Phong Lưu Tam Quốc

Chương 162 : Nam tử kỳ quái

    trước sau   
Nhưntfing lạsuxji cónbsqnmgjch nónbsqi Kinh Châexexu thờkufvi hánmgjn chỉlqdunbsq bảntfiy quâexexn, đovleiềrzhru nàryasy cũovleng khôtdhwng sai, vấccuxn đovlerzhrryas cuốngqei thờkufvi nhàryasnmgjn đovleãtrek nảntfiy sinh thêcmgcm mộshxrt cánmgji quậccuxn Chưntfiơsuxjng Lăedspng nữmtsqa bắrbijt đovleryasu từhqtzedspm Hánmgjn Hiếrzhrn đovleếrzhr, nguyêcmgcn nhâexexn chủlmhf yếrzhru cónbsq lẽhmkmryas tạsuxji nhàryasnmgjn mấccuxy năedspm chiếrzhrn loạsuxjn liêcmgcn tụastrc, Nam Dưntfiơsuxjng thảntfim bạsuxji, đovlexczr khôtdhwi phụastrc sinh cơsuxjryas dễhryh quảntfin lýfasz cho nêcmgcn đovleãtrek lậccuxp thêcmgcm mộshxrt Chưntfiơsuxjng Lăedspng quậccuxn.

bdgkc nàryasy Trưntfiơsuxjng Lãtrekng đovleãtrek tớdqobi Nam Dưntfiơsuxjng uyểxczrn thàryasnh, đovleâexexy vốngqen làryas đovlegufla bàryasn củlmhfa Viêcmgcn Thuậccuxt hiệcammn tạsuxji đovleãtrekryas do Lưntfiu Biểxczru chưntfiguflng quảntfin, cảntfinh sắrbijc vôtdhwdcrwng quang vinh.

cmgcn cạsuxjnh Trưntfiơsuxjng Lãtrekng làryasntfiơsuxjng Dung cao quýfasz hoa lệcamm, Triệcammu Vũovle khảntfi ánmgji, còawwen cónbsqntfikufvi tánmgjm Ưzdtrng vệcammryas Đvpipiểxczrn Vi nhưntfitbopnh vớdqobi bónbsqng, màryas nhữmtsqng ưntfing vệcamm khánmgjc thìtbop hiệcammn tạsuxji đovleãtrek mặensvc thưntfikufvng phụastrc, tảntfin ra bốngqen phínmgja, tùdcrwy thờkufvi bảntfio vệcamm đovleánmgjm ngưntfikufvi Trưntfiơsuxjng Lãtrekng.

Mọsnkdi ngưntfikufvi nhìtbopn tránmgji nhìtbopn phảntfii, cảntfinh tưntfitftang rấccuxt nánmgjo nhiệcammt, cửcmgca hàryasng mọsnkdc lêcmgcn san sánmgjt nhưntfi rừhqtzng hiểxczrn nhiêcmgcn so vớdqobi Giang Đvpipôtdhwng thìtbop phồshxrn hoa hơsuxjn rấccuxt nhiềrzhru, Lưntfiu Biểxczru quảntfi nhiêcmgcn làryas mộshxrt ngưntfikufvi cónbsqryasi cánmgjn, năedspm đovleónbsq đovleưntfitftac lệcammnh củlmhfa triềrzhru đovleìtbopnh hắrbijn lẻywog loi mộshxrt mìtbopnh ởgufl Kinh châexexu, khôtdhwng đovleưntfitftac chúbdgkng gia tộshxrc ởgufl đovleâexexy ủlmhfng hộshxr, vậccuxy màryas từhqtzng bưntfidqobc an cưntfi thậccuxt làryas khôtdhwng dễhryh.

Trong lòawweng Trưntfiơsuxjng Lãtrekng thầryasm cảntfim thánmgjn hắrbijn hạsuxj quyếrzhrt tâexexm nhấccuxt đovleguflnh phảntfii khiếrzhrn cho Giang Nam phồshxrn hoa hơsuxjn nữmtsqa.

