Phong Lưu Tam Quốc

Chương 157 : Hai bên dò xét

    trước sau   
Lờfopci nàptzwy giốwvxpng nhưoggf quảkwsw bom nổeuoj ôqakqng ôqakqng trong đxxllrrgbu mọczcoi ngưoggffopci thầrrgbn sắllwpc củdryja Trưoggfơtibsng Ninh bỗptzwng nhiêbcupn trởstxabcupn khôqakqng tựmgzv nhiêbcupn.

Trưoggfơtibsng Trọczcong tíyxwlnh tìguslnh cưoggfơtibsng liệptzwt liềeavln quay đxxllrrgbu nóxpwli vớvkici Trưoggfơtibsng Nịddeunh;

- Tiểeavlu thưoggf phảkwswi làptzwm sao đxxllâlwthy hay làptzw pháodhgptzwng vâlwthy.

Khuôqakqn mặkxcmt củdryja Trưoggfơtibsng Ninh thoáodhgng cáodhgi táodhgi nhợmqvrt tuy nhiêbcupn sau đxxllóxpwl nhanh chóxpwlng tỉoggfnh táodhgo:

- Cáodhgc hạgiyt cho rằgvxnng Trưoggfơtibsng Ninh làptzwptzwi tửiixd ba tuổeuoji dễczsf bịddeu lừdhcma gạgiytt sao? Khu Nhữodhg Âvlejm nếczcou cóxpwl đxxllkxcmng tĩjqocnh thìgusl ta rõcnbd nhưoggfptzwng bàptzwn tay, Chu Phóxpwlng hiệptzwn tạgiyti vẫiixdn ởstxa lạgiyti Nhữodhg Âvlejm.

Trưoggfơtibsng Lãvkicng cưoggffopci ha ha hai tiếczcong:


- Khôqakqng sai Chu Phóxpwlng đxxllqakqng làptzw đxxllang ởstxa Nhữodhg Âvlejm nhưoggfng cóxpwl lẽrrsi tiểeavlu thưoggf khôqakqng ngờfopc, lầrrgbn nàptzwy lãvkicnh binh chíyxwlnh làptzw giáodhgo úxpwly Dưoggfơtibsng Hồnhfmng.

Trưoggfơtibsng Ninh nhớvkic lạgiyti Dưoggfơtibsng Hồnhfmng từdhcmng tiếczcop xúxpwlc vớvkici hắllwpn, hai ngàptzwy trưoggfvkicc sau khi đxxllưoggfmqvrc sựmgzv đxxllnhfmng ýlwth củdryja Chu Phóxpwlng, Chu Hồnhfmng đxxllãvkic mang ba nghìgusln binh mãvkic hộkxcm tốwvxpng hắllwpn ra khỏyxwli thàptzwnh khôqakqng biếczcot kếczcot cụnyxoc thếczcoptzwo chẳmgzvng lẽrrsiptzwyxwl mậtibst đxxlli theo, nghĩjqoc tớvkici đxxllâlwthy khuôqakqn mặkxcmt củdryja nàptzwng lộkxcm ra vẻmuez kinh hãvkici.

Chuyệptzwn tớvkici nưoggfvkicc nàptzwy, Trưoggfơtibsng Trọczcong cấpzfjp báodhgch lớvkicn tiếczcong nóxpwli;

- Tiểeavlu thưoggf hạgiyt lệptzwnh đxxlli, trưoggfvkicc hếczcot giếczcot bọczcon cẩutauu quan binh nàptzwy sau đxxllóxpwl nhanh chóxpwlng di chuyểeavln ra ngoàptzwi.

Đdgrcúxpwlng lúxpwlc Trưoggfơtibsng Ninh chưoggfa cóxpwl chủdryj ýlwth thìgusl Trưoggfơtibsng Lãvkicng lạgiyti cưoggffopci mịddeuxpwli:

- Khôqakqng cầrrgbn phảkwswi vộkxcmi, đxxllóxpwl chỉoggfptzw suy nghĩjqoc trưoggfvkicc khi lêbcupn núxpwli hôqakqm nay gặkxcmp đxxllưoggfmqvrc Trưoggfơtibsng tiểeavlu thưoggf kếczco hoạgiytch củdryja tạgiyti hạgiyt đxxllãvkic cảkwswi biếczcon, ha ha kỳgiyt thậtibst tạgiyti hạgiyt rấpzfjt muốwvxpn hợmqvrp đxxllàptzwm vớvkici cáodhgc vịddeu.

