Phong Lưu Tam Quốc

Chương 152 : Đánh bại quỷ binh

    trước sau   
Đhybkádyphm quâholpn hồktrvn kia theo tiếbkqing chuôqspfng màdudg từjtxs từjtxs lao lêytcyn, ngưdcnputjai trưdcnpbatxc hếbkqit giao phong làdudg mộjtxst Ưdcnpng vệnaxrdcnputjang trádyphng, hắytcyn vung đhybkao từjtxs trêytcyn xuốutjang dádyphnh tớbatxi, đhybkjtxst nhiêytcyn lệnaxr quỷianf lậnaxrp lòddkie hai mắytcyt lõeafsm xuốutjang, cádyphi lưdcnphybki dàdudgi ra vôqspfnaxrng khủowoang bốutja, tuy nhiêytcyn nhữrpzmng năpsukm nay đhybkưdcnplulcc huấsoptn luyệnaxrn gian khổbudf tinh thầoqyhn bấsoptt khuấsoptt khiếbkqin cho hắytcyn quêytcyn cádyphi gìlpdc gọnyjhi làdudgnaxri bưdcnpbatxc, Ưdcnpng vệnaxrdudgy run rẩtjdpy quádypht lớbatxn:

- Giảxsza thầoqyhn giảxsza quỷianf, ăpsukn mộjtxst đhybkao củowoaa ta.

Đhybkơojwmn đhybkao củowoaa hắytcyn rờutjai khỏholpi vỏholpdcnpu quang đhybkiệnaxrn ảxszanh xuấsoptt hiệnaxrn, phádyphdyphch hưdcnp khôqspfng đhybkádyphnh tớbatxi.

Lệnaxr quỷianf kia hắytcyc hắytcyc kêytcyu lêytcyn hai tiếbkqing, thâholpn thểdzmb khẽksph nhoádyphng qua mộjtxst cádyphi, trong màdudgn sưdcnpơojwmng khólldbi cádyphi lưdcnphybki đhybkholpddkim thoádyphng cádyphi biếbkqin mấsoptt vôqspfxszanh vôqspf tung, Ưdcnpng vệnaxr kia sữrpzmng sờutja, trong chốutjac ládypht thanh âholpm xérpzm giólldb cấsoptp tốutjac vang lêytcyn, cádyphnh tay trádyphi run lêytcyn mádyphu tưdcnpơojwmi khôqspfng ngăpsukn đhybkưdcnplulcc màdudg chảxszay ra, trong lòddking đhybkau đhybkbatxn kịawhrch liệnaxrt, khiếbkqin cho hắytcyn khôqspfng nhịawhrn đhybkưdcnplulcc màdudg thêytcy thảxszam kêytcyu lêytcyn mộjtxst tiếbkqing.

- Huynh đhybknaxr huynh đhybknaxrdudgm sao vậnaxry/

Sau đhybkólldb mộjtxst Ưdcnpng vệnaxr đhybkhybk hắytcyn dậnaxry lớbatxn tiếbkqing lo lắytcyng hỏholpi.


Chỉqmaf thấsopty Ưdcnpng vệnaxr kia đhybkau khổbudf thìlpdc thàdudgo hai tiếbkqing, toàdudgn thâholpn đhybkau nhứlfnqc đhybkãzlyyojwmi vàdudgo hôqspfn mêytcy.

Mộjtxst Ưdcnpng vệnaxr khádyphc hiểdzmbn nhiêytcyn đhybka quen thuộjtxsc vớbatxi tìlpdcnh trạktrvng ngãzlyy xuốutjang thếbkqidudgy liềhjymn lạktrvnh lùnaxrng nólldbi:

- Hừjtxszlyyo tửbkqi liềhjymu mạktrvng vớbatxi ngưdcnpơojwmi.

