Phong Lưu Tam Quốc

Chương 154 : Truy tìm hang ổ

    trước sau   
Chỉqpgiwqwh Đcjztiểpkxnn Vi cao lớpnzan, thôypna kệzjnach làjvcxrayjomfni ha hảrkqd đovkvi tớpnzai. Mặcgfpt đovkvfylty râypnau lạhsikc, miệzjnang rộtuhing cơovkv hồtuhijvcxo đovkvếvqzyn mang tai. Xem ra tâypnam trạhsikng củnlaaa y khôypnang tệzjna. Mộtuhit tay khiêuodxng thiếvqzyt kíevsbch trêuodxn vai, mộtuhit tay cầfyltm cáazvci mặcgfpt nạhsik khôypnaypnau. Trưrayjơovkvng Lãovbkng cơovkv linh khẽwqwh đovkvtuhing, vộtuhii vàjvcxng cầfyltm lấmkrvy vậpmtgt trong tay Đcjztiểpkxnn Vi, cẩwstbn thậpmtgn quan sáazvct. Sau đovkvówqwh khôypnang hềfazv đovkvpkxn ýyyte đovkvếvqzyn Đcjztiểpkxnn Vi, bộtuhi dạhsikng sữnlaang sờomfnwqwhi:

- Đcjztiểpkxnn Vi, ngưrayjơovkvi hãovbky nhìbdton xem.

Đcjztiểpkxnn Vi khówqwh hiểpkxnu nhìbdton Trưrayjơovkvng Lãovbkng, mấmkrvt hứpkxnng nówqwhi:

- Lãovbko Đcjzthsiki, ngưrayjơovkvi muốycfin lãovbko Đcjztiểpkxnn mang cáazvci thứpkxn buồtuhin nôypnan nàjvcxy đovkvi đovkvycfit?

Trưrayjơovkvng Lãovbkng cũfuujng khôypnang trảrkqd lờomfni, cứpkxn thểpkxnjvcxrayjpnzac đovkvếvqzyn gầfyltn Đcjztiểpkxnn Vi, khôypnang thètuhim đovkvpkxn ýyyte đovkvếvqzyn sựwggz kháazvcng cựwggz củnlaaa Đcjztiểpkxnn Vi, cưrayjdcfmng éjvcxp đovkvcgfpt chiếvqzyc mặcgfpt nạhsik khôypnaypnau nàjvcxy lêuodxn đovkvfyltu củnlaaa hắpuknn, sau đovkvówqwhwqwhi:

- Đcjztiểpkxnn Vi, ngưrayjơovkvi đovkvi thửnlaa xem.


Đcjztiểpkxnn Vi khówqwh hiểpkxnu vôypnahsikng, Trưrayjơovkvng Lãovbkng bỗninsng nhiêuodxn cảrkqdm thấmkrvy khôypnang đovkvúcgfpng nhớpnza lạhsiki bộtuhi dạhsikng quáazvci dịfjnpcgfpc nãovbky Trưrayjơovkvng Lãovbkng bỗninsng nhiêuodxn tỉqpginh ngộtuhiwqwha ra cáazvci mặcgfpt nạhsikjvcxy khôypnang phảrkqdi mang chíevsbnh diệzjnan màjvcxjvcx phảrkqdi đovkveo ngưrayjqpgic lạhsiki, tưrayjơovkvng đovkvưrayjơovkvng đovkvovkvng sau cówqwh nhiềfazvu hơovkvn mộtuhit cáazvci mặcgfpt nạhsik quỷnqbt sau đovkvówqwh chạhsiky tớpnzai nhưrayj vậpmtgy trưrayjpnzac mặcgfpt ngưrayjomfni kháazvcc sẽwqwh xuấmkrvt hiệzjnan hìbdtonh ảrkqdnh củnlaaa khôypnaypnau.

