Phong Lưu Tam Quốc

Chương 155 : Sơn đạo hung hiểm

    trước sau   
Đrurwuuiru ngómcexn tay củmveca Triệbzafu Vũpjqbbtmpu chặteuet gómcexc áfblko củmveca Trưfnicơvxcxng Lãbepnng, ởavya trong màvttfn đxuszêcinkm mỗsoefi khi nhớffgz tớffgzi bómcexng dáfblkng củmveca Lệbzaf quỷgduqvttfvttfng lạmcexi rùptpbng mìcinknh, chỉdsdnmcexavyacinkn cạmcexnh Trưfnicơvxcxng Lãbepnng nàvttfng mớffgzi cảmvecm thấkpzgy an toàvttfn khôpnrmng biếsogyt tâqrncm lývttfgduq lạmcexi trờbldpi sinh củmveca nữvfdkn hâqrncn hay làvttffblki gìcink, Dưfnicơvxcxng Dung may màvttf vẫscysn còiglgn đxuszưfnicjjxfc sựflve kiêcinkn cưfnicbldpng củmveca mộaamet nữvfdk bộaame đxuszaamei đxuszteuec chủmvecng.

Thờbldpi gian dầuuirn dầuuirn trồddbvi qua sơvxcxn trạmcexi phíbtmpa trưfnicffgzc cũpjqbng bắeuqmt đxuszuuiru hiệbzafn ra rõddbvvttfng.

Tớffgzi trăqhfnm bưfnicffgzc bêcinkn ngoàvttfi sơvxcxn trạmcexi làvttf mộaamet khu rừomyeng nhỏdphl, hai bêcinkn khe rãbepnnh hiểsogym áfblkc, đxuszâqrncy làvttf con đxuszưfnicbldpng duy nhấkpzgt, hơvxcxn mưfnicbldpi càvttfnh câqrncy láfblkqrncy sắeuqmp xếsogyp cao thấkpzgp khôpnrmng đxuszuuiru chiếsogym hếsogyt diệbzafn tíbtmpch con đxuszưfnicbldpng.

Trưfnicơvxcxng Lãbepnng sinh lòiglgng cẩcjssn thậhgmtn, nàvttfng giữvfdk lạmcexi khu rừomyeng nàvttfy khôpnrmng biếsogyt làvttfmcex dụcjxhng ývttfcink, hay làvttf trong khu rừomyeng nhỏdphlvttfy cómcexkpzgn giấkpzgu huyềqhfnn cơvxcx.

Hắeuqmn vừomyea đxuszyjeynh lêcinkn tiếsogyng ývttf bảmveco mọrogpi ngưfnicbldpi coi chừomyeng thìcink trong rừomyeng khôpnrm bỗsoefng nhiêcinkn truyềqhfnn tớffgzi từomyeng thanh âqrncm xôpnrmn ao, sau đxuszómcexvttf từomyeng tiếsogyng chuôpnrmng lụcjxhc lạmcexc vang lêcinkn.

Mọrogpi ngưfnicbldpi đxuszqhfnu dừomyeng châqrncn lòiglgng kêcinku thầuuirm nguy hai mắeuqmt nhìcinkn quanh bốdsdnn phíbtmpa.


mvecfblkch đxuszómcex khôpnrmng xa mộaamet têcinkn líbtmpnh canh gáfblkc truyềqhfnn thanh âqrncm tớffgzi:

- Làvttf ai mau đxuszrogpc áfblkm hiệbzafu.

vttfn Cửqhfn nhanh chómcexng trấkpzgn tĩmwnznh lạmcexi hôpnrm to;

- Ngũpjqb Long khai thiêcinkn đxuszyjeya, hoàvttfng câqrncn thừomyea vạmcexn táfblki.

vttfo ngờbldp binh sĩmwnz trêcinkn lầuuiru quáfblkt to:

- Khôpnrmng đxuszúsvhqng cáfblkc ngưfnicơvxcxi lạmcexi làvttf phưfnicơvxcxng nàvttfo?

vttfn cửqhfn nhìcinkn Trưfnicơvxcxng Lãbepnng trong lòiglgng cảmvecm thấkpzgy khôpnrmng ổfovnn, hắeuqmn cốdsdn ývttfvttfm bộaame khómcex hiểsogyu rồddbvi hỏdphli:

- Chẳdturng lẽcvdf lạmcexi sửqhfna áfblkm hiệbzafu sao?

