmjtz cao giọkrexng nóidhvi:


- Chưpctg vịxaefmjtz khábisach Mãlihw mỗmizs thấsdnct lễlcuh rồjvyfi xin thôrwpqng cảqohzm nhiềkptxu hơcvzfn.

Thanh âoixsm củabjxa hắomlnn cuốlcuhn húkjwyt nhiệeylwt tìkcsdnh cảqohzm thấsdncy rấsdnct dễlcuh thâoixsn cana.Trưpctgơcvzfng Lãlihwng chắomlnp tay hoàmjtzn lễlcuh sau đlfbsóidhv mỉtwmpm cưpctgeylwi nóidhvi:

- Mãlihwpctgaebpng quâoixsn quábisa khábisach khíaebp rồjvyfi, đlfbsêbpflm khuya tớaebpi quấsdncy rầltfiy đlfbsúkjwyng làmjtz mạemllo muộnhlti.

lihw Đezqkgbpbng càmjtzng cưpctgeylwi tưpctgơcvzfi hơcvzfi, sau đlfbsóidhv hai mắomlnt lóidhve lêbpfln hàmjtzo quang cưpctgeylwi ha hảqohzidhvi:

- Cábisac hạemll thậmjtzt sựemllmjtz lợjtili hạemlli cóidhv thểtxzekcsdm ra chỗmizsvzfjn núkjwyp củabjxa Mãlihw m dụajyhng câoixsm kíaebpn đlfbsábisao nhưpctg thểtxze chỉtwmp sợjtil...

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng thầltfim kinh ngạemllc Mãlihw Đezqkgbpbng nhìkcsdn nhưpctg mộnhltt man phu nhưpctgng lạemlli thậmjtzn trọkrexng từhiyong bưpctgaebpc vôrwpqcqwfng.

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng khôrwpqng hềkptx sợjtillihwi màmjtzkcsdnh tĩcslvnh nóidhvi:

- Mãlihwpctgaebpng quâoixsn yêbpfln tâoixsm chúkjwyng ta làmjtz bạemlln khôrwpqng phảqohzi làmjtz đlfbsxaefch tạemlli hạemll lầltfin nàmjtzy tớaebpi đlfbsâoixsy chíaebpnh làmjtz đlfbstxze thưpctgơcvzfng thảqohzo đlfbsemlli sựemll.

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng nóidhvi lờeylwi nàmjtzy đlfbsúkjwyng làmjtzidhv đlfbsemllo lýjzas lầltfin nàmjtzy gặoanip mạemllt Mãlihw Đezqkgbpbng đlfbsúkjwyng làmjtz hắomlnn muốlcuhn kếhgkrt minh, thếhgkr lựemllc hai nhàmjtz tuy mộnhltt nam mộnhltt bắomlnc, cábisach xa vạemlln dặoanim nhưpctgng ábisanh mắomlnt nêbpfln vưpctgơcvzfn xa lêbpfln mộnhltt chúkjwyt, vớaebpi anh hùcqwfng tàmjtzi lưpctgjtilc củabjxa hắomlnn thìkcsd sớaebpm muộnhltn gìkcsdezqkng Tàmjtzo Thábisao cũezqkng thốlcuhng nhấsdnct phưpctgơcvzfng bắomlnc tiếhgkrn vềkptx phíaebpa Giang Đezqkôrwpqng muốlcuhn tiêbpflu diệeylwt mìkcsdnh khi đlfbsóidhv khôrwpqng thểtxzesxfj trábisanh, nếhgkru nhưpctg đlfbsemlli binh củabjxa Tàmjtzo Thábisao giằgbpbng co ởpctg Giang Đezqkôrwpqng bỗmizsng nhiêbpfln ởpctgoixsy Lưpctgơcvzfng xôrwpqng ra mộnhltt đlfbsábisam quâoixsn đlfbsnhlti lớaebpn tấsdncn côrwpqng đlfbsemlli doanh củabjxa Tàmjtzo Thábisao thìkcsd hiệeylwu quảqohzrwpqcqwfng rõgaodmjtzng khôrwpqng cầltfin phảqohzi nóidhvi. Tàmjtzo Thábisao nhấsdnct đlfbsxaefnh phảqohzi đlfbsem quâoixsn mãlihw trởpctg lạemlli thủabjx Quan Trung.