Thứpkxnjvcxy làjvcx đovkvfyltu lâypnau giảrkqd dốycfii khôypnang biếvqzyt dùhsikng bằovkvng chấmkrvt liệzjnau gìbdto nhưrayjng rấmkrvt châypnan thậpmtgt đovkvcgfpc biệzjnat làjvcx trong đovkvêuodxm mờomfn mịfjnpt giốycfing hệzjnat nhưrayj đovkvfyltu lâypnau, màjvcx mấmkrvy mówqwhn đovkvtuhi kia phốycfii hợqpgip cũfuujng vôypnahsikng ăbdton ýyyte.

Đcjztiểpkxnn Vi bịfjnp Trưrayjơovkvng Lãovbkng éjvcxp buộtuhic đovkvàjvcxnh khôypnang cam lòypnang đovkveo mặcgfpt nạhsikuodxn.

Chúcgfpng Ưnnbpng vệzjnafuujng cảrkqdm thấmkrvy hiếvqzyu kỳrgrl, cùhsikng nhau tiếvqzyn tớpnzai quan sáazvct cáazvci mặcgfpt nạhsik quỷnqbtjvcxy, Triệzjnau Vũfuuj thìbdto cao hứpkxnng mưrayjomfni phầfyltn, hồtuhin nhiêuodxn sợqpgiovbki.

Đcjztiểpkxnn Vi lui bưrayjpnzac cáazvci khôypnaypnau quỷnqbt kia liềfazvn tiếvqzyn lêuodxn Đcjztiểpkxnn Vi tiếvqzyn lêuodxn khôypnaypnau quỷnqbt liềfazvn lui vềfazv phíevsba sau, hắpuknn nghiêuodxng đovkvfyltu khôypnaypnau ngửnlaaa đovkvfyltu đovkvàjvcxu vai cùhsikng cáazvcnh tay tưrayjơovkvng liêuodxn, hàjvcxnh đovkvtuhing kỳrgrl lạhsik mọfjnpi ngưrayjomfni nhìbdton thấmkrvy thìbdtoazvcn dưrayjơovkvng tháazvcn phụumuwc khôypnang thôypnai, cáazvci khôypnaypnau quỷnqbtjvcxy chếvqzyazvcc kháazvc tinh diệzjnau cho dùhsik biếvqzyt rõdblajvcx giảrkqd nhưrayjng cũfuujng thậpmtgt dọfjnpa ngưrayjomfni.

Trưrayjơovkvng Lãovbkng nhìbdton Đcjztiểpkxnn Vi mang cáazvci khôypnaypnau mặcgfpt nạhsik hai mắpuknt tỏjrvma sáazvcng.

Nếvqzyu nhưrayjbdtonh cũfuujng cówqwh mộtuhit đovkvtuhii khôypnaypnau binh nhưrayj vậpmtgy thìbdtoxatw trong thờomfni kỳrgrljvcxy thỉqpginh thoảrkqdng cũfuujng làjvcxm đovkvưrayjqpgic kỳrgrl binh, hiệzjnau quảrkqd kinh ngưrayjomfni, nghĩxatw tớpnzai đovkvâypnay Trưrayjơovkvng Lãovbkng vôypnahsikng hưrayjng phấmkrvn giốycfing nhưrayj pháazvct hiệzjnan ra bảrkqdo tàjvcxng vậpmtgy thậpmtgt hâypnan khôypnang cówqwh binh chủnlaang nàjvcxy ngay lậpmtgp tứpkxnc, tuy nhiêuodxn sau khi tỉqpginh táazvco lạhsiki hắpuknn biếvqzyt rằovkvng mìbdtonh khôypnang thểpkxn biếvqzyt ai tạhsiko ra đovkvưrayjqpgic đovkvhsiko cụumuw đovkvuodxu luyệzjnan nhưrayj vậpmtgy.

cgfpc nàjvcxy ởxatwuodxn cạhsiknh truyềfazvn tớpnzai tiếvqzyng củnlaaa Hàjvcxn Cửnlaa:

- Thiếvqzyu gia đovkvãovbk tra ra đovkvưrayjqpgic đovkvfyltu lĩxatwnh củnlaaa bọfjnpn chúcgfpng têuodxn làjvcx Trưrayjơovkvng Ninh làjvcx con gáazvci còypnan sówqwht củnlaaa Trưrayjơovkvng Giáazvcc lầfyltn hàjvcxnh đovkvtuhing nàjvcxy nàjvcxng khôypnang ra mặcgfpt màjvcx đovkvfyltu lĩxatwnh làjvcx Trưrayjơovkvng Côypnan, mộtuhit trong sốycfi íevsbt thâypnan tíevsbn năbdtom đovkvówqwh củnlaaa Trưrayjơovkvng Giáazvcc.

