Phong Lưu Tam Quốc

Chương 151 : Khô lâu binh

    trước sau   
Thậrciyt khôiilang ngờrciy rằwdqgng đpazmvxkei phưbncmơmyxwng lạwnnii khôiilang hềjfnv sợyyrpogkyi màyyrpifuem nghỉnjjj ngơmyxwi ởtrdk trong núiilai qua đpazmêehpsm, nórrrii rõstvayyrp đpazmvxkei nghịehpsch vớifuei mìwdqgnh, xem ra ngưbncmrciyi lãogkynh đpazmwnnio đpazmnjjji ngũssbiyyrpy đpazmúiilang làyyrp mộnjjjt nhârzbfn vậrciyt.

Sắpmodc trờrciyi dầcxnzn dầcxnzn tốvxkei xuốvxkeng, ởtrdkifuech Ngũssbi Long Hạwnnip cốvxkec khôiilang xa, áifuenh lửehpsa hừvscgng hựgfilc chiếmdbgu sáifueng cảpolc bầcxnzu trờrciyi đpazmêehpsm, khôiilang ítgdit Ưuiwdng vệnjjj đpazmsqon nguyêehpsn quầcxnzn áifueo đpazmi ngủiila, phòrciyng ngừvscga xảpolcy ra sựgfil cốvxke, cảpolcmyxwn cốvxkec chỉnjjjrrri tiếmdbgng củiilai đpazmvxket cháifuey títgdiifuech, vàyyrp giórrri bắpmodc gàyyrpo théeguft.

Trưbncmơmyxwng Lãogkyng sởtrdkmjfm chọemdpn chỗksntyyrpy bởtrdki vìwdqgifuech nơmyxwi nàyyrpy mấszuny trăksntm bưbncmifuec đpazmjfnvu khôiilang córrri chưbncmifueng ngạwnnii vậrciyt tưbncmơmyxwng đpazmvxkei trốvxkeng trảpolci mộnjjjt khi córrri chuyệnjjjn xảpolcy ra thìwdqgrrri thểsqon tậrciyp hợyyrpp lạwnnii, cho dùzsce đpazmehpsch nhârzbfn tậrciyp kítgdich binh sĩmjfmssbing sẽiwad tiếmdbgn hàyyrpnh ứtsqeng chiếmdbgn tốvxket.

iilac nàyyrpy córrri mộnjjjt phârzbfn đpazmnjjji Ưuiwdng vệnjjj toàyyrpn thârzbfn mặsbgjc nhung trang qua lạwnnii tuầcxnzn tảpolc, dưbncmifuei sựgfilyyrpo théeguft củiilaa giórrri Bắpmodc càyyrpng lộnjjj ra vẻjfnv oai hùzsceng.

Trưbncmơmyxwng Lãogkyng Dưbncmơmyxwng Dung Triệnjjju Vũssbi ba ngưbncmrciyi ởtrdk trong mộnjjjt doanh trưbncmifueng bêehpsn trong đpazmvxket lửehpsa cháifuey dùzsceng đpazmsqon khu hàyyrpn, hai mỹsqon nữbnam ôiilam nhau ngủiila say Trưbncmơmyxwng Lãogkyng thìwdqg ngồtgdii bêehpsn cạwnninh đpazmvxkeng lửehpsa, nhìwdqgn áifuenh lửehpsa hừvscgng hựgfilc nhậrciyp thầcxnzn nếmdbgu nhưbncmwdqgnh đpazmifuen khôiilang sai thìwdqg bọemdpn họemdp sẽiwad tớifuei vàyyrpo đpazmêehpsm hôiilam nay đpazmwnnii đpazmnjjji củiilaa mìwdqgnh đpazmi qua Ngũssbi Long hạwnnip cốvxkec, bọemdpn họemdpiilac đpazmórrri chặsbgjn đpazmưbncmrciyng mìwdqgnh thìwdqg sẽiwad tốvxken đpazmwnnii côiilang phu rồtgdii, còrciyn nếmdbgu nhưbncm tốvxkei nay bìwdqgnh an vôiila sựgfil thìwdqg cho thấszuny đpazmwnnio phỉnjjj kia biếmdbgt khórrriyyrp lui, khôiilang ra tay nhưbncm vậrciyy thìwdqg khôiilang gìwdqg tốvxket hơmyxwn.

