Phong Lưu Tam Quốc

Chương 168 : Mã Đằng

    trước sau   
Ngưkghldeagi trẻtmqd tuổumski tâhccsm tíhatqnh thưkghldeagng xúcxeoc đizdyjxzjng, vốfodsi Hoàhlfdng Tựumskgxibng cóooif khávkpyt khao vàhlfd hi vọvtepng, muốfodsn làhlfdm ra mộjxzjt phen sựumsk nghiệffjcp, mặfexkc dùxyai hắffjcn khôspieng nóooifi ra ngoàhlfdi miệffjcng nhưkghlng trong lòxovnng đizdyãjxzj thầjbcom quyếawdvt tâhccsm nêgxibn từnvjo nay quyếawdvt đizdynljdnh theo Trưkghlơnvjong Lãjxzjng chinh chiếawdvn sa trưkghldeagng, lậchyap nêgxibn mộjxzjt sựumsk nghiệffjcp oanh liệffjct, cho dùxyaigxibn núcxeoi đizdyao xuốfodsng biểyqfun lửizdya cũgxibng khôspieng từnvjo nan.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng làhlfdm sao khôspieng nhìgxibn ra suy nghĩujsb củvohca hắffjcn, Hoàhlfdng Tựumskgxibhatqch đizdyjxzjng màhlfd mặfexkt đizdyawpvgxibn yếawdvt hầjbcou tắffjcc nghẹtmqdn khôspieng nóooifi ra lờdeagi, hắffjcn đizdyàhlfdnh vỗjbco vai sau đizdyóooif mỉetzsm cưkghldeagi cổumskgxib.

Hoàhlfdng Tựumsk giốfodsng nhưkghl nhìgxibn ra đizdyiềhqtmu gìgxib đizdyóooif ávkpynh mắffjct lạwevjnh lùxyaing bắffjct đizdyjbcou bắffjcn ra hàhlfdo quang mãjxzjnh liệffjct, nhìgxibn vềhqtm phíhatqa Trưkghlơnvjong Lãjxzjng.

Từnvjo đizdyóooif mộjxzjt thàhlfdnh viêgxibn đizdyãjxzj gia nhậchyap vàhlfdo làhlfdm thủvohc hạwevj củvohca Trưkghlơnvjong Lãjxzjng, sau nàhlfdy trởffjc thàhlfdnh đizdyetzsnh cấnfocp đizdywevji tưkghlhvalng bốfodsn tiểyqfuu thiêgxibn long dưkghlhvali trưkghlhvalng củvohca hắffjcn.

cxeoc nàhlfdy trờdeagi đizdyãjxzj tốfodsi mọvtepi ngưkghldeagi sau khi dùxyaing bữcjlaa liềhqtmn tềhqtm tựumsku lạwevji phòxovnng củvohca Trưkghlơnvjong Lãjxzjng bắffjct đizdyjbcou tổumskng hợjlktp lạwevji tin tứiypwc thu thậchyap đizdyưkghljlktc từnvjospiem nay.

Trong tin tứiypwc hiêgxibn đizdyếawdvkghlhvali sựumsk hộjxzj tốfodsng củvohca văpycan võstym đizdywevji thầjbcon đizdyãjxzj tớhvali Đcaeatwudng Quan, gầjbcon tớhvali Hàhlfdm cốfodsc quan, màhlfdjpyc Thúcxeoc mớhvali bạwevji lúcxeoc nàhlfdy đizdyang chỉetzsnh đizdyfodsn quâhccsn mãjxzj tin tưkghlffjcng rằpycang sau nàhlfdy rấnfoct nhanh cóooif thểyqfu nhìgxibn thấnfocy hắffjcn quay trởffjc lạwevji.


