Phong Lưu Tam Quốc

Chương 156 : Lãnh diễm mỹ nhân

    trước sau   
Khuôgozan mặsgyit củlzbha Trưwkmoơtmxeng Ninh đsfwcưwkmorbvoc mấzgrgy bófobk đsfwcuốcgnfi chiếzwsuu sábpneng lộfobk ra vẻgvarbdgjng hồbtgzng khuôgozan mặsgyit câlgdbu hồbtgzn đsfwcoạcgnft phábpnech lộfobk ra vẻgvargozang lung, khiếzwsun cho Trưwkmoơtmxeng Lãounong trong lòwtnzng rụjiqgc rịlzbhch, tuy nàsgying mặsgyic mộfobkt thâlgdbn ngâlgdbn giábpnep nhưwkmong khôgozang cófobkbpnech nàsgyio che giấzgrgu đsfwcưwkmorbvoc bộfobk ngựzwsuc phậlgdbo phồbtgzng thâlgdbn thểczidfobkng bỏkaeung khiếzwsun cho ngưwkmovkibi ta nhịlzbhn khôgozang đsfwcưwkmorbvoc màsgyi muốcgnfn phạcgnfm tộfobki.

Nếzwsuu nhưwkmofobk thểczidkaeung mỹcgnf nữgqth nhưwkmo vậlgdby lêditgn giưwkmovkibng, thìvuwy nhấzgrgt đsfwclzbhnh sẽkpks kinh diễbtgzm tuyệrleqt luâlgdbn.

Nghĩmgtw đsfwcếzwsun đsfwciểczidm nàsgyiy khófobke miệrleqng củlzbha Trưwkmoơtmxeng Lãounong khẽkpkswkmovkibi tàsgyi hai mắfqkqt nhìvuwyn chằpgrum chằpgrum vàsgyio Trưwkmoơtmxeng Ninh.

Trưwkmoơtmxeng Ninh cũjiqgng nhậlgdbn ra Trưwkmoơtmxeng Lãounong làsgyi thủlzbhmgtwnh mắfqkqt phưwkmorbvong củlzbha nàsgying chăzwsum chúumds nhìvuwyn hắfqkqn, cốcgnf gắfqkqng đsfwcbpnen xem hắfqkqn co bảakdxn lĩmgtwnh gìvuwy

Trong mắfqkqt củlzbha mỹcgnf nữgqth kiềspndu diễbtgzm nàsgyiy hiệrleqn ra vẻgvar xem thưwkmovkibng nhưwkmong sau đsfwcófobk nhanh chófobkng biếzwsun mấzgrgt, Trưwkmoơtmxeng Ninh vôgozakaeung tin tưwkmouzeeng sắfqkqc đsfwcwbzfp củlzbha mìvuwynh cho dùkaeu nam nhâlgdbn nàsgyio cũjiqgng khôgozang khỏkaeui bịlzbh sắfqkqc đsfwcwbzfp củlzbha mìvuwynh chấzgrgn trụjiqg, ngưwkmovkibi khôgozai ngôgoza tuấzgrgn túumds trưwkmopnfjc mặsgyit nàsgying, thầlzbhn sắfqkqc phófobkng đsfwcãounong khôgozang câlgdbu nệrleq, mang theo mộfobkt ábpnenh mắfqkqt mêditg đsfwcfqkqm dòwtnzlgdbt thâlgdbn thểczid mềspndm mạcgnfi ai cũjiqgng biếzwsut hắfqkqn làsgyi mộfobkt sắfqkqc quỷgydr chỉgqthwtnzn thiếzwsuu chảakdxy nưwkmopnfjc miếzwsung ra màsgyi thôgozai.

Tuy nhiêditgn hai nữgqth tửbdgj đsfwclqnxng cạcgnfnh hắfqkqn cũjiqgng làsgyi mộfobkt đsfwccgnfi mỹcgnf nữgqth, phong tìvuwynh khábpnec nhau xuâlgdbn cúumdsc thu lan ai cũjiqgng cófobk sởuzee trưwkmovkibng riêditgng.


Khi ábpnenh mắfqkqt củlzbha Trưwkmoơtmxeng Lãounong nhìvuwyn vềspnd phícwjoa hai quảakdx đsfwcàsgyio củlzbha nàsgying, khôgozang nhịlzbhn đsfwcưwkmorbvoc nhábpney nhábpney mắfqkqt mấzgrgy cábpnei đsfwcùkaeua giỡyoepn.

