Phong Lưu Tam Quốc

Chương 163 : Hoàng Tự

    trước sau   
Trưjvthơqyphng Lãprycng mừmhotng thầbcotm, cổshav nhâshavn đfisepvabi vớcnpni quêiinejvthơqyphng mìkysonh rấoctbt co trọfgefng, vưjvthxmkat xa ngưjvthơqyphi ởofpw thếpzih kỷjvth 21, trừmhot phi nơqyphi ởofpw củiinea bọfgefn họfgef gặukdqp chiếpzihn loạamekn, nạamekn đfiseóvxpxi ôverdn dịzklfch cáuoexc nhâshavn tốpvab khôverdng thểjpoq kháuoexng cựncbf thìkyso mớcnpni rờafhmi đfisei còlqzxn khôverdng tuyệkysot đfisepvabi khôverdng xa xứufxo, bởofpwi vìkyso thâshavm tâshavm bọfgefn họfgef cấoctbt giấoctbu mộsmtnt sựncbf tựncbfqpkco mãprycnh liệkysot vềfcuc đfisezklfa phưjvthơqyphng củiinea mìkysonh đfiseâshavu cóvxpx giốpvabng nhưjvth ngưjvthafhmi hiệkyson đfiseameki, đfisesmtnng mộsmtnt chúmwevt làqpkc muốpvabn di đfiseâshavn, đfiseukdqc biệkysot làqpkc qua Nhậsmtnt Bảsvmnn, Mỹoctb quốpvabc, mỗfjsdi lầbcotn báuoexo chíbcot TV nóvxpxi tớcnpni nhữafhmng ngưjvthafhmi nàqpkcy Trưjvthơqyphng Lãprycng đfisefcucu xem bọfgefn họfgefqpkc tạamekp chủiineng.

Thàqpkcnh côverdng xâshavy dựncbfng hảsvmno cảsvmnm vớcnpni đfisepvabi phưjvthơqyphng Trưjvthơqyphng Lãprycng theo sáuoext từmhotng bưjvthcnpnc khôverdng nhanh khôverdng chậsmtnm màqpkcvxpxi:

- Kinh Châshavu khôverdng hổshavqpkcqyphi tốpvabt, Lưjvthu đfiseameki nhâshavn bảsvmnn lĩflmrnh hơqyphn ngưjvthafhmi xâshavy trưjvthafhmng họfgefc họfgefc quan nhữafhmng nătbqum nay đfiseãpryc trởofpw thàqpkcnh trung tâshavm vătbqun hóvxpxa củiinea Trung Nguyêiinen.

Thiếpzihu niêiinen trưjvthcnpnc mắmwevt cuốpvabi cùviapng cũmhotng nhịzklfn khôverdng đfiseưjvthxmkac sựncbf nhiềfcucu chuyệkyson củiinea Trưjvthơqyphng Lãprycng, hắmwevn lãprycnh đfiseamekm màqpkcvxpxi:

- Vịzklf đfiseameki gia nàqpkcy thảsvmno dâshavn làqpkc ngưjvthafhmi thôverdn dâshavn sơqyphn dãpryc, đfisepvabi vớcnpni nhữafhmng chuyệkyson nàqpkcy khôverdng biếpziht gìkyso hếpziht, nếpzihu nhưjvth đfiseameki nhâshavn muốpvabn đfiseàqpkcm luậsmtnn thiêiinen hạamek quốpvabc sựncbf thìkysovxpx thểjpoq đfiseếpzihn chỗfjsd củiinea Lưjvthu đfiseameki nhâshavn, bêiinen trong sẽjpoqvxpx ngưjvthafhmi đfiseàqpkcm luậsmtnn chủiine đfisefcucqpkc đfiseameki nhâshavn thíbcotch, khụrngqc khụrngqc.

Hắmwevn dưjvthafhmng nhưjvthkysovxpxi quáuoex nhiềfcucu màqpkc khôverdng ngừmhotng ho khan khuôverdn mặukdqt trởofpwiinen đfiseiine sậsmtnm.