Đvpipi mộshxrt lúbdgkc lâexexu nhịgufl nữmtsq cảntfim thấccuxy hơsuxji mệcammt nhọsnkdc lúbdgkc nàryasy mớdqobi quay vềrzhr khánmgjch sạsuxjn nghỉlqdu ngơsuxji chuẩwpzun bịgufl mấccuxy ngàryasy nữmtsqa tiếrzhrn vềrzhr Hoằcammng Nôtdhwng đovlesuxji thàryasnh.


Trêcmgcn đovleưntfikufvng trởgufl lạsuxji khánmgjch sạsuxjn, Dưntfiơsuxjng Dung dừhqtzng ởgufl mộshxrt sốngqe cửcmgca hàryasng mua mộshxrt sốngqe đovleshxr trang sứziswc, khiếrzhrn cho Trưntfiơsuxjng Lãtrekng phảntfii lắrbijc đovleryasu, đovleúbdgkng làryas nữmtsq nhâexexn ngoàryasi miệcammng thìtbopnbsqi mệcammt mỏooxgi màryasntfidqobi châexexn đovlei dạsuxjo càryasng lúbdgkc càryasng nhanh.

Trờkufvi đovleãtrek dầryasn tốngqei Trưntfiơsuxjng Lãtrekng hứziswng thúbdgk quan sánmgjt nhịgufl nữmtsq, lúbdgkc nàryasy bọsnkdn họsnkd đovleang cùdcrwng vớdqobi mộshxrt sốngqe tiểxczru thưntfiơsuxjng khẩwpzuu chiếrzhrn nưntfidqobc miếrzhrng tung bay trảntfi giánmgj hắrbijn cũovleng chỉlqdunbsq thểxczrntfikufvi khổcamm lắrbijc đovleryasu tùdcrwy ýfasz phónbsqng mắrbijt ra bốngqen phínmgja, tiểxczru thưntfiơsuxjng ởgufl trêcmgcn đovleưntfikufvng đovleãtrek chuẩwpzun bịgufl thu quánmgjn lạsuxji mộshxrt sốngqe ngưntfikufvi đovlei đovleưntfikufvng vộshxri vàryasng chạsuxjy vềrzhr nhàryas, lúbdgkc nàryasy chợtftat phánmgj sinh mộshxrt sựknkz kiệcammn khiếrzhrn Trưntfiơsuxjng Lãtrekng chúbdgk ýfasz.

gpeu phínmgja xa xa vang lêcmgcn từhqtzng tiếrzhrng vónbsq ngựknkza dồshxrn dậccuxp, phánmgjnmgjch bầryasu trờkufvi yêcmgcn lặensvng.

Nhanh chónbsqng sau đovleónbsqryasi thớdqobt thấccuxt tôtdhwng phiêcmgcu mãtrekntfikufvng tránmgjng xuấccuxt hiệcammn ởgufl trêcmgcn đovleưntfikufvng, mấccuxy ngưntfikufvi línmgjnh nhanh chónbsqng vung roi gàryaso thélmhft, bưntfidqobc nhanh đovlei.

gpeu trêcmgcn đovleưntfikufvng ngưntfikufvi đovlei đovleưntfikufvng nhanh chónbsqng chạsuxjy, sau đovleónbsq tứziswc giậccuxn bấccuxt bìtbopnh, thỉlqdunh thoảntfing mắrbijng to, màryas mộshxrt sốngqeexexn chúbdgkng mang đovleshxr nặensvng thìtbop bịgufl dọsnkda làryasm cho sắrbijc mặensvt trắrbijng bệcammch, ngay cảntfi đovleshxr vậccuxt cũovleng khôtdhwng đovlexczr ýfasz tớdqobi, nélmhf qua mộshxrt bêcmgcn kinh hồshxrn tánmgjng đovlentfim chửcmgci ầryasm lêcmgcn.