Ngừomyeng mộaamet chúsvhqt hắeuqmn nómcexi:

- Chúsvhqng ta hộaame tốdsdnng Trưfnicơvxcxng trạmcexi chủmvecvttf mộaamet sốdsdn huynh đxuszbzaf kháfblkc xuốdsdnng núsvhqi làvttfm việbzafc, đxuszêcinkm nay gặteuep phảmveci cưfnicbldpng đxuszyjeych mấkpzgt liêcinkn lạmcexc đxuszếsogyn bâqrncy giờbldp mớffgzi trởavya vềqhfn.

Viêcinkn tuầuuirn tra kia héomyet lớffgzn kêcinku lêcinkn;

- Cáfblkc ngưfnicơvxcxi rốdsdnt cuộaamec làvttf ai, ngũpjqb long huynh đxuszbzafpjqbng biếsogyt áfblkm hiệbzafu khẩcjssn cấkpzgp cáfblkc ngưfnicơvxcxi nhấkpzgt đxuszyjeynh làvttf đxuszáfblkm ngưfnicbldpi dưfnicffgzi núsvhqi khôpnrmng ngờbldp rằqrncng cáfblkc ngưfnicơvxcxi dáfblkm tớffgzi đxuszâqrncy.

Sắeuqmc mặteuet củmveca Hàvttfn Cửqhfn trởavyacinkn khómcex coi, hắeuqmn khôpnrmng ngờbldp đxuszdsdni phưfnicơvxcxng lạmcexi cẩcjssn thậhgmtn nhưfnic vậhgmty ngay cảmvec áfblkm hiệbzafu cũpjqbng sửqhfna lạmcexi lúsvhqc nàvttfy Hàvttfn Cửqhfn buồddbvn bựflvec khongo nómcexi, hàvttfm răqhfnng cắeuqmn chặteuet hậhgmtn khôpnrmng thểsogy đxuszâqrncm cho kẻffgz trưfnicffgzc mặteuet mộaamet đxuszao, lầuuirn nàvttfy bạmcexi lộaamevttfnh tung mìcinknh khôpnrmng thểsogy trốdsdnn tráfblknh tráfblkch nhiệbzafm.Tiếsogyng chuôpnrmng dễfgox nghe kia lạmcexi vang lêcinkn, xéomyefblkch bầuuiru trờbldpi yêcinkn lặteueng, Trưfnicơvxcxng Lãbepnng hiểsogyu ra hómcexa ra khu rừomyeng khôpnrmvttfy dùptpbng đxuszsogyvttfm đxuszuuiru tuyếsogyn cảmvecnh giớffgzi, chỉdsdn cầuuirn cómcex ngưfnicbldpi đxuszcjxhng vàvttfo thìcink sẽcvdf pháfblkt ra từomyeng thanh âqrncm chuôpnrmng báfblko xôpnrmn xao.


Nghĩmwnz tớffgzi đxuszâqrncy Trưfnicơvxcxng Lãbepnng liềqhfnn tiếsogyn thâqrncn thểsogy vềqhfn phíbtmpa trưfnicffgzc sốdsdnng lưfnicng thẳdturng tắeuqmp khómcexe miệbzafng dưfnicffgzi trăqhfnng sáfblkng màvttffnicbldpi lạmcexnh, giốdsdnng nhưfnicvttf áfblkc ma, trêcinkn mặteuet hiệbzafn ra thầuuirn sắeuqmc khôpnrmng muốdsdnn cho ngưfnicbldpi ta biếsogyt, hắeuqmn khôpnrmng cốdsdn kỵgduq nữvfdka tiếsogyn tớffgzi phíbtmpa trưfnicffgzc hơvxcxn nữvfdka còiglgn cốdsdn gắeuqmng khiếsogyn cho tiếsogyng chuôpnrmng kêcinku vang lớffgzn hơvxcxn.

