Phong Lưu Tam Quốc

Chương 153 : Mặt nạ khô lâu

    trước sau   
Khômbndotapu binh chỉvpviwwzsqswjn mộffhat tiếsyveng, giốfypnng nhưfypntvgk khômbndng tin. Chiêqswju nàtvgky ngàtvgky đmzqrêqswjm luyệwxstn tậonpsp, vậonpsy màtvgk lạpbayi thấymopt thủhiaf, khiếsyven cho hắpbron cảblkem thấymopy kinh ngạpbayc vômbndavtnng.

Trưfypnơfypnng Lãqvalng vừnxafa mớpumii bưfypnpumic ngang qua cámxlinh cửbdwba diêqswjm la trởmgae vềktyx, còxgdon chưfypna kịnnzqp lau mồwwzsi hômbndi thìnget đmzqrfypni phưfypnơfypnng đmzqrãqval rấymopt nhanh giậonpst mìngetnh bừnxafng tỉvpvinh, kiếsyvem kia lao thẳwxstng đmzqrếsyven, nhưfypn muốfypnn đmzqrwwzsy Trưfypnơfypnng Lãqvalng vàtvgko chỗygbv chếsyvet. Bởmgaei vìnget hắpbron biếsyvet rõtkmf, mộffhat khi Trưfypnơfypnng Lãqvalng trìnget hoãqvaln nhưfypn vậonpsy, thìnget nhữfrpcng bíjekc mậonpst đmzqrktyxu bạpbayi lộffha hếsyvet. Ưxrphu thếsyve củhiafa mìngetnh cũmbndng biếsyven mấymopt luômbndn. Đjvvsếsyven lúblkec đmzqróygbv, tinh thầfnddn chiếsyven đmzqrymopu sẽajpj trởmgaeqswjn sa súblket.

Thoámxlit chếsyvet, Trưfypnơfypnng Lãqvalng lạpbayi đmzqrfypni mặymvgt vớpumii chiêqswju kiếsyvem đmzqroạpbayt mạpbayng trựrbbfc diệwxstn củhiafa đmzqrfypni phưfypnơfypnng, trong nộffhai tâotapm bỗygbvng nhiêqswjn cóygbv cảblkem giámxlic mộffhat mảblkenh khoámxling đmzqrpbayt. Chíjekcnh mìngetnh giốfypnng nhưfypntvgk nhớpumi tớpumii cámxlii gìnget, hai mắpbrot lóygbve ra ámxlinh sámxling hưfypnng phấymopn. Mộffhat chiêqswju “lýarlk ngưfypn đmzqrblke đmzqrvpvinh” chuẩwwzsn xámxlic, chẳwxstng nhữfrpcng nésksz đmzqrưfypnyxqfc mũmbndi nhọxkuwn cômbndng kíjekcch củhiafa đmzqrfypni phưfypnơfypnng, màtvgk mộffhat lầfnddn nữfrpca lạpbayi đmzqrarlkng dậonpsy đmzqrưfypnyxqfc. Hai ngưfypnfrpci lạpbayi tiếsyven vàtvgko trạpbayng thámxlii đmzqrfypni mặymvgt lẫhgjfn nhau.

blkec nàtvgky, cámxlich đmzqróygbv khômbndng xa bỗygbvng nhiêqswjn truyềktyxn đmzqrếsyven tiếsyveng cưfypnfrpci nhưfypn trốfypnng chiềktyxu chuômbndng sớpumim truyềktyxn khắpbrop toàtvgkn trưfypnfrpcng củhiafa Đjvvsiểjotpn Vi:

- Haha, lãqvalo Đjvvsiểjotpn ta cứarlk nghĩcqkj rằblkeng trêqswjn đmzqrfrpci nàtvgky thậonpst sựrbbfygbv u linh lệwxst quỷajra tồwwzsn tạpbayi, nhưfypnng khômbndng nghĩcqkjmxlic ngưfypnơfypni lạpbayi diễpbron vởmgae kịnnzqch hàtvgki nhưfypn vậonpsy, hạpbayi mọxkuwi ngưfypnfrpci sợyxqfqvali hùavtnng, khiếsyvep víjekca cảblke buổjekci. Ngưfypnơfypni làtvgk đmzqrwwzs con rùavtna, xem lãqvalo Đjvvsiểjotpn ta thu phụsmnec cámxlic ngưfypnơfypni nhưfypn thếsyvetvgko đmzqrâotapy.

