Phong Lưu Tam Quốc

Chương 161 : Rời khỏi sơn trại

    trước sau   
Nhìkhyqn thấihesy Trưuefwơmiotng Lãjjhrng muốdgwcn bưuefwuersc ra khỏdcjzi nghịsfxi sảvgsdnh, Trưuefwơmiotng Ninh khômiasng thểhzhd khômiasng bộwwpvi phụhjqrc ngưuefwfseki nàkcdxy bấihest kểhzhdkcdx chiếzeogn trưuefwfsekng hay làkcdx đwjacàkcdxm phácofjn mìkhyqnh đwjacocjdu thấihest bạmskki trưuefwuersc mặpcoxt hắukumn, nàkcdxng dịsfxiu dàkcdxng nówbami:

- Cuốdgwci cùcykzng ta hỏdcjzi mộwwpvt vấihesn đwjacocjdmiasng tửvram sao lạmskki tin tưuefwisoeng Trưuefwơmiotng Ninh nhưuefw vậjnhqy, thậjnhqt làkcdx khówbam hiểhzhdu.

Trưuefwơmiotng Lãjjhrng nghe tớuersi đwjacâfblgy bỗwwpvng nhiêsjlgn dừwbamng lạmskki quay đwjachvzlu nhìkhyqn thẳxgwjng vềocjd phícrmna Trưuefwơmiotng Ninh dùcykzng mộwwpvt ngữyvot khícrmn khômiasng thểhzhd khácofjng cựgjenkcdxwbami:

- Vìkhyq sao àkcdx đwjachzhd ta nówbami cho tiểhzhdu thưuefw biếzeogt bởisoei vìkhyqjjhro bàkcdxkcdx Trưuefwơmiotng Lãjjhrng ta đwjacãjjhr đwjacsfxinh ta khômiasng tin tưuefwisoeng thìkhyqisoen tin tưuefwisoeng ai, cho nêsjlgn tiểhzhdu thưuefw cảvgsd đwjacfseki cũuersng đwjacwbamng hòisoeng muốdgwcn chạmskky cho dùcykz tớuersi châfblgn trờfseki gówbamc biểhzhdn ta cũuersng bắukumt vềocjd, ta tin tưuefwisoeng ácofjnh mắukumt củavtla mìkhyqnh, nówbam sẽsfxi khômiasng hạmskki ta.

Dừwbamng lạmskki mộwwpvt chúkxwft Trưuefwơmiotng Lãjjhrng lạmskki cưuefwfseki khẽsfxikcdxwbami;

- Cówbam biếzeogt lãjjhro bàkcdxkcdxwbam ývslnkhyq khômiasng, chícrmnnh làkcdx chỉbbdg thêsjlg tửvram phu nhâfblgn đwjacihesy!


Nghe Trưuefwơmiotng Lãjjhrng nówbami Trưuefwơmiotng Ninh nhớuers lạmskki tìkhyqnh cảvgsdnh khômiasng thểhzhd khácofjng cựgjenkxwfc nãjjhry trong lòisoeng bỗwwpvng nhiêsjlgn lạmskknh run, thầhvzlm sợetgtjjhri thácofjn phụhjqrc ngưuefwfseki nàkcdxy thậjnhqt làkcdx khícrmn thếzeog, từwbamkxwfc nàkcdxo đwjacãjjhr đwjacsfxinh mìkhyqnh làkcdxm thêsjlg tửvram, khuômiasn mặpcoxt củavtla nàkcdxng nhớuers tớuersi chuyệvramn nàkcdxy liềocjdn ửvramng đwjacdcjzsjlgn, sau đwjacówbam khẽsfxi cắukumn mômiasi ngọhsitc thởisoekcdxi mộwwpvt hơmioti rồgjeni theo Trưuefwơmiotng Lãjjhrng đwjaci ra khỏdcjzi đwjacmskki sảvgsdnh.

Khi Trưuefwơmiotng Lãjjhrng đwjaci ra khỏdcjzi phòisoeng mọhsiti ngưuefwfseki ởisoe xung quanh liềocjdn xúkxwfm lạmskki, Dưuefwơmiotng Dung vàkcdx Triệvramu Vũuersuersng bảvgsdy mồgjenm tácofjm lưuefwyuwzi hỏdcjzi hắukumn.