hlfdffjc trong thàhlfdnh cũgxibng cóooif tin tứiypwc chưkghl hầjbcou tiếawdvn vềhqtm Trưkghldeagng An dưkghlhvali sựumsk ávkpyp bávkpych củvohca Trưkghlffjcng Tểyqfu đizdyãjxzj lụawdvc tụawdvc lui vềhqtm Hoằpycang Nôspieng, đizdyyqfum xem tìgxibnh thếawdv phávkpyt triểyqfun thếawdvhlfdo, trưkghlhvalc tiếawdvp nhậchyan tin tứiypwc sau làhlfdgxibm đizdytwudng bọvtepn hợjlktp távkpyc trong đizdyóooifhccsy Lưkghlơnvjong Mãjxzj Đcaeapycang Hàhlfd Bắffjcc Tựumsk Thụawdv, Íawdvch Châhccsu Trưkghlơnvjong Tùxyaing đizdyãjxzj tớhvali Hoằpycang Nôspieng, Hávkpyn Trung Dưkghlơnvjong Tùxyaing tuy khôspieng cóooif tin tứiypwc nhưkghlng khảhvplpycang cũgxibng tớhvali.

cxeoc nàhlfdy mộjxzjt ưkghlng vệffjc thôspieng bávkpyo cung kíhatqnh màhlfdooifi:

- Chúcxeoa côspieng sựumskgxibnh khôspieng quávkpy tốfodst, Tàhlfdo Thávkpyo mưkghljlktn danh tiếawdvng cầjbcon vưkghlơnvjong đizdyãjxzj cho đizdywevji tưkghlhvalng Hạwevj Hầjbcou Đcaeaôspien lãjxzjnh binh năpycam vạwevjn chiếawdvn tưkghlhvalng mưkghldeagi viêgxibn xuấnfoct phávkpyt từnvjonvjon Đcaeaôspieng, tớhvali Duyêgxibn Tâhccsn đizdywevji đizdyjxzji củvohca hắffjcn sau đizdyóooif sẽwtui xuấnfoct phávkpyt khôspieng đizdyjbcoy mộjxzjt tuầjbcon sau, sẽwtui nhanh chóooifng tiêgxibn tớhvali Lạwevjc Dưkghlơnvjong.

ooifi tớhvali đizdyâhccsy Ưhatqng vệffjc liềhqtmn quan sávkpyt phảhvpln ứiypwng củvohca Trưkghlơnvjong Lãjxzjng.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng nhíhatqu màhlfdy thầjbcom nghĩujsb, xem ra thờdeagi gian cho mìgxibnh suy nghĩujsb khôspieng còxovnn nhiềhqtmu nữcjlaa rồtwudi mộjxzjt khi Tàhlfdo Thávkpyo tiếawdvn vàhlfdo Lạwevjc Dưkghlơnvjong thìgxibgxibnh gặfexkp đizdywevji phiềhqtmn toávkpyi, hơnvjon nữcjlaa lúcxeoc nàhlfdy muốfodsn quâhccsn mãjxzj củvohca Thávkpyi Sửizdy Từnvjo trợjlkt giúcxeop làhlfd khôspieng thểyqfuhlfdo.

Ưhatqng vệffjc kia thấnfocy chúcxeoa côspieng củvohca mìgxibnh khôspieng cóooif phảhvpln ứiypwng thìgxibgxibng cảhvplm nóooifi tiếawdvp:

- Khôspieng chỉetzs nhưkghl vậchyay đizdywevji quâhccsn Hàhlfd Bắffjcc Viêgxibn Thiệffjcu cũgxibng đizdyãjxzjooifhlfdnh đizdyjxzjng, chứiypwng minh quyếawdvt tâhccsm giữcjlagxibn hávkpyn thấnfoct củvohca mìgxibnh màhlfd đizdyãjxzj đizdyiềhqtmu đizdywevji tưkghlhvalng Khúcxeoc Nghĩujsba lãjxzjnh binh năpycam vạwevjn vưkghljlktt qua Ngụawdvy quậchyan tiếawdvn tớhvali Nghiệffjcp thàhlfdnh, khôspieng đizdyjbcoy nửizdya tuầjbcon nữcjlaa làhlfdooif thểyqfu bứiypwc tớhvali Hàhlfd Nộjxzji trựumskc chỉetzs Lạwevjc Dưkghlơnvjong, Diêgxibm Nhu Ngu tửizdygxibng đizdyãjxzj đizdywevji phávkpy mộjxzjt sốfodsnvjoi củvohca Côspieng Tôspien Toảhvpln, Viêgxibn Thiệffjcu thìgxibjxzjnh đizdywevji quâhccsn chi làhlfdm hai đizdyưkghldeagng, tam lộjxzj đizdywevji quâhccsn vâhccsy quanh Dịnljdch Kinh chỉetzs sợjlktspieng Tôspien Toảhvpln khôspieng cầjbcom cựumsk đizdyưkghljlktc lâhccsu nữcjlaa, cộjxzjng thêgxibm đizdyưkghldeagng tớhvali U Châhccsu lộjxzj trìgxibnh xa xôspiei, tin tứiypwc truyềhqtmn tớhvali đizdyâhccsy cóooif lẽwtui Dịnljdch Kinh đizdyãjxzj phávkpy, Côspieng Tôspien đizdyãjxzj vong.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng gậchyat đizdyjbcou khen:

- Tiểyqfuu vệffjc nhữcjlang tin tứiypwc nàhlfdy đizdyhqtmu làhlfd ngưkghlơnvjoi thu thậchyap sao? Làhlfdm rấnfoct khôspieng tệffjc ta khôspieng nhìgxibn lầjbcom ngưkghlơnvjoi.

Tiểyqfuu vệffjc kia lộjxzj ra vẻtmqd vui mừnvjong màhlfdxyaing bávkpyi nóooifi;

- Thuộjxzjc hạwevjspiepycang toàhlfdn bộjxzjhlfd do chúcxeoa côspieng dạwevjy bảhvplo cóooif phưkghlơnvjong phávkpyp.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng cưkghldeagi ha ha hai tiếawdvng rồtwudi bỗjbcong nhiêgxibn thởffjchlfdi:

- Côspieng Tôspien Toảhvpln bạwevji vong tin rằpycang đizdyãjxzj tớhvali thiềhqtmu đizdyiểyqfum Viêgxibn Thiệffjcu vàhlfdo kinh.


Sau đizdyóooif hắffjcn lạwevji vỗjbco tay khíhatqch lệffjchlfdooifi:

- Đcaeai theo ta ta sẽwtui khôspieng bạwevjc đizdyãjxzji ngưkghlơnvjoi ngưkghlơnvjoi làhlfdm rấnfoct tốfodst, hiệffjcn tạwevji ngưkghlơnvjoi rờdeagi đizdyi.

Tiểyqfuu vệffjc kia cung kíhatqnh thi lễjune rồtwudi nóooifi:

- Tạwevj chủvohc âhccsn đizdyiệffjcn thuộjxzjc hạwevj xin cávkpyo lui.Lúcxeoc nàhlfdy hắffjcn mớhvali hưkghlng phấnfocn thốfodsi lui.

cxeoc nàhlfdy Dưkghlơnvjong Dung hiểyqfun nhiêgxibn cũgxibng nghe thấnfocy tin tứiypwc, nàhlfdng vộjxzji vàhlfdng cùxyaing vớhvali Triệffjcu Vũgxib tiếawdvn tớhvali chen miệffjcng nóooifi:

- Lãjxzjo côspieng tìgxibnh hìgxibnh xem ra thậchyat sựumsk khôspieng ổumskn, chàhlfdng cùxyaing vớhvali binh mãjxzj hai nhàhlfd kếawdvt thùxyai bọvtepn họvtepcxeoc nàhlfdy đizdyãjxzj tớhvali Lạwevjc Dưkghlơnvjong chúcxeong ta cóooif lẽwtuispiexyaing nguy hiem.

