Phong Lưu Tam Quốc

Chương 159 : Đàm phán thành công

    trước sau   
Trong lòkedvng Trưogklơjbhbng Lãvqyeng thầdigjm than mộgzxwt tiếvgiang, khôktwtng ngờolkh phảmrdjn ứkpwfng củsgpfa Trưogklơjbhbng Ninh lạbenki lớknuun đvudxếvgian thếvgia cựtdedc kỳzzdn coi trọfnlang chuyệoydrn củsgpfa Lưogklu Tíllycch vàolkh Cung Đsgpfôktwt khôktwtng biếvgiat nàolkhng cószqq đvudxbenki cừdvtzu gìjbhb vớknuui hai ngưogklolkhi bọfnlan chúempong, ngẫlmidm lạbenki Trưogklơjbhbng Ninh thiếvgiat kếvgiajbhbn trạbenki ởfbif Ngũdigj long sơjbhbn sau khi mìjbhbnh tiếvgian vàolkho Dưogklơjbhbng Châarudu cũdigjng đvudxáhyminh khăfsqvn vàolkhng đvudxbenko phỉkmwmolkhng cũdigjng trốpresn vềgtvv Nhữpetd Nam mộgzxwt thờolkhi gian ngắgeqwn, tuy nhiêkhndn khôktwtng hiểlmidu tạbenki sao nàolkhng lạbenki trởfbif mặrcrzt vớknuui Lưogklu Tíllycch bọfnlan chúempong, khôktwtng lâarudu sau rờolkhi vềgtvv ngũdigj long sơjbhbn.

Hắgeqwn thong dong nószqqi vớknuui Trưogklơjbhbng Ninh:

- Đsgpfdigju tiêkhndn làolkh ta muốpresn côktwtogklơjbhbng pháhymii ngưogklolkhi bíllyc mậaxkwt huấsirdn luyệoydrn giúempop ta mộgzxwt đvudxáhymim khổzxsaarudu quỷrjgy binh.

Trưogklơjbhbng Ninh khôktwtng hềgtvv nghĩqlst ngợsisyi trầdigjm mặrcrzt màolkhszqqi:

- Cáhymic hạbenk quảmrdj nhiêkhndn lợsisyi hạbenki khôktwtarudu quỷrjgy binh đvudxúempong làolkhdigj khíllyc đvudxgzxwc môktwtn củsgpfa Thiêkhndn Nguyệoydrt trạbenki.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng nhúempon vai cưogklolkhi cưogklolkhi hắgeqwn vừdvtza đvudxtlihnh mởfbif miệoydrng nószqqi tiếvgiap thìjbhb nhìjbhbn thấsirdy bờolkhktwti gợsisyi cảmrdjm mêkhnd ngưogklolkhi củsgpfa Trưogklơjbhbng Ninh, linh quang trong đvudxdigju lószqqe lêkhndn hắgeqwn nhớknuu lạbenki tạbenki sao nàolkhng lạbenki thốpresng hậaxkwn Lưogklu Tíllycch vàolkh Cung Đsgpfôktwt nhưogkl vậaxkwy hẳdmbbn làolkh liêkhndn quan đvudxếvgian vấsirdn đvudxgtvv tiếvgiat hạbenknh củsgpfa nữpetdolkhi tửrjgy ngẫlmidm lạbenki cũdigjng cószqq thểlmid, nàolkhng vũdigj mịtlih xinh đvudxbpocp gợsisyi cảmrdjm nhưogkl vậaxkwy ngay cảmrdjjbhbnh cũdigjng thiếvgiau chúempot nữpetda kìjbhbm chếvgia khôktwtng đvudxưogklsisyc thìjbhb khôktwtng bàolkhn tớknuui ngưogklolkhi kháhymic, trong lòkedvng hắgeqwn càolkhng cószqq ýwght niệoydrm tru sáhymit hai ngưogklolkhi kia.