Trong lòptzwng Trưoggfơtibsng Ninh kỳgiyt quáodhgi nhưoggfng nàptzwng vẫiixdn lạgiytnh lùpfynng hỏyxwli:

- Vìgusl sao theo ta biếczcot Thiêbcupn Nguyệptzwt trạgiyti khôqakqng cóxpwl giáodhg trịddeu đxxlleavlodhgc ngưoggfơtibsi lợmqvri dụnyxong?

Trưoggfơtibsng Lãvkicng ngẩutaung đxxllrrgbu quan sáodhgt Trưoggfơtibsng Ninh màptzwxpwli:

- Khôqakqng tạgiyti sao, vìgusl tiểeavlu thưoggfptzw con gáodhgi củdryja Trưoggfơtibsng Giáodhgc.

qakqng màptzwy củdryja Trưoggfơtibsng Ninh nhíyxwlu chặkxcmt lạgiyti nàptzwng thậtibst sựmgzv khôqakqng rõcnbd tạgiyti sao Trưoggfơtibsng Lãvkicng lạgiyti nóxpwli nhưoggf vậtibsy, tạgiyti sao con gáodhgi củdryja Trưoggfơtibsng Giáodhgc thìgusl lạgiyti muốwvxpn hợmqvrp táodhgc quâlwthn quâlwthn bìguslnh thưoggffopcng biếczcot mìguslnh làptzw con gáodhgi củdryja Trưoggfơtibsng Giáodhgc còptzwn khôqakqng trởstxa mặkxcmt bắllwpt mìguslnh mớvkici làptzw chuyệptzwn lạgiyt, đxxllwvxpi phưoggfơtibsng hàptzwnh đxxllkxcmng nhiềeavlu lầrrgbn tráodhgi vớvkici dựmgzv đxxllodhgn củdryja mọczcoi ngưoggffopci hơtibsn nữodhga khôqakqng hềeavl sợmqvrvkici, mìguslnh bắllwpt đxxllrrgbu rơtibsi vàptzwo hạgiyt phong tiếczcon thốwvxpi mấpzfjt tiệptzwn nghi.

Đdgrcúxpwlng lúxpwlc nàptzwy Trưoggfơtibsng Trọczcong lạgiytnh lùpfynng nóxpwli:

- Tiểeavlu thưoggf đxxlleavl Trưoggfơtibsng Trọczcong bắllwpt têbcupn tiểeavlu tạgiytp chủdryjng ăodhgn nóxpwli bừdhcma bãvkici nàptzwy.


Lờfopci nàptzwy vừdhcma thốwvxpt ra Hắllwpc Ưdsuqng vệptzwoggfvkici cờfopc củdryja Trưoggfơtibsng Lãvkicng đxxlleavlu giậtibsn dữodhg, mắllwpng chủdryj củdryja bọczcon họczco so vớvkici mắllwpng bọczcon họczcoptzwn khóxpwl chịddeuu hơtibsn.

Triệptzwu Vũdgrc tròptzwn xoe hai mắllwpt thầrrgbn sắllwpc giốwvxpng nhưoggf cọczcop cáodhgi màptzw lạgiytnh lùpfynng nóxpwli:

- Lãvkico bấpzfjt tửiixdptzwy, ngưoggfơtibsi nóxpwli gìgusl đxxllóxpwl đxxlleavl ta giáodhgo huấpzfjn ngưoggfơtibsi mộkxcmt chúxpwlt.

Đdgrcúxpwlng lúxpwlc Triệptzwu Vũdgrc muốwvxpn xôqakqng ra thìgusl Trưoggfơtibsng Lãvkicng nắllwpm chặkxcmt lấpzfjy cáodhgi cổeuoj tay trắllwpng ngọczcoc củdryja nàptzwng màptzwoggffopci nóxpwli:- Tiểeavlu Vũdgrc khôqakqng nêbcupn vọczcong đxxllkxcmng.

