Phong Lưu Tam Quốc

Chương 164 : Hoàng Trung

    trước sau   
Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng cấqfsqt tiếsxbang hỏwwzdi.

yhfci đuppjếsxban chuyệejebn củusvta Hoàcopfng Tựusvt trung niêsqyqn nhârwcpn kia hiệejebn lêsqyqn vẻzxhs buồfydxn bãsqyqcopfyhfci;

- Đrbmjúzbicng nhưqhotopwoc hạuppjyhfci Tựusvt nhi bịuquj bệejebnh nhiềlugsu năctolm năctolm ngoáopwoi khôlugsng biếsxbat vìctol nhiễraqym quáopwoi bệejebnh gìctolcopf ho khan liêsqyqn tụtckbc, ho ra đuppjydamm máopwou cảnmmu ngưqhotydami hépineo rúzbict tinh thầwlrtn cựusvtc képinem,vìctol chuyệejebn nàcopfy màcopfsqyqo hữpineu Lưqhotu Bàcopfn củusvta tạuppji hạuppj đuppjãsqyq mờydami bao nhiêsqyqu danh y tớdqtdi nhưqhotng khôlugsng cóyhfc hiệejebu quảnmmu, aizz, mệejebnh vậhlfsn củusvta Tựusvt nhi thậhlfst làcopf...

Trung niêsqyqn nhârwcpn nóyhfci xong thởaprbcopfi mộopwot tiếsxbang, trêsqyqn mặwhuxt cựusvtc kỳkivm bi thưqhotơhvbeng, khuôlugsn mặwhuxt hồfydxng nhuậhlfsn đuppjãsqyqopwoi đuppji khôlugsng írbmjt.

Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng cũhhking cúzbici đuppjwlrtu suy nghĩeblk, cáopwoi têsqyqn Lưqhotu Bàcopfn nàcopfy dưqhotydamng nhưqhot rấqfsqt quen thuộopwoc, còaprbn cóyhfc Hoàcopfng Tựusvt nữpinea, trưqhotdqtdc kia hắkgcsn hìctolnh nhưqhot đuppjãsqyq nghe qua ngưqhotydami nàcopfy, đuppjuppji háopwon nàcopfy mặwhuxt mũhhkii chấqfsqt pháopwoc, chẳkfrgng lẽhlfs lạuppji làcopf....

Linh quang củusvta Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng lóyhfce lêsqyqn, đuppjwlrtu củusvta hắkgcsn nổtuflwlrtm mộopwot tiếsxbang lớdqtdn, chẳkfrgng lẽhlfs lạuppji làcopf hắkgcsn, trong lòaprbng Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng khôlugsng thểkgcs ngăctoln lạuppji cảnmmum xúzbicc hưqhotng phấqfsqn vàcopfrbmjch đuppjopwong, trờydami xanh ôlugsng đuppjeblki đuppjãsqyqi vớdqtdi ta khôlugsng tệejeb đuppjkgcs cho ta ởaprbhvbei nàcopfy gặwhuxp đuppjưqhotwwzdc anh hùfydxng hảnmmuo háopwon màcopf ta tôlugsn sùfydxng nhấqfsqt.


Ngưqhotydami trung niêsqyqn kia thấqfsqy Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng kírbmjch đuppjopwong nhưqhot vậhlfsy thìctol thu liễraqym sựusvtrbmjch đuppjopwong trong lòaprbng kỳkivm quáopwoi màcopfyhfci:

- Bằydamng hữpineu làcopfm sao vậhlfsy cóyhfc chuyệejebn gìctolcopfrbmjch đuppjopwong thếsxba?

Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng hírbmjt sârwcpu mộopwot hơhvbei bìctolnh phụtckbc sựusvtrbmjch đuppjopwong trong lòaprbng, lờydami nóyhfci mang theo thanh ârwcpm rung đuppjopwong màcopf từkmdj từkmdj cấqfsqt tiếsxbang:

- Khôlugsng biếsxbat cao tírbmjnh đuppjuppji danh củusvta tiêsqyqn sinh làcopf....

copf Đrbmjiểkgcsn Vi ởaprbsqyqn cạuppjnh cũhhking cảnmmum nhậhlfsn thấqfsqy sựusvt biếsxban đuppjtufli củusvta Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng, trêsqyqn mặwhuxt hiệejebn ra vẻzxhs kinh ngạuppjc vôlugsfydxng khóyhfc hiểkgcsu vôlugsfydxng.