Mọrogpi ngưfnicbldpi nhìcinkn thấkpzgy cảmvecnh tưfnicjjxfng nàvttfy thìcink đxuszqhfnu kinh dịyjey, bọrogpn họrogp kiếsogym củmveci ba năqhfnm thiêcinku trong mộaamet giờbldp trong chốdsdnc láfblkt đxuszãbepn thôpnrmng báfblko cho kẻffgz đxuszyjeych biếsogyt sựflve hiệbzafn hữvfdku củmveca mìcinknh, đxuszãbepn nhưfnic vậhgmty khôpnrmng cầuuirn phảmveci trốdsdnn tráfblknh nữvfdka, Ưffgzng vệbzaf nhanh chómcexng xếsogyp hàvttfng chỉdsdnnh tềqhfn, Trưfnicơvxcxng Lãbepnng đxuszãbepnvttfm vậhgmty rồddbvi bọrogpn họrogp khôpnrmng còiglgn gìcink đxuszsogymcexi nữvfdka, cảmvec ngưfnicbldpi đxuszkcjgng thẳdturng tiếsogyn nhanh vềqhfn phíbtmpa trưfnicffgzc.

Quảmvec nhiêcinkn khôpnrmng đxuszuuiry nửqhfna khắeuqmc sau đxuszómcexavya trạmcexm gáfblkc phíbtmpa xa xa tràvttfn ngậhgmtp nhữvfdkng líbtmpnh gáfblkc mặteuec áfblko bôpnrmng dàvttfy, sau đxuszómcex từomyeng đxuszvttfn ngưfnicbldpi đxuszonog nghịyjeyt xuấkpzgt hiệbzafn, thanh âqrncm cảmvecnh báfblko héomyet lớffgzn:

- Khôpnrmng hay rồddbvi cómcex ngưfnicbldpi đxuszáfblknh léomyen trạmcexi.

Đrurwddbvng thờbldpi luốdsdnng cuốdsdnng tay châqrncn khua chiêcinkng gõddbv trốdsdnng, thanh âqrncm chómcexi tai nhanh chómcexng pháfblkfblkch bầuuiru trờbldpi đxuszêcinkm khiếsogyn cho sơvxcxn cốdsdnc vốdsdnn yêcinkn tĩmwnznh nàvttfy trởavyacinkn vôpnrmptpbng náfblko nhiệbzaft.

Thiêcinkn Nguyệbzaft trạmcexi cơvxcx hồddbvptpbng tốdsdnc đxuszaame nhanh nhấkpzgt màvttffblko đxuszaameng, áfblknh lửqhfna chậhgmtp chờbldpn bómcexng ngưfnicbldpi xuấkpzgt hiệbzafn, pháfblkfblkch sựflvecinkn lặteueng trong đxuszêcinkm tốdsdni.

Trưfnicơvxcxng Lãbepnng thìcink lộaame vẻffgz tựflve phụcjxh tựflvemwnznh mộaamet đxuszáfblkm ngưfnicbldpi tiếsogyn tớffgzi cửqhfna trạmcexi, trong lòiglgng chủmvecqrncm muốdsdnn cho tấkpzgt cảmvec mọrogpi ngưfnicbldpi gáfblkc đxuszêcinkm ởavya đxuszâqrncy xuấkpzgt hiệbzafn.

Nửqhfna ngàvttfy sau vàvttfi têcinkn tuầuuirn tra ban đxuszêcinkm hôpnrm xong khua chiêcinkng gõddbv trốdsdnng, lúsvhqc nàvttfy Trưfnicơvxcxng Lãbepnng mớffgzi cấkpzgt cao giọrogpng nómcexi:

- Mấkpzgy tiểsogyu tửqhfn kia khôpnrmng cầuuirn phảmveci sợjjxf, cáfblkc ngưfnicơvxcxi đxuszi vàvttfo trong thôpnrmng báfblko nómcexi làvttfmcex kháfblkch quývttf tớffgzi, bảmveco trạmcexi chủmvec củmveca cáfblkc ngưfnicơvxcxi tiếsogyp kiếsogyn tậhgmtn tìcinknh đxuszyjeya chủmvec.

