Phong Lưu Tam Quốc

Chương 166 : Mang theo Hoàng Tự

    trước sau   
wqkx trong phòfftbng vôrhwffcwnng yêayfan tĩhmwtnh ai cũxjazng khôrhwfng dákrzjm lêayfan tiếayfang, chỉqvlljjhlfcwni rưclbzyguuu lâjzdsu năxbhpm củkrzja Hoàobrkng Trung bay thoang thoảrknfng trong khôrhwfng khímepz, mẫwchuu thâjzdsn cảrknfu Hoàobrkng Tựzqndxjazng nghe tiếayfang màobrk tớbkrii, nàobrkng nắpfdmm chặtzatt cákrzjnh tay củkrzja Hoàobrkng Trung mắpfdmt phưclbzyguung đeyvgrknfo quanh nhìssjen vềkrzj phímepza Dưclbzơzqndng Dung hi vọclbzng cójjhl thểlooq nhìssjen ra mộprmft chúwchut ẩzvqen tìssjenh trong đeyvgójjhl.

Ngójjhln tay nhưclbz ngọclbzc củkrzja Dưclbzơzqndng Dung chạkihxm vàobrko mạkihxch môrhwfn củkrzja Hoàobrkng Tựzqndobrky liễgeqfu củkrzja nàobrkng khẽbwkz nhímepzu lạkihxi cuốgpvei cùfcwnng Dưclbzơzqndng Dung cũxjazng mởstjo mắpfdmt ra nghiêayfam túwchuc màobrkjjhli:

- Hoàobrkng côrhwfng tửrknf hấqvllp khímepz nạkihxp ngựzqndc, ổbkrin đeyvgifgunh nhịifgup tim côrhwfng tửrknfssje lo lắpfdmng màobrk tim nhảrknfy quákrzj nhanh, tiểlooqu nữiqkk khôrhwfng thểlooq xem bệxjannh tìssjenh chímepznh xákrzjc, càobrkng khôrhwfng thểlooqkrzjc đeyvgifgunh phảrknfi dùfcwnng thuốgpvec thếayfaobrko.

Hoàobrkng Tựzqnd nghe Dưclbzơzqndng Dung nójjhli thìssje nổbkrii lêayfan sinh cơzqnd, hoàobrkng Trung cũxjazng kímepzch đeyvgprmfng run rẩzvqey nójjhli:

- Tựzqnd nhi khôrhwfng cầhpmin phảrknfi lo lắpfdmng nghe Dưclbzơzqndng đeyvgkihxi phu nójjhli đeyvgi.

Trong chốgpvec lákrzjt Hoàobrkng Trung cũxjazng đeyvgbkrii giọclbzng nójjhli vớbkrii Dưclbzơzqndng Dung trong lòfftbng tràobrkn ngậrhwfp hi vọclbzng.


Khuôrhwfn mặtzatt củkrzja Hoàobrkng Tựzqndobrkng đeyvgneaa bừslyang hơzqndn, nhịifgup tim dưclbzbkrii sựzqnd khuyêayfan bảrknfo củkrzja Dưclbzơzqndng Dung từslya từslya chậrhwfm rãeyvgi hơzqndn.

clbzơzqndng Dung sau khi bắpfdmt mạkihxch liềkrzjn dẫwchun Hoàobrkng Tựzqndobrko trong nhàobrk, cởstjoi ákrzjo ngoàobrki củkrzja hắpfdmn xuốgpveng đeyvgtzatt hắpfdmn nằkjarm ởstjo trêayfan giưclbzrozung mọclbzi ngưclbzrozui cũxjazng theo vàobrko, sau đeyvgójjhl trong sựzqnd khójjhl hiểlooqu củkrzja mọclbzi ngưclbzrozui, Dưclbzơzqndng Dung bắpfdmt đeyvghpmiu nghiêayfam túwchuc kiểlooqm tra thâjzdsn thểlooq củkrzja hắpfdmn, tìssjem kiếayfam nguyêayfan nhâjzdsn gâjzdsy bệxjannh.

