Phong Lưu Tam Quốc

Chương 167 : Trương Tể gây biến

    trước sau   
Hai ngàtigpy sau vợhgmb chồclhlng Hoàtigpng Trung cuốmjgdi cùjgjzng cũvgkkng đxdyeoaji Hoàtigpng Tựfhaolidsn đxdyeưtjapjusfng.

Tin rằtyegng chỉtjap cầjteen Hoàtigpng Tựfhaolidslidsn cạeffmnh mìkumrnh, sau đxdyeóiuzyjgjzng đxdyevgkk loạeffmi hàtigpnh đxdyevcrbng thu phóiuzyng nhâvdlfn tâvdlfm thìkumriuzy thểoaji khiếchbyn hắjzayn cho mìkumrnh sửwtbc dụjmulng, màtigp Hoàtigpng Trung chỉtjapiuzy mộvcrbt đxdyeepbpa con con củvgkka hắjzayn ởlids trong tay mìkumrnh rồclhli Hoàtigpng Trung nhấljmyt đxdyezihdnh trốmjgdn cũvgkkng khôkumrng thoájgqtt, đxdyeếchbyn lúfjtsc đxdyeóiuzy cho dùjgjztjapu Biểoajiu tin dùjgjzng Hoàtigpng Trung cũvgkkng phảxdyei cốmjgd kỵtjap.

Trêlidsn đxdyeưtjapjusfng bìkumrnh an vôkumr sựfhao nửwtbca thájgqtng sau xe ngựfhaoa đxdyeãmobr đxdyei tớhqdri gầjteen Hoằtyegng Nôkumrng, Trưtjapơiuzyng Lãmobrng lúfjtsc nàtigpy từxdye miệpvssng củvgkka lưtjapu dâvdlfn đxdyeãmobr biếchbyt đxdyeưtjaphgmbc tin tứepbpc mớhqdri nhấljmyt.

iuzya ra Lýwthf Thúfjtsc đxdyeãmobr dẫxroen binh cưtjaphqdrp lấljmyy hoàtigpng đxdyeếchby, Cổdyqr Hủvgkk Tảxdye Linh trêlidsn đxdyeưtjapjusfng vừxdyea vặqkcsn gặqkcsp binh mãmobr củvgkka Quájgqtch Tỷdyqr hai bêlidsn liềeffmn giao chiếchbyn, thiêlidsn tửwtbc bịzihd Tảxdye Linh bắjzayt lấljmyy. Sau đxdyeóiuzy Quájgqtch Tỷdyqrmobrnh binh nhậiuzyp quan phóiuzyng hỏljmya thiêlidsu đxdyemjgdt cung đxdyeiệpvssn, đxdyezihdnh giếchbyt hếchbyt toàtigpn bộvcrb quan thầjteen nhưtjapng sưtjaphqdri sựfhao khuyêlidsn giảxdyei củvgkka chúfjtsng tưtjaphqdrng hắjzayn mớhqdri tạeffmm giam cògonvn nóiuzyi:

- Lýwthf Thúfjtsc chiếchbym đxdyeưtjaphgmbc thiêlidsn tửwtbc nhưtjapng khôkumrng lấljmyy đxdyeưtjaphgmbc chúfjtsng khanh.

wthf Thúfjtsc bắjzayt thiêlidsn tửwtbc, Quájgqtch Tỷdyqr bắjzayt chúfjtsng khanh, hai ngưtjapjusfi tộvcrbi ájgqtc ngậiuzyp trờjusfi dâvdlfn chúfjtsng đxdyeeffmu phẫxroen nộvcrbi, chíxroefhvy đxdyeeffmu tụjmul tậiuzyp ởlids Trưtjapjusfng An.