Mọrogpi ngưfnicbldpi nghe vậhgmty thìcink sựflve lo lắeuqmng liềqhfnn giảmvecm xuốdsdnng.

cinkn líbtmpnh gáfblkc kia sữvfdkng sờbldp khôpnrmng ngờbldp đxuszdsdni phưfnicơvxcxng đxuszếsogyn nơvxcxi khôpnrmng lậhgmtp tứkcjgc trảmvec thùptpbvttf lạmcexi đxuszòiglgi gặteuep trạmcexi chủmvec trong nhấkpzgt thờbldpi hắeuqmn khôpnrmng biếsogyt phảmveci làvttfm sao cho đxuszúsvhqng.

Mộaamet têcinkn líbtmpnh kháfblkc thấkpzgy đxuszdsdni phưfnicơvxcxng dừomyeng ởavyacinkn ngoàvttfi khôpnrmng cómcex ývttf tiếsogyn côpnrmng thìcink vộaamei vãbepnfblko cho Trưfnicơvxcxng Ninh ởavya trong trạmcexi.

Trong đxuszmcexi sảmvecnh lúsvhqc nàvttfy sáfblkng ngờbldpi nhưfnicvttf ban ngàvttfy tấkpzgt cảmvec thủmvecmwnznh đxuszqhfnm im lặteueng nhìcinkn Trưfnicơvxcxng Ninh, tràvttfng diệbzafn nặteueng nềqhfn nhưfnic mộaamet tảmvecng đxuszáfblk lớffgzn, từomye khi cuộaamec tậhgmtp kíbtmpch ởavya Ngũpjqb Long hạmcexp cốdsdnc thấkpzgt bạmcexi mọrogpi ngưfnicbldpi vẫscysn thưfnicơvxcxng nghịyjeyavya đxuszâqrncy khôpnrmng hềqhfn tảmvecn ra.


Trưfnicơvxcxng Ninh tâqrncm tìcinknh khôpnrmng tốdsdnt cho lắeuqmm, nàvttfng đxuszãbepn thay mộaamet bộaame ngâqrncn giáfblkp tuy nhiêcinkn vẫscysn lộaame ra dáfblkng ngưfnicbldpi nómcexng bỏdphlng, bộaame ngựflvec phậhgmtp phồddbvng vôpnrmptpbng hấkpzgp dẫscysn, tuy nhiêcinkn lúsvhqc nàvttfy màvttfy liễfgoxu củmveca nàvttfng khẽcvdf nhăqhfnn lạmcexi, khuôpnrmn mặteuet dưfnicffgzi áfblknh lửqhfna cómcex vẻffgzvxcxi táfblki nhợjjxft mịyjey nhãbepnn câqrncu hồddbvn đxuszoạmcext pháfblkch khôpnrmng pháfblkt ra tinh quang nữvfdka, ai cũpjqbng biếsogyt rằqrncng thầuuirn tìcinknh củmveca nàvttfng lúsvhqc nàvttfy đxuszãbepn xấkpzgu đxuszếsogyn cựflvec đxusziểsogym, tuy thếsogyvttfng vẫscysn lộaame ra mộaamet vẻffgz phong tìcinknh khiếsogyn cho ngưfnicbldpi ta phảmveci rung đxuszaameng.

Tin tứkcjgc liêcinkn tụcjxhc bấkpzgt lợjjxfi khiếsogyn cho mỹlsot nữvfdk Trưfnicơvxcxng Ninh cảmvecm thấkpzgy rấkpzgt buồddbvn rầuuiru Khôpnrmqrncu quỷgduq binh, thầuuirn binh bấkpzgt bạmcexi chưfnica bao giờbldp thấkpzgt thủmvec, ngay cảmvecfnicu Tíbtmpch Cung Đrurwôpnrmpjqbng khôpnrmng biếsogyt bíbtmp mậhgmtt củmveca nómcexvttfpnrmm nay thấkpzgt bạmcexi khiếsogyn cho ngưfnicbldpi ta cảmvecm thấkpzgy mộaamet đxuszmvecbtmpch lớffgzn, đxuszáfblkm thủmvecmwnznh hôpnrmm nay đxuszqhfnu biếsogyt rằqrncng thựflvec lựflvec củmveca đxuszdsdni phưfnicơvxcxng đxuszãbepn mạmcexnh mẽcvdffnicjjxft qua sựflvefnicavyang tưfnicjjxfng củmveca bọrogpn họrogp.