Vốngqen cảntfinh tưntfitftang nàryasy đovleãtrek quen thuộshxrc lắrbijm rồshxri, khôtdhwng cónbsqtbop kỳruic quánmgji, nhưntfing trong đovleónbsqnbsq mộshxrt ngưntfikufvi khiếrzhrn cho Trưntfiơsuxjng Lãtrekng cảntfim thấccuxy hứziswng thúbdgk.

Đvpipónbsqryas mộshxrt thanh niêcmgcn văedspn nhưntfitftac dánmgjng ngưntfikufvi tưntfiơsuxjng đovlengqei gầryasy yếrzhru cho dùdcrw mặensvc nhiềrzhru ánmgjo bôtdhwng cũovleng khôtdhwng cho Trưntfiơsuxjng Lãtrekng cảntfim thấccuxy hắrbijn mậccuxp mạsuxjp, hai mắrbijt củlmhfa hắrbijn hõjoezm sâexexu, khôtdhwng cónbsq mộshxrt chúbdgkt thịguflt, khôtdhwng biếrzhrt làryas nguyêcmgcn nhâexexn sắrbijc trờkufvi hay làryas dinh dưntfitnalng khôtdhwng tốngqet màryas hắrbijn thỉlqdunh thoảntfing ho khan khôtdhwng ngừhqtzng.

Trêcmgcn vai củlmhfa hắrbijn khoánmgjc đovleryasy đovlelmhfnmgjc loạsuxji da lôtdhwng đovleshxrng vậccuxt da hónbsqi da hổcamm da gấccuxu, nguyêcmgcn mộshxrt đovlengqeng lớdqobn cúbdgki đovleryasu đovlei chậccuxm.Nhữmtsqng cánmgji nàryasy khôtdhwng phảntfii làryas chínmgjnh yếrzhru, bởgufli vìtbop trong niêcmgcn đovlesuxji nàryasy, nhữmtsqng ngưntfikufvi dinh dưntfitnalng khôtdhwng đovlelmhf mang theo bệcammnh tậccuxt làryastbopnh thưntfikufvng, tuy nhiêcmgcn vừhqtza rồshxri khi mấccuxy thớdqobt ngựknkza nhanh chónbsqng xôtdhwng tớdqobi hắrbijn chẳjbocng nhữmtsqng khôtdhwng kinh hoàryasng màryas lạsuxji khôtdhwng nhanh khôtdhwng chậccuxm trong vòawweng mộshxrt phầryasn nghìtbopn giâexexy nélmhf qua mộshxrt bêcmgcn, giốngqeng nhưntfi khôtdhwng cónbsq chuyệcammn gìtbop phánmgjt sinh vậccuxy, trong quánmgj trìtbopnh nàryasy hắrbijn thủlmhfy chung khôtdhwng ngẩwpzung đovleryasu lêcmgcn, nếrzhru nhưntfi hắrbijn khôtdhwng phảntfii làryas kẻywog đovleiếrzhrc thìtbop chắrbijc chắrbijn làryasnbsq chỗawwe dựknkza vàryaso khảntfiedspng lớdqobn nhấccuxt làryas hắrbijn tin tưntfiguflng thâexexn thủlmhf củlmhfa mìtbopnh mưntfikufvi phầryasn.

Nghĩoeyx tớdqobi đovleâexexy Trưntfiơsuxjng Lãtrekng toánmgjt ra hàryaso quang sắrbijc bélmhfn, nhìtbopn chằcammm chằcammm vàryaso nam tửcmgc gầryasy yếrzhru kia.

bdgkc nàryasy nam tửcmgc kia giốngqeng nhưntfi cảntfim ứziswng đovleưntfitftac đovleiềrzhru gìtbop hắrbijn nhìtbopn vềrzhr phínmgja Trưntfiơsuxjng Lãtrekng, ánmgjnh mắrbijt sắrbijc bélmhfn.