Đwqnfâvdlfy cũvgkkng khôkumrng phảxdyei làtigp chuyệpvssn chủvgkk yếchbyu Trưtjapơiuzyng Lãmobrng vàtigpi ngàtigpy trưtjaphqdrc đxdyeãmobr nghe qua tin nàtigpy đxdyeiềeffmu hắjzayn quan tâvdlfm chíxroenh làtigp, mộvcrbt cựfhaou tưtjaphqdrng trưtjaphqdrc kia củvgkka Đwqnfdyqrng Trájgqtc làtigp Trưtjapơiuzyng Tểoaji đxdyeúfjtsng lúfjtsc nàtigpy thốmjgdng lĩfhvynh mưtjapjusfi vạeffmn đxdyeeffmi quâvdlfn Thiểoajim Tâvdlfy đxdyei tớhqdri Trưtjapjusfng An danh nghĩfhvya làtigp muốmjgdn hògonva giảxdyei Quájgqtch Tỷdyqrtigpwthf Thúfjtsc nhưtjapng lạeffmi dẫxroen binh tấljmyn côkumrng Lýwthf Thúfjtsc, màtigpwthf Thúfjtsc quâvdlfn tâvdlfm dầjteen tájgqtn, đxdyeôkumr úfjtsy Dưtjapơiuzyng Phụjmulng vàtigp Tốmjgdng Quảxdyetigpm phảxdyen rơiuzyi vàtigpo đxdyeưtjapjusfng cùjgjzng hắjzayn liềeffmn sai ngưtjapjusfi đxdyei hògonva hoãmobrn vớhqdri Trưtjapơiuzyng Tểoaji.

Sau đxdyeóiuzy Trưtjapơiuzyng Tểoaji muốmjgdn đxdyeem thiêlidsn tửwtbc di giájgqt Hoằtyegng Nôkumrng, Hiếchbyn Đwqnfếchby đxdyeeffmi hỉtjapiuzyi;

- Trẫxroem ởlids Đwqnfôkumrng Đwqnfôkumrvdlfu nhưtjap vậiuzyy nay đxdyeưtjaphgmbc rờjusfi đxdyei thậiuzyt làtigp vạeffmn hạeffmnh.

Hắjzayn chiếchbyu phong Trưtjapơiuzyng Tểoajitigpm phiêlidsu kỵtjaptjaphqdrng quâvdlfn, Trưtjapơiuzyng Tểoaji liềeffmn hộvcrb tốmjgdng thájgqtnh giájgqt rờjusfi đxdyei hắjzayn thìkumr đxdyeem binh mưtjapjusfi vạeffmn lẳpubtng lặqkcsng rờjusfi khỏljmyi Trưtjapjusfng An dãmobrvdlfm khôkumrng cầjteen nóiuzyi cũvgkkng biếchbyt.

Quájgqtch Tỷdyqrmobrvdlfm sàtigpi lang thừxdyea cơiuzy hộvcrbi xe ngựfhaoa củvgkka hoàtigpng gia tớhqdri Hoa Âknorm cájgqtch Đwqnfclhlng Quan hơiuzyn mưtjapjusfi dặqkcsm liềeffmn suốmjgdt đxdyeêlidsm đxdyeuổdyqri theo muốmjgdn đxdyeoạeffmt lạeffmi thiêlidsn tửwtbc may màtigp đxdyeôkumr úfjtsy Dưtjapơiuzyng Phụjmulc quốmjgdc thíxroech Đwqnfdyqrng Thừxdyea lãmobrnh binh hộvcrb giájgqttjaphgmbn dũvgkkng củvgkka Từxdyejgqtng, đxdyeájgqtnh bạeffmi quâvdlfn củvgkka Quájgqtch Tỷdyqr, Hiếchbyn Đwqnfếchbytjaphqdri sựfhao hộvcrb tốmjgdng củvgkka Dưtjapơiuzyng Phụjmulng vàtigp Đwqnfdyqrng Thừxdyea bắjzayt đxdyejteeu hưtjaphqdrng vềeffm phíxroea Hoằtyegng Nôkumrng.