Trưjvthơqyphng Lãprycng thấoctby hắmwevn khôverdng ngừmhotng ho khan thìkyso lo lắmwevng nóvxpxi:

- Huynh đfiseàqpkci xem ra huynh bịzklf bệkysonh khôverdng nhẹjmcwiinen sớcnpnm đfisei tìkysom đfiseameki phu thôverdi.

Ngưjvthafhmi trẻdvjg tuổshavi thờafhm ơqyph từmhot trong ngựncbfc lấoctby ra mộsmtnt cáuoexi khătbqun mặukdqt che lấoctby miệkysong ho khan nhiềfcucu lầbcotn.

Tuy hắmwevn khéibqip khătbqun tay lạameki rấoctbt nhanh nhưjvthng Trưjvthơqyphng Lãprycng vẫxmkan nhìkyson thấoctby trêiinen khătbqun tay cóvxpxqyphuoexu, hătbqun squan tâshavm nóvxpxi:

- Vịzklf bằbjklng hữafhmu nàqpkcy, nghe đfiseqyphn Nam Dưjvthơqyphng quậsmtnn cóvxpx danh y nổshavi tiếpzihng Trưjvthơqyphng Báuoex Tổshav, tạameki sao khôverdng tớcnpni xem, khôverdng chừmhotng cóvxpx thểjpoq diệkysou thủiine hồqyphi xuâshavn.

Đndfepvabi vớcnpni sựncbf quan tâshavm củiinea Trưjvthơqyphng Lãprycng ngưjvthafhmi trẻdvjg tuổshavi nàqpkcy vẫxmkan lạameknh lùviapng, ngữafhm khíbcotjvthu loáuoext màqpkcvxpxi:

- Đndfeâshavy làqpkc chuyệkyson củiinea tạameki hạamekuoexc hạamek khôverdng cầbcotn xen vàqpkco.

Lờafhmi nóvxpxi cửhknt chỉurlp tuy lạameknh lùviapng ảsvmnm đfiseamekm nhưjvthng khôverdng che giấoctbu đfiseưjvthxmkac sựncbf thấoctbt vọfgefng.

Trưjvthơqyphng Lãprycng vẫxmkan chưjvtha từmhot bỏiine ýshav đfisezklfnh bưjvthcnpnc theo màqpkcvxpxi:

- Trưjvthơqyphng Báuoex Tổshavvxpx mộsmtnt vịzklf đfisekyso tửhkntiinen làqpkc Trưjvthơqyphng Cơqyph tựncbfqpkc Trọfgefng Cảsvmnnh, vìkyso hắmwevn hiếpzihu họfgefc chătbqum chỉurlp khắmwevc khổshav nghiêiinen cứufxou cho nêiinen trong thờafhmi gian ngắmwevn đfiseãpryc nắmwevm đfiseưjvthxmkac toàqpkcn bộsmtn y thuậsmtnt củiinea Báuoex Tổshav, thàqpkcnh tựncbfu phi phàqpkcm, hiệkyson tạameki tròlqzx giỏiinei hơqyphn thầbcoty cáuoexc hạamek tớcnpni gặukdqp hắmwevn khôverdng chừmhotng hắmwevn sẽjpoqvxpx biệkyson pháuoexp tốpvabt.

Ngưjvthafhmi trẻdvjg tuổshavi dừmhotng châshavn lạameki hồqyphi phụrngqc sắmwevc mặukdqt lạameknh nhưjvthtbqung màqpkcvxpxi:

- Cáuoexc hạamek rốpvabt cuộsmtnc làqpkcvxpx dụrngqng ýshavkyso, phảsvmni chătbqung cũmhotng muốpvabn đfiseếpzihn nhàqpkc củiinea mỗfjsd xem thếpzihqpkco, nếpzihu nhưjvth thếpzih thìkyso chỉurlp sợxmkaqpkcm cho cáuoexc hạamek thấoctbt vọfgefng rồqyphi, trong nhàqpkc củiinea tạameki hạamekmhotng khôverdng cóvxpxkyso đfisejpoq chiêiineu đfiseãpryci đfiseâshavu.

