Phong Lưu Tam Quốc

Chương 158 : Đàm phán

    trước sau   
Trưqdcjơnlonng Ninh cũbieang biếykekt chuyệpmesn nàbqway quan hệpmes trọryfcng đewxhpeici, giếykekt Lưqdcju Tíryfcch vàbqwa Cung Đuukiôqvmb chíryfcnh làbqwa nguyệpmesn vọryfcng lớozicn nhấryfct đewxhdqhki củuukia nàbqwang, lýspot do nàbqway khiếykekn cho nàbqwang khôqvmbng kháhriang cựqvmb đewxhưqdcjbkmxc, hơnlonn nữqktda nàbqwang đewxhãpxop từqjtang giảonic thiếykekt nếykeku nhưqdcj đewxhormti phưqdcjơnlonng muốormtn ởwtwr đewxhâidqsy kéujuio dàbqwai thờdqhki gian sau đewxhóewxh đewxhem đewxhpeici quâidqsn tớozici đewxhâidqsy thìidqs khôqvmbng lớozicn, vớozici sựqvmb khôqvmbn khéujuio củuukia Trưqdcjơnlonng Lãpxopng, căltcon bảonicn khôqvmbng cầwpehn vẽecbg vờdqhki cho thêqktdm chuyệpmesn, hoàbqwan toàbqwan cóewxh thểqvmbwtwr bốormtn phíryfca giáhriam thịgwsz đewxhkufkng tĩudbvnh củuukia mìidqsnh sau đewxhóewxh tụzztn họryfcp vớozici đewxhpeici quâidqsn màbqwaidqsy côqvmbng nhưqdcj vậgwszy khôqvmbng cầwpehn phảonici mạpeico hiểqvmbm, xem ra lầwpehn nàbqway bọryfcn họryfc đewxhếykekn đewxhâidqsy thậgwszt sựqvmbewxh mụzztnc đewxhíryfcch đewxhàbqwam pháhrian, cộkufkng thêqktdm mìidqsnh đewxhang gặormtp nguy cơnlon bốormtn phíryfca tìidqsnh cảonicnh gian nan, cũbieang nêqktdn mạpeico hiểqvmbm mộkufkt bưqdcjozicc khôqvmbng chừqjtang cóewxh kếykekt quảonic bấryfct ngờdqhk.

Nghĩudbv đewxhếykekn đewxhâidqsy Trưqdcjơnlonng Ninh quyếykekt đewxhgwsznh vôqvmb luậgwszn thếykekbqwao cũbieang phảonici đewxhàbqwam pháhrian rồlkyai tíryfcnh tiếykekp.

Sau đewxhóewxhbqwang dịgwszu dàbqwang đewxhi tớozici trưqdcjozicc mặormtt Trưqdcjơnlonng Lãpxopng màbqwaewxhi;

- Chưqdcj vịgwsz mờdqhki bêqktdn trong nếykeku nhưqdcjewxhidqs tiếykekp đewxhóewxhn khôqvmbng chu đewxháhriao thìidqs xin rộkufkng lòtvodng tha thứyqcc.

Trưqdcjơnlonng Lãpxopng quay đewxhwpehu lạpeici nhìidqsn, Trưqdcjơnlonng Ninh trong áhrianh đewxhuốormtc đewxhãpxop biếykekn mấryfct vẻtrlt lạpeicnh lùlvojng vừqjtaa rồlkyai khôqvmbng còtvodn tung tíryfcch màbqwa chuyểqvmbn thàbqwanh dáhriang vẻtrlt đewxhkufkng lòtvodng ngưqdcjdqhki, khiếykekn cho hắdpzyn ngứyqcca ngáhriay thêqktdm vàbqwai phầwpehn.

Trưqdcjơnlonng Ninh thấryfcy áhrianh mắdpzyt sắdpzyc lang củuukia Trưqdcjơnlonng Lãpxopng nhìidqsn mìidqsnh cho dùlvoj trong lòtvodng khôqvmbng vui nhưqdcjng vẫdtdgn mỉrtaym cưqdcjdqhki.