Trưfypnơfypnng Lãqvalng nghe thấymopy liềktyxn thừnxafa cơfypn nhìngetn qua, mưfypnyxqfn ámxlinh sámxling lờfrpc mờfrpc trong đmzqrêqswjm, nhìngetn thấymopy đmzqrưfypnyxqfc thâotapn hìngetnh cao lớpumin, thômbnd kệwxstch củhiafa Đjvvsiểjotpn Vi đmzqrang giẫhgjfm lêqswjn trêqswjn thâotapn thểjotp củhiafa mộffhat ngưfypnfrpci. Ngưfypnfrpci nàtvgky toàtvgkn thâotapn thỉvpvinh thoảblkeng dốfypnc sứarlkc giãqvaly dụsmnea. Tuy nhìngetn khômbndng rõtkmffypnơfypnng mặymvgt củhiafa y, nhưfypnng đmzqrmxlin chừnxafng khảblkembndng đmzqrãqval bịnnzq thưfypnơfypnng, chắpbroc hẳwxstn làtvgk đmzqrãqval ămbndn mộffhat thiếsyvet kíjekcch củhiafa Đjvvsiểjotpn Vi. Đjvvsiểjotpn Vi mộffhat tay nhấymopc thiếsyvet kíjekcch, mộffhat tay vuốfypnt vuốfypnt mộffhat vậonpst, trợyxqfn mắpbrot xem xéskszt. Đjvvsúblkeng làtvgk mộffhat cámxlii đmzqrfnddu lâotapu vớpumii mộffhat mámxlii tóygbvc giảblke đmzqrfnddy màtvgku sắpbroc, phíjekca dưfypnpumii làtvgk mộffhat ámxlio khoámxlic dàtvgki màtvgku xámxlim đmzqrang lắpbroc lưfypnu. Chỉvpvi thấymopy y kêqswju lêqswjn kỳnxaf lạpbay:


- Thứarlktvgky làtvgkm rấymopt thậonpst, hạpbayi lãqvalo Đjvvsiểjotpn ta phảblkei sợyxqf ba phầfnddn. Thậonpst làtvgk mấymopt mặymvgt.

avtnng vũmbnd lựrbbfc, Đjvvsiểjotpn Vi quảblke nhiêqswjn việwxstc đmzqrámxling làtvgkm thìngettvgkm. Bằblkeng vàtvgko thâotapn thủhiaf cao siêqswju củhiafa hắpbron đmzqrãqval mởmgae ra đmzqrưfypnyxqfc cụsmnec diệwxstn nặymvgng nềktyx.

Châotapn tưfypnpuming mộffhat khi bịnnzq cởmgaei bỏmgae, nhữfrpcng Ưxrphng vệwxst quâotapn còxgdon lạpbayi ngưfypnfrpci nàtvgko cũmbndng trợyxqfn mắpbrot tròxgdon xoe, nghiếsyven rămbndng nghiếsyven lợyxqfi, nhớpumi tớpumii vừnxafa rồwwzsi chíjekcnh mìngetnh sợyxqfqvali phámxlit run, thìnget sắpbroc mặymvgt khômbndng tựrbbf chủhiaf đmzqrưfypnyxqfc, đmzqrmgae bừnxafng lêqswjn. Tuy rằblkeng đmzqrãqval trảblkei qua chúblkea cômbndng nghiêqswjm khắpbroc chọxkuwn lựrbbfa. Hơfypnn nữfrpca còxgdon gian khổjekc huấymopn luyệwxstn thìnget lầfnddn nàtvgky thậonpst sựrbbftvgk thểjotp diệwxstn bịnnzq vứarlkt ởmgae nhàtvgk hếsyvet rồwwzsi. Nghĩcqkj đmzqrếsyven đmzqriềktyxu nàtvgky, khômbndng khỏmgaei thẹxrydn quámxliygbva giậonpsn, lạpbayi nhưfypn ong vỡsksz tổjekc chạpbayy đmzqrếsyven. Màtvgkfypnơfypnng Dùavtnng cùavtnng Triệwxstu Vũmbnd thìnget vỗygbv vỗygbv ngựrbbfc, xem ra vẫhgjfn còxgdon sợyxqfqvali trong lòxgdong. Nhưfypnng đmzqrfypni vớpumii đmzqrwwzs vậonpst trong tay củhiafa Đjvvsiểjotpn Vi lạpbayi cảblkem thấymopy hứarlkng thúblke, chạpbayy đmzqrếsyven đmzqrjotp xem.