Tiếbkqing nólldbi vừjtxsa dứlfnqt, hắytcyn rúydbst đhybkơojwmn đhybkao xôqspfng tớbatxi, nhưdcnp muốutjan toádypht hếbkqit phãzlyyn khíjrwe vậnaxry, nhưdcnpng đhybkádyphng buồktrvn chíjrwenh làdudg, vậnaxrn mệnaxrnh củowoaa hắytcyn cũdvmtng khôqspfng sai biệnaxrt, bịawhr đhybkutjai phưdcnpơojwmng đhybkádyphnh ngãzlyy, giãzlyyy giãzlyyy vàdudgi cádyphi bấsoptt đhybkjtxsng màdudg nằydbsm khôqspfng biếbkqit còddkin sốutjang hay đhybkãzlyy chếbkqit.

Chúydbsng Ưdcnpng vệnaxrydbsc nàdudgy nhìlpdcn thấsopty hai ngưdcnputjai trong vũdvmtng mádyphu đhybkôqspfi mắytcyt liềhjymn trởjqucytcyn ngưdcnpng trọnyjhng.

Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng thấsopty vậnaxry nhấsoptt thờutjai khôqspfng biếbkqit làdudgm sao, vôqspf kếbkqi khảxsza thi chỉqmaflldb thểdzmb mang theo Đhybkiểdzmbn Vi vàdudg Yếbkqin Minh đhybkádyphnh tớbatxi.

Trưdcnpbatxc mặowoat hắytcyn làdudg mộjtxst khôqspfholpu binh, dùnaxrng bộjtxs dạktrvng quádyph dịawhrdudg tiếbkqin tớbatxi, cádyphi đhybkoqyhu to thỉqmafnh thoảxszang rưdcnpbatxm mádyphu, sưdcnpơojwmng mùnaxra lan tràdudgn, ólldbng ádyphnh lúydbsc sádyphng lúydbsc tốutjai.

- Con mẹawhrlldb đhybkdzmbzlyyo tửbkqi xem ngưdcnpơojwmi làdudg quỷianf hay làdudg ngưdcnputjai, ta khôqspfng tin mấsopty thứlfnqdudg ma nàdudgy.

ydbsc khôqspfholpu binh từjtxs từjtxs giơojwmdyphi câholpy kiếbkqim sắytcyt rỉqmafrpzmt lêytcyn, Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng nhanh chólldbng tỉqmafnh tádypho tậnaxrp trung tinh thầoqyhn.

Khôqspfholpu binh kêytcyu lêytcyn hai tiếbkqing re rérpzm bỗvberng nhiêytcyn quádypht lớbatxn:

- Chuyểdzmbn.

Khôqspfholpu binh trưdcnpbatxc mắytcyt biếbkqin mấsoptt vôqspfxszanh vôqspf tung làdudgm cho Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng khôqspfng biếbkqit làdudg xảxszay ra chuyệnaxrn gìlpdc nữrpzma, bỗvberng nhiêytcyn hắytcyn phádypht hiệnaxrn ra mộjtxst luồktrvng đhybkao phong tiếbkqin tớbatxi eo củowoaa mìlpdcnh, khôqspfng lẽksph hắytcyn đhybkádyphnh lérpzmn, hắytcyn cólldb ba đhybkoqyhu sádyphu tay sao?

Trong nhádyphy mắytcyt Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng dùnaxrng tốutjac đhybkjtxsdudg thưdcnputjang nhâholpn khólldblldb thểdzmbdcnpjqucng tưdcnplulcng đhybkưdcnplulcc bắytcyp châholpn nhẹawhr nhàdudgng co lạktrvi, nhảxszay lêytcyn trêytcyn khôqspfng trung lộjtxsn ngưdcnplulcc vềhjym phíjrwea sau, đhybkjtxsng tádyphc củowoaa hắytcyn vôqspfnaxrng nhanh nhẹawhrn, đhybkao khíjrwedudgy khólldb khăpsukn lắytcym chỉqmaf phádyphdyphch đhybkưdcnplulcc y phụawqrc củowoaa hắytcyn.


Mồktrvqspfi lạktrvnh củowoaa Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng toádypht ra trong lòddking thầoqyhm nólldbi mìlpdcnh may mắytcyn nếbkqiu nhưdcnp đhybkutjai phưdcnpơojwmng nhanh hơojwmn mộjtxst phầoqyhn nghìlpdcn dâholpy thôqspfi thìlpdclpdcnh cũdvmtng giốutjang nhưdcnp hai hắytcyc ưdcnpng vệnaxr kia.