Thờrciyi gian từvscgng lúiilac từvscgng lúiilac từvscgng lúiilac trôiilai qua, trờrciyi càyyrpng ngàyyrpy càyyrpng vềjfnv đpazmêehpsm hôiilam nay đpazmãogky xuấszunt hiệnjjjn áifuenh trăksntng.


jtcd trong đpazmáifuem mârzbfy trắpmodng áifuenh trăksntng lúiilac sáifueng lúiilac tốvxkei ởtrdk phítgdia xa xa truyềjfnvn tớifuei thanh ârzbfm kỳlaka quáifuei khiếmdbgn cho ngưbncmrciyi ta phảpolci rùzsceng mìwdqgnh.

Mộnjjjt đpazmêehpsm bìwdqgnh tĩmjfmnh.

Đbrujúiilang lúiilac nàyyrpy córrri thanh ârzbfm kinh thiêehpsn đpazmnjjjng đpazmehpsa vang lêehpsn, xéegufifuech bầcxnzu trờrciyi đpazmêehpsm.

- Córrri quỷxqzr, nhanh córrri ai khôiilang córrri quỷxqzr.

Trong mơmyxw hồtgdi truyềjfnvn tớifuei thanh ârzbfm sợyyrpogkyi vàyyrp bấszunt an.

Trưbncmơmyxwng Lãogkyng nghe thấszuny tiếmdbgng córrri quỷxqzr thìwdqg lậrciyp tứtsqec lao ra khỏyfkri doanh trưbncmifueng, Đbrujiểsqonn Vi Yếmdbgn Minh cũssbing lao ra theo sáifuet hắpmodn.

iilac nàyyrpy Trưbncmơmyxwng Lãogkyng mớifuei pháifuet hiệnjjjn khắpmodp nơmyxwi khôiilang biếmdbgt từvscg khi nàyyrpo xuấszunt hiệnjjjn sưbncmơmyxwng trắpmodng nhàyyrpn nhạwnnit, dưbncmifuei áifuenh trăksntng lộnjjj ra vẻjfnvmyxw hồtgdi.

Trưbncmơmyxwng Lãogkyng sảpolci bưbncmifuec vềjfnv phítgdia đpazmórrri tỉnjjjnh táifueo hỏyfkri Yếmdbgn Minh:

- Chuyệnjjjn gìwdqg xảpolcy ra?

Yếmdbgn Minh chăksntm chúiila theo sau lưbncmng củiilaa Trưbncmơmyxwng Lãogkyng, khórrri hiểsqonu lắpmodc đpazmcxnzu:

- Thuộnjjjc hạwnni khôiilang biếmdbgt.

iilac nàyyrpy ởtrdk trong doanh trưbncmifueng đpazmi ra mấszuny trăksntm Ưuiwdng vệnjjj,cơmyxw hồtgdizsceng mộnjjjt lúiilac đpazmi ra rúiilat vũssbi khítgdi chuẩssbin bịehps trạwnning tháifuei lârzbfm chiếmdbgn.

yyrpn Cửehps trưbncmifuec hếmdbgt tìwdqgm tớifuei vệnjjj binh pháifuet ra thanh ârzbfm chỉnjjj thấszuny trưbncmifuec áifuenh trăksntng sắpmodc mặsbgjt cua hắpmodn táifuei nhợyyrpt toáifuet ra khôiilang ítgdit mồtgdiiilai nhìwdqgn ra vôiilazsceng lo lắpmodng lồtgding ngựgfilc phậrciyp phồtgding bấszunt đpazmehpsnh hai mắpmodt ngârzbfy ngốvxkec nhìwdqgn chằwdqgm chằwdqgm phítgdia trêehpsn khôiilang trung, đpazmtgding thờrciyi lẩssbim bẩssbim nórrrii:


- Tưbncmifueng quârzbfn nhìwdqgn xem, nhìwdqgn xem....

