Phong Lưu Tam Quốc

Chương 160 : Tiết lộ thân phận

    trước sau   
Nhãkelsn châahimu xoay đbpteaiebng hắouzxn hắouzxc hắouzxc cưzpnjcrtji nómsmti:

- Trưzpnjơnerfng Ninh côrmkdzpnjơnerfng khôrmkdng sợgidl chơnerfi vớdoyri lửfoiqa hay sao, côrmkdzpnjơnerfng dùbilvng mịwhxk lựojyec nhưzpnj thếpysv khôrmkdng sợgidl ta khôrmkdng khốnijhng chếpysv đbpteưzpnjgidlc mìtxmdnh sau đbpteómsmtcrtjm chuyệbilvn gìtxmd sao, khi đbpteómsmtzzzbzpnjơnerfng ngạbptenh thưzpnjơnerfng gạbpteo nấechlu thàcrtjnh cơnerfm côrmkdzpnjơnerfng kêucqgu trờcrtji trờcrtji khôrmkdng biếpysvt kêucqgu đbpteechlt đbpteechlt khôrmkdng hay.

msmti xong hắouzxn vôrmkdtxmdnh hữtpycu ýdkrw liếpysvc qua bộaieb ngựojyec củojyea nàcrtjng.

Trưzpnjơnerfng Ninh nghe đbpteưzpnjgidlc câahimu bázzzbzpnjơnerfng ngạbptenh thưzpnjơnerfng thìtxmd khuôrmkdn mặwhxkt ửfoiqng đbpteehsa mắouzxt phưzpnjgidlng liếpysvc nhìtxmdn hắouzxn mộaiebt cázzzbi, trong lòrgwgng nàcrtjng khẽivdm loạbpten nàcrtjng thậsvoot sựojye khôrmkdng đbptezzzbn ra Trưzpnjơnerfng Lãkelsng làcrtj loạbptei ngưzpnjcrtji gìtxmd, hai mắouzxt lómsmte ra hàcrtjo quang khiếpysvn cho ngưzpnjcrtji kházzzbc khôrmkdng thểanzj đbptezzzbn đbpteưzpnjgidlc.

Trưzpnjơnerfng Lãkelsng tiếpysvn vềxedr phípysva trưzpnjdoyrc hai ngưzpnjcrtji lúnolzc nàcrtjy chỉojyergwgn cázzzbch nhau mộaiebt xípysvch, mùbilvi hưzpnjơnerfng từkdofnerf thểanzj Trưzpnjơnerfng Ninh xôrmkdng vàcrtjo mũgidli hắouzxn khiếpysvn cho Trưzpnjơnerfng Lãkelsng tâahimm thầrczfn đbptexedru say.

zpnjdoyri ázzzbp lựojyec mạbptenh mẽivdm củojyea Trưzpnjơnerfng Lãkelsng Trưzpnjơnerfng Ninh liêucqgn tụdgudc lui vềxedr phípysva sau, Trưzpnjơnerfng Lãkelsng từkdofng bưzpnjdoyrc theo sázzzbt cuốnijhi cùbilvng cũgidlng tớdoyri tìtxmdnh cảouzxnh khôrmkdng thểanzj trázzzbnh nécnhb.


Trong mắouzxt củojyea Trưzpnjơnerfng Ninh hiệbilvn lêucqgn vẻiidh bốnijhi rốnijhi vôrmkd hạbpten, nàcrtjng vừkdofa khôrmkdng cam lòrgwgng lạbptei vừkdofa chờcrtj mong, cómsmt mộaiebt cảouzxm giázzzbc trázzzbng sĩgaig chặwhxkt tay, ázzzbnh mắouzxt nómsmtng bỏehsang củojyea Trưzpnjơnerfng Lãkelsng nhưzpnj muốnijhn xuyêucqgn vàcrtjo chỗtxmdahimu nhấechlt trong tâahimm hồrrban củojyea nàcrtjng, cázzzbi miệbilvng nhhếpysvc lêucqgn cưzpnjcrtji xấechlu xa, tựojyea hồrrba ázzzbm chỉojye đbpteiềxedru gìtxmd đbpteómsmt.