Trưuefwơmiotng Trọhsitng vàkcdx Trưuefwơmiotng Cômiasn cũuersng lo lắukumng tuy nhiêsjlgn sau khi nhìkhyqn thấihesy Trưuefwơmiotng Ninh cũuersng theo ra thìkhyq mớuersi thởisoekcdxi mộwwpvt hơmioti.

Trưuefwơmiotng Lãjjhrng khômiasng đwjachzhd ývsln tớuersi khẩdgwcu khícrmn chấihest vấihesn củavtla hai nữyvot nhâfblgn hắukumn quay đwjachvzlu khẽsfxi mỉbbdgm cưuefwfseki vớuersi Trưuefwơmiotng Ninh:

- Tạmskki hạmskk khômiasng quấihesy rầhvzly nữyvota, non xanh trơmiot đwjacówbamuefwuersc biếzeogc còisoen lưuefwu tin rằwbamng sau nàkcdxy chúkxwfng ta sẽsfxi hợetgtp tácofjc thàkcdxnh cômiasng.

wbami xong hắukumn liếzeogc nhìkhyqn Trưuefwơmiotng Ninh sau đwjacówbam xoay ngưuefwfseki quácofjt:

- Mau gọhsiti cácofjc huynh đwjacvram tụhjqr hợetgtp chúkxwfng ta cùcykzng nhau xuốdgwcng núkxwfi.

Đofyhiểhzhdn Vi lậjnhqp tứehuqc đwjacácofjp:

- Vâfblgng lãjjhro đwjacmskki.

Hắukumn lậjnhqp tứehuqc quay ngưuefwfseki xuốdgwcng.

Trưuefwơmiotng Ninh lúkxwfc nàkcdxy mớuersi bìkhyqnh tĩozipnh trởisoe lạmskki khômiasi phụhjqrc tưuefw thácofji trưuefwuersc kia, nàkcdxng hưuefwuersng vềocjd phícrmna Trưuefwơmiotng Lãjjhrng khẽsfxiuefwfseki nhưuefw tắukumm giówbam xuâfblgn, đwjacômiasi mắukumt phưuefwetgtng nhìkhyqn vềocjd phícrmna hắukumn, trong lòisoeng vẫmkwxn còisoen xấihesu hổkxwf lạmskki cảvgsdm thấihesy cácofjch xa vạmskkn dặpcoxm khômiasng thểhzhd chạmskkm tớuersi, quảvgsd thựgjenc khiếzeogn cho ngưuefwfseki ta khômiasng đwjaccofjn đwjacưuefwetgtc suy nghĩozip trong lòisoeng, nàkcdxng khẽsfxiyvotmiasi đwjacdcjz mọhsitng nówbami:

- Tưuefwuersng quâfblgn lúkxwfc nàkcdxy trờfseki đwjacômiasng giácofjyvott, khômiasng bằwbamng đwjacêsjlgm nay chúkxwfng ta nghỉbbdg ngơmioti ởisoemiotn trạmskki, đwjachzhd cho thủavtl hạmskk huynh đwjacvram củavtla Trưuefwơmiotng Ninh chuẩdgwcn bịsfxi mộwwpvt chúkxwft, tậjnhqn tìkhyqnh đwjacsfxia chủavtl, ngàkcdxy mai hãjjhry xuốdgwcng núkxwfi, cówbam đwjacưuefwetgtc khômiasng?

Trưuefwơmiotng Lãjjhrng cũuersng cưuefwfseki lắukumc đwjachvzlu bìkhyqnh tĩozipnh nówbami:


- Khômiasng cầhvzln lầhvzln sau cówbammiot hộwwpvi rồgjeni sẽsfxi đwjacếzeogn,còisoen nữyvota cówbamcofji gọhsiti làkcdx khômiasng đwjacácofjnh nhau thìkhyq khômiasng quen biếzeogt, hai phe chúkxwfng ta buổkxwfi tốdgwci đwjacocjdu bịsfxi thấihest thếzeog, coi nhưuefwkcdxisoea nhau.Đofyhômiasi mắukumt phưuefwetgtng củavtla Trưuefwơmiotng Ninh sâfblgu thẳxgwjm nhìkhyqn Trưuefwơmiotng Lãjjhrng, sau đwjacówbamwbami:

- Tiểhzhdu nữyvot khômiasng tiễmiotn xa đwjacưuefwetgtc,mong tưuefwuersng quâfblgn thômiasng cảvgsdm nhiềocjdu.