Chưogkla đvudxsisyi Trưogklơjbhbng Lãvqyeng tỉkmwmnh lạbenki từdvtz trong trầdigjm tưogkl, Trưogklơjbhbng Ninh đvudxãvqye cấsirdt tiếvgiang rõfnlaolkhng:

- Ta đvudxáhymip ứkpwfng yêkhndu cầdigju củsgpfa ngưogklơjbhbi, còkedvn đvudxiềgtvvu kiệoydrn gìjbhb nữpetda khôktwtng?

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng thảmrdj lỏoydrng tâarudm tìjbhbnh cởfbifi mởfbifszqqi:

- Đsgpfiềgtvvu kiệoydrn thứkpwf hai làolkhhymic vịtlih tiềgtvvm ẩxqkkn ởfbif trong Dựtded Châarudu pháhymi đvudxưogklsisyc đvudxbenki thùeghpogklu Tíllycch Cung Đsgpfôktwt xong ta muốpresn cáhymic vịtlih chiếvgiam lấsirdy mấsirdy dưogkl bộgzxw khăfsqvn vàolkhng ởfbif Nhữpetd Nam hơjbhbn nữpetda đvudxlmid cho bọfnlan họfnla thỉkmwmnh thoảmrdjng gâarudy rốpresi ởfbif đvudxtliha bàolkhn Tàolkho Tháhymio vàolkhktwtn Sáhymich, pháhymiogkl hệoydr thốpresng bốpres tríllyc quâarudn đvudxgzxwi cho đvudxáhymim ngưogklolkhi Tàolkho Tháhymio Tôktwtn Sáhymich cốpres kỵpbhg khôktwtng dáhymim thong dong pháhymit triểlmidn lêkhndn, chuyệoydrn nàolkhy cószqq thểlmid khôktwtng?

Trưogklơjbhbng Ninh nghĩqlst nghĩqlst đvudxôktwti mắgeqwt phưogklsisyng nhìjbhbn vàolkho Trưogklơjbhbng Lãvqyeng, cưogklolkhi nhạbenko nószqqi:

- Kểlmid từdvtz đvudxâarudy Thiêkhndn Nguyệoydrt trạbenki đvudxãvqye trởfbif thàolkhnh tay sai củsgpfa Giang Nam quâarudn phiệoydrt rồpiyli.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng lắgeqwc đvudxdigju khôktwtng đvudxpiylng ýwghtolkhszqqi;

- Lờolkhi nàolkhy sai rồpiyli đvudxdigju tiêkhndn cáhymic vịtlihdigjng khôktwtng hợsisyp nhấsirdt, hơjbhbn nữpetda quâarudn đvudxgzxwi củsgpfa tạbenki hạbenkdigjng khôktwtng cószqq quyềgtvvn lựtdedc đvudxiềgtvvu đvudxgzxwng cáhymic vịtlih, mọfnlai ngưogklolkhi chỉkmwm cầdigjn khôktwtng xung đvudxgzxwt lợsisyi íllycch thìjbhb chúempong ta mãvqyei làolkh minh hữpetdu, cùeghpng cấsirdu kếvgiat vớknuui nhau làolkhm chuyệoydrn xấsirdu.

szqqi xong lờolkhi cuốpresi cùeghpng Trưogklơjbhbng Lãvqyeng nhịtlihn khôktwtng đvudxưogklsisyc nởfbif ra nụwlziogklolkhi.

Trưogklơjbhbng Ninh khôktwtng ngờolkh Trưogklơjbhbng Lãvqyeng nghiêkhndm túempoc nhưogkl vậaxkwy màolkh vẫlmidn cószqqarudm tưogklszqqi giỡfbifn thìjbhb khôktwtng khỏoydri phìjbhbogklolkhi mộgzxwt tiếvgiang sau đvudxószqq pháhymit hiệoydrn ra mìjbhbnh thấsirdt thốpresolkhng mộgzxwt tay che miệoydrng khuôktwtn mặrcrzt ửrjgyng đvudxoydrolkhszqqi;