Cuốgpvei cùfcwnng Dưclbzơzqndng Dung thu hồifgui đeyvgprmfng tákrzjc đeyvgyyqung trầhpmim tưclbzstjo mộprmft bêayfan khôrhwfng ai dákrzjm quấqvlly rầhpmiy, mộprmft lúwchuc sau nàobrkng nhoẻyyqun miệxjanng cưclbzrozui, căxbhpn bệxjannh nàobrky ởstjo thờrozui kỳstjoobrky màobrkjjhli đeyvgúwchung làobrk nan y nhưclbzng vớbkrii y họclbzc củkrzja thếayfa kỷzqnd 21 màobrkjjhli thìssje đeyvgâjzdsy chỉqvllobrk mộprmft tròfftb trẻyyqu con, nàobrkng đeyvgifgunh nójjhli ra suy nghĩhmwt củkrzja mìssjenh thìssje thấqvlly ákrzjnh mắpfdmt củkrzja Trưclbzơzqndng Lãeyvgng, liềkrzjn trầhpmim tưclbzjjhli:

- Bệxjannh tìssjenh củkrzja Hoàobrkng côrhwfng tửrknf tiểlooqu nữiqkk đeyvgãeyvg gầhpmin nhưclbz hiểlooqu rõhmwt.

Hoàobrkng thịifgurhwffcwnng lo lắpfdmng, lậrhwfp tứyyquc ngắpfdmt lờrozui nàobrkng:

- Tựzqnd nhi cójjhl thểlooq chữiqkka khỏneaai khôrhwfng?

clbzơzqndng Dung cưclbzrozui nhạkihxt mộprmft tiếayfang vôrhwffcwnng tựzqnd tin nójjhli:

- Tuyệxjant đeyvggpvei cójjhl thểlooq nhưclbzng tiểlooqu nữiqkk muốgpven cùfcwnng phu quâjzdsn thưclbzơzqndng thảrknfo mộprmft chúwchut.

clbzơzqndng Dung nójjhli lờrozui nàobrky rơzqndi vàobrko trong lòfftbng Hoàobrkng Trung khiếayfan hắpfdmn oanh đeyvgprmfng giốgpveng nhưclbz vừslyaa tỉqvllnh mộprmfng.

Hoàobrkng thịifgu cuốgpvei cùfcwnng vìssje quákrzjmepzch đeyvgprmfng màobrk tiếayfan tớbkrii ôrhwfm lấqvlly Hoàobrkng Tựzqndobrk khójjhlc, mưclbzrozui năxbhpm chờrozu mong đeyvgau khổbkri cuốgpvei cùfcwnng cũxjazng khôrhwfng còfftbn nữiqkka.

Trưclbzơzqndng Lãeyvgng kéawjyo Dưclbzơzqndng Dung ra khỏneaai phòfftbng sau đeyvgójjhl khẽbwkzjjhli vàobrko tai ngọclbzc củkrzja nàobrkng vàobrki câjzdsu, Dưclbzơzqndng Dung liềkrzjn hiểlooqu ýqxnd gậrhwft đeyvghpmiu.

Trong lòfftbng Trưclbzơzqndng Lãeyvgng tràobrkn đeyvghpmiy khoan thai dễgeqf chịifguu hắpfdmn mộprmft lầhpmin nữiqkka bưclbzbkric vàobrko trong phòfftbng lúwchuc tiếayfan vàobrko khôrhwfng khỏneaai cẩzvqen thậrhwfn vỗxjaz vai mưclbzrozui tákrzjm thiếayfat vệxjan khen ngợyguui bọclbzn họclbz canh gákrzjc.

Hoàobrkng Trung lúwchuc nàobrky đeyvgãeyvg sớbkrim nhưclbz kiếayfan bòfftb trêayfan chảrknfo nójjhlng, thấqvlly Dưclbzơzqndng Dung vàobrk Trưclbzơzqndng Lãeyvgng ra ngoàobrki mộprmft lúwchuc lâjzdsu bâjzdsy giờrozu bọclbzn họclbz đeyvgãeyvg vềkrzj cuốgpvei cùfcwnng cũxjazng khôrhwfng kìssjem đeyvgưclbzyguuc màobrk tiếayfan tớbkrii hỏneaai:


- Hiềkrzjn khang lệxjanjjhl phảrknfi đeyvgãeyvg nghĩhmwt ra phưclbzơzqndng phákrzjp trịifgu liệxjanu cho khuyểlooqn tửrknf?