Trung niêsqyqn nhârwcpn cũhhking bìctolnh phụtckbc sắkgcsc mặwhuxt màcopfyhfci:

- Tạuppji hạuppj Hoàcopfng Trung têsqyqn chữpinecopfopwon Thăctolng, nhiềlugsu năctolm ởaprb Nam Dưqhotơhvbeng rồfydxi.

Trong lòaprbng Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng đuppjãsqyq đuppjopwon ra nhưqhotng khi Hoàcopfng Trung xáopwoc nhậhlfsn Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng vẫkmdjn vôlugsfydxng hưqhotng phấqfsqn vàcopfrbmjch đuppjopwong lớdqtdn tiếsxbang cung kírbmjnh nóyhfci:

- Hóyhfca ra làcopf Hoàcopfng tiêsqyqn sinh thậhlfst làcopf thấqfsqt lễraqy thấqfsqt lễraqy.

Phảnmmui biếsxbat rằydamng Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng đuppjeblki vớdqtdi mãsqyqnh tưqhotdqtdng Tam Quốeblkc nếsxbau chọhrexn thiêsqyqn hạuppj đuppjejeb nhấqfsqt hổtuflqhotdqtdng thìctol khôlugsng phỉaagua làcopf Lữpine Bốeblkqhotmfphi xírbmjch thốeblkhhking khôlugsng phảnmmui làcopf Quan Vũhhki trảnmmum Nhan Lưqhotơhvbeng Văctoln Súzbichhking khôlugsng phảnmmui làcopf Trưqhotơhvbeng Phi Trưqhotơhvbeng Dựusvtc Đrbmjndkyc cũhhking khôlugsng phảnmmui làcopfsqyqnh tưqhotdqtdng Triệejebu Vârwcpn màcopf chírbmjnh làcopf danh tưqhotdqtdng chépinem đuppjwlrtu Hạuppj Hầwlrtu Uyêsqyqn lúzbicc tuổtufli còaprbn thấqfsqt tuầwlrtn, ngẫkmdjm lạuppji Hoàcopfng Trung lúzbicc chépinem đuppjwlrtu Hạuppj Hầwlrtu Uyêsqyqn thìctol đuppjãsqyq bảnmmuy mưqhotơhvbei hai tuổtufli. Nhârwcpn sinh thấqfsqt thậhlfsp cổtufl lai hi, đuppjếsxban cáopwoi tuổtufli nàcopfy chưqhota vàcopfo quan tàcopfi đuppjãsqyq coi làcopf đuppjuppji thọhrex rồfydxi, Hoàcopfng Trung tuổtufli hơhvben thấqfsqt tuầwlrtn vẫkmdjn rong ruổtufli sa trưqhotydamng, khôlugsng khỏwwzdi khiếsxban cho ngưqhotydami ta phảnmmui sợwwzdsqyqi vàcopf tháopwon phụtckbc.

copfctolm đuppjóyhfcrwcpm trậhlfsn giếsxbat mộopwot tiểkgcsu tưqhotdqtdng làcopf dễraqycopfng nhưqhotng muốeblkn giếsxbat mộopwot đuppjuppji tưqhotdqtdng thìctol khôlugsng dễraqy, tam quốeblkc cóyhfc ghi lạuppji Quan Vũhhki chépinem Nhan Lưqhotơhvbeng vârwcpy Tàcopfo Nhârwcpn, ởaprb Hậhlfsu thủusvty nhấqfsqn chìctolm bảnmmuy quârwcpn, giếsxbat Bằydamng Đrbmjndkyc uy chấqfsqn Hoa hạuppj, màcopfsqyqo tưqhotdqtdng Hoàcopfng Trung thìctol bảnmmuy mưqhotơhvbei tuổtufli vẫkmdjn giếsxbat danh tưqhotdqtdng Hạuppj Hầwlrtu Uyêsqyqn, Mãsqyq Siêsqyqu, Triệejebu Vârwcpn Hạuppj Hầwlrtu Đrbmjôlugsn Hứndkya Chửoigp Đrbmjiểkgcsn Vi cóyhfc chiếsxban tírbmjch nhưqhot vậhlfsy sao? Nhữpineng ngưqhotydami màcopf bọhrexn họhrex chépinem giếsxbat chủusvtsqyqu làcopf tiểkgcsu binh tiểkgcsu tưqhotdqtdng, hơhvben nữpinea ta quốeblkc ghi lạuppji Hoàcopfng Trung cũhhking khôlugsng phảnmmui làcopf giếsxbat cho Hạuppj Hầwlrtu Uyêsqyqn trởaprb tay khôlugsng kịuqujp màcopfcopf mộopwot trậhlfsn chiếsxban giếsxbat Uyêsqyqn, Hoàcopfng Trung giếsxbat Hạuppj Hầwlrtu Uyêsqyqn làcopf nguyêsqyqn nhârwcpn lớdqtdn khiếsxban cho cụtckbc diệejebn tạuppjo thàcopfnh thếsxba chârwcpn vạuppjc.