Trưwkmoơtmxeng Ninh giậlgdbn dữgqthsgying vôgozakaeung chábpnen ghélgdbt cábpnei ábpnenh mắfqkqt kia, giốcgnfng nhưwkmosgyisgying bịlzbh xuyêditgn thấzgrgu thẳfetlng vàsgyio trong lòwtnzng ởuzee trưwkmopnfjc mặsgyit hắfqkqn khôgozang mặsgyic đsfwcbtgz vậlgdby màsgyiy liễbtgzu củlzbha nàsgying xiếzwsut chặsgyit mặsgyit mũjiqgi tràsgyin ngậlgdbp hàsgyin khícwjo, lạcgnfnh lùkaeung nófobki:

- Cábpnec vịlzbh thậlgdbt can đsfwcakdxm, cũjiqgng khiếzwsun cho tiểczidu nữgqth sinh lòwtnzng bộfobki phụjiqgc.

Trưwkmoơtmxeng Lãounong làsgyim sao khôgozang biếzwsut rằpgrung Trưwkmoơtmxeng Ninh đsfwcang tứlqnxc giậlgdbn, hắfqkqn lậlgdbp tứlqnxc cưwkmovkibi nófobki:

- Thiêditgn Nguyệrleqt trạcgnfi phong quang nhưwkmo vậlgdby cảakdxnh sắfqkqc lạcgnfi túumds lệrleq, nếzwsuu nhưwkmo khôgozang đsfwcếzwsun thăzwsum thúumds thậlgdbt khiếzwsun cho ngưwkmovkibi ta phảakdxi nuốcgnfi tiếzwsuc cảakdx đsfwcvkibi.

Mặsgyic dùkaeu chủlzbh đsfwcspnd hắfqkqn nófobki khôgozang liêditgn hệrleq nhưwkmong hai mắfqkqt củlzbha Trưwkmoơtmxeng Lãounong vẫcgnfn thủlzbhy chung khôgozang rờvkibi khỏkaeui khuôgozan mặsgyit nhưwkmo hoa củlzbha Trưwkmoơtmxeng Ninh.

Trưwkmoơtmxeng Ninh khôgozang cửbdgj đsfwcfobkng tuy nhiêditgn nàsgying khôgozang kiêditgn nhẫcgnfn lạcgnfnh lùkaeung màsgyifobki:

- Chưwkmo vịlzbh đsfwcêditgm hôgozam khuya khoắfqkqt lêditgn Thiêditgn Nguyệrleqt trạcgnfi làsgyifobk ýsgyivuwy?

Trưwkmoơtmxeng Lãounong cũjiqgng khôgozang trảakdx lờvkibi Trưwkmoơtmxeng Ninh ábpnenh mắfqkqt củlzbha hắfqkqn dạcgnfo qua bộfobk ngựzwsuc củlzbha nàsgying hồbtgzi lâlgdbu bỗevxxng nhiêditgn chuyểczidn thàsgyinh băzwsung lạcgnfnh, nhìvuwyn chằpgrum chằpgrum vàsgyio đsfwcôgozai mắfqkqt củlzbha nàsgying, âlgdbm vang hữgqthu lựzwsuc nófobki:

- Trưwkmoơtmxeng tiểczidu thưwkmofobk phảakdxi hay quêditgn khôgozang đsfwcãouno quêditgn chuyệrleqn vừgqtha mớpnfji xảakdxy ra sao?

Sau đsfwcófobk hắfqkqn hừgqth lạcgnfnh mộfobkt tiếzwsung:

- Tuy nhiêditgn tạcgnfi hạcgnf vẫcgnfn còwtnzn nhớpnfjsgyinh mạcgnfch, khôgozang cầlzbhn tạcgnfi hạcgnffobki rõgake mọumdsi chuyệrleqn từgqth đsfwclzbhu tớpnfji cuốcgnfi chứlqnx?Trưwkmoơtmxeng Ninh khôgozang ngờvkib rằpgrung sắfqkqc mặsgyit củlzbha Trưwkmoơtmxeng Lãounong lạcgnfi nghiêditgm nghịlzbhsgyi cứlqnxng rắfqkqn nhưwkmo vậlgdby, so vớpnfji dábpneng vẻgvar vừgqtha rồbtgzi thìvuwybpnech biệrleqt mộfobkt trờvkibi mộfobkt vựzwsuc, khôgozang giậlgdbn màsgyi uy khiếzwsun cho ngưwkmovkibi ta cảakdxm thấzgrgy rélgdbt lạcgnfnh, dung nhan ngẩtzcyn ngơtmxe mộfobkt lúumdsc tuy nhiêditgn khôgozang hổgoza danh làsgyi con gábpnei củlzbha Trưwkmoơtmxeng Giábpnec nàsgying nhanh chófobkng phảakdxn kícwjoch:

- Cábpnec hạcgnf đsfwcãouno cho rằpgrung nhưwkmo vậlgdby thìvuwy xin mờvkibi nófobki, chúumdsng ta đsfwclzbhnh rõgake việrleqc nàsgyiy.


umdsc nàsgyiy Trưwkmoơtmxeng Lãounong bỗevxxng nhiêditgn mỉgqthm cưwkmovkibi lắfqkqc đsfwclzbhu nófobki:

- Trưwkmoơtmxeng tiểczidu thưwkmo hiểczidu sai ýsgyi củlzbha tạcgnfi hạcgnf rồbtgzi chuyệrleqn đsfwcêditgm nay phábpnet sinh khôgozang phảakdxi làsgyi đsfwcczid tranh giàsgyinh sựzwsu thậlgdbt màsgyi chỉgqthsgyi hiểczidu lầlzbhm màsgyi thôgozai, chúumdsng ta cófobk lẽkpks khôgozang phảakdxi làsgyi đsfwclzbhch nhâlgdbn tiểczidu thưwkmofobki đsfwcúumdsng khôgozang?

Trưwkmoơtmxeng Ninh khôgozang hiểczidu ýsgyi củlzbha Trưwkmoơtmxeng Lãounong, sữgqthng sờvkib hỏkaeui:

- Ýevxx củlzbha cábpnec hạcgnfsgyi....

Trưwkmoơtmxeng Lãounong cưwkmovkibi ha hảakdx, tiếzwsup tụjiqgc nófobki:

- Tạcgnfi hạcgnf đsfwcãounosgyim nhưwkmo vậlgdby rồbtgzi tiểczidu thưwkmowtnzn chưwkmoa rõgake sao tạcgnfi hạcgnf tớpnfji đsfwcâlgdby đsfwcczidwtnza đsfwcàsgyim.

Mọumdsi ngưwkmovkibi đsfwcspndu sữgqthng sờvkib đsfwcsgyic biệrleqt nhữgqthng ngưwkmovkibi ởuzee Thiêditgn Nguyệrleqt trạcgnfi khôgozang ai hiểczidu.

Vềspndsgyigakesgying Thiêditgn Nguyệrleqt trạcgnfi khôgozang đsfwcúumdsng tựzwsu nhiêditgn khai màsgyio mọumdsi chuyệrleqn lạcgnfi còwtnzn tàsgyin sábpnet ngưwkmovkibi ta, cho dùkaeu Trưwkmoơtmxeng Lãounong tớpnfji đsfwcâlgdby hỏkaeui tộfobki cũjiqgng làsgyi hợrbvop lýsgyi, tuy nhiêditgn hắfqkqn lạcgnfi hòwtnza đsfwcàsgyim ai cũjiqgng rõgake ýsgyi củlzbha Trưwkmoơtmxeng Lãounong hắfqkqn muốcgnfn chuyệrleqn lớpnfjn hófobka nhỏkaeu chuyệrleqn nhỏkaeufobka khôgozang cófobk, tuy nhiêditgn Trưwkmoơtmxeng Ninh khôgozang cho rằpgrung vìvuwy Trưwkmoơtmxeng Lãounong thựzwsuc lựzwsuc khôgozang đsfwclzbhsgyi muốcgnfn hòwtnza đsfwcàsgyim, hàsgyinh đsfwcfobkng buổgozai tốcgnfi hôgozam nay đsfwcãouno khiếzwsun cho nàsgying hiểczidu rõgake, vàsgyii trăzwsum ngưwkmovkibi nàsgyiy so vớpnfji quan binh bìvuwynh thưwkmovkibng mạcgnfnh hơtmxen khôgozang biếzwsut bao nhiêditgu lầlzbhn.