Vẻmjtzpctgơcvzfi cưpctgeylwi củabjxa Mãlihw Đezqkgbpbng khôrwpqng thay đlfbsgrgki tuy nhiêbpfln ai cũezqkng cảqohzm thấsdncy đlfbsưpctgjtilc khíaebp phábisach lăkzseng lệeylw củabjxa hắomlnn, hắomlnn từhiyo từhiyoidhvi;

- Nhưpctg thếhgkr mờeylwi cábisac vịxaefmjtzo bêbpfln trong.

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng cảqohznh giớaebpi nhìkcsd bốlcuhn phíaebpa khôrwpqng khábisach khíaebpmjtzcqwfng Mãlihw Đezqkgbpbng đlfbsi vàmjtzo bêbpfln trong.

Đezqkiểtxzen Vi Hoàmjtzng Tựemll nhịxaef hổgrgkezqkng mang theo mưpctgeylwi tábisam ưpctgng vệeylwmjtz theo sábisat phíaebp sau, cùcqwfng vớaebpi thâoixsn vệeylw củabjxa Mãlihw Đezqkgbpbng chia làmjtzm hai bêbpfln đlfbsi vàmjtzo.


Sau khi tấsdnct cảqohz mọkrexi ngưpctgeylwi tiếhgkrn vàmjtzo bêbpfln trong, thủabjx hạemll củabjxa Mãlihw Đezqkgbpbng trôrwpqng giữbtqt cửoheka lớaebpn trưpctgaebpc hếhgkrt tra xésxfjt mấsdncy con đlfbsưpctgeylwng đlfbskptx phòomlnng cóidhv ngưpctgeylwi theo dõgaodi rồjvyfi mớaebpi đlfbsóidhvng cửoheka lạemlli.

pctgaebpi sựemll dẫlxchn dắomlnt củabjxa mấsdncy vệeylw đlfbslcuhi đlfbsábisam ngưpctgeylwi bọkrexn họkrexbpfln tĩcslvnh tiếhgkrn vàmjtzo trong đlfbsemlli đlfbsưpctgeylwng.

kzsen nhàmjtzmjtzy vôrwpqcqwfng cóidhv khíaebp phábisai đlfbsábisam ngưpctgeylwi sau khi xuyêbpfln qua tiềkptxn việeylwn thìkcsd cảqohznh sắomlnc trưpctgaebpc mặoanit liềkptxn thay đlfbsgrgki, ởpctg trong hàmjtznh lang cóidhv mộnhltt hoa viêbpfln, suốlcuhi phun vôrwpqcqwfng cóidhv phong cábisach, xem ra ởpctg đlfbsâoixsy đlfbskptxu cóidhv nhữbtqtng trạemllm gábisac ngầltfim.

Bọkrexn họkrex nhanh chóidhvng tiếhgkrn vàmjtzo trong đlfbsemlli sảqohznh nghịxaef sựemll, Mãlihw Đezqkgbpbng đlfbstxze cho mộnhltt đlfbsábisam ngưpctgeylwi ởpctg ngoàmjtzi cửoheka chờeylw đlfbsjtili, chỉtwmp đlfbsem mấsdncy ngưpctgeylwi tiếhgkrn vàmjtzo Trưpctgơcvzfng Lãlihwng thấsdncy thếhgkrezqkng chỉtwmp mang Đezqkiểtxzen Vi vàmjtz Hoàmjtzng Tựemll theo.

Sau khi thiếhgkrt tràmjtz ngưpctgeylwi hầltfiu liềkptxn lui vàmjtzo bêbpfln trong Đezqkiểtxzen Vi cùcqwfng Hoàmjtzng Tựemll nhưpctg hai hộnhlt vệeylw đlfbsvzfjng ởpctg sau lưpctgng củabjxa Trưpctgơcvzfng Lãlihwng.

lihw Đezqkgbpbng sau khi ngồjvyfi xuốlcuhng đlfbsôrwpqi mắomlnt sắomlnc bésxfjn nhìkcsdn vềkptx phíaebpa Trưpctgơcvzfng Lãlihwng cao thấsdncp dòomlnsxfjt hắomlnn, trong lòomlnng thầltfim kỳjvyf quábisai mộnhltt hồjvyfi lâoixsu sau mớaebpi nóidhvi:

- Cábisac hạemllpctgaebpng mạemllo đlfbsưpctgeylwng đlfbsưpctgeylwng hìkcsdnh dábisang trờeylwi sinh khíaebp tứvzfjc cưpctgeylwng giảqohz khôrwpqng phảqohzi làmjtz phàmjtzm nhâoixsn lạemlli nghe nóidhvi xưpctgng từhiyo Giang Đezqkôrwpqng tớaebpi đlfbsâoixsy hẳdzdsn làmjtz Trưpctgơcvzfng Lãlihwng Trưpctgơcvzfng tưpctgaebpng quâoixsn đlfbsang uy danh sábisau quậmjtzn nơcvzfi đlfbsóidhv.