Bởaprbi vậhlfsy cóyhfc thểkgcsqhotaprbng tưqhotwwzdng Hoàcopfng Trung còaprbn trẻzxhs cao minh cỡmfphcopfo dũhhking mãsqyqnh cỡmfph no, dựusvta theo Tam Quốeblkc Diễraqyn Nghĩeblka miêsqyqu tảnmmuzbicc ởaprb Trưqhotydamng Sa, Hoàcopfng Trung cùfydxng vớdqtdi Quan Vũhhki đuppjqfsqu ngang tay vớdqtdi nhau nhưqhotng đuppjóyhfccopf cuộopwoc đuppjqfsqu giữpinea lãsqyqo đuppjwlrtu sáopwou mưqhotơhvbei tuổtufli vàcopf mộopwot trang háopwon đuppjang cưqhotydamng thịuqujnh, hơhvben nữpinea Triệejebu Vârwcpn ởaprbopwon Thủusvty Bắkgcsc Sơhvben từkmdjng anh dũhhking cứndkyu Hoàcopfng Háopwon Thăctolng Từkmdj Hoảnmmung Trưqhotơhvbeng Hợwwzdp hai viêsqyqn mãsqyqnh tưqhotdqtdng song chiếsxban vớdqtdi mộopwot lãsqyqo nhârwcpn hơhvben bảnmmuy mưqhotơhvbei tuổtufli tuổtufli nhưqhot Hoàcopfng Trung vẫkmdjn khôlugsng thểkgcs thắkgcsng, cho thấqfsqy hắkgcsn dũhhking mãsqyqnh thếsxbacopfo.

nếsxbau nhưqhot Hoàcopfng Trung khôlugsng phảnmmui vìctolzbicc còaprbn trẻzxhs khôlugsng gặwhuxp lưqhotơhvbeng chủusvt tạuppjo thàcopfnh tìctolnh cảnmmunh anh hùfydxng khôlugsng cóyhfc đuppjqfsqt dụtckbng võhhki thìctol nhấqfsqt đuppjuqujnh sẽhlfscopf thiêsqyqn hạuppj đuppjejeb nhấqfsqt mãsqyqnh tưqhotmfphng khôlugsng ai cóyhfc thểkgcs thắkgcsng. Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng đuppjeblki vớdqtdi lãsqyqo tưqhotdqtdng Hoàcopfng Trung vôlugsfydxng tiếsxbac hậhlfsn vàcopf bộopwoi phụtckbc, nếsxbau nhưqhotyhfc thểkgcs cứndkyu vãsqyqn mưqhotydami năctolm củusvta Hoàcopfng Trung vậhlfsy thìctol vớdqtdi góyhfcc đuppjopwohhkihhking màcopfyhfci, tuyệejebt khôlugsng thểkgcs thua cáopwoc danh tưqhotdqtdng Quan Vũhhki Trưqhotơhvbeng Phi Triệejebu Vârwcpn Đrbmjiểkgcsn Vi, màcopf phi tưqhotdqtdng quârwcpn Lữpine Bốeblkhhking chỉaagu ngang bằydamng màcopf thôlugsi.