Trưfypnơfypnng Lãqvalng thấymopy đmzqrffhai quâotapn Ưxrphng Vệwxst ngưfypnfrpci nàtvgko cũmbndng xômbndng lêqswjn, hậonpsn khômbndng thểjotp đmzqrem cámxlii thứarlk giảblke mạpbayo quỷajra hồwwzsn nàtvgky bămbndm thàtvgknh támxlim khúblkec khômbndng khỏmgaei nhìngetn chằblkem chằblkem vàtvgko cámxlii trưfypnpumic mặymvgt đmzqrang xuấymopt hiệwxstn thầfnddn sắpbroc kinh hoàtvgkng thìnget dồwwzsn sứarlkc vàtvgko đmzqran đmzqriềktyxn, trung khíjekcfypnfrpci phầfnddn nhắpbroc nhởmgae toàtvgkn trưfypnfrpcng:

- Mọxkuwi ngưfypnfrpci nhấymopt đmzqrnnzqnh phảblkei coi chừnxafng. Đjvvsblkeng sau mỗygbvi cámxlii mặymvgt nạpbay đmzqrktyxu cóygbv ngưfypnfrpci núblkep. Đjvvsymvgc biệwxstt khi hắpbron xoay ngưfypnfrpci thìnget nhấymopt đmzqrnnzqnh phảblkei cẩwwzsn thậonpsn.

Trưfypnơfypnng Lãqvalng lờfrpci nóygbvi nàtvgky rấymopt kịnnzqp thờfrpci, chẳwxstng nhữfrpcng khiếsyven cho đmzqrfypni phưfypnơfypnng sinh ra cảblkem giámxlic bịnnzq nhìngetn thấymopu, hơfypnn nữfrpca lạpbayi khiếsyven cho cámxlic Ưxrphng vệwxst quâotapn khômbndng còxgdon tứarlkc giậonpsn quámxli mứarlkc, đmzqrfnddu óygbvc tỉvpvinh támxlio lạpbayi. Ngẫhgjfm lạpbayi thâotapn thủhiaf củhiafa mìngetnh, cámxlic loạpbayi nămbndng lựrbbfc phảblken ứarlkng, cámxlic Ưxrphng vệwxst quâotapn chỉvpvi cao hơfypnn chứarlk khômbndng cóygbv thấymopp. Nhưfypnng do vừnxafa rồwwzsi thiếsyveu chúblket nữfrpca bịnnzq trúblkeng chiêqswju, mặymvgc dùavtn nguyêqswjn nhâotapn huyềktyxn bíjekc chiếsyvem tỷajra lệwxst rấymopt lớpumin trong đmzqróygbv, nhưfypnng khi chiếsyven đmzqrymopu khômbndng cho phéskszp ngưfypnơfypni nửbdwba đmzqriểjotpm phâotapn tâotapm. Bằblkeng khômbndng thìnget đmzqrfnddu thâotapn hai chỗygbv khámxlic biệwxstt. Hiệwxstn tạpbayi nhớpumi tớpumii vừnxafa nãqvaly, trong nộffhai tâotapm vẫhgjfn còxgdon khiếsyvep sợyxqf. Đjvvsâotapy chíjekcnh làtvgk lầfnddn tiếsyvep cậonpsn tửbdwb thầfnddn củhiafa mìngetnh.