Trưbncmơmyxwng Lãogkyng cùzsceng mấszuny trăksntm ngưbncmrciyi nhìwdqgn theo theo ngórrrin tay củiilaa hắpmodn cơmyxw hồtgdi bọemdpn họemdp đpazmjfnvu kêehpsu lêehpsn;

- Mẹjfnv ơmyxwi córrri quỷxqzr.

Ngay lậrciyp tứtsqec bọemdpn họemdp loạwnnin thàyyrpnh mộnjjjt bầcxnzy vớifuei ýzebs chítgdi sắpmodt théegufp củiilaa năksntm trăksntm Ưuiwdng vệnjjjssbing bốvxkei rốvxkei nhưbncm vậrciyy cho thấszuny nhữbnamng gìwdqg bọemdpn họemdp xem kinh khủiilang thếmdbgyyrpo.

Trưbncmơmyxwng Lãogkyng ngẩssbing đpazmcxnzu nhìwdqgn lạwnnii, cũssbing hítgdit mộnjjjt hơmyxwi lạwnninh cuốvxkei cùzsceng minh bạwnnich nguyêehpsn nhârzbfn vìwdqg sao Ưuiwdng vệnjjj sợyyrpogkyi.

jtcdbncmifuei áifuenh trăksntng nhàyyrpn nhạwnnit, khôiilang trung phiêehpsu đpazmãogkyng mộnjjjt thârzbfn tuyếmdbgt trắpmodng lệnjjj quỷxqzrrrrirrric dàyyrpi tớifuei đpazmcxnzu gốvxkei hai mắpmodt đpazmyfkr rựgfilc nhưbncmssbin nhưbncm hiệnjjjn, hai răksntng nanh màyyrpu vàyyrpng dàyyrpi nhọemdpn vôiilazsceng dọemdpa ngưbncmrciyi, mọemdpi ngưbncmrciyi sau khi nhìwdqgn thấszuny thìwdqg théeguft ra tiếmdbgng kêehpsu thêehpsbncmơmyxwng thảpolcm thiếmdbgt khiếmdbgn cho ngưbncmrciyi nghe cảpolcm thấszuny toàyyrpn thârzbfn sởtrdkn gai ốvxkec. Ngưbncmrciyi bìwdqgnh thưbncmrciyng nhìwdqgn thấszuny cảpolcnh tưbncmyyrpng nàyyrpy tin rằwdqgng ba hồtgdin bảpolcy vítgdia đpazmãogky biếmdbgn mấszunt vôiilapolcnh vôiila tung, trong mấszuny trăksntm Ưuiwdng vệnjjjrrri khôiilang ítgdit ngưbncmrciyi hai chârzbfn pháifuet run vôiilazsceng khủiilang bốvxke.

jtcd trong thờrciyi đpazmwnnii mêehpstgdin nàyyrpy vôiila luârzbfn làyyrp ai đpazmvxkei vớifuei đpazmcxnzu trârzbfu mặsbgjt ngựgfila thầcxnzn tiêehpsn áifuec ma mưbncmrciyi táifuem tầcxnzng đpazmehpsa ngụxlrwc đpazmjfnvu tin tưbncmtrdkng.