- Thứkpwf ba thìjbhb sao, còkedvn cószqq đvudxiềgtvvu kiệoydrn gìjbhb cứkpwfszqqi ra Trưogklơjbhbng Ninh nếvgiau cószqq thểlmid thừdvtza nhậaxkwn thìjbhb nhấsirdt đvudxtlihnh sẽpahh đvudxáhymip ứkpwfng.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng lắgeqwc đvudxdigju:

- Khôktwtng cószqq thứkpwf ba chỉkmwmszqq hai cáhymii chẳdmbbng lẽpahhktwtogklơjbhbng thấsirdy quáhymi íllyct, đvudxlmid ta suy nghĩqlst vậaxkwy...Nószqqi xong hắgeqwn vuốprest cằqsphm nhìjbhbn Trưogklơjbhbng Ninh chằqsphm chằqsphm cưogklolkhi tàolkhszqqi:


- Cószqq rồpiyli, ha ha đvudxiềgtvvu kiệoydrn thứkpwf ba chíllycnh làolkhktwtogklơjbhbng làolkhm thêkhnd tửrjgy củsgpfa ta, thếvgiaolkho?

Lờolkhi nàolkhy vừdvtza nószqqi ra khiếvgian mọfnlai ngưogklolkhi sữpetdng sờolkh, khôktwtng ai ngờolkh rằqsphng hắgeqwn lạbenki lỗdmbbvqyeng nhưogkl thếvgia, hơjbhbn nữpetda rõfnlaolkhng đvudxãvqyeszqq chuẩxqkkn bịtlih lạbenki còkedvn giảmrdj vờolkh trầdigjm tưogkl mộgzxwt phen.

Kiềgtvvu nhan củsgpfa Dưogklơjbhbng Dung hung dữpetd nhìjbhbn Trưogklơjbhbng Lãvqyeng, nhércrzo bắgeqwp đvudxùeghpi củsgpfa hắgeqwn mộgzxwt cáhymii.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng thiếvgiau chúempot nữpetda thìjbhbktwt to lêkhndn, tuy nhiêkhndn hắgeqwn vẫlmidn khốpresng chếvgia đvudxưogklsisyc, trong lòkedvng thầdigjm than, Dung nhi hảmrdjo lãvqyeo bàolkh hảmrdjo thâarudn thâarudn, hạbenk thủsgpfogklu tìjbhbnh, đvudxau chếvgiat ta rồpiyli mưogklu sáhymit chồpiylng ruộgzxwt.

Trưogklơjbhbng Ninh sữpetdng sờolkh khôktwtng ngờolkh đvudxpresi phưogklơjbhbng lạbenki càolkhn rỡfbif nhưogkl thếvgia, mặrcrzc kệoydr phong tháhymii quâarudn tửrjgy đvudxưogkla ra yêkhndu cầdigju vôktwt sỉkmwm hạbenkogklu nhưogkl vậaxkwy nhưogklng xem ra chỉkmwmolkhm ra vẻempoolkh thôktwti, nàolkhng cưogklolkhi nhạbenkt mộgzxwt tiếvgiang rồpiyli nószqqi:

- Cáhymic hạbenkszqqi đvudxùeghpa rồpiyli, Trưogklơjbhbng Ninh làolkhm sao cószqq thểlmid lọfnlat vàolkho mắgeqwt cáhymic hạbenk, hai vịtlih tỷrjgy tỷrjgykhndn cạbenknh kia mỗdmbbi vịtlih đvudxgtvvu khuynh quốpresc khuynh thàolkhnh chim sa cáhymi lặrcrzn nhưogkl hoa nhưogkl ngọfnlac, làolkhm gìjbhb đvudxếvgian phiêkhndn tiểlmidu nữpetd.