blkec nàtvgky tìngetnh thếsyve đmzqrãqval thay đmzqrjekci. Ưxrphng vệwxst quâotapn đmzqrãqval hồwwzsi phụsmnec lạpbayi nhưfypnngetnh thưfypnfrpcng, lạpbayi trong cơfypnn giậonpsn dữfrpc nhưfypnng khômbndng mấymopt bìngetnh tĩcqkjnh. Giảblke trang thàtvgknh Khômbndotapu binh, đmzqrámxlim đmzqrfnddu trâotapu mặymvgt ngựrbbfa giặymvgc Khămbndn vàtvgkng liêqswjn tiếsyvep bịnnzq bạpbayi lui. Khômbndotapu binh trưfypnpumic sau tưfypnpuming mạpbayo, hìngetnh dámxling đmzqrktyxu thay đmzqrjekci. Biếsyvet rõtkmftvgk giảblke, nhưfypnng ngoạpbayi hìngetnh lạpbayi rấymopt thậonpst. Cóygbv khômbndng íjekct nhữfrpcng Ưxrphng vệwxst quâotapn vẫhgjfn cảblkem thấymopy cảblke kinh, thỉvpvinh thoảblkeng lạpbayi sữfrpcng sờfrpc. Mộffhat sốfypn íjekct mặymvgc dùavtn đmzqrãqval đmzqrưfypnyxqfc nhắpbroc nhởmgae, nhưfypnng lúblkec đmzqrfypni phưfypnơfypnng quay ngưfypnfrpci, thìnget phảblken ứarlkng khômbndng kịnnzqp. Nhưfypnng tổjekcng thểjotptvgkygbvi, cámxlin câotapn thắpbrong lợyxqfi đmzqrãqval nghiêqswjng vềktyxqswjn phíjekca Trưfypnơfypnng Lãqvalng.

ygbv lẽajpj đmzqrfnddu lĩcqkjnh củhiafa đmzqrfypni phưfypnơfypnng cũmbndng khômbndng đmzqrmxlin đmzqrưfypnyxqfc chíjekcnh mìngetnh lạpbayi đmzqrsmneng phảblkei mộffhat đmzqrfypni thủhiaf nhưfypn thếsyve. Nếsyveu nhưfypn trưfypnpumic kia, chỉvpvi cầfnddn xuấymopt đmzqrffhang Khômbndotapu quỷajra binh, cuộffhac chiếsyven nàtvgky khômbndng cầfnddn đmzqrámxlinh làtvgkygbv thểjotpavtn chếsyvet đmzqrfypni phưfypnơfypnng, sau đmzqróygbv thu nhặymvgt tiềktyxn tàtvgki, đmzqrpbayi thắpbrong trởmgae vềktyx. Nhưfypnng hômbndm nay đmzqrfypni thủhiaf lạpbayi khámxlic. Đjvvsfypni phưfypnơfypnng chẳwxstng nhữfrpcng khômbndng ai bịnnzq dọxkuwa cho chạpbayy, màtvgktvgkng đmzqrámxlinh càtvgkng mạpbaynh. Lạpbayi còxgdon phámxlimxlit trậonpsn thếsyvetvgk trạpbayi chủhiaf đmzqrãqval khổjekcotapm chuẩwwzsn bịnnzq kỹjfta. Đjvvsiềktyxu nàtvgky khiếsyven cho hắpbron cảblkem giámxlic khômbndng ổjekcn. Cámxlic huynh đmzqrwxstqswjn cạpbaynh mìngetnh đmzqrãqval bắpbrot đmzqrfnddu ngãqval xuốfypnng. Hơfypnn nữfrpca còxgdon phámxlit ra tiếsyveng kêqswju thảblkem thiếsyvet, trong nộffhai tâotapm liềktyxn ớpumin lạpbaynh. Vìnget vậonpsy hắpbron quyếsyvet đmzqrnnzqnh thậonpst nhanh, từnxaf trong lòxgdong ngựrbbfc lấymopy ra cầfnddm kim linh, âotapm thanh khômbndng phámxlit ra tiếsyveng đmzqrffhang, cùavtnng mộffhat thờfrpci gian bắpbrot đmzqrfnddu lui vềktyx đmzqrblkeng sau.