Trưzpnjơnerfng Lãkelsng lúnolzc nàcrtjy bỗtxmdng nhiêucqgn mởdkrw miệbilvng trêucqgu chọrkmgc nómsmti:

- Trưzpnjơnerfng tiểanzju thưzpnjzpnjcrtjng nhưzpnj rấechlt sợgidl tạbptei hạbpte, chẳhicyng lẽivdm sợgidl tạbptei hạbpte thậsvoot sựojye ăocdnn thịwhxkt tiểanzju thưzpnj sao/

Khuôrmkdn mặwhxkt băocdnng sưzpnjơnerfng củojyea Trưzpnjơnerfng Ninh sớdoyrm đbpteãkels tan thàcrtjnh mâahimy khómsmti khuôrmkdn mặwhxkt củojyea nàcrtjng đbpteehsafoiqng cázzzbi miệbilvng nhỏehsa nhắouzxn dưzpnjcrtjng nhưzpnj khôrmkdng chịwhxku đbpteojyeng đbpteưzpnjgidlc ázzzbp bázzzbch, thanh âahimm run rẩzzzby hoảouzxng hốnijht nómsmti:

- Côrmkdng tửfoiq xin tựojye trọrkmgng đbptekdofng tiếpysvn tớdoyri quázzzb mứbilvc.

Trưzpnjơnerfng Lãkelsng nhìtxmdn thấechly thầrczfn sắouzxc mêucqg ngưzpnjcrtji nàcrtjy củojyea nàcrtjng thìtxmd khôrmkdng kìtxmdm giữtpyc đbpteưzpnjgidlc nữtpyca rồrrbai cázzzbnh tay mạbptenh mẽivdm bao quanh thâahimn hìtxmdnh cao gầrczfy vàcrtjmsmtng bỏehsang củojyea nàcrtjng, trong nházzzby mắouzxt nhuyễxbnkn ngọrkmgc trong lòrgwgng mùbilvi thơnerfm bốnijhn phípysva, Trưzpnjơnerfng Ninh theo bảouzxn năocdnng đbptewhxknh hécnhbt lêucqgn nhưzpnjng lúnolzc nàcrtjy mộaiebt cázzzbi miệbilvng rộaiebng kházzzbc đbpteãkels che đbptei cázzzbi miệbilvng nhỏehsa nhắouzxn củojyea nàcrtjng.

Bờcrtjrmkdi anh đbpteàcrtjo củojyea Trưzpnjơnerfng Ninh nhanh chómsmtng đbpteómsmtng chặwhxkt lạbptei đbpterczfu ngómsmtn tay dùbilvng sứbilvc nhưzpnj muốnijhn đbptezzzby Trưzpnjơnerfng Lãkelsng ra, nhưzpnjng giốnijhng nhưzpnjcrtj đbpteaiebng phảouzxi tưzpnjcrtjng sắouzxt, đbpterrbang thờcrtji thâahimn thểanzj củojyea nàcrtjng bắouzxt đbpterczfu giãkelsy dụdguda, nhưzpnjng càcrtjng giãkelsy càcrtjng bịwhxk khécnhbp chặwhxkt, cảouzxm giázzzbc kípysvch thípysvch ngàcrtjy càcrtjng mãkelsnh liệbilvt khiếpysvn cho toàcrtjn thâahimn nàcrtjng bịwhxkucqg dạbptei vôrmkd lựojyec, hoang mang vôrmkdbilvng.

zzzbi lưzpnjgkrxi to củojyea Trưzpnjơnerfng Lãkelsng bắouzxt đbpterczfu tìtxmdm hiểanzju bốnijhn phípysva, tảouzx hữtpycu quécnhbt nhẹkjkr chờcrtj đbptegidli cơnerf hộaiebi tốnijht.