Khi Trưtjapơiuzyng Lãmobrng nhậiuzyn đxdyeưtjaphgmbc tin tứepbpc nàtigpy hắjzayn liềeffmn thởlidstigpi mộvcrbt hơiuzyi, xem ra cuốmjgdi cùjgjzng mìkumrnh đxdyeãmobr chậiuzym mộvcrbt bưtjaphqdrc, nếchbyu nhưtjapfjtsc trưtjaphqdrc mang binh tớhqdri Hoằtyegng Nôkumrng hộvcrb giájgqt thiêlidsn tửwtbc thìkumriuzy thểoaji nghêlidsnh đxdyeóiuzyn vềeffm nam Trưtjapjusfng Giang, hôkumrm nay thájgqtnh thưtjaphgmbng đxdyeãmobr tớhqdri Hoằtyegng Nôkumrng, khoájgqti mãmobr cho dùjgjz đxdyei liềeffmn thìkumrvgkkng mấljmyt ba ngàtigpy vớhqdri nătnowm trătnowm ưtjapng vệpvss thìkumrtigpm sao cóiuzy thểoaji trởlids thàtigpnh đxdyeeffmi sựfhao, Quájgqtch Tỷdyqrwthf Thúfjtsc khôkumrng nóiuzyi, Trưtjapơiuzyng Tểoaji lạeffmi tràtigpn đxdyejteey hung hãmobrn, cộvcrbng thêlidsm Tàtigpo Thájgqto tùjgjzy thờjusfi cóiuzy thểoaji mang binh tớhqdri, Hàtigp Đwqnfôkumrng Bạeffmch Lãmobrng Lýwthf Nhạeffmc Hồclhl Tai rụjmulc rịzihdch nghe đxdyeclhln cògonvn đxdyevcrbng tớhqdri cảxdye binh mãmobrvdlfy Lưtjapơiuzyng Mãmobr siêlidsu xem ra chuyếchbyn đxdyei Trưtjapjusfng An nàtigpy khóiuzy khătnown lêlidsn trờjusfi rồclhli.Tuy nhiêlidsn Trưtjapơiuzyng Lãmobrng nghĩfhvy nghĩfhvy vẫxroen thấljmyy mìkumrnh cầjteen phảxdyei gặqkcsp đxdyeưtjaphgmbc thiêlidsn tửwtbc, phảxdyei làtigpm cho chứepbpc quan Dưtjapơiuzyng Châvdlfu mụjmulc cóiuzy ýwthf nghĩfhvya mộvcrbt chúfjtst, hơiuzyn nữxzuta tin rằtyegng vớhqdri thủvgkk đxdyeoạeffmn ngụjmuly trang củvgkka mìkumrnh, chia thàtigpnh từxdyeng tốmjgdp nhỏljmyljmyn nájgqtu sau đxdyeóiuzy vụjmulng trộvcrbm đxdyeem ngọmjgdc tỷdyqr cho thájgqtnh thưtjaphgmbng chỉtjap cầjteen cóiuzy thểoaji chứepbpng minh thâvdlfn phậiuzyn làtigp đxdyeưtjaphgmbc, nếchbyu vậiuzyt khíxroe tốmjgdt sau nàtigpy xuấljmyt binh cũvgkkng cóiuzyjgqti danh, nghĩfhvy tớhqdri đxdyeâvdlfy tinh thầjteen củvgkka Trưtjapơiuzyng Lãmobrng đxdyeeffmi chấljmyn gấljmyp rúfjtst thúfjtsc ngựfhaoa chạeffmy đxdyei.

Hoằtyegng Nôkumrng quậiuzyn nằtyegm ởlids giữxzuta Trưtjapjusfng An vàtigp Lạeffmc Dưtjapơiuzyng hai đxdyeeffmi đxdyeôkumr.

Mấljmyy ngưtjapjusfi Trưtjapơiuzyng Lãmobrng suốmjgdt đxdyeêlidsm vung ngựfhaoa chạeffmy tớhqdri, Hoằtyegng nôkumrng đxdyeãmobrlids trưtjaphqdrc mặqkcst.

kumr thờjusfi gian gấljmyp rúfjtst cho nêlidsn bọmjgdn họmjgd đxdyeãmobr bỏljmy xe ngựfhaoa chuyểoajin sang thàtigpnh cưtjapwggri ngựfhaoa tuy làtigp đxdyejteeu xuâvdlfn nhưtjapng hiệpvssn tạeffmi gióiuzy bắjzayc đxdyeãmobr khiếchbyn cho bọmjgdn họmjgdwbvpt lạeffmnh thấljmyu xưtjapơiuzyng.

Hiếchbyn Đwqnfếchby đxdyeãmobr bịzihdtjapơiuzyng Phụjmulng vàtigp Đwqnfdyqrng Thừxdyea buộvcrbc phảxdyei di giájgqt, bắjzayt đxdyejteeu từxdye Trưtjapjusfng An lui vềeffm Hoằtyegng Nôkumrng, nhưtjap vậiuzyy Trưtjapơiuzyng Lãmobrng cũvgkkng cóiuzy thểoaji vứepbpt bỏljmy lộvcrb tuyếchbyn khôkumrng cầjteen qua Vũvgkk Quan tiếchbyn vàtigpo Trưtjapjusfng An màtigp trựfhaoc chỉtjap tớhqdri Hoằtyegng Nôkumrng vụjmulng trộvcrbm diệpvssn thájgqtnh sau đxdyeóiuzytigpn đxdyeeffmi sựfhao, tin rằtyegng lúfjtsc nàtigpy quâvdlfn đxdyevcrbi Thájgqti Sửwtbc Từxdye đxdyeãmobr chuẩbjrun bịzihd hoàtigpn tấljmyt, cóiuzy lẽpvmr đxdyeãmobr xuấljmyt phájgqtt, nhanh chóiuzyng tớhqdri Hoằtyegng Nôkumrng.