Trong giọvtepng nóooifi ẩnmyin chứiypwa sựumsk lo âhccsu khôspien cùxyaing.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng cưkghldeagi nhạwevjt nóooifi:

- Khôspieng cóooifgxib đizdyávkpyng ngạwevji tin rằpycang binh mãjxzj củvohca bọvtepn họvtepcxeoc tớhvali Lạwevjc Dưkghlơnvjong chúcxeong ta đizdyãjxzj sớhvalm chuồtwudn đizdyi rồtwudi.

Khuôspien mặfexkt củvohca Dưkghlơnvjong Dung lộjxzj ra vẻtmqd khôspieng tin nàhlfdng hiếawdvu kỳjxzjooifi:

- Lãjxzjo côspieng cóooif phảhvpli chàhlfdng đizdynljdnh vứiypwt bỏawpvpycan võstymvkpy quan trôspiem hoàhlfdng đizdyếawdv chạwevjy vềhqtm Giang Đcaeaôspieng/

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng lắffjcc đizdyjbcou nóooifi:

- Đcaeaãjxzj khôspieng cóooifpycan võstymvkpy quan ủvohcng hộjxzj, vậchyay hắffjcn vẫgxibn làhlfd hoàhlfdng đizdyếawdv sao?


Khuôspien mặfexkt củvohca Dưkghlơnvjong Dung tràhlfdn ngậchyap sựumsk nghi hoặfexkc nàhlfdng khóooif hiểyqfuu hỏawpvi tiếawdvp;

- Vậchyay ýjpyc củvohca lãjxzjo côspieng làhlfd sao?

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng nóooifi:

- Cầjbcon phảhvpli xem tìgxibnh huốfodsng nếawdvu nhưkghlooif thểyqfu mờdeagi thiêgxibn tửizdy tớhvali nam trưkghldeagng giang cho chúcxeong ta tậchyan lòxovnng đizdynljda chủvohc thìgxib khôspieng gìgxib tốfodst hơnvjon nếawdvu nhưkghl khôspieng đizdyưkghljlktc thìgxib đizdyyqfu cho văpycan võstymvkpy quan chạwevjy trốfodsn, sau đizdyóooif bọvtepn họvtep sẽwtui tớhvali Giang Đcaeaôspieng.

ooifi đizdyếawdvn câhccsu sau hắffjcn nhịnljdn khôspieng đizdyưkghljlktc màhlfdkghldeagi rộjxzj.

Triệffjcu Vũgxib nghe thấnfocy Trưkghlơnvjong Lãjxzjng cưkghldeagi thìgxibgxibng cưkghldeagi theo.

kghlơnvjong Dung dịnljdu dàhlfdng nóooifi:

- Hiêgxibn Đcaeaếawdvhlfdy cũgxibng thậchyat đizdyávkpyng thưkghlơnvjong côspieng tâhccsm màhlfdooifi thìgxib hắffjcn cũgxibng khôspieng phảhvpli làhlfdspien quâhccsn bạwevjo chủvohc chỉetzsooif đizdyiềhqtmu đizdyãjxzjhatqnh sai rồtwudi, khắffjcp nơnvjoi đizdyhqtmu cắffjct đizdynfoct cho quâhccsn phiệffjct, chia năpycam xẻtmqd bảhvply gian thầjbcon hoàhlfdnh hàhlfdnh, làhlfdm cho chíhatqnh lệffjcnh suy yếawdvu uy tíhatqn khôspieng còxovnn.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng cũgxibng cảhvplm thávkpyn nóooifi;

- Đcaeaúcxeong thếawdv, thiêgxibn hạwevj đizdywevji thếawdv hợjlktp lâhccsu tấnfoct phâhccsn phâhccsn lâhccsu tấnfoct hợjlktp triềhqtmu Hávkpyn vậchyan sốfods sắffjcp hếawdvt thầjbcon tiêgxibn cũgxibng khôspieng cóooif biệffjcn phávkpyp.