Triệptzwu Vũdgrc lộkxcm vẻmuez bấpzfjt mãvkicn màptzwxpwli:

- Lãvkicn ca ca, lãvkico giàptzw khốwvxpn kiếczcop kia...

ptzwng còptzwn chưoggfa nóxpwli hếczcot thìgusl pháodhgt hiệptzwn ra áodhgnh mắllwpt củdryja Trưoggfơtibsng Lãvkicng sắllwpc béstdpn đxxlláodhgng sợmqvr đxxllang nhìgusln mìguslnh chằgvxnm chằgvxnm, trong lòptzwng nàptzwng liềeavln tỉoggfnh ngộkxcm, liềeavln đxxlláodhgng yêbcupu nóxpwli:

- Ca ca xin lỗptzwi tiểeavlu Vũdgrc quêbcupn vềeavl sau sẽrrsi khôqakqng xảkwswy ra chuyệptzwn nhưoggf vậtibsy nữodhga, ca ca đxxlldhcmng giậtibsn tiểeavlu Vũdgrc đxxllưoggfmqvrc khôqakqng?

Quảkwsw nhiêbcupn áodhgnh mắllwpt củdryja Trưoggfơtibsng Lãvkicng xoay chuyểeavln hắllwpn mỉoggfm cưoggffopci gậtibst đxxllrrgbu dịddeuu dàptzwng vuốwvxpt máodhgi tóxpwlc đxxllen củdryja nàptzwng tràptzwn đxxllrrgby yêbcupu thưoggfơtibsng, sau đxxllóxpwl khôqakqng đxxlleavl ýlwth tớvkici thầrrgbn tháodhgi hưoggfng phấpzfjn củdryja Triệptzwu Vũdgrcoggffopci mịddeuxpwli vớvkici Trưoggfơtibsng Ninh:

- Thếczcoptzwo Trưoggfơtibsng tiểeavlu thưoggf đxxllâlwthy làptzw đxxllgiyto đxxllãvkici kháodhgch củdryja tiểeavlu thưoggf sao? Đdgrceavl cho mộkxcmt đxxlláodhgm ngưoggffopci lêbcupn núxpwli phíyxwla xa xa ởstxa đxxllâlwthy lỡifis chúxpwlng ta trúxpwlng gióxpwl thìgusl sao? Cũdgrcng nêbcupn mờfopci chúxpwlng ta vàptzwo bêbcupn trong uốwvxpng mộkxcmt chéstdpn tràptzwpzfjm chứqakq?

Mắllwpt phưoggfmqvrng củdryja Trưoggfơtibsng Ninh hung hãvkicn nhìgusln Trưoggfơtibsng Lãvkicng, nàptzwng lạgiytnh lùpfynng nóxpwli:

- Chúxpwlng ta hiệptzwn tạgiyti làptzw đxxllddeuch nhâlwthn chứqakq khôqakqng phảkwswi làptzw bạgiytn khôqakqng cầrrgbn phảkwswi lãvkicng phíyxwl thờfopci gian, đxxllêbcupm nay chúxpwlng ta ởstxa chỗptzwptzwy tửiixd chiếczcon thôqakqi.

Bộkxcm hạgiyt củdryja Trưoggfơtibsng Ninh nghe nàptzwng nóxpwli vậtibsy áodhgnh mắllwpt tậtibsp trung lêbcupn nàptzwng, chỉoggf cầrrgbn Trưoggfơtibsng Ninh ra lệptzwnh bọczcon họczco sẽrrsi ùpfyna lêbcupn.


Khôqakqng ngờfopc Trưoggfơtibsng Lãvkicng lạgiyti khôqakqng gấpzfjp màptzwxpwli;

- Chúxpwlng ta làptzw bằgvxnng hữodhgu hơtibsn nữodhga còptzwn làptzw bằgvxnng hữodhgu vôqakqpfynng thâlwthn mậtibst, mau buôqakqng đxxllao kiếczcom củdryja cáodhgc ngưoggfơtibsi xuốwvxpng đxxlli.

Hắllwpn đxxllkxcmc biệptzwt nhấpzfjn mạgiytnh hai từdhcm thâlwthn mậtibst, mỉoggfm cưoggffopci nhìgusln Trưoggfơtibsng Ninh:

- Dung nhi Tiểeavlu Vũdgrc chúxpwlng ta tiếczcon vàptzwo trong Thiêbcupn Nguyệptzwt trạgiyti dạgiyto chơtibsi đxxlli, ha ha nghe nóxpwli bêbcupn trong vôqakqpfynng sang trọczcong.

xpwli xong hắllwpn khôqakqng thèkxcmm đxxlleavl ýlwth tớvkici nhữodhgng ngưoggffopci xung quanh đxxlli thẳmgzvng vềeavl phíyxwla trưoggfvkicc.

lwth đxxllâlwthy bấpzfjt kểeavlptzw ai cũdgrcng phảkwswi thừdhcma nhậtibsn ngưoggffopci trưoggfvkicc mặkxcmt bọczcon họczcoxpwl khíyxwl pháodhgch cưoggffopcng đxxllgiyti cùpfynng vớvkici sựmgzv tựmgzv tin cuồnhfmng vọczcong.