Trưntfiơsuxjng Lãtrekng càryasng khẳjbocng đovleguflnh rằcammng nam tửcmgcryasy trong ngưntfikufvi mang mộshxrt thâexexn thủlmhf kỹknkzedspng tuyệcammt kỹknkz, hắrbijn cónbsq thểxczr nhanh chónbsqng phánmgjt hiệcammn ra sựknkz hiệcammn hữmtsqu củlmhfa mìtbopnh, thậccuxt khiếrzhrn cho ngưntfikufvi ta phảntfii kinh ngạsuxjc.

Trưntfiơsuxjng Lãtrekng bỗawweng nhiêcmgcn tràryasn ngậccuxp hứziswng thúbdgk vớdqobi nam tửcmgc trưntfidqobc mắrbijt, xem ra bệcammnh trạsuxjng củlmhfa hắrbijn khôtdhwng phảntfii làryas giảntfi vờkufv, hơsuxjn nữmtsqa còawwen làryas bệcammnh nan y, mộshxrt ngưntfikufvi bệcammnh nặensvng nhưntfi vậccuxy màryasawwen cónbsq thâexexn thủlmhf bấccuxt phàryasm quảntfi thậccuxt khôtdhwng đovleơsuxjn giảntfin, nhưntfi vậccuxy lúbdgkc thâexexn thểxczr củlmhfa hắrbijn cưntfikufvng tránmgjng khôtdhwng biếrzhrt sẽhmkm thếrzhrryaso, trong lòawweng củlmhfa hắrbijn xôtdhwng lêcmgcn mộshxrt suy nghĩoeyx kỳruic quánmgji cảntfim thấccuxy ngưntfikufvi trẻywog tuổcammi nàryasy tuyệcammt đovlengqei khôtdhwng bìtbopnh thưntfikufvng, cầryasn phảntfii tìtbopm hiểxczru thêcmgcm hắrbijn rốngqet cuộshxrc làryas ngưntfikufvi nàryaso màryas cam tâexexm ẩwpzun mìtbopnh ởgufl trong thàryasnh thịguflryasy.

bdgkc nàryasy Dưntfiơsuxjng Dung ởguflcmgcn cạsuxjnh bỗawweng nhiêcmgcn kélmhfo cánmgjnh tay củlmhfa Trưntfiơsuxjng Lãtrekng, thảntfi vậccuxt phẩwpzum trang trínmgj trong tay ra hiếrzhru kỳruicryasnbsqi:


- Lãtreko côtdhwng chàryasng đovleang nhìtbopn gìtbop đovleónbsq?

Trưntfiơsuxjng Lãtrekng lúbdgkc nàryasy mớdqobi thu hồshxri ánmgjnh mắrbijt nhìtbopn Dưntfiơsuxjng Dung màryasntfikufvi nónbsqi:

- Khôtdhwng cónbsqtbopryasng cùdcrwng vớdqobi Tiểxczru Vũovleguflsuxji nàryasy chờkufv mộshxrt thoánmgjng, ta đovlei mộshxrt lúbdgkc rồshxri trởgufl lạsuxji.

Lờkufvi nàryasy vừhqtza thốngqet ra Dưntfiơsuxjng Dung vôtdhwdcrwng hiếrzhru kỳruic, ngay cảntfi Triệcammu Vũovleovleng dịguflu dàryasng nónbsqi:

- Lãtrekng ca ca huynh muốngqen đovlei đovleâexexu?

Trưntfiơsuxjng Lãtrekng ýfasz bảntfio Đvpipiểxczrn Vi tớdqobi gầryasn mìtbopnh sau đovleónbsq cẩwpzun thậccuxn phâexexn phónbsq cho mưntfikufvi tánmgjm Ưzdtrng vệcamm bảntfio hộshxr sựknkz an toàryasn cho hai nữmtsq tửcmgc, cuốngqei cùdcrwng mớdqobi nónbsqi vớdqobi Triệcammu Vũovle:

- Ta đovlei tớdqobi đovleâexexy xem mộshxrt chúbdgkt, nếrzhru nhưntfinmgjc nàryasng mệcammt thìtbop vềrzhr nhàryas nghỉlqdu ngơsuxji.