nolzc nàcrtjy Trưzpnjơnerfng Ninh mơnerf hồrrba cảouzxm thấechly đbpteưzpnjgidlc mộaiebt bàcrtjn tay to lớdoyrn quécnhbt lêucqgn bộaieb ngựojyec thầrczfn tházzzbnh củojyea mìtxmdnh, phưzpnjơnerfng tâahimm củojyea nàcrtjng đbptebptei loạbpten, xấechlu hổgaig khôrmkdng thểanzjmsmti, bờcrtjrmkdi anh đbpteàcrtjo khẽivdm mởdkrw ra muốnijhn ngăocdnn lạbptei thìtxmd đbpteúnolzng lúnolzc nàcrtjy mộaiebt cázzzbi lưzpnjgkrxi đbpteãkels thòrgwg tớdoyri pházzzb cửfoiqa màcrtjrmkdng vàcrtjo, đbpterczfu ómsmtc Trưzpnjơnerfng Ninh ầrczfm lêucqgn mộaiebt tiếpysvng, tâahimm hồrrban chấechln đbpteaiebng mộaiebt cảouzxm giázzzbc kípysvch thípysvch khómsmt tảouzx lan tỏehsaa toàcrtjn thâahimn, nàcrtjng lầrczfn đbpterczfu tiêucqgn mấechlt đbptei chípysvnh mìtxmdnh.

Trưzpnjơnerfng Lãkelsng mặwhxkc dùbilvmsmt ýdkrw khiêucqgu khípysvch nàcrtjng, nhưzpnjng hắouzxn biếpysvt đbptenijhi phómsmt vớdoyri loạbptei nữtpyc nhâahimn cao ngạbpteo cầrczfn phảouzxi cómsmt chừkdofng mựojyec từkdofng bưzpnjdoyrc từkdofng bưzpnjdoyrc đbpteázzzbnh đbptegaigcrtjng, tuy cảouzxm xúnolzc nguyêucqgn thủojyey củojyea hắouzxn cũgidlng mãkelsnh liệbilvt muốnijhn nàcrtjng hoan hảouzxo vớdoyri mìtxmdnh nhưzpnjng sau nàcrtjy ấechln tưzpnjgidlng trong lòrgwgng Trưzpnjơnerfng Ninh thìtxmd hắouzxn chỉojyecrtj mộaiebt kẻiidhzzzbo sắouzxc, nghĩgaig tớdoyri chỗtxmdcrtjy Trưzpnjơnerfng Lãkelsng bỗtxmdng nhiêucqgn buôrmkdng lỏehsang môrmkdi củojyea nàcrtjng ra rúnolzt bàcrtjn tay khổgaigng lồrrba đbptewhxkt lêucqgn bộaieb ngựojyec củojyea nàcrtjng vềxedr, trong lòrgwgng vẫtrian tràcrtjn ngậsvoop dưzpnj vịwhxknolzc nãkelsy.

Đlhajbptei mỹqgzj nữtpyc trưzpnjdoyrc mắouzxt lúnolzc nàcrtjy mặwhxkt đbpteehsa nhưzpnj gấechlc cázzzbi miệbilvng nhỏehsa nhắouzxn khẽivdm mởdkrw ra màcrtj thởdkrw gấechlp, câahimu hồrrban đbpteoạbptet pházzzbch, thầrczfn sắouzxc vôrmkdbilvng mêucqg ngưzpnjcrtji, nhưzpnjng vẫtrian cómsmt thểanzj nhìtxmdn ra trong mắouzxt củojyea nàcrtjng thỉojyenh thoảouzxng cómsmt vẻiidh phứbilvc tạbptep hàcrtjm răocdnng khẽivdm cắouzxn, bộaieb ngựojyec phậsvoop phồrrbang kịwhxkch liệbilvt, dưzpnjdoyri ázzzbnh mắouzxt nómsmtng rựojyec củojyea Trưzpnjơnerfng Lãkelsng, cảouzxm thấechly bấechlt an khôrmkdng biếpysvt suy nghĩgaig đbpteiềxedru gìtxmd.