- A...

bncmơmyxwng Dung vàyyrp Triệnjjju Vũssbi chạwnniy tớifuei nhìwdqgn theo áifuenh mắpmodt củiilaa mọemdpi ngưbncmrciyi cũssbing quay cuồtgding sợyyrpogkyi tớifuei cựgfilc đpazmiểsqonm, mặsbgjt màyyrpy ảpolcm đpazmwnnim vôiilazsceng, lớifuen tiếmdbgng théeguft lêehpsn, dùzsceng tốvxkec đpazmnjjj thưbncmrciyng nhârzbfn khórrribncmtrdkng tưbncmyyrpng đpazmưbncmyyrpc màyyrp nắpmodm lấszuny tay củiilaa Trưbncmơmyxwng Lãogkyng chôiilan đpazmcxnzu vàyyrpo sârzbfu trong ngựgfilc củiilaa hắpmodn, phưbncmơmyxwng târzbfm nhảpolcy loạwnnin khôiilang ngừvscgng.

Khôiilang khítgdi nặsbgjng nềjfnv bao trùzscem mọemdpi ngưbncmrciyi khôiilang ai tưbncmtrdkng tưbncmyyrpng đpazmưbncmyyrpc chuyệnjjjn gìwdqg xảpolcy ra.

Đbrujiểsqonn Vi võstva nghệnjjjiilazsceng cao minh bỗksntng nhiêehpsn tròrciyn xoe hai mắpmodt, giốvxkeng nhưbncm pháifuet hiệnjjjn ra đpazmiềjfnvu gìwdqg liềjfnvn lớifuen tiếmdbgng nórrrii:

- Mọemdpi ngưbncmrciyi coi chừvscgng.

zsceng mộnjjjt thờrciyi gian, Trưbncmơmyxwng Lãogkyng nhếmdbgch mítgdi mắpmodt lêehpsn, vàyyrpi luồtgding bórrring đpazmen vớifuei tốvxkec đpazmnjjj nhưbncmyyrp sao băksntng từvscg mấszuny trăksntm bưbncmifuec bỗksntng nhiêehpsn bay tớifuei, may màyyrp Trưbncmơmyxwng Lãogkyng phảpolcn ứtsqeng cựgfilc nhanh, lậrciyp tứtsqec néeguf tráifuenh.

Nhưbncmng sựgfilwdqgnh vẫqsudn chưbncma hếmdbgt lúiilac mọemdpi ngưbncmrciyi đpazmang kinh hồtgdin bấszunt đpazmehpsnh thìwdqg từvscgng luồtgding sưbncmơmyxwng bay tớifuei trong bórrring đpazmêehpsm lộnjjj vẻjfnv quỷxqzr dịehps dọemdpa ngưbncmrciyi.

yyrpn Cửehps sắpmodc mặsbgjt táifuei méeguft, ra sứtsqec héeguft lớifuen:

- Mọemdpi ngưbncmrciyi mau lui lạwnnii, coi chừvscgng córrri đpazmnjjjc.

Mộnjjji ngưbncmrciyi nghe vậrciyy liềjfnvn che mũssbii lạwnnii, nhanh chórrring lui vềjfnv phítgdia sau khôiilang làyyrpm rốvxkei loạwnnin trậrciyn tuyếmdbgn.

Trưbncmơmyxwng Lãogkyng kéegufo hai nữbnam nhârzbfn, Dưbncmơmyxwng Dung cũssbing may màyyrp sau khi trảpolci qua cơmyxwn kinh hãogkyi phârzbfn títgdich lýzebstgdinh thìwdqgcxnzn đpazmehpsnh hơmyxwn rấszunt nhiềjfnvu, mặsbgjc dùzscezscei vềjfnv phítgdia sau nhưbncmng hai mắpmodt củiilaa Trưbncmơmyxwng Lãogkyng vẫqsudn nhìwdqgn chằwdqgm chằwdqgm vềjfnv phítgdia trưbncmifuec, hắpmodn làyyrp ngưbncmrciyi củiilaa thếmdbg kỷxqzr 21 khôiilang tin quỷxqzr thầcxnzn, tuy nhiêehpsn tìwdqgnh hìwdqgnh buổcxnzi tốvxkei hôiilam nay vôiilazsceng khôiilang ổcxnzn, nhấszunt thờrciyi khôiilang tìwdqgm ra nguyêehpsn nhârzbfn, đpazmtgding thờrciyi trong lòrciyng củiilaa hắpmodn nổcxnzi lêehpsn từvscgng cảpolcm giáifuec bấszunt an.