Trưjvthơqyphng Lãprycng sữafhmng sờafhm hắmwevn ngẩvobmng đfisebcotu quan sáuoext bốpvabn phíbcota, trong lòlqzxng cưjvthafhmi khổshavvxpxa ra bấoctbt tri bấoctbt giáuoexc mìkysonh vàqpkc Đndfeiểjpoqn Vi đfiseãpryc tớcnpni mộsmtnt chỗfjsdjvthơqyphng đfisepvabi vắmwevng vẻdvjg tứufxo phíbcota đfisefcucu làqpkc nhàqpkc trệkysot ngóvxpxi bìkysonh dâshavn, bởofpwi vìkyso sắmwevc trờafhmi đfiseãpryc sang hoàqpkcng hôverdn, trong ngõviap lạameknh tanh màqpkc ngưjvthafhmi trẻdvjg tuổshavi đfiseang đfiseufxong trưjvthcnpnc cửhknta mộsmtnt ngôverdi nhàqpkc lạameknh lùviapng nhìkyson mìkysonh, xem ra đfiseâshavy làqpkcqyphi hắmwevn ởofpw rồqyphi.


Trưjvthơqyphng Lãprycng cưjvthafhmi cưjvthafhmi màqpkcvxpxi:

- Tạameki hạamek đfisei ngang qua quýshav cảsvmnnh, chưjvtha quen cuộsmtnc sốpvabng nơqyphi nàqpkcy..

Đndfeúmwevng lúmwevc nàqpkcy cáuoexnh cửhknta xiếpziht chặukdqt bỗfjsdng nhiêiinen ken kéibqit mởofpw ra, sau đfiseóvxpx mộsmtnt nam tửhknt tuổshavi chừmhotng ba mưjvthơqyphi xuấoctbt hiệkyson, mặukdqt mũmhoti chấoctbt pháuoexc kinh ngạamekc nhìkyson đfiseáuoexm ngưjvthafhmi Trưjvthơqyphng Lãprycng.

Thâshavn thểjpoq củiinea hắmwevn vôverdviapng hùviapng tráuoexng cao tớcnpni táuoexm thưjvthcnpnc, dung mạameko anh tuấoctbn, mặukdqt màqpkcy hồqyphng hàqpkco hai mắmwevt sáuoexng ngờafhmi hữafhmu thầbcotn lộsmtn ra tưjvth tháuoexi phong đfisesmtn, thàqpkcnh thụrngqc trầbcotm trọfgefng, chỉurlp thấoctby hắmwevn mởofpw cửhknta tuy ngạamekc nhiêiinen nhưjvthng vẫxmkan trung khíbcotjvthafhmi phầbcotn cưjvthafhmi ha hảsvmnvxpxi:Vừmhota rồqyphi chim kháuoexc ởofpw trêiinen càqpkcnh hóvxpxt to quảsvmn nhiêiinen làqpkcvxpx kháuoexch nhâshavn tớcnpni, Tựncbf nhi con còlqzxn khôverdng mau mờafhmi bọfgefn họfgefqpkco.

Ngưjvthafhmi trẻdvjg tuổshavi kia hung hătbqung trợxmkan mắmwevt nhìkyson Trưjvthơqyphng Lãprycng hừmhot lạameknh mộsmtnt tiếpzihng sau đfiseóvxpx đfiseamekp cửhknta đfisei vàqpkco.

Ngưjvthafhmi trung niêiinen kia nhìkyson theo hìkysonh bóvxpxng khôverd gầbcoty củiinea hắmwevn, trong mắmwevt hiệkyson ra vẻdvjgsvmnm đfiseamekm tuy nhiêiinen sau đfiseóvxpx nhanh chóvxpxng khôverdi phụrngqc lạameki, xấoctbu hổshav nhìkyson Trưjvthơqyphng Lãprycng màqpkc kỳmoqf quáuoexi nóvxpxi:

- Hai vịzklf khôverdng phảsvmni bằbjklng hữafhmu củiinea Tựncbf nhi sao?

vxpxa ra hắmwevn đfiseãprycjvthofpwng hai ngưjvthafhmi Trưjvthơqyphng Lãprycng làqpkc bằbjklng hữafhmu củiinea con mìkysonh.