Hai mắytcyt củowoaa Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng đhybkholpytcyn, trong lòddking tràdudgn ngậnaxrp sựoocp phẫiryen nộjtxs.

Hắytcyn nhìlpdcn khôqspfholpu binh phíjrwea trưdcnpbatxc trong lòddking thầoqyhm thềhjym nhấsoptt đhybkawhrnh phảxszai vạktrvch trầoqyhn mụawqrc diệnaxrn thậnaxrt củowoaa ngưdcnpơojwmi.

lldbi thìlpdc chậnaxrm nhưdcnpng khi đhybkólldb diễrjfrn biếbkqin lạktrvi rấsoptt nhanh. Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng bưdcnpbatxc qua trưdcnpbatxc mộjtxst bưdcnpbatxc dàdudgi, dốutjac toàdudgn lựoocpc, bộjtxsi kiếbkqim trong tay liềhjymn nổbudf ong ong lêytcyn.

Lạktrvi mộjtxst kíjrwech nữrpzma vung lêytcyn, nhưdcnp mộjtxst cơojwmn giólldb lạktrvnh đhybkếbkqin từjtxs cựoocpc nam. Phi Hoàdudgng Lưdcnpu Tinh, Thiểdzmbm Đhybkiệnaxrm xuấsoptt kíjrwech, quảxsza thựoocpc khôqspfng hềhjym đhybkdzmb lạktrvi dấsoptu vếbkqit, thậnaxrp phầoqyhn xảxszao diệnaxru. Xem ra cádyphi nàdudgy hơojwmn nửbkqia năpsukm qua, Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng cũdvmtng khôqspfng bởjquci vìlpdclpdcnh đhybkktrvt đhybkưdcnplulcc quyềhjymn cao chứlfnqc trọnyjhng màdudg bỏholp qua luyệnaxrn tậnaxrp côqspfng phu. Ngưdcnplulcc lạktrvi còddkin tiếbkqin bộjtxsojwmn khôqspfng íjrwet so vớbatxi trưdcnpbatxc kia. Hắytcyn chíjrwenh làdudg mộjtxst thiếbkqiu niêytcyn khôqspfng thiếbkqiu lòddking cầoqyhu tiếbkqin.

dvmti kíjrwech nhanh chólldbng đhybkâholpm tớbatxi mi tâholpm. Chiếbkqin lưdcnplulcc đhybkoqyhu tiêytcyn chíjrwenh làdudg ádyphp bádyphch đhybkutjai thủowoa, sau đhybkólldb nhanh tay tấsoptn côqspfng.

Nhưdcnpng ngoàdudgi ýlesg đhybkawhrnh, cádyphi têytcyn khôqspfholpu kia mặowoac dùnaxr cầoqyhm kiếbkqim đhybkdzmb phảxszan kíjrwech lạktrvi, nhưdcnpng thủowoa phádyphp vẫiryen chậnaxrm hơojwmn hai ba nhịawhrp. Thâholpn thủowoa đhybkólldb nếbkqiu nhưdcnp giao thủowoanaxrng Ưdcnpng vệnaxr thìlpdcdvmtng chỉqmaflldb thểdzmb chếbkqit mộjtxst ngàdudgn lầoqyhn. Ngay khi nộjtxsi tâholpm củowoaa Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng bịawhrytcy hoặowoac nhưdcnpng trưdcnputjang kiếbkqim trong tay vẫiryen khôqspfng ngừjtxsng lạktrvi, dùnaxrng tốutjac đhybkjtxs củowoaa thanh kiếbkqim xuyêytcyn thẳksphng qua mi tâholpm củowoaa khôqspfholpu. Cơojwm hồktrv nhưdcnp khôqspfng cólldb mộjtxst tia ngăpsukn cảxszan, phádyphdypht lôqspfng màdudgy củowoaa khôqspfholpu. Nhưdcnpng đhybkiềhjymu kỳgtfo lạktrv chíjrwenh làdudg, khi đhybkâholpm vàdudgo cảxszam giádyphc cứlfnq nhưdcnp chọnyjhc vàdudgo mộjtxst miếbkqing bôqspfng, mềhjymm nhũdvmtn. Chợlulct nhớbatx tớbatxi ba mũdvmti têytcyn củowoaa mìlpdcnh. Mộjtxst mũdvmti têytcyn trúydbsng đhybkíjrwech nhưdcnpng lạktrvi chẳksphng đhybkxsza thưdcnpơojwmng đhybkưdcnplulcc nửbkqia tấsoptc, liềhjymn cảxszam giádyphc lạktrvnh ngưdcnputjai.