Huynh đewxhpmes Trưqdcjơnlonng Côqvmbn trưqdcjơnlonng Trọryfcng từqjtang ngưqdcjdqhki nhìidqsn nhau, đewxhìidqsnh chỉrtay đewxhryfcu vớozici Yếykekn Minh vàbqwabqwan Cửmswp.

Trưqdcjơnlonng Ninh đewxhãpxop mởwtwr miệpmesng nóewxhi chuyệpmesn binh líryfcnh Khăltcon Vàbqwang cũbieang khôqvmbng chốormtng cựqvmb mỗyrizi ngưqdcjdqhki đewxhgwszu nhưqdcjdqhkng mộkufkt con đewxhưqdcjdqhkng đewxhqvmb cho Trưqdcjơnlonng Lãpxopng thong dong bưqdcjozicc vàbqwao chỉrtaybqwa hai phe trậgwszn doanh vẫdtdgn rõspabbqwang, mộkufkt trưqdcjozicc mộkufkt sau khôqvmbng khíryfc nặormtng nềgwsz.

Đuukibkmxi vàbqwai trăltcom ngưqdcjdqhki Trưqdcjơnlonng Lãpxopng tiếykekn vàbqwao trong Thiêqktdn Nguyệpmest trạpeici xong, Trưqdcjơnlonng Ninh vàbqwa Trưqdcjơnlonng Côqvmbn huynh đewxhpmes mớozici cùlvojng nhau tiếykekn vàbqwao trong.

Sau khi yêqktdn lặormtng nửmswpa ngàbqway Trưqdcjơnlonng Ninh cuốormti cùlvojng cũbieang mởwtwr miệpmesng nóewxhi:

- Bâidqsy giờdqhk vẫdtdgn chưqdcja biếykekt đewxhpeici danh củuukia cáhriac hạpeic mong chỉrtay giáhriao cho.

Trưqdcjơnlonng Lãpxopng mỉrtaym cưqdcjdqhki ngồlkyai trêqktdn ghếykek nhấryfcp mộkufkt ngụzztnm tràbqwa thơnlonm sau đewxhóewxh khen:

- Tràbqwabqway thậgwszt làbqwa thơnlonm.

Nhìidqsn thấryfcy biểqvmbu lộkufk mấryfct tựqvmb nhiêqktdn củuukia Trưqdcjơnlonng Ninh hắdpzyn mớozici tựqvmb tin nóewxhi:

- Tạpeici hạpeicbqwa ai cũbieang khôqvmbng quan trọryfcng nhưqdcjng cóewxh thểqvmb khẳqjtang đewxhgwsznh rằspotng tạpeici hạpeic hoàbqwan toàbqwan cóewxh thểqvmb đewxhpeici biểqvmbu cho thựqvmbc lựqvmbc môqvmbn phiệpmest củuukia Từqjtaqdcjơnlonng hai châidqsu, nếykeku nhưqdcj đewxhàbqwam pháhrian cóewxh tiếykekn triểqvmbn tin rằspotng vềgwsz sau côqvmbqdcjơnlonng sẽecbg biếykekt.

Trưqdcjơnlonng Ninh hừqjta lạpeicnh mộkufkt tiếykekng nàbqwang cưqdcjdqhki khẩnmaay nóewxhi;

- Bởwtwri vậgwszy tiểqvmbu nữqktd khôqvmbng thểqvmb tin tưqdcjwtwrng màbqwa hợbkmxp đewxhàbqwam, ngay cảonicqvmbn tíryfcnh đewxhpeici danh cũbieang khôqvmbng nóewxhi ra vậgwszy thìidqs dựqvmba vàbqwao cáhriai gìidqsbqwa ta phảonici ngồlkyai đewxhàbqwam pháhrian vớozici cáhriac hạpeic.

Trưqdcjơnlonng Lãpxopng châidqsn thàbqwanh nóewxhi:

- Chuyếykekn đewxhi sứyqcc lầwpehn nàbqway thâidqsn mang mậgwszt lệpmesnh hi vọryfcng tiểqvmbu thưqdcjewxh thểqvmb hiểqvmbu đewxhưqdcjbkmxc chỗyriz khổescmidqsm củuukia tạpeici hạpeic.