Trưjvthơqyphng Lãprycng cũmhotng khôverdng thểjpoq khôverdng thừmhota nhậsmtnn:

- Nóvxpxi ra thậsmtnt xấoctbu hổshav tạameki hạamek mớcnpni từmhotqyphi kháuoexc tớcnpni, chưjvtha quen cuộsmtnc sốpvabng nơqyphi đfiseâshavy, cùviapng vớcnpni côverdng tửhkntmhotng làqpkcflmro nưjvthcnpnc gặukdqp nhau chưjvtha phảsvmni làqpkc bằbjklng hữafhmu, chỉurlpqpkc pháuoext giáuoexc côverdng tửhknt thâshavn thủiine bấoctbt phàqpkcm mớcnpni sinh lòlqzxng kếpziht giao cùviapng côverdng tửhknt tớcnpni đfiseâshavy.

Trưjvthơqyphng Lãprycng cũmhotng khôverdng giấoctbu diếpzihm nóvxpxi ýshav đfiseqyph củiinea mìkysonh, trong lòlqzxng tràqpkcn ngậsmtnp hảsvmno cảsvmnm vớcnpni đfiseameki háuoexn nhiệkysot tìkysonh nàqpkcy.

Sắmwevc mặukdqt củiinea đfiseameki háuoexn kia trởofpwiinen thâshavn thiếpziht liềfcucn nóvxpxi:

- Tứufxo hảsvmni làqpkc huynh đfisekysoverdm nay gặukdqp mặukdqt cũmhotng khôverdng phảsvmni làqpkc khôverdng tốpvabt, cũmhotng làqpkc do trờafhmi xanh an bàqpkci hai vịzklfqpkc kháuoexch nếpzihu nhưjvth khôverdng chêiine tạameki hạamek chiêiineu đfiseãpryci khôverdng chu toàqpkcn thìkyso mờafhmi vàqpkco trong, chèflmr chéibqin vàqpkci ly, thếpzihqpkco?


Trưjvthơqyphng Lãprycng thấoctby đfiseameki háuoexn kia nhiệkysot tìkysonh hiếpzihu kháuoexch thìkyso gậsmtnt đfisebcotu thi lễvyklqpkcvxpxi:

- Vậsmtny thìkyso phảsvmni tuâshavn mệkysonh rồqyphi.

Trưjvthcnpnc kia Trưjvthơqyphng Lãprycng chưjvtha từmhotng gặukdqp qua ngưjvthafhmi nàqpkco hiếpzihu kháuoexch nhưjvth vậsmtny, khôverdng hiểjpoqu sao nhìkyson thấoctby nụrngqjvthafhmi dáuoexng vẻdvjg thâshavn thiếpziht củiinea đfiseameki háuoexn nàqpkcy hắmwevn thấoctby cóvxpx lựncbfc hấoctbp dẫxmkan rấoctbt lớcnpnn.

Đndfeameki háuoexn kia cưjvthafhmi cưjvthafhmi trêiinen mặukdqt hiệkyson ra vẻdvjg trấoctbn an, ôverdng vưjvthơqyphn tay màqpkcvxpxi:

- Hai vịzklf mờafhmi.

Trưjvthơqyphng Lãprycng liềfcucn cùviapng vớcnpni Đndfeiểjpoqn Vi đfisei vàqpkco trong cáuoexnh cửhknta.

Đndfeameki háuoexn đfiseóvxpxng cửhknta lạameki sau đfiseóvxpxverd to vàqpkco trong nộsmtni việkyson:

- Tựncbf nhi con bảsvmno mẹjmcw thêiinem nhiềfcucu đfiseũmhota vàqpkc đfiseqyph ătbqun, đfiseem hảsvmno tửhkntu trâshavn tàqpkcng màqpkc cha cấoctbt mấoctby nătbqum lấoctby ra đfiseêiinem nay cóvxpx kháuoexch quýshav tớcnpni.

viapng thanh âshavm hùviapng tráuoexng củiinea hắmwevn đfiseuoexn chừmhotng khôverdng cầbcotn con hắmwevn truyềfcucn lờafhmi thìkyso thêiine tửhknt củiinea hắmwevn cũmhotng nghe đfiseưjvthxmkac.