Vốpresn Trưogklơjbhbng Ninh xinh đvudxbpocp mỵpbhg cốprest khiếvgian Dưogklơjbhbng Dung vàolkh Triệoydru Vũdigj phảmrdjn cảmrdjm nhưogklng nghe thấsirdy lờolkhi nàolkhy củsgpfa nàolkhng xong bọfnlan họfnla cảmrdji biếvgian ấsirdn tưogklsisyng khôktwtng íllyct.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng thấsirdy Trưogklơjbhbng Ninh tiếvgian thốpresi cószqq đvudxgzxw hắgeqwn sinh lòkedvng cảmrdjm tháhymin rồpiyli đvudxkpwfng lêkhndn nószqqi;"

- Đsgpfưogklsisyc, chúempong ta hiệoydrn tạbenki lậaxkwp hiệoydrp ưogklknuuc.

empoc nàolkhy Trưogklơjbhbng Ninh quan sáhymit Trưogklơjbhbng Lãvqyeng, lạbenki thấsirdy áhyminh mắgeqwt củsgpfa đvudxpresi phưogklơjbhbng tinh tếvgia khôktwtng cốpres kỵpbhgolkh liếvgiac lêkhndn trêkhndn ngưogklolkhi củsgpfa mìjbhbnh, trêkhndn miệoydrng nởfbif ra nụwlziogklolkhi tàolkh thìjbhb trừdvtzng mắgeqwt nhìjbhbn hắgeqwn tứkpwfc giậaxkwn nószqqi:

- Hiệoydrn tạbenki huynh nêkhndn tin tưogklfbifng thàolkhnh ýwght củsgpfa Thiêkhndn Nguyệoydrt trạbenki vậaxkwy huynh cũdigjng xuấsirdt ra thàolkhnh ýwght đvudxi, íllyct nhấsirdt cũdigjng phảmrdji chứkpwfng minh huynh cószqqfsqvng lựtdedc đvudxlmid đvudxàolkhm luậaxkwn đvudxiềgtvvu kiệoydrn, chứkpwf khôktwtng phảmrdji tạbenki chỗdmbbszqqi suôktwtng.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng quan sáhymit tảmrdj hữpetdu, làolkhm ra bộgzxwhyming nhưogkl muốpresn nószqqi lạbenki thôktwti, sau đvudxószqqeghpng mắgeqwt nhìjbhbn Trưogklơjbhbng Ninh.

Trưogklơjbhbng Ninh nếvgiau nhưogkl vậaxkwy cũdigjng khôktwtng rõfnla thìjbhb uổzxsang cho nàolkhng làolkhm thủsgpfqlstnh rồpiyli, nàolkhng liềgtvvn nószqqi vớknuui hai bêkhndn cạbenknh:


- Trưogklơjbhbng thúempoc, Vưogklơjbhbng khôktwtn ba vịtlih lui xuốpresng trưogklknuuc đvudxi.

Ba ngưogklolkhi nghe vậaxkwy thìjbhb nhìjbhbn nhau thầdigjn sắgeqwc bọfnlan họfnla trởfbifkhndn mêkhnd hoặrcrzc tuy nhiêkhndn vẫlmidn nghe lệoydrnh màolkh rờolkhi ra ngoàolkhi.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng nhìjbhbn chằqsphm chằqsphm vàolkho Trưogklơjbhbng Ninh, hắgeqwn lószqqe lêkhndn nụwlziogklolkhi màolkhszqqi:

- Dung nhi tiểlmidu Vũdigj Đsgpfiểlmidn Vi, cáhymic ngưogklơjbhbi cũdigjng lui ra đvudxi.

ogklơjbhbng Dung dởfbif khószqqc dởfbifogklolkhi giậaxkwn dỗdmbbi nhìjbhbn Trưogklơjbhbng Lãvqyeng nàolkhng biếvgiat rằqsphng trong lòkedvng hắgeqwn cószqq quỷrjgy, liềgtvvn khoan thai kércrzo Triệoydru Vũdigjolkh đvudxi.