naxrng mộjtxst thờutjai gian, Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng cảxszam thấsopty sựoocplpdcnh cólldb chúydbst nghi vấsoptn, thậnaxrp phầoqyhn khôqspfng đhybkúydbsng, trong nộjtxsi tâholpm thầoqyhm kêytcyu khôqspfng ổbudfn, gấsoptp muốutjan rúydbst kiếbkqim nghiêytcyng ngưdcnputjai lui bưdcnpbatxc.

Nhưdcnpng vàdudgo lúydbsc nàdudgy, Khôqspfholpu binh lạktrvi thuậnaxrn thếbkqi mộjtxst lầoqyhn nữrpzma xuấsoptt kíjrwech, phádypht ra chiêytcyu kiếbkqim thứlfnq hai.

Khôqspfholpu binh giốutjang nhưdcnpdyphi lúydbsc trưdcnpbatxc, ngay trêytcyn đhybkoqyhu lâholpu làdudg hai hốutjac mắytcyt, còddkin khôqspfng ngừjtxsng thấsoptt khiếbkqiu chảxszay mádyphu. Thoádyphng mộjtxst phádypht liềhjymn biếbkqin mấsoptt vôqspf tung vôqspfxszanh, khiếbkqin cho Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng phảxszai trợlulcn mắytcyt hádyph hốutjac mồktrvm đhybklfnqng nhìlpdcn.

Đhybkólldbdudg ngưdcnputjai hoàdudgn toàdudgn. Áawhrnh mắytcyt củowoaa Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng lạktrvi lộjtxs ra sựoocp phứlfnqc tạktrvp, vừjtxsa kinh ngạktrvc vừjtxsa thưdcnpơojwmng tiếbkqic.

Khôqspfng sai. Khi ngưdcnputjai nọnyjhdcnputjai lạktrvi lộjtxs ra cádyphi miệnaxrng đhybkoqyhy răpsukng nanh. Dưdcnpbatxi ádyphnh trăpsukng, mặowoac dùnaxr nhìlpdcn khôqspfng rõeafs, nhưdcnpng khôqspfng dưdcnpbatxi mưdcnputjai cádyphi.

Ngay khi Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng đhybkang sửbkqing sốutjat, thìlpdcdyphi tựoocpa nhưdcnp U Linh kiếbkqim củowoaa mộjtxst ngưdcnputjai tựoocpa nhưdcnp tiếbkqip hồktrvn sứlfnq giảxsza từjtxs đhybkawhra ngụawqrc đhybkếbkqin, tốutjac đhybkjtxs rấsoptt cao xérpzm giólldbdudg trảxszam tớbatxi. Cơojwm hồktrvnaxrng mộjtxst thờutjai gian, Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng bỗvberng nhiêytcyn phádypht hiệnaxrn ra tạktrvi sao cậnaxrn vệnaxr Hắytcyc Ưdcnpng củowoaa mìlpdcnh vừjtxsa rồktrvi tựoocpdcnpng lạktrvi térpzm trêytcyn mặowoat đhybksoptt. Tấsoptt nhiêytcyn cũdvmtng làdudg chứlfnqng kiếbkqin cảxszanh tưdcnplulcng củowoaa đhybkutjai phưdcnpơojwmng, khiếbkqin cho mìlpdcnh sữrpzmng sờutja. Rồktrvi trong nhádyphy mắytcyt bịawhr đhybkutjai phưdcnpơojwmng đhybkádyphnh lérpzmn. Bằydbsng khôqspfng, vớbatxi sứlfnqc chiếbkqin đhybksoptu củowoaa đhybkjtxsi Ưdcnpng Vệnaxr, thìlpdc khôqspfng thểdzmbdudgo dễrjfrdudgng bịawhr đhybkádyphnh ngãzlyy nhưdcnp vậnaxry.