Hoàcopfng Trung nhìctoln thấqfsqy Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng ngẩzbicn ngơhvbe thìctolqhotydami nóyhfci:

- Cáopwoi gìctolcopf tiêsqyqn sinh chứndky, nếsxbau nhưqhot Viễraqyn Khoáopwot khôlugsng ngạuppji thìctol chúzbicng ta cóyhfc thểkgcs luậhlfsn giao bốeblki phậhlfsn ngang hàcopfng.

Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng sữpineng sờydamaprb trong niêsqyqn đuppjuppji nàcopfy, Hoàcopfng Trung cóyhfc thểkgcsyhfci nhưqhot vậhlfsy thậhlfst khiếsxban cho ngưqhotydami ta phảnmmui suy nghĩeblk, trong lòaprbng hắkgcsn kírbmjnh nểkgcs thêsqyqm hai phầwlrtn, cưqhotydami nóyhfci:

- Hoàcopfng tiêsqyqn sinh nârwcpng đuppjmfph tạuppji hạuppj nhưqhot vậhlfsy, Trưqhotơhvbeng Dãsqyq trèjskwo cao rồfydxi.

Hoàcopfng Trung lắkgcsc đuppjwlrtu cưqhotydami nóyhfci:

- Côlugsng tửoigp mớdqtdi nóyhfci đuppjãsqyq quêsqyqn rồfydxi.

Hắkgcsn hưqhotng phấqfsqn nóyhfci:

- Chúzbicng ta ởaprb đuppjârwcpy nóyhfci chuyệejebn Viễraqyn Khoáopwot cùfydxng vớdqtdi Trưqhotơhvbeng huynh đuppjejebcopfy tiếsxban vàcopfo phòaprbng mộopwot chúzbict, uốeblkng chépinen rưqhotwwzdu cho ấqfsqm thârwcpn rồfydxi từkmdj từkmdjyhfci chuyệejebn.

Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng vộopwoi vàcopfng tiếsxban tớdqtdi nhanh chóyhfcng cùfydxng Hoàcopfng Trung tiếsxban vàcopfo trong nhàcopf trong.

Đrbmjiểkgcsn Vi mộopwot mựusvtc theo sáopwot Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng trêsqyqn mặwhuxt nổtufli lêsqyqn sựusvt nghi ngờydam nhiềlugsu hơhvben trưqhotdqtdc mắkgcst đuppja tạuppj hảnmmuo ýnkhs củusvta Hoàcopfng Trung sau đuppjóyhfc nhìctoln chúzbica côlugsng củusvta mìctolnh, hắkgcsn trưqhotdqtdc kia chiêsqyqu hiềlugsn đuppjãsqyqi sĩeblk thếsxbacopfo, chưqhota bao giờydam khiêsqyqn cung vớdqtdi đuppjáopwom Quáopwoch Gia Trìctolnh Dụtckbc nhưqhot vậhlfsy, hôlugsm nay tạuppji sao lạuppji cung kírbmjnh vớdqtdi đuppjuppji háopwon nàcopfy nhưqhot thếsxba, trong lòaprbng kỳkivm quáopwoi hổtufl mụtckbc càcopfng lúzbicc càcopfng dòaprbpinet Hoàcopfng Trung kỹnmmuhvben, chỉaagu thấqfsqy hắkgcsn long hàcopfnh hổtufl bộopwo, trờydami sinh nhanh nhẹsafyn cho thấqfsqy đuppjuppji háopwon nàcopfy vôlugs luậhlfsn làcopf thârwcpn thểkgcs bộopwo pháopwop biểkgcsu hiệejebn nàcopfo cũhhking cho thấqfsqy khóyhfc giảnmmui quyếsxbat.

qhotdqtdi sựusvtqhotng phấqfsqn củusvta Hoàcopfng Trung, ba ngưqhotydami tiếsxban vàcopfo trong nộopwoi đuppjưqhotydamng.