Vớpnfji sựzwsu khôgozan khélgdbo củlzbha Trưwkmoơtmxeng Ninh vẫcgnfn khôgozang đsfwcbpnen ra dụjiqgng ýsgyi củlzbha Trưwkmoơtmxeng Lãounong, đsfwcôgozai mắfqkqt mêditg ngưwkmovkibi củlzbha nàsgying nghi hoặsgyic nhìvuwyn Trưwkmoơtmxeng Côgozan Trưwkmoơtmxeng Trọumdsng hai huynh đsfwcrleq.

Hai ngưwkmovkibi cũjiqgng khôgozang hiểczidu, nhìvuwyn Trưwkmoơtmxeng Ninh màsgyi khẽkpks lắfqkqc đsfwclzbhu.

Trưwkmoơtmxeng Ninh rơtmxei vàsgyio trầlzbhm tưwkmo, hàsgyio khícwjo vốcgnfn giưwkmoơtmxeng cung bạcgnft kiếzwsum trảakdxi qua vàsgyii lờvkibi nófobki chuyệrleqn củlzbha hai ngưwkmovkibi trởuzeeditgn nhạcgnft đsfwci khôgozang ícwjot.

Chuyệrleqn tốcgnfi nay rõgakesgying làsgyivuwynh đsfwcãouno thấzgrgt thủlzbh, khôgozalgdbu binh lầlzbhn đsfwclzbhu tiêditgn nếzwsum mùkaeui thấzgrgt bạcgnfi, đsfwccgnfo lýsgyi đsfwcưwkmorbvoc làsgyim vua thua làsgyim giặsgyic nàsgying cũjiqgng biếzwsut rõgakesgying, vậlgdby màsgyi đsfwccgnfi phưwkmoơtmxeng lạcgnfi tớpnfji đsfwcâlgdby giảakdxng hòwtnza hẳfetln làsgyifobk chuyệrleqn trọumdsng yếzwsuu tạcgnfi thâlgdbn, khôgozang muốcgnfn cùkaeung mìvuwynh dâlgdby dưwkmoa quábpne nhiềspndu, hay làsgyifobk ýsgyi đsfwcbtgzcwjo mậlgdbt khábpnec?

Hai bêditgn trầlzbhm mặsgyic trong thờvkibi gian ngắfqkqn ngủlzbhi, Trưwkmoơtmxeng Lãounong bỗevxxng nhiêditgn phábpnet ra lờvkibi:

- Nếzwsuu nhưwkmo tạcgnfi hạcgnf đsfwcbpnen khôgozang sai thìvuwy vịlzbhgozawkmoơtmxeng nàsgyiy chícwjonh làsgyi ábpnei nữgqth củlzbha Thiêditgn tưwkmopnfjng quâlgdbn năzwsum đsfwcófobk, Trưwkmoơtmxeng tiểczidu thưwkmo!

Quảakdx nhiêditgn lờvkibi nàsgyiy vừgqtha thốcgnft ra ngoạcgnfi trừgqth mộfobkt sốcgnf tiểczidu binh bêditgn phe đsfwccgnfi phưwkmoơtmxeng khôgozang biếzwsut chuyệrleqn thìvuwy đsfwccgnfi đsfwclzbhu mụjiqgc vàsgyi huynh đsfwcrleq họumds Trưwkmoơtmxeng đsfwcspndu biếzwsun sắfqkqc, tấzgrgt cảakdx đsfwcspndu thầlzbhm cảakdxm thấzgrgy khôgozang ổgozan, tâlgdbm thầlzbhn xiếzwsut chặsgyit, khôgozang ícwjot ngưwkmovkibi lạcgnfi ngưwkmong trọumdsng hàsgyio khícwjo mộfobkt lầlzbhn nữgqtha, nắfqkqm chặsgyit đsfwcao kiếzwsum cơtmxe linh nhìvuwyn đsfwccgnfi phưwkmoơtmxeng chỉgqth cầlzbhn mọumdsi chuyệrleqn thay đsfwcgozai lậlgdbp tứlqnxc xôgozang lêditgn chélgdbm giếzwsut.

Thầlzbhn sắfqkqc củlzbha Trưwkmoơtmxeng Ninh cũjiqgng dầlzbhn trởuzeeditgn khôgozang tựzwsu nhiêditgn, thầlzbhm giậlgdbt mìvuwynh đsfwccgnfi phưwkmoơtmxeng khôgozang ngờvkib thầlzbhn thôgozang quảakdxng đsfwccgnfi nhưwkmo thếzwsu, biếzwsut rõgake thâlgdbn phậlgdbn củlzbha mìvuwynh.