Hắpuknn ngừcesung mộtuhit chúcgfpt rồtuhii lạhsiki mừcesung rỡdcfmwqwhi:- Lầfyltn nàjvcxy thiếvqzyu gia chạhsikm phảrkqdi mộtuhit con cáazvc lớpnzan rồtuhii chỉqpgi cầfyltn bắpuknt đovkvưrayjqpgic yêuodxu nữnlaajvcxy cùhsikng nhau giảrkqdi tớpnzai Trưrayjomfnng An thìbdtojvcx mộtuhit côypnang lớpnzan, làjvcxm cho sựwggz thốycfing trịfjnp kiêuodxn cốycfi thêuodxm mộtuhit bưrayjpnzac dàjvcxi.

Trưrayjơovkvng Lãovbkng lúcgfpc nàjvcxy mớpnzai tỉqpginh lạhsiki từcesu trầfyltm tưrayj, gậpmtgt đovkvfyltu nówqwhi:

- Trówqwhi đovkváazvcm tùhsik binh lạhsiki đovkvpkxn bọfjnpn chúcgfpng dẫwstbn đovkvưrayjomfnng, chúcgfpng ta đovkvi suốycfit đovkvêuodxm tớpnzai trụumuw sởxatw củnlaaa bọfjnpn chúcgfpng.

Đcjztiểpkxnn Vi nghe cówqwh đovkváazvcnh nhau thìbdtojvcxng vui mừcesung, tiệzjnan tay néjvcxm cáazvci mặcgfpt nạhsik xuốycfing đovkvmkrvt hốycfii thúcgfpc Trưrayjơovkvng Lãovbkng lêuodxn đovkvưrayjomfnng.


jvcxn Cửnlaa Yếvqzyn Minh nhìbdton nhau cảrkqd hai ngưrayjomfni đovkvfazvu làjvcx thuộtuhic hạhsik nhưrayjng đovkvfazvu cảrkqdm thấmkrvy khôypnang ổiesun, Hàjvcxn Cửnlaa trầfyltm tưrayj nửnlaaa ngàjvcxy sau đovkvówqwh nhỏjrvm giọfjnpng nówqwhi:

- Thiếvqzyu gia nhưrayj vậpmtgy khôypnang tốycfit lắpuknm đovkvfjnpch nhâypnan vừcesua bạhsiki tấmkrvt cówqwh chỗnins phòypnang, vẫwstbn nêuodxn cẩwstbn thậpmtgn thìbdto tốycfit hơovkvn.

Trưrayjơovkvng Lãovbkng quan sáazvct Hàjvcxn Cửnlaa mặcgfpt mũfuuji thôypna to trong lòypnang đovkvycfii vớpnzai hắpuknn hếvqzyt sứpkxnc hàjvcxi lòypnang, liềfazvn lậpmtgp tứpkxnc gậpmtgt đovkvfyltu nówqwhi:

- Khôypnang sai tuy nhiêuodxn khôypnang vàjvcxo hang cọfjnpp thìbdtojvcxm sao bắpuknt đovkvưrayjqpgic cọfjnpp con, cho dùhsik bọfjnpn họfjnp biếvqzyt chúcgfpng ta lêuodxn núcgfpi nhưrayjng minh đovkvao minh thưrayjơovkvng đovkvycfii đovkvfyltu bọfjnpn họfjnpjvcxm sao làjvcx đovkvycfii thủnlaa củnlaaa ta đovkvưrayjqpgic.

wqwhi xong trêuodxn mặcgfpt củnlaaa hắpuknn nởxatw ra mộtuhit nụumuwrayjomfni.

jvcxn Cửnlaa khẽwqwh kinh hãovbki, nụumuwrayjomfni củnlaaa Trưrayjơovkvng Lãovbkng tạhsiki sao giốycfing nhưrayj áazvcc ma, hắpuknn vộtuhii ngậpmtgm miệzjnang lạhsiki khôypnang dáazvcm nhiềfazvu lờomfni.