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng cưpctgeylwi nhạemllt mộnhltt tiếhgkrng, ábisanh mắomlnt khen ngợjtili Mãlihw Đezqkgbpbng tuy nhiêbpfln vẫlxchn hỏauomi ngưpctgjtilc lạemlli:

- Vớaebpi nhãlihwn lựemllc củabjxa Mãlihwpctgaebpng quâoixsn nêbpfln cẩvzfjn thậmjtzn đlfbsbisan xem.

Quảqohz nhiêbpfln hổgrgk thểtxze củabjxa Mãlihw Đezqkgbpbng chấsdncn đlfbsnhltng sau đlfbsóidhv lạemlli khen;

- Nghe đlfbsjvyfn Giang Đezqkôrwpqng Trưpctgơcvzfng Lãlihwng can đlfbsqohzm hơcvzfn ngưpctgeylwi dũezqkng khíaebprwpq biêbpfln đlfbsúkjwyng làmjtz danh bấsdnct hưpctg truyềkptxn mang truyềkptxn quốlcuhc ngọkrexc tỷkjwy tiếhgkrn vàmjtzo Quan Trôrwpqng hàmjtznh đlfbsnhltng nàmjtzy đlfbsúkjwyng làmjtzpctgjtilt khỏauomi lẽdlqv thưpctgeylwng, tuy nhiêbpfln Trưpctgơcvzfng tưpctgaebpng quâoixsn khôrwpqng sợjtil tin tứvzfjc nàmjtzy truyềkptxn ra ngoàmjtzi cóidhv ngưpctgeylwi tớaebpi đlfbsuổgrgki giếhgkrt sao?

idhvi xong hai mắomlnt củabjxa hắomlnn nhìkcsdn chằgbpbm chằgbpbm vềkptx phíaebpa Trưpctgơcvzfng Lãlihwng.

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng cũezqkng khôrwpqng cóidhv ýjzas đlfbsxaefnh che giấsdncu thâoixsn phậmjtzn củabjxa mìkcsdnh, hắomlnn liêbpfln tiêbpflu sábisai nóidhvi:

- Tạemll hạemll tin tưpctgpctgng Mãlihwpctgaebpng quâoixsn sẽdlqv giữbtqtaebp mậmjtzt cóidhv đlfbsúkjwyng khôrwpqng?

kjwyc nàmjtzy Mãlihw Đezqkgbpbng thầltfim mắomlnng Trưpctgơcvzfng Lãlihwng giảqohzo hoạemllt hắomlnn nởpctg ra nụajyhpctgeylwi tựemll tin màmjtzidhvi:

- Vấsdncn đlfbskptxmjtzy khóidhvidhvi.

Trưpctgơcvzfng Lãlihwng bỗmizsng nhiêbpfln vưpctgơcvzfn ngưpctgeylwi đlfbsvzfjng dậmjtzy hai mắomlnt tăkzseng vọkrext trábisanh hai mắomlnt củabjxa Mãlihw Đezqkgbpbng khôrwpqng mộnhltt chúkjwyt cảqohzm tìkcsdnh màmjtzidhvi;

- Mãlihwpctgaebpng quâoixsn đlfbshiyong cóidhv trêbpflu đlfbsùcqwfa tạemlli hạemll khôrwpqng lúkjwyc chưpctga rờeylwi khỏauomi Giang Đezqkôrwpqng đlfbsãlihwcqwfng chúkjwyng tưpctgaebpng thưpctgơcvzfng nghịxaeflihwpctgaebpng quâoixsn làmjtz mộnhltt hảqohzo hábisan trung nghíaebpa dưpctgaebpi trưpctgaebpng cóidhv quâoixsn thiếhgkrt giábisap mấsdncy vạemlln ngàmjtzy sau lúkjwyc nguy nan cũezqkng cóidhv thểtxze kếhgkrt minh, xa giao tiếhgkrn côrwpqng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.