Ưdsuqng vệptzw nhìgusln thấpzfjy thếczco thìgusloggfvkicc lêbcupn trưoggfvkicc mộkxcmt bưoggfvkicc, đxxllao rúxpwlt nơtibsi tay, Đdgrciểeavln Vi Hàptzwn Cửiixd Yếczcon Minh cũdgrcng theo sáodhgt Trưoggfơtibsng Lãvkicng.

Trưoggfơtibsng Côqakqn Trưoggfơtibsng Trọczcong hai ngưoggffopci thấpzfjy vậtibsy thìgusl liềeavln nhảkwswy ra lạgiytnh lùpfynng nóxpwli:

- Tiểeavlu tửiixd xem ra ngưoggfơtibsi cháodhgn sốwvxpng rồnhfmi, ai cho phéstdpp ngưoggfơtibsi kiêbcupu ngạgiyto nhưoggf vậtibsy, ngưoggfơtibsi muốwvxpn chúxpwlng ta làptzw bằgvxnng hữodhgu, hừdhcmodhgm sau ngàptzwy nàptzwy chíyxwlnh làptzw ngàptzwy giỗptzw củdryja ngưoggfơtibsi.

xpwli xong hai ngưoggffopci xôqakqng lêbcupn bốwvxpn mắllwpt hàptzwo quang phóxpwlng đxxllgiyti, xem ra bọczcon họczco đxxllãvkic khôqakqng chịddeuu đxxllưoggfmqvrc thầrrgbn tháodhgi ngang ngưoggfmqvrc củdryja Trưoggfơtibsng Lãvkicng.

Trưoggfơtibsng Lãvkicng tựmgzv nhiêbcupn thờfopc ơtibs vớvkici áodhgnh đxxllao vẫiixdn tiếczcon lêbcupn phíyxwla trưoggfvkicc.

Trưoggfơtibsng Côqakqn vàptzw Trưoggfơtibsng Trọczcong thấpzfjy Trưoggfơtibsng Lãvkicng thảkwswn nhiêbcupn nhưoggf thếczco thìgusl tứqakqc giậtibsn, áodhgnh đxxllao mang theo tiếczcong gióxpwl lao thẳmgzvng tớvkici.

Đdgrcưoggfơtibsng đxxllưoggfơtibsng.

Hai thanh đxxllao đxxlleavlu bịddeu binh khíyxwl kháodhgc chốwvxpng đxxllifis hỏyxwla tinh vang lêbcupn bốwvxpn phíyxwla, mộkxcmt bêbcupn làptzw tam tiêbcupm đxxllao béstdpn nhọczcon củdryja Yếczcon Minh, mộkxcmt bêbcupn làptzw thiếczcot kiếczcom củdryja Hàptzwn Cửiixd chặkxcmn lạgiyti.

Trưoggfơtibsng Lãvkicng tiếczcon lêbcupn thảkwswn nhiêbcupn nóxpwli:

- Dựmgzva vàptzwo cáodhgi gìgusl àptzw? Bằgvxnng vàptzwo việptzwc ta cóxpwl thểeavl giúxpwlp cáodhgc ngưoggfơtibsi tru diệptzwt hai têbcupn tặkxcmc tửiixdoggfu Tíyxwlch vàptzw Cung Đdgrcôqakq.

Trưoggfơtibsng Ninh thấpzfjy Trưoggfơtibsng Côqakqn vàptzw Trưoggfơtibsng Trọczcong hai ngưoggffopci đxxllkxcmng thủdryj thìgusl đxxllddeunh hạgiyt lệptzwnh toàptzwn bộkxcm đxxllkxcmi ngũdgrc xuấpzfjt kíyxwlch giếczcot đxxllddeuch, tuy nhiêbcupn khi nghe thấpzfjy lờfopci nóxpwli củdryja Trưoggfơtibsng Lãvkicng thìgusl nhấpzfjt thờfopci ngâlwthy dạgiyti, trong lòptzwng nàptzwng cảkwswm thấpzfjy cóxpwl mộkxcmt cảkwswm giáodhgc khôqakqng thểeavl chốwvxpng cựmgzv khuôqakqn mặkxcmt lãvkicnh diễczsfm tràptzwn ngậtibsp vẻmuez kinh dịddeu, mắllwpt phưoggfmqvrng mởstxa to, nàptzwng nhìgusln chằgvxnm chằgvxnm vàptzwo Trưoggfơtibsng Lãvkicng, thầrrgbm nghĩjqoc đxxllwvxpi phưoggfơtibsng rốwvxpt cuộkxcmc làptzw ngưoggffopci phưoggfơtibsng nàptzwo màptzw cuồnhfmng vọczcong nhưoggf thếczco.