Lạhsiki quéjvcxt qua nhìbdton chúcgfpng hắpuknc ưrayjng vệzjna thìbdto Yếvqzyn Minh đovkvãovbk đovkvem bảrkqdy Ưnnbpng vệzjna hi sinh đovkvem chôypnan, tiệzjnan tay triệzjnau tậpmtgp mọfjnpi ngưrayjomfni, sau đovkvówqwh chắpuknp tay trưrayjpnzac mộtuhi phầfyltn bàjvcxy tỏjrvmypnang kíevsbnh ýyyte, chúcgfpng Ưnnbpng vệzjnafuujng nghiêuodxm cẩwstbn chắpuknp tay nhớpnza lạhsiki Trưrayjơovkvng Lãovbkng bìbdtonh thưrayjomfnng bảrkqdo vệzjna bọfjnpn họfjnp hiệzjnan tạhsiki ai cũfuujng cảrkqdm xúcgfpc ngổiesun ngang.

Trưrayjơovkvng Lãovbkng lúcgfpc nàjvcxy mớpnzai thởxatw ra mộtuhit hơovkvi, lậpmtgp tứpkxnc mệzjnanh cho ba đovkvtuhii binh sĩxatw chiếvqzyu cốycfi hắpuknc ưrayjng vệzjna bịfjnp thưrayjơovkvng còypnan lạhsiki theo mìbdtonh lêuodxn núcgfpi giếvqzyt tặcgfpc.

Đcjztãovbk gầfyltn đovkvếvqzyn đovkvêuodxm khuya sơovkvn cốycfic dầfyltn đovkvưrayjqpgic bao phủnlaa bởxatwi mộtuhit lớpnzap sưrayjơovkvng mùhsikjvcxu trắpuknng lộtuhi ra vẻdbla mờomfnrkqdo vôypnahsikng.

Giówqwhjvcxng lúcgfpc càjvcxng lạhsiknh hơovkvn réjvcxt thấmkrvu xưrayjơovkvng.

Trăbdtong pháazvct ra hàjvcxo quang nhàjvcxn nhạhsikt, chiếvqzyu sáazvcng cảrkqdnh vậpmtgt cáazvcc nơovkvi.

Trưrayjơovkvng Lãovbkng đovkvi trong mộtuhit con đovkvưrayjomfnng nhỏjrvm vừcesua cúcgfpi đovkvfyltu đovkváazvcnh giáazvcbdtonh hìbdtonh, Dưrayjơovkvng Dung Triệzjnau Vũfuuj bọfjnpn họfjnp theo sáazvct phíevsba sau.

ovkvn bốycfin trăbdtom ngưrayjomfni tiếvqzyn lêuodxn phíevsba trưrayjpnzac, trong bówqwhng đovkvêuodxm chỉqpgi truyềfazvn tớpnzai tiếvqzyng bưrayjpnzac châypnan nho nhỏjrvm chỉqpginh tềfazv.

Lầfyltn nàjvcxy tiếvqzyn vàjvcxo trong hang ổiesu củnlaaa kẻdbla đovkvfjnpch Trưrayjơovkvng Lãovbkng vẫwstbn chưrayja chuẩwstbn bịfjnp chu toàjvcxn, đovkvfyltu lĩxatwnh nơovkvi nàjvcxy làjvcx Trưrayjơovkvng Ninh con củnlaaa Trưrayjơovkvng Giáazvcc Trưrayjơovkvng Lãovbkng cảrkqdm thấmkrvy mìbdtonh giốycfing nhưrayj đovkvãovbk nắpuknm đovkvưrayjqpgic huyếvqzyt mạhsikch rồtuhii.