Đcaeaúcxeong lúcxeoc nàhlfdy mộjxzjt ưkghlng vệffjcvkpyo cávkpyo vôspiexyaing hưkghlng phấnfocn màhlfdooifi:

- Chúcxeoa côspieng thuộjxzjc hạwevj đizdyãjxzj tra ra nơnvjoi ởffjc củvohca Mãjxzj Đcaeapycang.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng đizdywevji chấnfocn tinh thầjbcon lậchyap tứiypwc hỏawpvi đizdynljda chỉetzs rồtwudi nóooifi vớhvali Dưkghlơnvjong Dung.

Dung nhi ta đizdyi gặfexkp Mãjxzj Đcaeapycang cávkpyc nàhlfdng khôspieng cầjbcon chờdeag ta nghỉetzs ngơnvjoi trưkghlhvalc đizdyi.

kghlơnvjong Dung nhẹtmqd nhàhlfdng gậchyat đizdyjbcou tiếawdvn lêgxibn sửizdya sang quầjbcon ávkpyo cho Trưkghlơnvjong Lãjxzjng rồtwudi ôspien nhu nóooifi:

- Lãjxzjo côspieng chàhlfdng cầjbcon phảhvpli cẩnmyin thậchyan mộjxzjt chúcxeot.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng mỉetzsm cưkghldeagi gậchyat đizdyjbcou sau đizdyóooif chuẩnmyin bịnljd cao thấnfocp mộjxzjt phen, rồtwudi mang mưkghldeagi távkpym Ưhatqng vệffjc Đcaeaiểyqfun Vi Hoàhlfdng Tựumsk nhanh chóooifng đizdyi ra ngoàhlfdi.

Sắffjcc trờdeagi rấnfoct ávkpym chỉetzsooif mộjxzjt sốfods tiếawdvng móooifng ngựumska vang lêgxibn trêgxibn đizdyưkghldeagng phávkpyvkpych bầjbcou trờdeagi đizdyêgxibm, chỉetzs thấnfocy Ưhatqng vệffjckghlơnvjong đizdyfodsi quen thuộjxzjc đizdyưkghldeagng nơnvjoi nàhlfdy dẫgxibn Trưkghlơnvjong Lãjxzjng đizdyi mộjxzjt lúcxeoc đizdyãjxzj tớhvali mộjxzjt tòxovna đizdywevji quan, chỉetzs thấnfocy trưkghlhvalc cửizdya nhàhlfd đizdyóooifng chặfexkt khôspieng cóooif ngưkghldeagi canh gávkpyc vôspiexyaing yêgxibn tĩujsbnh nhưkghl chỗjbco khôspieng ngưkghldeagi ởffjc vậchyay, sau khi đizdyưkghljlktc têgxibn Ưhatqng vệffjc kia khẳinyeng đizdynljdnh Trưkghlơnvjong Lãjxzjng mớhvali xuốfodsng ngựumska lớhvaln tiếawdvng gõstym cửizdya.

Khôspieng bao lâhccsu sau cửizdya lớhvaln mởffjc ra, từnvjogxibn trong truyềhqtmn ra thanh âhccsm:

- Vịnljdhlfdo, tìgxibm ai vậchyay? Cóooifgxib ngàhlfdy mai hãjxzjy tớhvali.

Trưkghlơnvjong Lãjxzjng khôspieng thèawdvm đizdyếawdvm xỉetzsa nóooifi:

- Ta tớhvali muốfodsn tìgxibm chúcxeoa côspieng nhàhlfdvkpyc ngưkghlơnvjoi muốfodsn thưkghlơnvjong nghịnljd đizdywevji sựumsk, ngưkghlơnvjoi đizdynvjong gạwevjt ta rằpycang Mãjxzj đizdywevji nhâhccsn khôspieng cóooifffjcnvjoi nàhlfdy.

gxibn líhatqnh kia sữcjlang sờdeag sau đizdyóooif kinh ngạwevjc nóooifi:

- Cávkpyc hạwevjhlfd ai? Mãjxzj đizdywevji nhâhccsn Ngưkghlu đizdywevji nhâhccsn gìgxib chứiypw, ta khôspieng biếawdvt ngưkghlơnvjoi đizdyang nóooifi gìgxib.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.