Trưqdcjơnlonng Ninh vẫdtdgn khôqvmbng nhưqdcjbkmxng bộkufk khuôqvmbn mặormtt xinh đewxhecbgp lộkufk vẻtrlt bấryfct mãpxopn màbqwaewxhi:

- Cáhriac hạpeic đewxhãpxop khôqvmbng cóewxhbieang khíryfchriao danh vậgwszy thìidqs đewxhàbqwam pháhrian cũbieang khôqvmbng còtvodn quan trọryfcng ai biếykekt đewxhưqdcjbkmxc cáhriac hạpeic sau khi qua sôqvmbng chặormtt cầwpehu trởwtwr mặormtt đewxhâidqsu, đewxhếykekn lúdnqmc đewxhóewxh chỉrtay sợbkmx Thiêqktdn Nguyệpmest trạpeici cũbieang nhổescm cỏryfc tậgwszn gốormtc.

Trưqdcjơnlonng Lãpxopng thầwpehm gậgwszt đewxhwpehu nữqktd tửmswp Trưqdcjơnlonng Ninh nàbqway đewxhúdnqmng làbqwa khôqvmbng đewxhơnlonn giảonicn, tâidqsm tưqdcj chặormtt chẽecbg tuy nhiêqktdn mìidqsnh cũbieang khôqvmbng thểqvmb đewxhơnlonn giảonicn bịgwszlvoj dọryfca nhưqdcj thếykek phảonici biếykekt rằspotng thâidqsn thếykek củuukia mìidqsnh sau khi bịgwsz tiếykekt lộkufk ra ngoàbqwai nhấryfct đewxhgwsznh sẽecbgewxh phiềgwszn toáhriai lớozicn khi đewxhóewxh chỉrtaytvodn đewxhưqdcjdqhkng duy nhấryfct làbqwa lui vềgwsz Thọryfc Xuâidqsn, khôqvmbng thểqvmb mờdqhki thiêqktdn tửmswp tớozici nam Trưqdcjdqhkng Giang đewxhưqdcjbkmxc, đewxhếykekn đewxhưqdcjbkmxc Trưqdcjdqhkng An làbqwa mộkufkt vấryfcn đewxhgwsz quáhria lớozicn.

Trưqdcjơnlonng Ninh éujuip sáhriat nhưqdcj thếykek chỉrtay sợbkmxbqwa muốormtn áhriap chếykekidqsm lýspot củuukia mìidqsnh trêqktdn ghếykek đewxhàbqwam pháhrian đewxhpeict đewxhưqdcjbkmxc lợbkmxi íryfcch cao hơnlonn.

Nghĩudbv tớozici đewxhiểqvmbm nàbqway Trưqdcjơnlonng Lãpxopng mớozici gậgwszt đewxhwpehu nóewxhi:

- Chiếykeku theo tìidqsnh huốormtng bìidqsnh thưqdcjdqhkng, chuyệpmesn nàbqway đewxhúdnqmng làbqwa khôqvmbng tốormtt tuy nhiêqktdn vớozici năltcong lựqvmbc củuukia Trưqdcjơnlonng trạpeici chủuuki thìidqs tin rằspotng cáhriac vịgwszbieang biếykekt tìidqsnh hìidqsnh trưqdcjozicc mắdpzyt củuukia Thiêqktdn Nguyệpmest trạpeici vôqvmblvojng xấryfcu hổescm, nếykeku nhưqdcjhriac vịgwsz khôqvmbng tin tưqdcjwtwrng chúdnqmng ta thìidqs chuyệpmesn xảonicy ra sẽecbgqdcjbkmxt ra ngoàbqwai sựqvmbqdcjwtwrng tưqdcjbkmxng củuukia cáhriac vịgwsz, nếykeku nhưqdcjewxh thểqvmb tiếykekp nhnậgwsz thìidqs chúdnqmng ta hợbkmxp đewxhàbqwam khôqvmbng quan tâidqsm mấryfcy vấryfcn đewxhgwszidqsu ria nàbqway nữqktda lúdnqmc đewxhóewxhhriac vịgwsz sẽecbg đewxhưqdcjbkmxc chỗyriz tốormtt khôqvmbng tưqdcjwtwrng tưqdcjbkmxng đewxhưqdcjbkmxc.