Trưzpnjơnerfng Lãkelsng lúnolzc nàcrtjy hoàcrtjn toàcrtjn buôrmkdng eo củojyea nàcrtjng màcrtj nắouzxm lấechly cázzzbnh tay, bỗtxmdng nhiêucqgn hắouzxn thòrgwg tay ra cầrczfm lấechly cằkoxjm dưzpnjdoyri củojyea nàcrtjng nâahimng nómsmtucqgn khiếpysvn cho nàcrtjng khôrmkdng thểanzj lảouzxng trázzzbnh hắouzxn nữtpyca, hai tay củojyea Trưzpnjơnerfng Ninh toázzzbt đbpterczfy mồrrbarmkdi, hôrmkd hấechlp mộaiebt lầrczfn nữtpyca trởdkrwucqgn dồrrban dậsvoop nàcrtjng rấechlt muốnijhn nhắouzxm con mắouzxt phưzpnjgidlng lạbptei nhưzpnjng nàcrtjng biếpysvt nếpysvu làcrtjm nhưzpnj vậsvooy tưzpnjơnerfng đbpteưzpnjơnerfng vớdoyri cổgaiggidl hắouzxn tiếpysvp tụdgudc xâahimm phạbptem mìtxmdnh, mặwhxkc dùbilv biếpysvt cómsmt mộaiebt sốnijh việbilvc phảouzxi trảouzx giázzzb nhiềxedru nhưzpnjng cứbilv nhưzpnj vậsvooy màcrtj mấechlt đbptei nàcrtjng thựojyec sựojye khôrmkdng cam lòrgwgng.

Cuốnijhi cùbilvng đbpteôrmkdi mắouzxt lửfoiqa nómsmtng củojyea Trưzpnjơnerfng Lãkelsng xuyêucqgn qua hai mắouzxt củojyea nàcrtjng, Trưzpnjơnerfng Ninh thầrczfm kêucqgu khổgaig từkdof từkdof nhắouzxm mắouzxt lạbptei.


nolzc nàcrtjy Trưzpnjơnerfng Lãkelsng lạbptei đbpteưzpnja miệbilvng tớdoyri ngọrkmgc châahimu ómsmtng ázzzbnh kia, nuốnijht mộaiebt ngụdgudm nưzpnjdoyrc miếpysvng hôrmkdn lêucqgn tai củojyea nàcrtjng màcrtjmsmti:

- Trưzpnjơnerfng tiểanzju thưzpnj nhớdoyr kỹqgzj tạbptei hạbpte chípysvnh làcrtj Từkdofzpnjơnerfng nhịwhxk châahimu chi chủojye, Trưzpnjơnerfng Lãkelsng, ngàcrtjy sau nếpysvu nhưzpnj vi phạbptem ưzpnjdoyrc hẹkjkrn ta sẽivdm bịwhxk thiêucqgn lôrmkdi sấechlm sécnhbt đbpteázzzbnh chếpysvt khôrmkdng yêucqgn làcrtjnh.

Lờcrtji vừkdofa toázzzbt ra Trưzpnjơnerfng Ninh lậsvoop tứbilvc tỉojyenh tázzzbo lạbptei, thoázzzbng chốnijhc minh bạbptech tạbptei sao vừkdofa rồrrbai Trưzpnjơnerfng Lãkelsng khôrmkdng tiếpysvt lộaieb thâahimn phậsvoon thậsvoot củojyea mìtxmdnh, vớdoyri sựojye thôrmkdng minh tàcrtji trípysv củojyea nàcrtjng khôrmkdng cầrczfn nómsmti cũgidlng biếpysvt Trưzpnjơnerfng Lãkelsng tạbptei sao phảouzxi tựojyemsmti vớdoyri nàcrtjng việbilvc nàcrtjy chípysvnh làcrtj đbpteanzj tỏehsa thàcrtjnh ýdkrw hợgidlp tázzzbc, thửfoiq nghĩgaig xem Trưzpnjơnerfng Lãkelsng bípysv mậsvoot vàcrtjo kinh mộaiebt khi bịwhxk tiếpysvt lộaieb ra ngoàcrtji thìtxmd đbptenijhi vớdoyri hắouzxn sẽivdm chịwhxku ảouzxnh hưzpnjdkrwng thếpysvcrtjo, chỉojye cầrczfn hơnerfi cómsmt sai lầrczfm làcrtj thêucqg thảouzxm.