Tuy nhiêcinkn nhữvfdkng thuộaamec hạmcexvttfy đxuszqhfnu làvttf nhữvfdkng huynh đxuszbzaf trung tâqrncm theo nàvttfng từomyeqrncu trong đxuszómcex đxuszãbepnmcex khôpnrmng íbtmpt ngưfnicbldpi chuẩcjssn bịyjey mộaamet trậhgmtn chiếsogyn nữvfdka.

Việbzafc đxuszãbepn tớffgzi nưfnicffgzc nàvttfy, đxuszdsdni phưfnicơvxcxng đxuszãbepncinkn tớffgzi tậhgmtn cửqhfna, hơvxcxn nữvfdka còiglgn muốdsdnn gặteuep mìcinknh mìcinknh màvttf khôpnrmng đxuszi thìcink sẽcvdf bịyjey ngưfnicbldpi ta chêcinkfnicbldpi.

Trưfnicơvxcxng Ninh từomye từomyebtmpt mộaamet hơvxcxi, khuôpnrmn mặteuet sinh uy, khẽcvdf cấkpzgt tiếsogyng nómcexi:

- Mọrogpi ngưfnicbldpi theo ta đxuszi xem đxuszdsdni phưfnicơvxcxng làvttf thầuuirn tháfblknh phưfnicơvxcxng nàvttfo màvttf liềqhfnu lĩmwnznh nhưfnic thếsogy.

Tấkpzgt cảmvec đxuszqhfnu ứkcjgng tiếsogyng, nốdsdni đxuszpnrmi nhau màvttf đxuszi.

Chưfnica đxuszuuiry mộaamet canh giờbldp, cổfovnng Thiêcinkn Nguyệbzaft đxuszmcexi trạmcexi đxuszãbepn mởavya, Trưfnicơvxcxng Tinh cầuuirm trưfnicbldpng côpnrmn, thủmvec hạmcex củmveca nàvttfng cầuuirm đxuszao thưfnicơvxcxng kiếsogym kíbtmpch đxuszi ra từomyecinkn trong.

Mấkpzgy trăqhfnm Ưffgzng vệbzafpjqbng rúsvhqt đxuszao ra trong nhấkpzgt thờbldpi hàvttfo khíbtmp trởavyacinkn giưfnicơvxcxng cung bạmcext kiếsogym vôpnrmptpbng khẩcjssn trưfnicơvxcxng.

Áclaqnh trăqhfnng sáfblkng chómcexi lọrogpi chiếsogyu từomye trêcinkn cao, giốdsdnng nhưfnicmcex phầuuirn cổfovnpjqb khíbtmp diễfgoxm nàvttfy.

Trưfnicơvxcxng Lãbepnng khoanh tay trưfnicffgzc ngựflvec hai mắeuqmt khôpnrmng hềqhfn cốdsdn kỵgduqvttfiglgomyet ngưfnicbldpi tớffgzi.

Từomyecinkn trong trạmcexi đxuszi ra mộaamet lãbepnnh diễfgoxm mỹlsot nữvfdk thầuuirn tháfblki lạmcexnh lùptpbng nàvttfng hiệbzafn tạmcexi đxuszang dòiglgomyet Trưfnicơvxcxng Lãbepnng thầuuirn tháfblki cao ngạmcexo.

Trong lòiglgng Trưfnicơvxcxng Lãbepnng nổfovni lêcinkn cảmvecm giáfblkc kinh diễfgoxm khôpnrmng tưfnicavyang tưfnicjjxfng đxuszưfnicjjxfc muôpnrmn dâqrncn trăqhfnm họrogp lạmcexi cómcexfnicu vậhgmtt nhưfnic thếsogy cho dùptpb hắeuqmn đxuszãbepn gặteuep qua vôpnrm sốdsdn mỹlsot nữvfdkpjqbng khôpnrmng khỏdphli thầuuirm than nàvttfng xinh đxuszkjwwp, trong lòiglgng đxuszaameng tâqrncm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.