Phòaprbng kháopwoch cóyhfc vẻzxhshvbei đuppjơhvben sơhvbe, cóyhfc mộopwot cáopwoi ghếsxba đuppjzbicu mộopwot cáopwoi bàcopfn, váopwoch tưqhotydamng treo đuppjwlrty bứndkyc họhrexa vàcopf thưqhot pháopwop, còaprbn lạuppji khôlugsng cóyhfc vậhlfst gìctol kháopwoc, nhìctoln ra Hoàcopfng Trung tuy khôlugsng giàcopfu cóyhfc kinh tếsxbazbicng quẫkmdjn nhưqhotng sinh hoạuppjt vẫkmdjn tạuppjm đuppjưqhotwwzdc.

Ba ngưqhotydami ngồfydxi xuốeblkng thiêsqyqn nam đuppjuquja bắkgcsc trờydami cao bểkgcs rộopwong képineo dàcopfi mộopwot hồfydxi Hoàcopfng Trung nóyhfci khôlugsng írbmjt chuyệejebn hóyhfca ra Hoàcopfng Trung hiệejebn tạuppji bốeblkn mưqhotơhvbei táopwom tuổtufli sắkgcsp qua bốeblkn chírbmjn rồfydxi nhưqhotng trẻzxhs mặwhuxt màcopfy hồfydxng hàcopfo khôlugsng cóyhfcctolcopf giàcopf, từkmdj khi loạuppjn khăctoln vàcopfng cho tớdqtdi nay, tuy cóyhfcaprbng quârwcpn nhưqhotng phírbmja trêsqyqn sắkgcsp xếsxbap nhârwcpn tàcopfi khôlugsng tốeblkt khiếsxban cho hắkgcsn nảnmmun lòaprbng thoáopwoi chírbmj, giảnmmui ngũhhki vềlugs quêsqyqsqyqn ổtufln ởaprb Nam Dưqhotơhvbeng cho tớdqtdi hiệejebn tạuppji.

Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng lúzbicc nàcopfy kírbmjch đuppjopwong târwcpm tìctolnh, trong lòaprbng nổtufli lêsqyqn từkmdjng đuppjwwzdt mịuqujt mùfydx.

sqyqnh tưqhotdqtdng cóyhfccopfi ởaprb trong lịuqujch sửoigp khôlugsng ghi chépinep nhiềlugsu lắkgcsm chỉaagu chépinep hắkgcsn làcopf ngưqhotydami Nam dưqhotơhvbeng vềlugs sau cùfydxng vớdqtdi cháopwou trai Lưqhotu Bàcopfn củusvta Lưqhotu Biểkgcsu tưqhotơhvbeng giao sârwcpu dàcopfy mớdqtdi làcopfm tớdqtdi Thiêsqyqn tưqhotdqtdng quârwcpn, Hoàcopfng Tựusvt đuppjúzbicng làcopf con củusvta Hoàcopfng Trung nhưqhotng lúzbicc ởaprbqhot huyệejebn đuppjãsqyq nhiễraqym bệejebnh màcopf chếsxbat, khôlugsng lârwcpu sau Hoàcopfng Trung tuy làcopf ngưqhotydami Nam Dưqhotơhvbeng nhưqhotng phảnmmui ởaprb Trưqhotydamng Sa du huyệejebn mớdqtdi đuppjúzbicng.

zbicc nàcopfy Hoàcopfng Trung thấqfsqy vẻzxhs mặwhuxt củusvta Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng trầwlrtm tưqhot thìctolqhotydami vàcopfi tiếsxbang, cao giọhrexng nóyhfci:

- Viễraqyn Khoáopwot đuppjang suy nghĩeblkctolcopf nhậhlfsp thầwlrtn thếsxba, cóyhfc phảnmmui làcopf Hoàcopfng Trung chiêsqyqu đuppjãsqyqi khôlugsng chu toàcopfn?

Mộopwot cârwcpu nàcopfy khiếsxban cho Trưqhotơhvbeng Lãsqyqng bừkmdjng tỉaagunh hắkgcsn gấqfsqp gáopwop khoáopwot tay nóyhfci:

- Làcopfm sao cóyhfc chuyệejebn đuppjóyhfc đuppjưqhotwwzdc, Trưqhotơhvbeng Dãsqyq chỉaagucopf đuppjang nghĩeblk tớdqtdi bệejebnh tìctolnh củusvta Thưqhotctolnh côlugsng tửoigp, chuyệejebn nàcopfy cóyhfc lẽhlfs tạuppji hạuppjyhfc biệejebn pháopwop.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.