Ba ngàtigpy sau Trưtjapơiuzyng Lãmobrng đxdyeãmobr tiếchbyn tớhqdri Hoằtyegng Nôkumrng thàtigpnh.

Hoằtyegng Nôkumrng hôkumrm nay khíxroe thếchbytjapơiuzyng cung bạeffmt kiếchbym thỉtjapnh thoảxdyeng lạeffmi cóiuzy mộvcrbt đxdyevcrbi binh sĩfhvy tuầjteen tra đxdyei ngang qua.

Đwqnftigpn ngưtjapjusfi Trưtjapơiuzyng Lãmobrng khôkumrng muốmjgdn sớhqdrm bạeffmo lộvcrb thâvdlfn phậiuzyn cho nêlidsn đxdyeãmobr tốmjgdn khôkumrng íxroet tinh lựfhaoc hốmjgdi lộvcrbxroenh canh thàtigpnh mớhqdri đxdyeưtjaphgmbc vàtigpo.


Hoằtyegng Nôkumrng khôkumrng hổdyqrtigplids Quan Trung kếchbyt nốmjgdi hai giảxdyei đxdyeljmyt trung tâvdlfm Trưtjapjusfng An vàtigp Lạeffmc Dưtjapơiuzyng cảxdye thàtigpnh trájgqtng lệpvss phong cájgqtch cổdyqrxroenh, đxdyeưtjapjusfng lớhqdrn đxdyevgkk đxdyeoaji cho mưtjapjusfi con ngựfhaoa chạeffmy ngang hàtigpng, đxdyeưtjapjusfng lớhqdrn ngõzdfm nhỏljmy ngay ngắjzayn trậiuzyt tựfhao.

Tuy nhiêlidsn nhàtigpkumrng lúfjtsc nàtigpy lạeffmi đxdyeóiuzyng chặqkcst cửwtbca lạeffmi trêlidsn đxdyeưtjapjusfng lạeffmnh tay khôkumrng thấljmyy vãmobrng lai thưtjapơiuzyng nhâvdlfn, ngẫxroeu nhiêlidsn cóiuzy thểoaji nghe thấljmyy tiếchbyng bưtjaphqdrc châvdlfn dàtigpy đxdyeqkcsc thanh âvdlfm théwbvpt to phiêlidsu đxdyeãmobrng trêlidsn khôkumrng trung, sau đxdyeóiuzy trởlidslidsn bìkumrnh tĩfhvynh, đxdyeâvdlfy làtigp khúfjtsc nhạeffmc dạeffmo đxdyeoaji nổdyqri lêlidsn mưtjapa gióiuzykumr luậiuzyn làtigp ai cũvgkkng cảxdyem thấljmyy đxdyeâvdlfy làtigpfhvynh lặqkcsng trưtjaphqdrc khi đxdyeeffmi chiếchbyn.

fjtsc Hiếchbyn Đwqnfếchby muốmjgdn lui vềeffm Hoằtyegng Nôkumrng, Hoằtyegng Nôkumrng trởlidslidsn bấljmyt an Lýwthf Thúfjtsc Quájgqtch Phiếchbym cóiuzymobrvdlfm sàtigpi lang ai màtigp khôkumrng biếchbyt.

Thủvgkk thàtigpnh củvgkka Hoằtyegng Nôkumrng làtigp Đwqnfoạeffmn Ổxroei làtigp mộvcrbt ngưtjapjusfi trung tâvdlfm vớhqdri hájgqtn thấljmyt, hắjzayn biếchbyt đxdyeưtjaphgmbc thájgqtnh thưtjaphgmbng chuẩbjrun bịzihd tớhqdri Hoằtyegng Nôkumrng thìkumr vộvcrbi chuẩbjrun bịzihd ba nghìkumrn binh tưtjaphqdrng tớhqdri Hàtigpm Cốmjgdc hộvcrb giájgqt.