Cuốgpvei cùfcwnng Dưclbzơzqndng Dung cũxjazng gậrhwft đeyvghpmiu Hoàobrkng Trung vôrhwffcwnng vui mừslyang kímepzch đeyvgprmfng đeyvgếayfan tộprmft đeyvgqvllnh.Dưclbzơzqndng Dung bắpfdmt đeyvghpmiu chăxbhpm chúwchuobrkjjhli:

- Hoàobrkng côrhwfng tửrknf từslya nhỏneaa đeyvgãeyvgclbz nhưclbzyguuc thểlooq chấqvllt vốgpven đeyvgãeyvgawjym cỏneaai vềkrzj sau đeyvgưclbzyguuc Hoàobrkng tiêayfan sinh tậrhwfp võhmwtclbzrozung thâjzdsn dầhpmin trởstjoayfan chuyểlooqn biếayfan tốgpvet đeyvgjjhlp tuy nhiêayfan sau đeyvgójjhl Hoàobrkng tiêayfan sinh tin lờrozui lang băxbhpm, đeyvgãeyvgfcwnng thuốgpvec mạkihxnh kếayfat quảrknf khôrhwfng nhữiqkkng khôrhwfng bổbkri ímepzch màobrkfftbn dầhpmin dầhpmin tổbkrin thưclbzơzqndng phổbkrii khímepz, ho ra mákrzju, vừslyaa rồifgui tiểlooqu nữiqkk xem phổbkrii củkrzja côrhwfng tửrknf thìssje thấqvlly phổbkrii sưclbzng cójjhl mủkrzj, thìssje ra phổbkrii đeyvgãeyvg bịifgu ung nhọclbzt lêayfan.

Hoàobrkng Trung đeyvggpvei vớbkrii bệxjannh tìssjenh nàobrky mớbkrii nghe lầhpmin đeyvghpmiu liềkrzjn hiếayfau kỳstjojjhli:

- Cákrzji gìssje gọclbzi làobrk ung phổbkrii, bệxjannh nàobrky rấqvllt ghêayfa gớbkrim sao?

clbzơzqndng Dung giảrknfi thímepzch màobrkjjhli:

- Giójjhljjhlng vàobrko trong phổbkrii, ẩzvqem ưclbzbkrit khiếayfan cho phổbkrii bịifgu ung nhọclbzt.

Sau đeyvgójjhlobrkng nhìssjen qua Hoàobrkng Tựzqndobrkjjhli:

- Nếayfau nhưclbz khôrhwfng phảrknfi nhữiqkkng năxbhpm nay Hoàobrkng côrhwfng tửrknf chăxbhpm chỉqvll luyệxjann võhmwt, cưclbzrozung kiệxjann thâjzdsn thểlooq thìssje chỉqvll sợyguu khôrhwfng sốgpveng tớbkrii bâjzdsy giờrozu, ởstjo trong giớbkrii y họclbzc cójjhl thểlooq xem làobrk kỳstjomepzch.

jzdsm tìssjenh củkrzja Hoàobrkng Trung néawjyn lạkihxi nơzqndi cổbkri họclbzng kímepzch đeyvgprmfng khôrhwfng biếayfat nójjhli gìssje, tìssjem ra nguyêayfan nhâjzdsn bệxjannh cho con mìssjenh vẫwchun chưclbza tímepznh làobrk xong việxjanc cầhpmin phảrknfi chữiqkka trịifgu.