empo trong đvudxbenki sảmrdjnh chỉkmwmkedvn lạbenki Trưogklơjbhbng Lãvqyeng vàolkh Trưogklơjbhbng Ninh hai ngưogklolkhi trong nhấsirdt thờolkhi đvudxbenki sảmrdjnh im ắgeqwng tràolkhng diệoydrn xấsirdu hổzxsa, vôktwteghpng áhymim muộgzxwi.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng chíllycnh làolkh muốpresn khôktwtng khíllyc nhưogkl vậaxkwy, dưogklknuui áhyminh mắgeqwt sắgeqwc lăfsqvng củsgpfa hắgeqwn Trưogklơjbhbng Ninh cảmrdjm thấsirdy toàolkhn thâarudn khôktwtng đvudxưogklsisyc tựtded nhiêkhndn tay châarudn bấsirdt an, khuôktwtn mặrcrzt mêkhnd ngưogklolkhi củsgpfa nàolkhng cuốpresi cùeghpng cũdigjng đvudxoydrrjgyng tuy nhiêkhndn khôktwtng biếvgiat nàolkhng đvudxang nghĩqlstjbhb.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng càolkhng nhìjbhbn càolkhng nószqqng đvudxdigju bỗdmbbng nhiêkhndn hắgeqwn tiếvgian tớknuui trưogklknuuc mấsirdy bưogklknuuc, dùeghpng sứkpwfc híllyct mộgzxwt cáhymii nhưogklogklolkhi màolkh khôktwtng phảmrdji cưogklolkhi nhìjbhbn Trưogklơjbhbng Ninh.

Trưogklơjbhbng Ninh phảmrdjn xạbenkszqq đvudxiềgtvvu kiệoydrn lui vềgtvv sau hai bưogklknuuc thầdigjn sắgeqwc phứkpwfc tạbenkp màolkhszqqi:

- Côktwtng tửrjgy muốpresn làolkhm gìjbhb?

Lờolkhi nàolkhy vừdvtza thốprest ra Trưogklơjbhbng Ninh cảmrdjm thấsirdy ảmrdjo nãvqyeo khôktwtng tưogklfbifng đvudxưogklsisyc mìjbhbnh cũdigjng cószqqempoc rốpresi loạbenkn, ngữpetd khíllycsirdy mang theo tấsirdt cảmrdjhymic giọfnlang đvudxiệoydru thấsirdt bạbenki, nàolkhng nhanh chószqqng híllyct thởfbifjbhbnh tâarudm lạbenki sau đvudxószqq mắgeqwt phưogklsisyng di chuyểlmidn pháhymit ra thanh âarudm nhưogkl chuôktwtng bạbenkc nószqqi:

- Côktwtng tửrjgyarudy giờolkhszqq thểlmidszqqi rồpiyli.

Trưogklơjbhbng Lãvqyeng nószqqng đvudxdigju lêkhndn, trong lòkedvng càolkhng cảmrdjm thấsirdy mãvqyenh liệoydrt, lúempoc nàolkhy nghe thấsirdy thanh âarudm mịtlih hoặrcrzc củsgpfa Trưogklơjbhbng ninh đvudxiềgtvvm đvudxbenkm đvudxáhyming yêkhndu khiếvgian cho hắgeqwn cảmrdjm thấsirdy chấsirdn đvudxgzxwng, hắgeqwn nhìjbhbn Trưogklơjbhbng Ninh khôktwtng ngờolkh rằqsphng nàolkhng lạbenki vũdigj mịtlih đvudxếvgian thếvgia nhấsirdt cửrjgy nhấsirdt đvudxgzxwng câarudu hồpiyln đvudxoạbenkn pháhymich vớknuui đvudxtlihnh lựtdedc sâarudu củsgpfa mìjbhbnh vẫlmidn dao đvudxgzxwng tâarudm tríllyc, giảmrdj sửrjgy vừdvtza rồpiyli nàolkhng muốpresn áhymim toáhymin mìjbhbnh thìjbhbszqq thểlmid dễexcn nhưogkl trởfbifolkhn tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.