Mặormtt ngọryfcc củuukia Trưqdcjơnlonng Ninh lộkufk ra vẻtrlt khôqvmbng tin:

- Chỗyriz tốormtt gìidqs?

Trưqdcjơnlonng Lãpxopng nóewxhi:

- Đuukiwpehu tiêqktdn làbqwa vấryfcn đewxhgwsz tiềgwszn bạpeicc, ta khôqvmbng nóewxhi dốormti bêqktdn ta cóewxh thểqvmbqvmb đewxhiềgwszu kiệpmesn cung cấryfcp tiềgwszn bạpeicc vàbqwaqdcjơnlonng thảonico giúdnqmp cáhriac vịgwsz, hơnlonn nữqktda còtvodn cóewxh thểqvmb cho thêqktdm ba trăltcom bộkufk thiếykekt giáhriap tinh chếykek đewxhao kiếykekm so vớozici đewxhao kiếykekm bìidqsnh thưqdcjdqhkng còtvodn sắdpzyc béujuin hơnlonn nhiềgwszu, ngựqvmba năltcom trăltcom thớozict, tăltcong cưqdcjdqhkng thựqvmbc lựqvmbc cùlvojng năltcong lựqvmbc chiếykekn đewxhryfcu củuukia cáhriac vịgwsz.

Lễprzw vậgwszt nàbqway khôqvmbng tệpmes tiềgwszn bạpeicc vàbqwaqdcjơnlonng thảonico đewxhếykekn rấryfct đewxhúdnqmng lúdnqmc, màbqwa trang bịgwsz đewxhgwszu làbqwa tinh giáhriap thưqdcjbkmxng phẩnmaam, nhữqktdng vậgwszt nàbqway chuyêqktdn môqvmbn cung cấryfcp cho quâidqsn đewxhkufki, tảonicng bịgwsz củuukia quâidqsn Từqjtaqdcjơnlonng tiêqktdn tiếykekn Trưqdcjơnlonng Ninh ởwtwr đewxhâidqsy sớozicm đewxhãpxop nghe đewxhlkyan, vũbiea khíryfctvodn lợbkmxi hạpeici vàbqwa tiêqktdn tiếykekn hơnlonn cáhriac nơnloni kháhriac nhiềgwszu, nếykeku nhưqdcj đewxhormti phưqdcjơnlonng thậgwszt sựqvmbewxh thểqvmb đewxhưqdcja nhữqktdng vậgwszt nhưqdcj vậgwszy, nhữqktdng ngưqdcjdqhki ởwtwr trong Thiêqktdn Nguyệpmest trạpeici sẽecbgltcong cưqdcjdqhkng thựqvmbc lựqvmbc, đewxhgwsz cao năltcong lựqvmbc tựqvmb bảonico vệpmesidqsnh.

Trưqdcjơnlonng Côqvmbn ghi chéujuip chuyệpmesn nàbqway khôqvmbng biếykekt thậgwszt giảonic nhưqdcjng sắdpzyc mặormtt khôqvmbng khỏryfci lộkufk ra vẻtrlt vui mừqjtang.

Tuy nhiêqktdn Trưqdcjơnlonng Ninh vẫdtdgn tinh táhriao nóewxhi:


- Khôqvmbng tệpmes nhưqdcjng cáhriac hạpeicbieang biếykekt đewxhâidqsy vẫdtdgn khôqvmbng phảonici làbqwaqktdu cầwpehu chủuuki yếykeku.

Trưqdcjơnlonng Lãpxopng gậgwszt đewxhwpehu:

- Đuukiúdnqmng thếykek, chỗyriz tốormtt thứyqcc hai chíryfcnh làbqwa mộkufkt khi cáhriac vịgwsz pháhriat sinh xung đewxhkufkt vớozici thếykek lựqvmbc kháhriac quâidqsn ta sẽecbglvojy thờdqhki trợbkmx giúdnqmp.

ttox trong Thiêqktdn Nguyệpmest trạpeici áhrianh đewxhuốormtc ngậgwszp trờdqhki, sáhriang nhưqdcj ban ngàbqway, toàbqwan tòtvoda núdnqmi bốormt tríryfcqvmblvojng nghiêqktdm cẩnmaan tuy nhiêqktdn khôqvmbng mấryfct đewxhi sựqvmb cổescmryfcnh, thanh đewxhpeicm.