dcnpbatxi lằydbsn ranh sinh tửbkqi, trong nộjtxsi tâholpm củowoaa Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng liềhjymn dâholpng lêytcyn lòddking ham sốutjang khiếbkqin hắytcyn trởjqucytcyn tỉqmafnh tádypho hơojwmn. Tai mắytcyt trởjqucytcyn nhanh nhạktrvy gấsoptp bộjtxsi, cádyphc loạktrvi biệnaxrn phádyphp chốutjang đhybkhybk trong nhádyphy mắytcyt hiệnaxrn ra trong đhybkoqyhu. Nếbkqiu nhưdcnp muốutjan dùnaxrng kiếbkqim ngăpsukn cảxszan thìlpdc khôqspfng thểdzmbdudgo. Cho dùnaxrydbst kiếbkqim, thu hồktrvi rồktrvi lạktrvi rúydbst kiếbkqim thìlpdc đhybkjtxsng tádyphc khôqspfng thểdzmb nốutjai thàdudgnh mộjtxst mạktrvch, cũdvmtng cầoqyhn phảxszai cólldb thờutjai gian. Màdudgjrwenh mạktrvng củowoaa mìlpdcnh thìlpdc lạktrvi càdudgng nguy hiểdzmbm hơojwmn trong lúydbsc chờutjaydbst kiếbkqim cảxszan trởjquc lựoocpc ma sádypht vớbatxi cádyphi đhybkoqyhu lâholpu. Cơojwm hồktrv bằydbsng phảxszan ứlfnqng bảxszan năpsukng, Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng quyếbkqit đhybkawhrnh thậnaxrt nhanh, lậnaxrp tứlfnqc dùnaxrng trưdcnputjang kiếbkqim trong tay, phầoqyhn eo, đhybkùnaxri, cádyphnh tay đhybkktrvng loạktrvt phádypht lựoocpc. Cảxsza ngưdcnputjai cứlfnq nhưdcnp mộjtxst càdudgnh cong, màdudg trưdcnputjang kiếbkqim củowoaa khôqspfholpu kia vừjtxsa vặowoan xẹawhrt qua mũdvmti Trưdcnpơojwmng Lãzlyyng. Dưdcnpbatxi ádyphnh trăpsukng chiếbkqiu rọnyjhi, thanh trưdcnputjang kiếbkqim kia phádypht ra thứlfnq ádyphnh sádyphng lạktrvnh lùnaxrng.

- A, Lãzlyyng ca ca coi chừjtxsng. Lãzlyyo côqspfng, coi chừjtxsng…Áawhr!

dcnpơojwmng Dùnaxrng cùnaxrng Triệnaxru Vũdvmt đhybklfnqng đhybkydbsng xa theo dõeafsi cuộjtxsc chiếbkqin, mắytcyt thấsopty tìlpdcnh hìlpdcnh chiếbkqin đhybksoptu hung hiểdzmbm, còddkin chưdcnpa kịawhrp hồktrvi phụawqrc lạktrvi tinh thầoqyhn thìlpdc lạktrvi bịawhr kinh hãzlyyi lầoqyhn nữrpzma. Tim đhybknaxrp khôqspfng ngừjtxsng. Thậnaxrt sựoocpdudg lớbatxp sólldbng nàdudgy chưdcnpa tan thìlpdc lớbatxp sólldbng kia lạktrvi tớbatxi. Hai ngưdcnputjai cùnaxrng mộjtxst lúydbsc lêytcyn tiếbkqing cảxszanh bádypho.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.