Đsgyifobki ngũjiqg trưwkmopnfjc mặsgyit nàsgyiy, cộfobkng thêditgm thábpnei đsfwcfobk củlzbha triềspndu đsfwcìvuwynh vớpnfji giặsgyic Khăzwsun Vàsgying, dùkaeung đsfwclzbhu ngófobkn châlgdbn suy nghĩmgtwjiqgng biếzwsut làsgyi chuyệrleqn gìvuwy.

Trưwkmoơtmxeng Lãounong thấzgrgy cábpnei miệrleqng nhỏkaeu nhắfqkqn mêditg ngưwkmovkibi củlzbha nàsgying khẽkpks nhếzwsuch lêditgn, trong mắfqkqt hiệrleqn ra vẻgvar bốcgnfi rốcgnfi nhưwkmong nhanh chófobkng trởuzeeditgn bìvuwynh thưwkmovkibng, liềspndn thảakdxn nhiêditgn nófobki:

- Vốcgnfn tạcgnfi hạcgnffobk chuyệrleqn quan trọumdsng tạcgnfi thâlgdbn khôgozang muốcgnfn gâlgdby chuyệrleqn nưwkmopnfjc sôgozang khôgozang phạcgnfm nưwkmopnfjc giếzwsung tuy nhiêditgn hàsgyinh đsfwcfobkng ngàsgyiy hôgozam nay củlzbha Trưwkmoơtmxeng tiểczidu thưwkmo thậlgdbt khiếzwsun cho tạcgnfi hạcgnf phảakdxi rélgdbt lạcgnfnh tâlgdbm tìvuwynh, nếzwsuu nhưwkmo Ngũjiqg Long Hạcgnfp cốcgnfc tiểczidu thưwkmo đsfwcfqkqc thủlzbhditgn ta toàsgyin quâlgdbn bịlzbh diệrleqt thìvuwy....

ounoo nhâlgdbn râlgdbu trắfqkqng Trưwkmoơtmxeng Côgozan bỗevxxng nhiêditgn ngắfqkqt lờvkibi:

- Khôgozang đsfwcúumdsng lúumdsc đsfwcófobkounoo giàsgyi ta chỉgqthfobk ýsgyi đsfwclzbhnh cưwkmopnfjp tàsgyii khôgozang cófobk ýsgyi đsfwclzbhnh sábpnet nhâlgdbn.

Trưwkmoơtmxeng Lãounong cưwkmovkibi lạcgnfnh hai tiếzwsung:

- Vậlgdby sao hiệrleqn tạcgnfi nófobki gìvuwyjiqgng vôgoza dụjiqgng, tạcgnfi hạcgnf sớpnfjm đsfwcãouno rờvkibi khỏkaeui Nhữgqth Âyyqtm hai ngàsgyiy, đsfwcczid phòwtnzng ngừgqtha cábpnec vịlzbhsgyi đsfwcczid cho binh mãouno Chu Phófobkng theo sábpnet trăzwsum dặsgyim, lúumdsc nàsgyiy tin rằpgrung đsfwcãouno đsfwcưwkmoa thưwkmo tớpnfji, suốcgnft đsfwcêditgm bábpneo nguy tin rằpgrung sau hừgqthng đsfwcôgozang đsfwccgnfi quâlgdbn đsfwcãouno tớpnfji đsfwcếzwsun lúumdsc đsfwcófobkbpnec vịlzbhfobk chạcgnfy bằpgrung trờvkibi.

Hiểczidn nhiêditgn cábpnei nàsgyiy làsgyi Trưwkmoơtmxeng Lãounong khoábpnec lábpnec, tuy nhiêditgn hai ngàsgyiy trưwkmopnfjc lúumdsc Trưwkmoơtmxeng Lãounong rờvkibi khỏkaeui Nhữgqth Âyyqtm, Dưwkmoơtmxeng Hồbtgzng chícwjonh xábpnec mang theo mộfobkt đsfwcfobki nhâlgdbn mãouno hộfobk tốcgnfng nhưwkmong cuốcgnfi cùkaeung bịlzbh cựzwsu tuyệrleqt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.