Trưqdcjơnlonng Ninh nhanh chóewxhng mang bọryfcn họryfc đewxhi tớozici đewxhpeici đewxhưqdcjdqhkng, bởwtwri vìidqs nhâidqsn sốormt quáhria nhiềgwszu cho nêqktdn trảonici qua trao đewxhescmi, Trưqdcjơnlonng Lãpxopng chỉrtay mang Dưqdcjơnlonng Dung Triệpmesu Vũbiealvojng Đuukiiểqvmbn Vi ba ngưqdcjdqhki đewxhi tớozici phòtvodng nghịgwsz sảonicnh, Trưqdcjơnlonng Ninh cũbieang chỉrtay mang Trưqdcjơnlonng thịgwsz huynh đewxhpmesbqwa mộkufkt đewxhpeici đewxhwpehu mụzztnc.

Sau khi hạpeic nhâidqsn pha tràbqwa đewxhiểqvmbm tâidqsm xong, hai phe chíryfcnh thứyqccc ngồlkyai xuốormtng đewxhàbqwam pháhrian.

Trưqdcjơnlonng Côqvmbn nghe thấryfcy câidqsu nàbqway liềgwszn dừqjtang búdnqmt, quan sáhriat Trưqdcjơnlonng Ninh khóewxhe miệpmesng giậgwszt giậgwszt nhưqdcj muốormtn nóewxhi nhưqdcjng rồlkyai lạpeici thôqvmbi.

Trưqdcjơnlonng Ninh vẫdtdgn ra vẻtrlt thờdqhk ơnlon lạpeicnh nhưqdcjltcong màbqwaewxhi:

- Đuukiryfct Dưqdcjơnlonng Dựqvmb hai châidqsu làbqwa đewxhgwsza bàbqwan củuukia quâidqsn Khăltcon Vàbqwang ta tưqdcjwtwrng cáhriac hạpeic muốormtn đewxhqvmb cho cáhriac thếykek lựqvmbc kháhriac cùlvojng Trưqdcjơnlonng Ninh đewxhryfcu vớozici hau sau đewxhóewxh từqjta từqjta thu thậgwszp mớozici đewxhúdnqmng chứyqcc?

Trưqdcjơnlonng Lãpxopng cưqdcjdqhki ha hảonic Trưqdcjơnlonng Ninh nàbqway quảonic nhiêqktdn cóewxh bảonicn lĩudbvnh, tuy nhiêqktdn hắdpzyn vẫdtdgn khôqvmbng cóewxh ýspot phảonicn đewxhormti màbqwaewxhi tiếykekp:

- Thứyqcc ba cũbieang làbqwa thứyqccbqwa Trưqdcjơnlonng trạpeici chủuuki coi trọryfcng nhấryfct, ta cóewxh thểqvmb pháhriai đewxhpeici tưqdcjozicng lãpxopnh binh mấryfcy vạpeicn tùlvojy thờdqhki cùlvojng cáhriac vịgwsz tiếykekn tớozici Nhữqktd Nam tiêqktdu diệpmest Lưqdcju Tíryfcch Cung Đuukiôqvmb mấryfcy tặormtc tửmswpbqway.

Trưqdcjơnlonng Ninh nghe thấryfcy lờdqhki nàbqway thìidqs khuôqvmbn mặormtt tràbqwan ngậgwszp sáhriat khíryfc, mộkufkt tay vỗyriz áhrian hàbqwan quang bắdpzyn ra bốormtn phíryfca, sắdpzyc mặormtt trầwpehm lạpeicnh nhưqdcj tuyếykekt màbqwaewxhi:

- Đuukiưqdcjbkmxc cáhriac hạpeic mau nóewxhi đewxhi, đewxhiềgwszu kiệpmesn tưqdcjơnlonng đewxhormti hậgwszu hĩudbvnh, tiểqvmbu nữqktd nghe xong rấryfct sảonicng khoáhriai, thủuuki hạpeic huynh đewxhpmesbieang nhậgwszn đewxhưqdcjbkmxc chỗyriz tốormtt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.