Cho dùhsik Trưrayjơovkvng Giáazvcc đovkvãovbk chếvqzyt rồtuhii thìbdtorayjpnzai tay củnlaaa hắpuknn vẫwstbn còypnan cówqwh đovkvtuhii ngũfuujrayjomfni phưrayjơovkvng thựwggzc lựwggzc khôypnang hềfazv tầfyltm thưrayjomfnng, nhưrayjng khôypnang ngờomfn Trưrayjơovkvng Ninh lạhsiki phówqwhng khoáazvcng chỉqpgi dựwggza vàjvcxo ăbdton cưrayjpnzap màjvcx sốycfing, cho nêuodxn khảrkqdbdtong lớpnzan nhấmkrvt làjvcx giặcgfpc Khăbdton Vàjvcxng khôypnang cówqwhypnaa thuậpmtgn vớpnzai nhau nếvqzyu khôypnang vớpnzai thâypnan phậpmtgn tôypnan quýyyte củnlaaa nàjvcxng hẳthgqn phảrkqdi ởxatw mộtuhit nơovkvi kháazvcc mớpnzai đovkvúcgfpng.

Nhưrayj vậpmtgy bọfjnpn họfjnp đovkvang bấmkrvt hòypnaa vớpnzai nhau, vìbdto quyềfazvn lợqpgii màjvcx bấmkrvt hòypnaa,, Trưrayjơovkvng Lãovbkng bỗninsng nhiêuodxn muốycfin gặcgfpp Trưrayjơovkvng Ninh, xem nàjvcxng rốycfit cuộtuhic làjvcx mộtuhit nữnlaajvcxi thếvqzyjvcxo, trongn hoàjvcxn cảrkqdnh khówqwh khăbdton vẫwstbn cówqwh thểpkxnovbknh đovkvhsiko hơovkvn nghìbdton giặcgfpc Khăbdton Vàjvcxng trong vòypnang mưrayjomfni năbdtom khôypnang bịfjnpwqwha xổiesu hay sáazvct nhậpmtgp.

Trưrayjơovkvng Lãovbkng suy nghĩxatw rấmkrvt nhiềfazvu trong chốycfic láazvct khi hắpuknn trầfyltm tưrayj đovkváazvcm binh mãovbk đovkvãovbk tớpnzai bêuodxn ngoàjvcxi phòypnang tuyềfazvn.

Thiêuodxn Nguyệzjnat trạhsiki dựwggza vàjvcxo ngọfjnpn núcgfpi chíevsbnh trêuodxn Ngũfuuj Long sơovkvn, chỉqpgi chừcesua lạhsiki motoj con đovkvưrayjomfnng nhỏjrvm, hai bêuodxn làjvcx khe núcgfpi hung hiểpkxnm.

Trưrayjơovkvng Lãovbkng khôypnang thểpkxn khôypnang bộtuhii phụumuwc bảrkqdn lĩxatwnh củnlaaa nàjvcxng đovkvem sơovkvn trạhsiki cấmkrvt ởxatw mộtuhit nơovkvi bíevsb mậpmtgt nếvqzyu nhưrayj khôypnang phảrkqdi mìbdtonh vừcesua rồtuhii bịfjnp tấmkrvn côypnang thìbdto khôypnang cáazvcch nàjvcxo tìbdtom ra cáazvci sơovkvn trạhsiki nàjvcxy. Đcjztúcgfpng lúcgfpc nàjvcxy mọfjnpi ngưrayjomfni đovkvfazvu bỏjrvm hếvqzyt đovkvuốycfic đovkvi dựwggza vàjvcxo áazvcnh trăbdtong màjvcx tiếvqzyn lêuodxn, tuy nhiêuodxn vôypnahsikng hung hiểpkxnm, chỉqpgi cầfyltn sai lầfyltm mộtuhit chúcgfpt làjvcxwqwh thểpkxn ngãovbk xuốycfing mấmkrvt mạhsikng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.