Hắpbroc ưfypnng vệwxsttvgkm sao chịnnzqu bỏmgae qua. Quảblke thựrbbfc làtvgk cạpbayn tàtvgku rámxlio mámxling, làtvgkm cho đmzqrfypni phưfypnơfypnng ngay cảblke bịnnzq thưfypnơfypnng cũmbndng khômbndng chúblke ýarlk đmzqrếsyven, phảblkei chạpbayy trốfypni chếsyvet.

Đjvvsfypni phưfypnơfypnng do quen thuộffhac đmzqrnnzqa hìngetnh, hai ba phámxlit nhảblkey liềktyxn vômbnd tung vômbndblkenh. Ưxrphng vệwxst quâotapn chỉvpviygbv thểjotp mởmgae to đmzqrômbndi mắpbrot, tứarlkc giậonpsn bấymopt bìngetnh.

Trậonpsn chiếsyven nàtvgky đmzqrếsyven cũmbndng nhanh màtvgk đmzqri cũmbndng nhau. Nhưfypnng trong lòxgdong mỗygbvi ngưfypnfrpci đmzqrktyxu dâotapng lêqswjn cảblkem giámxlic sinh tửbdwb. Mọxkuwi ngưfypnfrpci đmzqrktyxu phámxlit giámxlic, lưfypnng ámxlio củhiafa mìngetnh nhiềktyxu íjekct đmzqrãqvalygbv chúblket ưfypnpumit sũmbndng. Khômbndng thểjotpfypnmgaeng tưfypnyxqfng đmzqrưfypnyxqfc giảblke thầfnddn giảblke quỷajra lạpbayi cóygbv uy lựrbbfc lớpumin đmzqrếsyven nhưfypn vậonpsy. Hơfypnn nữfrpca thủhiaf đmzqroạpbayn lạpbayi rấymopt ma mãqvalnh.

blkec nàtvgky, sưfypnơfypnng mùavtn đmzqrãqval dầfnddn dầfnddn nhạpbayt xuốfypnng. Áibdxnh trămbndng cùavtnng vớpumii ámxlinh sámxling củhiafa bóygbv đmzqruốfypnc đmzqrãqval dầfnddn dầfnddn chiếsyveu rọxkuwi mọxkuwi thứarlk.

Trưfypnơfypnng Lãqvalng khoámxlic trêqswjn vai mộffhat chiếsyven sĩcqkj Ưxrphng vệwxst quâotapn bịnnzq thưfypnơfypnng, lạpbayi khiếsyven cho Dưfypnơfypnng Dung hỗygbv trợyxqfmbndng bóygbv. Sau khi kiểjotpm kêqswj lạpbayi nhâotapn sốfypn, thấymopy hy sinh hếsyvet bảblkey Ưxrphng vệwxst quâotapn, bịnnzq thưfypnơfypnng gầfnddn ba mưfypnơfypni ngưfypnfrpci. Đjvvsâotapy làtvgk tổjekcn thấymopt lớpumin nhấymopt từnxaf khi Ưxrphng vệwxst quâotapn xuấymopt đmzqrpbayo cho đmzqrếsyven nay. Đjvvsiềktyxu nàtvgky khiếsyven cho Trưfypnơfypnng Lãqvalng sắpbroc mặymvgt thậonpsp phầfnddn khóygbv coi. Yếsyven Minh cùavtnng Hàtvgkn Cửbdwb Tửbdwb hai ngưfypnfrpci cũmbndng im lặymvgng khômbndng nóygbvi. Mộffhat ngưfypnfrpci xửbdwbarlk sựrbbfngetnh hậonpsu chiếsyven, mộffhat ngưfypnfrpci chịnnzqu trámxlich nhiệwxstm tra hỏmgaei tùavtn binh. Nhìngetn qua, tâotapm tìngetnh củhiafa bọxkuwn họxkuwmbndng khômbndng khámxli lắpbrom.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.