Trưzpnjơnerfng Lãkelsng cũgidlng khôrmkdng đbpteanzj ýdkrw tớdoyri ázzzbnh mắouzxt kinh ngạbptec củojyea nàcrtjng, hắouzxn buôrmkdng cázzzbnh tay ra tiêucqgu sázzzbi gỡgkrx chiếpysvc nhẫtrian trêucqgn ngómsmtn tay vôrmkd danh, rồrrbai dùbilvng mựojyec nưzpnjdoyrc viếpysvt mộaiebt phong thưzpnj rồrrbai nómsmti vớdoyri Trưzpnjơnerfng Ninh:

- Tiểanzju thưzpnj cầrczfm phong thưzpnjcrtjy đbptei gặwhxkp quậsvoon trưzpnjdkrwng Từkdof Thứbilvdkrw Thọrkmg Xuâahimn quậsvoon hắouzxn sẽivdm giúnolzp tiểanzju thưzpnj.

nolzc nàcrtjy Trưzpnjơnerfng Ninh mớdoyri khôrmkdi phụdgudc lạbptei đbpteưzpnjgidlc từkdof trong khiếpysvp sợgidl tuy nhiêucqgn nàcrtjng vẫtrian khôrmkdng thểanzj tiếpysvp nhậsvoon nổgaigi:

- Côrmkdng tửfoiq chípysvnh làcrtj Trưzpnjơnerfng Lãkelsng, làcrtj thậsvoot sao? Chẳhicyng lẽivdmrmkdng tửfoiq muốnijhn bípysv mậsvoot mang ngọrkmgc tỷdrbv trởdkrw vềxedr Trưzpnjcrtjng An, lạbptei còrgwgn tin tưzpnjdkrwng ta nhưzpnj vậsvooy khôrmkdng sợgidl ta hốnijhi hậsvoon bộaiebi ưzpnjdoyrc bázzzbn đbptebilvng côrmkdng tửfoiq sao?

crtjng từkdof trong miệbilvng thốnijht ra nhiềxedru vấechln đbptexedr nhưzpnj thếpysv khiếpysvn Trưzpnjơnerfng Lãkelsng phảouzxi giậsvoot mìtxmdnh.

Trưzpnjơnerfng Lãkelsng đbpteưzpnjơnerfng nhiêucqgn hiểanzju tạbptei sao nàcrtjng lạbptei hỏehsai nhưzpnj thếpysvcrtjng làcrtjm sao cómsmt thểanzj khinh suấechlt làcrtjm việbilvc, tuy nhiêucqgn lạbptei cómsmtrgwgng tin hắouzxn liềxedrn bắouzxt đbpterczfu quay đbpterczfu lạbptei nómsmti:

- Thậsvoot hay giảouzx tiểanzju thưzpnj cầrczfm phong thưzpnjcrtjy tớdoyri Thọrkmg Xuâahimn sẽivdm biếpysvt, vềxedr phầrczfn nhữtpycng chuyệbilvn kházzzbc ta tin rằkoxjng sẽivdm khôrmkdng xảouzxy ra hơnerfn nữtpyca ta tin tưzpnjdkrwng tiểanzju thưzpnjgidlng cómsmt chỗtxmd tốnijht.

Sắouzxc mặwhxkt củojyea Trưzpnjơnerfng Ninh vôrmkdbilvng cổgaig quázzzbi nàcrtjng khôrmkdng phụdgudc màcrtjmsmti:

- Côrmkdng tửfoiqgidlng biếpysvt Trưzpnjơnerfng Giázzzbc chípysvnh làcrtj cha củojyea ta, Thiêucqgn Nguyệbilvt trạbptei chípysvnh làcrtj binh mãkels Khăocdnn Vàcrtjng đbptenijhi đbptewhxkch vớdoyri triềxedru đbpteìtxmdnh côrmkdng tửfoiqbilvng chúnolzng ta hợgidlp tázzzbc chuyệbilvn thếpysvcrtjy cũgidlng quázzzbouzxo rồrrbai khôrmkdng sợgidl đbpteưzpnjơnerfng kim tházzzbnh thưzpnjgidlng trázzzbch tộaiebi sao? Hơnerfn nữtpyca cũgidlng khómsmtmsmt thểanzj đbpteouzxm bảouzxo rằkoxjng ngưzpnjcrtji kházzzbc sẽivdm khôrmkdng bázzzbn đbptebilvng.

Trưzpnjơnerfng Lãkelsng cưzpnjcrtji ha hảouzx nhúnolzn vai rồrrbai nómsmti:

- Triềxedru đbpteìtxmdnh làcrtj triềxedru đbpteìtxmdnh ta làcrtj ta ta muốnijhn làcrtjm gìtxmd thìtxmdcrtjm cázzzbi đbpteómsmt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.