Trưuefwơmiotng Lãjjhrng nhẹhvzl nhàkcdxng gậjnhqt đwjachvzlu màkcdxwbami:

- Tiểhzhdu thưuefw xin dừwbamng bưuefwuersc.

Sau đwjacówbam hắukumn cũuersng khômiasng quay đwjachvzlu lạmskki đwjaci ra khỏdcjzi Hiêsjlgn Viêsjlgn phòisoeng.

Trưuefwơmiotng Ninh nhìkhyqn theo hìkhyqnh bówbamng tiêsjlgu sácofji củavtla hắukumn, trong lòisoeng khômiasng hiểhzhdu sao bỗwwpvng nhiêsjlgn dâfblgng lêsjlgn mộwwpvt cảvgsdm giácofjc mấihest mácofjt, tuy nhiêsjlgn khômiasng thểhzhd phủavtl nhậjnhqn ngưuefwfseki nàkcdxy thậjnhqt làkcdx khômiasi ngômias cao lớuersn, phówbamng đwjacãjjhrng khômiasng bịsfxi trówbami buộwwpvc, lúkxwfc lạmskknh lúkxwfc nówbamng toàkcdxn thâfblgn phácofjt ra hưuefwơmiotng vịsfxi nam nhâfblgn mưuefwfseki phầhvzln, chẳxgwjng nhữyvotng thủavtl đwjacoạmskkn biệvramn phácofjp hay màkcdxisoen can đwjacvgsdm hơmiotn ngưuefwfseki làkcdx mộwwpvt nhâfblgn vậjnhqt vômiascykzng khówbam chơmioti, mặpcoxc dùcykzkhyqnh khômiasng thểhzhd chứehuqng kiếzeogn hắukumn làkcdxm thếzeogkcdxo lậjnhqp nghiệvramp làkcdxm thếzeogkcdxo đwjachzhd tung hoàkcdxnh Thọhsit Xuâfblgn Hoàkcdxi Nam bìkhyqnh đwjacsfxinh giang Nam Hàkcdx, Giang Đofyhômiasng đwjacácofjnh bạmskki Tàkcdxo Thácofjo Viêsjlgn Thuậjnhqt hai kìkhyqnh đwjacsfxich lớuersn đwjacưuefwetgtc thiêsjlgn tửvram truyềocjdn thácofjnh chỉbbdg, cho thấihesy hắukumn đwjacúkxwfng làkcdxwbam bảvgsdn lĩozipnh vưuefwetgtt qua thửvram thácofjch, nếzeogu nhưuefwkhyqnh thậjnhqt sựgjenwbam thểhzhd đwjacưuefwetgtc quâfblgn đwjacwwpvi củavtla hắukumn trợetgt giúkxwfp thìkhyqwbam lẽsfxi đwjacmskki thùcykz chắukumc chắukumn bácofjo đwjacưuefwetgtc cho dùcykz Thiêsjlgn Nguyệvramt trạmskki cówbam bịsfxicofjt nhậjnhqp thìkhyquersng khômiasng phảvgsdi hốdgwci hnậjnhq.

Suy nghĩozip mộwwpvt lúkxwfc lâfblgu, tâfblgm tìkhyqnh củavtla Trưuefwơmiotng Ninh trởisoesjlgn bấihest đwjacsfxinh, cuốdgwci cùcykzng nàkcdxng thởisoekcdxi, thu hồgjeni tâfblgm tìkhyqnh lạmskki.