Sau đovleónbsq trong ánmgjnh mắrbijt khónbsq hiểxczru củlmhfa hai nữmtsq nhâexexn hắrbijn cùdcrwng vớdqobi Đvpipiểxczrn Vi nhanh chónbsqng sảntfii bưntfidqobc.

Đvpipuổcammi theo nam tửcmgc kia, Trưntfiơsuxjng Lãtrekng làryasm bộshxr nhìtbopn tránmgji nhìtbopn phảntfii màryasnbsqi:

- Thậccuxt khôtdhwng rõjoez mộshxrt cánmgji dịguflch trạsuxjm viêcmgcn nho nhỏooxgryasy tạsuxji sao lạsuxji hung hăedspng nhưntfi thếrzhr, rong ruổcammi ngựknkza hoàryasnh hàryasnh khôtdhwng đovlexczr ýfasz tớdqobi an nguy củlmhfa bánmgjnmgjnh, nghe đovleshxrn Lưntfiu đovlesuxji nhâexexn thốngqeng trịguflnmgjm quậccuxn Kinh Châexexu an bìtbopnh thịguflnh thếrzhr, chẳjbocng lẽhmkm tấccuxt cảntfi đovlerzhru làryas giảntfi?

Trưntfiơsuxjng Lãtrekng lầryasm bầryasm kỳruic thậccuxt chínmgjnh làryas đovleang dòawwelmhft phảntfin ứziswng củlmhfa đovlengqei phưntfiơsuxjng hắrbijn tiếrzhrn lêcmgcn mộshxrt bưntfidqobc quan sánmgjt sắrbijc mặensvt củlmhfa thanh niêcmgcn nàryasy kếrzhrt quảntfi lạsuxji khiếrzhrn hắrbijn thấccuxt vọsnkdng nam tửcmgc gầryasy yếrzhru giốngqeng nhưntfi khôtdhwng nghe thấccuxy gìtbop, vẫhmkmn cúbdgki đovleryasu gánmgjnh đovlengqeng da lôtdhwng, hoàryasn toàryasn coi Trưntfiơsuxjng Lãtrekng nhưntfi ngưntfikufvi trong suốngqet.

Trưntfiơsuxjng Lãtrekng khôtdhwng nhụastrt chínmgj tiếrzhrp tụastrc đovleuổcammi theo, hứziswng thúbdgk bừhqtzng bừhqtzng màryasnbsqi:

- Nghe nónbsqi Nam Dưntfiơsuxjng từhqtz thờkufvi chiếrzhrn quốngqec cho tớdqobi nay đovlerzhru làryas trung tâexexm nấccuxu sắrbijt củlmhfa Trung Nguyêcmgcn binh khínmgj ánmgjo giánmgjp cung ứziswng liêcmgcn tụastrc khôtdhwng ngừhqtzng đovleếrzhrn thờkufvi Tâexexy Hánmgjn thưntfiơsuxjng nhâexexn khắrbijp thiêcmgcn hạsuxj, phúbdgk kiệcammt rấccuxt nhiềrzhru ai cũovleng hưntfidqobng tớdqobi. Đvpipccuxt Nam dưntfiơsuxjng làryas đovlegufla linh nhâexexn kiệcammt, ngàryasy xưntfia Quang Vũovle đovleếrzhrntfiu Túbdgkovleng từhqtz chỗawweryasy màryas ra, khónbsq tránmgjch tứzisw phưntfiơsuxjng đovlerzhru gọsnkdi đovleâexexy làryas Nam Đvpipôtdhw thưntfitftang giớdqobi.

Quảntfi nhiêcmgcn Trưntfiơsuxjng Lãtrekng thao thao bấccuxt tuyệcammt mộshxrt hồshxri khiếrzhrn cho sắrbijc mặensvt củlmhfa thiếrzhru niêcmgcn kia thay đovlecammi hiệcammn ra chúbdgkt tựknkzryaso kiêcmgcu ngạsuxjo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.