Trong làyyrpn sưbncmơmyxwng mùzsce bỗksntng nhiêehpsn hiệnjjjn ra mộnjjjt đpazmáifuem ngưbncmrciyi, mỗksnti ngưbncmrciyi đpazmjfnvu mặsbgjc áifueo màyyrpu tro hoặsbgjc màyyrpu trắpmodng, tórrric tai rốvxkei bùzsce, huyếmdbgt tinh lộnjjjn xộnjjjn lưbncmpazmi dàyyrpi nhưbncm quỷxqzr thắpmodt cổcxnz, ốvxkeng tay màyyrpu trắpmodng khôiila nhưbncmrrring gàyyrp, cầcxnzm xítgdich sắpmodt màyyrpu thôiila, giốvxkeng nhưbncm quỷxqzr nhậrciyp tràyyrpng vậrciyy, hai cáifuei răksntng thìwdqg nhọemdpn hoắpmodt thòrciy ra ngoàyyrpi, chârzbfn tay hàyyrpnh đpazmnjjjng khôiilang tựgfil nhiêehpsn.

Lạwnnii córrri mộnjjjt đpazmáifuem khôiilarzbfu binh cho dùzsce vớifuei ngưbncmrciyi bìwdqgnh thưbncmrciyng khôiilang kháifuec biệnjjjt lắpmodm nhưbncmng thấszunt khiểsqonu chảpolcy máifueu hai mắpmodt khôiilang córrri tròrciyng, trêehpsn mặsbgjt tràyyrpn đpazmcxnzy tơmyxwifueu hàyyrpm răksntng vàyyrpng khègfil, quảpolc thựgfilc khiếmdbgn cho ngưbncmrciyi ta hồtgdin phi pháifuech táifuen.

iilac nàyyrpy trong đpazmêehpsm bỗksntng truyềjfnvn tớifuei tiếmdbgng kim thiếmdbgt nhưbncmyyrp tiếmdbgng kim thiếmdbgt nhưbncmyyrp tiếmdbgng chuôiilang rầcxnzu thảpolcm tuyệnjjjt vọemdpng nhưbncm tiếmdbgng khórrric nghẹjfnvn ngàyyrpo vôiilazsceng.

Chúiilat ítgdit ưbncmng vệnjjj sau khi kiêehpsn trìwdqg tinh thầcxnzn cuốvxkei cùzsceng cũssbing đpazmãogky sụxlrwp đpazmcxnz ai cũssbing ngârzbfy ngốvxkec thầcxnzn sắpmodc lộnjjj ra vẻjfnv kinh hãogkyi, bọemdpn họemdp nghe đpazmtgdin đpazmáifuem giặsbgjc Khăksntn vàyyrpng nàyyrpy córrri Tháifuei Bìwdqgnh yêehpsu thuậrciyt, córrri thểsqon khu đpazmnjjjng lãogkyo quỷxqzr u linh trăksntm năksntm, xem ra đpazmúiilang làyyrprrri chuyệnjjjn nàyyrpy.

Lầcxnzn nàyyrpy tai kiếmdbgp khórrri tráifuenh khỏyfkri, ngưbncmrciyi làyyrpm sao córrri thểsqon đpazmszunu vớifuei quỷxqzr hồtgdin, ai ai cũssbing tuyệnjjjt vọemdpng.

ksntm trăksntm Ưuiwdng vệnjjj ai cũssbing córrri suy nghĩmjfmyyrpy, kỳlaka thậrciyt cho dùzsce binh sĩmjfm huấszunn luyệnjjjn nghiêehpsm túiilac thìwdqgssbing làyyrp ngưbncmrciyi, trưbncmifuec mặsbgjt quỷxqzr bọemdpn họemdpyyrpm sao córrri thểsqon chấszunn trụxlrw đpazmưbncmyyrpc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.