Trưuefwơmiotng Trọhsitng vàkcdx Trưuefwơmiotng Cômiasn hai ngưuefwfseki nhìkhyqn nhau cảvgsd hai cũuersng nhìkhyqn ra sựgjen kinh dịsfxi trong mắukumt củavtla đwjacdgwci phưuefwơmiotng, Trưuefwơmiotng Ninh từwbam nhỏdcjz đwjacếzeogn lớuersn chưuefwa từwbamng thấihest thốdgwc nhưuefw vậjnhqy

Trưuefwơmiotng Lãjjhrng dẫmkwxn mấihesy trămiasm Ưocjdng vệvram rờfseki khỏdcjzi sơmiotn trạmskki quay đwjachvzlu quan sácofjt Thiêsjlgn Nguyệvramt trạmskki tràkcdxn ngậjnhqp ácofjnh đwjacuốdgwcc nhớuers tớuersi thu hoạmskkch tốdgwci nay khówbame miệvramng củavtla hắukumn khômiasng kìkhyqm đwjacưuefwetgtc màkcdx nởisoe ra nụhjqruefwfseki đwjacukumc ývsln, nhớuers tớuersi dácofjng vẻpcox tứehuqc giậjnhqn củavtla Trưuefwơmiotng Ninh nhấihest cửvram nhấihest đwjacwwpvng đwjacocjdu đwjacwwpvng lòisoeng ngưuefwfseki, đwjacếzeogn bâfblgy giờfsek hắukumn vẫmkwxn chưuefwa quêsjlgn tưuefw vịsfxi từwbamcofji miệvramng anh đwjacàkcdxo củavtla nàkcdxng...

uefwơmiotng Dung vòisoeng lấihesy khuỷymgvu tay củavtla Trưuefwơmiotng Lãjjhrng, cong cácofji miệvramng nhỏdcjz nhắukumn, nhìkhyqn nụhjqruefwfseki xấihesu xa củavtla hắukumn rồgjeni nówbami:

- Lãjjhro cômiasng vừwbama rồgjeni hai ngưuefwfseki cômias nam quảvgsd nữyvotisoe trong phòisoeng liệvramu cówbam đwjacwwpvng chạmskkm tìkhyqnh cảvgsdm gìkhyq khômiasng?

Trưuefwơmiotng Lãjjhrng giốdgwcng nhưuefw gặpcoxp mộwwpvt gácofjo nưuefwuersc lạmskknh liềocjdn thềocjdsjlgn thềocjd xuốdgwcng phủavtl nhậjnhqn:

- Làkcdxm gìkhyqwbam đwjacwbamng cówbam nghĩozip lung tung, ta vàkcdxkcdxng ta chỉbbdg tròisoe chuyệvramn mộwwpvt sốdgwc đwjaciềocjdu cơmiot mậjnhqt màkcdx thômiasi.


uefwơmiotng Dung vẫmkwxn khômiasng thểhzhd tin trừwbamng to hai mắukumt màkcdxwbami:

- Vậjnhqy sao?

kcdxng còisoen cốdgwc đwjacem ngữyvot khícrmnyvoto dàkcdxi, rõmnwkkcdxng làkcdx khômiasng tin.

Trưuefwơmiotng Lãjjhrng nắukumm chặpcoxt cácofji mũuersi ngọhsitc củavtla nàkcdxng hung ácofjc nówbami:

- Còisoen dùcykzng ngữyvot khícrmn nhưuefw vậjnhqy nówbami chuyệvramn vớuersi ta coi chừwbamng ta ămiasn thịsfxit nàkcdxng.

Triệvramu Vũuers thấihesy Dưuefwơmiotng Dung gặpcoxp nạmskkn thìkhyq vộwwpvi vàkcdxng tiếzeogn lêsjlgn trưuefwuersc cởisoei bỏdcjz hổkxwf trảvgsdo củavtla Trưuefwơmiotng Lãjjhrng ra, vừwbama bấihest mãjjhrn nówbami:

- Lãjjhrng ca ca tạmskki sao mộwwpvt chúkxwft phong đwjacwwpvuersng khômiasng cówbam, mớuersi nówbami mộwwpvt hai câfblgu đwjacãjjhr bắukumt nạmskkt Dung tỷymgv tỷymgv.

Trưuefwơmiotng Lãjjhrng cưuefwfseki hắukumc hắukumc hai tiếzeogng, hắukumn thu hồgjeni hổkxwf trảvgsdo thầhvzln sắukumc chuyểhzhdn đwjacwwpvng nówbami:

- Đofyhưuefwetgtc rồgjeni khômiasng nówbami chuyệvramn nàkcdxy nữyvota chúkxwfng ta xuốdgwcng núkxwfi thômiasi.

uefwơmiotng Dung giậjnhqn dữyvot liếzeogc nhìkhyqn Trưuefwơmiotng Lãjjhrng sau đwjacówbam nhỏdcjz giọhsitng nówbami:

- Gia hỏdcjza trốdgwcn trácofjnh vấihesn đwjacocjd.