Nếczcou nhưoggf vứqakqt bỏyxwl thàptzwnh kiếczcon cáodhg nhâlwthn thìguslptzwng khôqakqng thểeavl khôqakqng thừdhcma nhậtibsn đxxllwvxpi phưoggfơtibsng làptzw ngưoggffopci khóxpwl giảkwswi quyếczcot nhấpzfjt màptzwptzwng đxxllãvkic từdhcmng gặkxcmp so vớvkici Lưoggfu Tíyxwlch Cung Đdgrcôqakqptzwn mạgiytnh hơtibsn gấpzfjp nghìgusln lầrrgbn, ngoàptzwi sáodhgng hợmqvrp đxxllàptzwm, lạgiyti khôqakqng ngừdhcmng áodhgp sáodhgt bứqakqc éstdpp, đxxllwvxp phưoggfơtibsng rốwvxpt cuộkxcmc muốwvxpn gìgusl? Mìguslnh cóxpwlbcupn tin lờfopci nóxpwli củdryja hắllwpn hay khôqakqng? Đdgrcâlwthy làptzw vấpzfjn đxxlleavl đxxllau đxxllrrgbu nhấpzfjt củdryja Trưoggfơtibsng Ninh từdhcm trưoggfvkicc tớvkici nay.

Tuy nhiêbcupn tìguslnh thếczco đxxllãvkic khôqakqng cho nàptzwng đxxlla tưoggfstxang nữodhga, Trưoggfơtibsng Lãvkicng khôqakqng hềeavl cốwvxp kỵdsuq tiếczcon thẳmgzvng vềeavl phíyxwla cổeuojng chíyxwlnh, khơtibsi dậtibsy sựmgzv bấpzfjt mãvkicn củdryja Thiêbcupn Nguyệptzwt trạgiyti, đxxllgiyti chiếczcon chuẩutaun bịddeu bắllwpt đxxllrrgbu.

Trong nháodhgy mắllwpt Trưoggfơtibsng Ninh đxxllãvkic thỏyxwla hiệptzwp:

- Trưoggfơtibsng thúxpwlc thúxpwlc vàptzw hai vịddeu quâlwthn gia nàptzwy dừdhcmng tay cóxpwlgusl tiếczcon vàptzwo trong rồnhfmi nóxpwli.

Trưoggfơtibsng Lãvkicng khôqakqng nhìgusln thấpzfjy néstdpt mặkxcmt củdryja nàptzwng tuy nhiêbcupn sau khi nghe thanh âlwthm củdryja nàptzwng xong thìgusl trong lòptzwng sinh ra sựmgzv bộkxcmi phụnyxoc, cóxpwl thểeavlstxa trong thờfopci gian ngắllwpn nhưoggf vậtibsy màptzw chỉoggfnh chang lạgiyti mạgiytch suy nghĩjqoc, quyếczcot đxxllddeunh nhanh nhưoggf thếczco thìgusl thậtibst khôqakqng dễczsfptzwxpwl đxxllưoggfmqvrc, xem ra đxxllgiyti mỹmqvr nữodhg Trưoggfơtibsng Ninh nàptzwy chẳmgzvng nhữodhgng dễczsf nhìgusln lạgiyti cóxpwl bảkwswn lĩjqocnh, khôqakqng phảkwswi làptzw mộkxcmt cáodhgi bìguslnh hoa, khôqakqng biếczcot chuyệptzwn trêbcupn giưoggffopcng cóxpwl đxxllkxcmc sắllwpc khôqakqng, hắllwpc hắllwpc....

Trong néstdpt mặkxcmt củdryja Trưoggfơtibsng Lãvkicng hiệptzwn lêbcupn mộkxcmt nụnyxooggffopci tàptzw.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.