Trưtjapơiuzyng Lãmobrng vàtigptjapơiuzyng Dung hơiuzyn mưtjapjusfi ngưtjapjusfi vấljmyt vảxdye lắjzaym mớhqdri tìkumrm đxdyeưtjaphgmbc mộvcrbt cájgqti khájgqtch sạeffmn đxdyeưtjapơiuzyng nhiêlidsn vẫxroen làtigp do Đwqnfiểoajin Vi dùjgjzng phưtjapơiuzyng thứepbpc uy hiếchbyp màtigp đxdyeưtjaphgmbc.

Ngoạeffmi trừxdye mấljmyy Ưhczsng vệpvss thiếchbyp thâvdlfn củvgkka Trưtjapơiuzyng Lãmobrng thìkumr mấljmyy nhâvdlfn vậiuzyt khájgqtc đxdyeeffmu ẩbjrun nájgqtu mọmjgdi ngóiuzyc ngájgqtch mộvcrbt lúfjtsc sau Ưhczsng vệpvss đxdyeãmobr bắjzayt đxdyejteeu phájgqtt huy côkumrng tájgqtc thájgqtm thíxroenh, tin tứepbpc liêlidsn tụjmulc rơiuzyi vàtigpo trong tay củvgkka Trưtjapơiuzyng Lãmobrng, trảxdyei qua gia côkumrng xửwtbcwthf sau đxdyeóiuzy phâvdlfn phájgqtt mệpvssnh lệpvssnh.

Khájgqtch sạeffmn nàtigpy cơiuzy hồclhl đxdyeãmobr trởlids thàtigpnh đxdyeeffmi bảxdyen doanh trung tâvdlfm chỉtjap huy củvgkka Trưtjapơiuzyng Lãmobrng.

Trưtjapơiuzyng Lãmobrng nghiêlidsm túfjtsc gọmjgdi Hoàtigpng Tựfhao tớhqdri nóiuzyi cho hắjzayn biếchbyt thâvdlfn phậiuzyn củvgkka mìkumrnh, vàtigpjgqti nhìkumrn củvgkka mìkumrnh vềeffm Hoằtyegng Nôkumrng, đxdyeoaji xem hắjzayn cóiuzy nguyệpvssn ýwthf theo mìkumrnh hay khôkumrng, Hoàtigpng Tựfhaokumr tin tứepbpc nàtigpy màtigptigpm cho sựfhao tớhqdri ngâvdlfy ngưtjapjusfi hắjzayn khôkumrng tưtjaplidsng đxdyeưtjaphgmbc ngưtjapjusfi cứepbpu mìkumrnh lạeffmi làtigp ngưtjapjusfi danh chấljmyn Giang Đwqnfôkumrng, Tưtjapjusfng Dưtjapơiuzyng nhịzihd châvdlfu chi chủvgkk Trưtjapơiuzyng Lãmobrng, trong lògonvng củvgkka hắjzayn nổdyqri lêlidsn từxdyeng làtigpn sóiuzyng, sắjzayc mặqkcst kíxroech đxdyevcrbng hếchbyt sứepbpc, thậiuzyt lâvdlfu sau khôkumrng nóiuzyi nêlidsn lờjusfi.

Hoàtigpng Tựfhao mặqkcsc dùjgjz khôkumrng biếchbyt cájgqtch ătnown nóiuzyi nhưtjapng nghĩfhvy tớhqdri đxdyemjgdi phưtjapơiuzyng cóiuzy ơiuzyn cứepbpu mạeffmng mìkumrnh chữxzuta trịzihd bệpvssnh nan y cho mìkumrnh, ơiuzyn cứepbpu mạeffmng nàtigpy giốmjgdng nhưtjap ơiuzyn tájgqti tạeffmo khôkumrng thểoaji khôkumrng bájgqto, cộvcrbng thêlidsm đxdyemjgdi phưtjapơiuzyng làtigp chủvgkk củvgkka hai châvdlfu quan tâvdlfm chiếchbyu cốmjgd cho mìkumrnh khôkumrng đxdyemjgdi đxdyeãmobri nhưtjap ngưtjapjusfi ngoàtigpi hơiuzyn nữxzuta cògonvn đxdyeem bíxroe mậiuzyt quan trọmjgdng nóiuzyi cho mìkumrnh biếchbyt, vốmjgdc ùjgjzng tin tưtjaplidsng mìkumrnh khiếchbyn hắjzayn cảxdyem đxdyevcrbng suýwthft nữxzuta ứepbpa ra nưtjaphqdrc mắjzayt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.