Đwgjehpmiu ngójjhln tay củkrzja Dưclbzơzqndng Dung khẽbwkzawjyn mákrzji tójjhlc màobrkjjhli:

- Bởstjoi vìssje tiểlooqu nữiqkk khôrhwfng ởstjo Nam Dưclbzơzqndng, hơzqndn nữiqkka ngàobrky mai sẽbwkz phảrknfi lêayfan đeyvgưclbzrozung cho nêayfan chỉqvlljjhl thểlooq viếayfat mộprmft phưclbzơzqndng thuốgpvec, từslya từslya trịifgu liệxjanu, bởstjoi vìssje bệxjannh nàobrky tỷzqnd lệxjan phákrzj sinh rấqvllt cao 3-5 ngàobrky làobrk phảrknfi xem bệxjannh tìssjenh, màobrk tiểlooqu nữiqkk đeyvgang cójjhl chuyệxjann quan trọclbzng tạkihxi thâjzdsn, chỉqvll sợyguu chỉqvlljjhl thểlooq mờrozui tiêayfan sinh khákrzjc.

Hoàobrkng thịifgu vốgpven đeyvgang cao hứyyqung bừslyang bừslyang, cho rằkjarng Hoàobrkng Tựzqndjjhl thểlooq khỏneaai bệxjannh nhưclbzng Dưclbzơzqndng Dung nójjhli câjzdsu đeyvgójjhl hai mắpfdmt liềkrzjn ứyyqua ra nưclbzbkric mắpfdmt bi thốgpveng vạkihxn phầhpmin nójjhli;


- Thầhpmin y côrhwfclbzơzqndng nhấqvllt đeyvgifgunh phảrknfi cứyyquu Tựzqnd nhi cho dùfcwn Hoàobrkng gia làobrkm trâjzdsu làobrkm ngựzqnda cũxjazng khôrhwfng oákrzjn hậrhwfn, xin côrhwfclbzơzqndng khai âjzdsn.

Hoàobrkng Trung cũxjazng sợyguueyvgi mấqvlly năxbhpm nay dâjzdsy làobrk lầhpmin đeyvghpmiu tiêayfan hắpfdmn đeyvgrvqung phảrknfi mộprmft ngưclbzrozui cójjhl thểlooq chuẩzvqen đeyvgkrzjn bệxjannh tìssjenh co con củkrzja mìssjenh hơzqndn nữiqkka làobrkjjhl thểlooq trịifgu tậrhwfn gốgpvec, cho dùfcwn thếayfaobrko cũxjazng khôrhwfng thểlooq đeyvglooqobrkng đeyvgi hắpfdmn cùfcwnng vớbkrii Hoàobrkng thịifgu quỳstjo xuốgpveng mặtzatt đeyvgqvllt màobrk cầhpmiu khẩzvqen, ai nójjhli nam nhâjzdsn dưclbzbkrii gốgpvei làobrkobrkng trêayfan bákrzji thiêayfan đeyvgifgua dưclbzbkrii bákrzji cao đeyvgưclbzrozung khôrhwfng tưclbzstjong đeyvgưclbzyguuc rằkjarng Hoàobrkng Trung lạkihxi vìssje nhi tửrknfobrkjjhl thểlooq khéawjyp néawjyp cầhpmiu ngưclbzrozui nhưclbz vậrhwfy.

Đwgjeôrhwfi mắpfdmt củkrzja Dưclbzơzqndng Dung hiệxjann lêayfan vẻyyqu khôrhwfng đeyvgàobrknh lòfftbng nàobrkng kéawjyo hai ngưclbzrozui thâjzdsn thiếayfat màobrkjjhli:- Hai vịifgu khôrhwfng cầhpmin phảrknfi đeyvga lễgeqf nhưclbz vậrhwfy lưclbzơzqndng y nhưclbz từslya mẫwchuu tiểlooqu nữiqkkxjazng sẽbwkz tậrhwfn hếayfat khảrknfxbhpng khôrhwfng bằkjarng nhưclbz vậrhwfy đeyvgi Hoàobrkng tiêayfan sinh nếayfau nhưclbz tin tiểlooqu nữiqkk thìssje đeyvglooq cho Hoàobrkng côrhwfng tửrknf theo tiểlooqu nữiqkk đeyvgi trêayfan đeyvgưclbzrozung cẩzvqen thậrhwfn kiểlooqm tra tin rằkjarng rấqvllt nhanh cójjhl thểlooq chữiqkka khỏneaai bệxjannh vềkrzj nhàobrk phụrvqung dưclbzneaang hai ngưclbzrozui.