Trưjvthơqyphng Lãprycng vàqpkc Đndfeiểjpoqn Vi mộsmtnt trưjvthcnpnc mộsmtnt sau bưjvthcnpnc vàqpkco trong sâshavn nhỏiine cẩvobmn thậsmtnn quan sáuoext, hắmwevn pháuoext hiệkyson ra sâshavn nhỏiine tuy khôverdng lớcnpnn nhưjvthng cáuoexc đfiseqyph vậsmtnt đfisefcucu đfisebcoty đfiseiineqpkc thựncbfc dụrngqng, hai bêiinen tiểjpoqu việkyson cóvxpx khôverdng íbcott đfiseqyph, bao phủiinejvthơqyphng cỏiine nhàqpkcn nhạamekt khiếpzihn cho ngưjvthafhmi ta cảsvmnm thấoctby vôverdviapng ấoctbm áuoexp.

Ngưjvthafhmi trung niêiinen vừmhota đfisei vừmhota nóvxpxi:

- Khôverdng biếpziht hai vịzklf bằbjklng hữafhmu nàqpkcy từmhot đfiseâshavu màqpkc tớcnpni, chuẩvobmn bịzklf đfisei nơqyphi nàqpkco?

Trong đfisebcotu Trưjvthơqyphng Lãprycng sớcnpnm đfiseãprycvxpx chuẩvobmn bịzklf hắmwevn thong dong màqpkcvxpxi:

- Kẻdvjgflmrn nàqpkcy làqpkc thưjvthơqyphng nhâshavn từmhot Giang Nam tớcnpni, muốpvabn tớcnpni Quan Trung Hàqpkc Nộsmtni làqpkcm sinh ýshav.

Ngưjvthafhmi trung niêiinen tuyệkysot khôverdng hoàqpkci nghi sảsvmnng khoáuoexi màqpkcvxpxi:

- Khuyểjpoqn tửhkntiinen làqpkc Tựncbf, mặukdqc dùviap tậsmtnp võviap nhiềfcucu nătbqum nhưjvthng thâshavn thểjpoq yếpzihu ớcnpnt, ẩvobmn tàqpkcng giấoctbu diếpzihm hai vịzklfvxpx thểjpoq nhìkyson ra đfiseúmwevng làqpkc cao nhâshavn.

Trưjvthơqyphng Lãprycng liêiinen tụrngqc khiêiinem nhưjvthxmkang màqpkc nghi vấoctbn nóvxpxi:

- Khôverdng biếpziht cao tíbcotnh đfiseameki danh củiinea lệkysonh côverdng tửhknt.

Trung niêiinen nhâshavn cưjvthafhmi hai tiếpzihng rồqyphi nóvxpxi:

- Khuyểjpoqn tửhknt họfgef Hoàqpkcng têiinen Tựncbfiinen chữafhmqpkc Thưjvthkysonh, làqpkc ngưjvthafhmi Nam dưjvthơqyphng.

Sau đfiseóvxpx hắmwevn lơqyph đfiseãprycng hỏiinei lạameki:

- Khôverdng biếpziht hai vịzklf cao tíbcotnh đfiseameki danh làqpkckyso?

Trưjvthơqyphng Lãprycng đfisepvabi vớcnpni cáuoexi têiinen nàqpkcy cóvxpxqyphi ấoctbn tưjvthxmkang nhưjvthng nhấoctbt thờafhmi nghĩflmr khôverdng ra hắmwevn liềfcucn đfiseáuoexp:

- Tạameki hạamekiinen làqpkc Trưjvthơqyphng Dãpryc tựncbfqpkc Viễvykln Khoáuoext vịzklfqpkcy chíbcotnh làqpkcviapy tùviapng Trưjvthơqyphng Vi, đfiseúmwevng rồqyphi quýshavverdng tửhkntkysonh nhưjvthvxpx bệkysonh khóvxpxvxpxi?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.