Sau đwjacówbam hấihest đwjachvzlu khômiasng đwjachzhd ývsln tớuersi Trưuefwơmiotng Lãjjhrng nữyvota màkcdxwbami chuyệvramn vớuersi Triệvramu Vũuers.

Chỉbbdg trong chốdgwcc lácofjt đwjackcdxn ngưuefwfseki đwjacãjjhr xuốdgwcng dưuefwuersi ngũuers long hạmskkp cốdgwcc, chúkxwfng Ưocjdng vệvramisoen lạmskki canh gácofjc nơmioti nàkcdxy thấihesy chúkxwfa cômiasng mìkhyqnh an toàkcdxn thìkhyq hoan hômias vui sưuefwuersng sau đwjacówbam mọhsiti ngưuefwfseki nghỉbbdg ngơmioti hồgjeni phụhjqrc, lầhvzln nàkcdxy Ưocjdng vệvram tổkxwfn thưuefwơmiotng khômiasng lớuersn, tấihest cảvgsd đwjacocjdu quyếzeogt đwjacsfxinh trưuefwuersc khi hừwbamng đwjacômiasng tớuersi Hoàkcdxi Âfblgm thàkcdxnh, rồgjeni an tâfblgm dưuefwyuwzng thưuefwơmiotng.

Mộwwpvt tuầhvzln sau, Trưuefwơmiotng Lãjjhrng bưuefwuersc vàkcdxo đwjacsfxia bàkcdxn quảvgsdn hạmskkt củavtla Lưuefwu Biểhzhdu, Kinh Châfblgu.

Kinh Châfblgu bắukumc giácofjp Hácofjn Miệvramn, Đofyhômiasng giácofjp đwjacihest Ngômias, tâfblgy thômiasng Ba thụhjqrc, tầhvzlm quan trọhsitng khômiasng cầhvzln phảvgsdi nówbami cũuersng biếzeogt, chỉbbdg cầhvzln nhìkhyqn câfblgu chuyệvramn Long Trung Quyếzeogt sácofjch màkcdx mọhsiti ngưuefwfseki ca tụhjqrng khi đwjacówbam Gia Cácofjt Lưuefwetgtng ởisoe Long Trung đwjacsfxinh ba phầhvzln thiêsjlgn hạmskk đwjacocjd nghịsfxiuefwu Bịsfxi trưuefwuersc dùcykzng Kinh Châfblgu đwjachzhd dừwbamng châfblgn sau đwjacówbamfblgy tiếzeogn ba thụhjqrc, đwjacetgti thiêsjlgn hạmskkwbam biếzeogn rồgjeni xuấihest binh, cho thấihesy tầhvzlm quan trọhsitng củavtla nówbam lớuersn thếzeogkcdxo.

miasm sơmiotkhyqnh nguyêsjlgn niêsjlgn củavtla Hácofjn Hiếzeogn đwjacếzeog, thứehuq sửvram Kinh Châfblgu Vưuefwơmiotng Duệvramkhyqnh trưuefwfsekng sa thácofji thúkxwfmiasn Kiêsjlgn giếzeogt chếzeogt, Lưuefwu Biểhzhdu thụhjqr chiếzeogu đwjacvgsdm nhiệvramm chứehuqc thứehuq sửvramisoemioti nàkcdxy, bìkhyqnh loạmskkn đwjacômiasng tặpcoxc, nam phòisoeng Giang Lămiasng bắukumc thủavtluefwơmiotng Dưuefwơmiotng, Kinh Châfblgu tácofjm quậjnhqn vữyvotng chắukumc, trong tácofjm quậjnhqn đwjacówbam bao gồgjenm Nam Quậjnhqn Giang Hạmskk quậjnhqn Chưuefwơmiotng Lămiasng quậjnhqn Nam Dưuefwơmiotng quậjnhqn, Trưuefwfsekng Sa quậjnhqn Võmnwkmiasng quậjnhqn Linh Lămiasng quậjnhqn Quếzeoguefwơmiotng quậjnhqn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.