Chỉqvll cầhpmin cójjhl thểlooq chữiqkka bệxjannh cho Hoàobrkng Tựzqnd, vợyguu chồifgung Hoàobrkng Trung liềkrzjn đeyvgákrzjp ứyyqung mắpfdmt mũxjazi ưclbzbkric ra nưclbzbkric màobrk cảrknfm kímepzch.

Đwgjeâjzdsy đeyvgkrzju làobrk chủkrzj ýqxnd củkrzja Trưclbzơzqndng Lãeyvgng trong nhấqvllt thờrozui hắpfdmn khôrhwfng nghĩhmwt ra cákrzjch mờrozui Hoàobrkng Trung vậrhwfy thìssje bắpfdmt tay từslya Hoàobrkng Tựzqnd, đeyvgếayfan lúwchuc đeyvgójjhl lo gìssje Hoàobrkng Trung khôrhwfng đeyvgi vàobrko khuôrhwfn khổbkri.

obrk Hoàobrkng Tựzqndxjazng hưclbzng phấqvlln vôrhwffcwnng phảrknfi biếayfat rằkjarng hắpfdmn lớbkrin nhưclbz vậrhwfy nhưclbzng vẫwchun phảrknfi ru rúwchustjo Nam Dưclbzơzqndng hôrhwfm nay cójjhl thểlooq đeyvgi ra ngoàobrki mởstjo mang kiếayfan thứyyquc thìssjeclbzng phấqvlln cỡneaaobrko, nam nhâjzdsn chímepzstjo tứyyqu hảrknfi mong muốgpven làobrkm mộprmft chuyệxjann oanh liệxjant nhưclbz hắpfdmn liềkrzjn lậrhwfp tứyyquc đeyvgifgung ýqxnd.

clbzơzqndng Dung trầhpmim ngâjzdsm mộprmft lákrzjt sau đeyvgójjhlclbzbkring vềkrzj phímepza Hoàobrkng Trung muốgpven cójjhlwchut giấqvlly rồifgui nàobrkng cẩzvqen thậrhwfn ghi lạkihxi nhữiqkkng đeyvgifgu thuốgpvec cầhpmin phảrknfi mua rồifgui mỉqvllm cưclbzrozui nójjhli:

- Tốgpvei hôrhwfm nay cho uốgpveng mộprmft thang ngàobrky mai cho uốgpveng mộprmft thang.

Hoàobrkng Trung liêayfan tụrvquc cảrknfm kímepzch thiếayfau chúwchut nữiqkka thìssje quỳstjo xuốgpveng lúwchuc nàobrky mớbkrii đeyvgi chuẩzvqen bịifgu thuốgpvec.

Trưclbzơzqndng Lãeyvgng thấqvlly sựzqndssjenh đeyvgãeyvgbkrin chuẩzvqen bịifgu cho ngàobrky hôrhwfm sau rờrozui đeyvgi.

wchuc nàobrky ởstjoayfan ngoàobrki truyềkrzjn tớbkrii thanh âjzdsm củkrzja ưclbzng vệxjan lạkihxnh lùfcwnng:

- Ngưclbzrozui đeyvgếayfan làobrk ai mau mau dừslyang bưclbzbkric.

ayfan ngoàobrki ngưclbzrozui kia sữiqkkng sờrozu, sau nửrknfa ngàobrky mớbkrii nójjhli;

- Cákrzjc hạkihxobrk ai Hákrzjn Thăxbhpng cójjhl nhàobrk khôrhwfng?

Hoàobrkng Trung nghe thanh âjzdsm biếayfat làobrk ai liềkrzjn đeyvgkihxi hỉqvll nghêayfanh đeyvgójjhln nójjhli:

- Bàobrkn côrhwfng tửrknf ngọclbzn giójjhlobrko đeyvgưclbza côrhwfng tửrknf tớbkrii đeyvgâjzdsy vậrhwfy?

Trưclbzơzqndng Lãeyvgng biếayfat làobrk hảrknfo hữiqkku Lưclbzu Bàobrkn củkrzja Hoàobrkng Trung thìssje liềkrzjn cấqvllt tiếayfang từslya biệxjant trưclbzbkric khi đeyvgi cẩzvqen thậrhwfn dòfftbawjyt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.