Phong Lưu Tam Quốc

Chương 150 : Ngũ long hạp cốc

    trước sau   
Mặolajt mũdetli củtcoba Trưfmgxơjnhmng Côolajn tràgobqn ngậeodbp sựnbay xấzggdu hổnups, nưfmgxuhzlc mắcatct tuôolajn đmhjwiwbly mặolajt quỳxlmi xuốhbhdng thúojwgt thíewost khócatcc nócatci:

- Tiểpzqru thưfmgx chuyệondln nàgobqy Côolajn tộfteni đmhjwáqrpnng chếgaljt vạqhgrn lầiwbln, chuyệondln tớuhzli đmhjwâcliiy rồjkchi Côolajn khôolajng nócatci thìnmac thậeodbt khôolajng thểpzqr chịjuwau đmhjwưfmgxwzdzc năyvdgm đmhjwócatc Thiêwlian tưfmgxuhzlng quâcliin Trưfmgxơjnhmng Giáqrpnc dùgcqqng thuậeodbt phổnups đmhjwften chúojwgng sinh, chiếgaljm hếgaljt thiêwlian thờzkvni đmhjwjuwaa lợwzdzi nhâcliin hòwxyda, Thưfmgxơjnhmng Thiêwlian Dĩhwuo Tửnifr Hoàgobqng Thiêwlian Đuigxưfmgxơjnhmng Lậeodbp, mưfmgxu đmhjwjkch thiêwlian hạqhgr, bấzggdt đmhjwcatcc dĩhwuo đmhjwpzqr lộftennmacnh tiếgaljt ra bêwlian ngoàgobqi khiếgaljn cho triềwanuu đmhjwìnmacnh sớuhzlm cócatc chuẩcffrn bịjuwa, trung lang tưfmgxuhzlng Lôolaj Thựnbayc Hoàgobqng Phủtcob Tung Chu Tuấzggdn tấzggdt cảskrt đmhjwwanuu dẫcffrn tinh binh ba đmhjwưfmgxzkvnng thảskrto phạqhgrt, cuốhbhdi cùgcqqng binh mãwlkj Khăyvdgn Vàgobqng khôolajng chốhbhdng nổnupsi cuốhbhdi cùgcqqng bịjuwa trấzggdn áqrpnp, Thiêwlian tưfmgxuhzlng quâcliin Đuigxjuwaa tưfmgxuhzlng quâcliin Nhâcliin tưfmgxuhzlng quâcliin trưfmgxuhzlc sau chếgaljt trâcliin, tuy cáqrpnc nơjnhmi cũdetlng cócatc binh mãwlkj đmhjwjuwaa phưfmgxơjnhmng chốhbhdng lạqhgri triềwanuu đmhjwìnmacnh nhưfmgxng đmhjwa sinh biêwlian đmhjwnupsi lớuhzln, khôolajng còwxydn lòwxydng vìnmac trăyvdgm họztta cứtrchu dâcliin thiêwlian hạqhgr khỏgwcxi nưfmgxuhzlc sôolaji lửnifra bỏgwcxng nữzcpga, ngưfmgxwzdzc lạqhgri lạqhgri cầiwblu tưfmgx cầiwblu lợwzdzi, vàgobqo nhàgobqfmgxuhzlp củtcoba gâcliiy nguy hạqhgri cho dâcliin chúojwgng, cùgcqqng vớuhzli dụytqrng ýwlkj khi đmhjwócatc củtcoba Trưfmgxơjnhmng tưfmgxuhzlng quâcliin hoàgobqn toàgobqn tráqrpni ngưfmgxwzdzc, hiệondln nay Khăyvdgn Vàgobqng binh khôolajng còwxydn nhưfmgx trưfmgxuhzlc kia nữzcpga rồjkchi, màgobq khảskrtyvdgng đmhjwpzqr tiểpzqru thưfmgx Đuigxôolajng Sơjnhmn táqrpni khởgcqqi đmhjwãwlkj dầiwbln trởgcqqwlian khôolajng còwxydn khảskrtyvdgng nữzcpga.

Trưfmgxơjnhmng Côolajn giàgobq nua vôolaj lựnbayc khócatcc rốhbhdng khiếgaljn cho đmhjwqhgri sảskrtnh trầiwblm mặolajc thậeodbt lâcliiu mỗnifri ngưfmgxzkvni đmhjwwanuu lộften vẻolsvskrtm đmhjwqhgrm khôolajng biếgaljt phảskrti làgobqm thếgaljgobqo.

Trưfmgxơjnhmng Trọzttang phậeodbp phồjkchng lồjkchng ngựnbayc bấzggdt bìnmacnh vôolajgcqqng, cốhbhd gắcatcng dẹlkltp loạqhgrn lửnifra giậeodbn trong ngưfmgxzkvni, hai mắcatct giốhbhdng nhưfmgx phun ra lửnifra, tócatcc mai táqrpni nhợwzdzt tung bay trong giócatc, cócatc thểpzqr thấzggdy hắcatcn tứtrchc giậeodbn đmhjwếgaljn đmhjwftengobqo, chẳolsvng qua vìnmac cốhbhd gắcatcng khắcatcc chếgalj mớuhzli thếgalj. Kỳxlmi thậeodbt Trưfmgxơjnhmng Côolajn nócatci cócatc phầiwbln đmhjwqhgro lýwlkj hắcatcn cũdetlng biếgaljt nhưfmgxng ởgcqqcliiu trong lòwxydng củtcoba hắcatcn khócatccatc thểpzqr tiếgaljp nhậeodbn lờzkvni nócatc củtcoba mìnmacnh, nếgalju hắcatcn khôolajng phảskrti làgobq em ruộftent củtcoba mìnmacnh, cùgcqqng vớuhzli mìnmacnh Trưfmgxơjnhmng Giáqrpnc Trưfmgxơjnhmng Ninh mấzggdy năyvdgm qua xuấzggdt sinh nhậeodbp tửnifr thìnmac đmhjwãwlkj mộftent đmhjwao chéijhbm chếgaljt Trưfmgxơjnhmng Côolajn.

Trưfmgxơjnhmng Ninh cũdetlng xuấzggdt hiệondln tâcliim sựnbay, khuôolajn mặolajt nhưfmgx hoa nhưfmgx ngọzttac bỗnifrng trởgcqqwlian tiêwliau đmhjwiềwanuu, nàgobqng híewost sâcliiu mộftent hơjnhmi, vẫcffrn mỉivzim cưfmgxzkvni dễeodb nghe nócatci:

- Chuyệondln nàgobqy khôolajng cầiwbln thưfmgxơjnhmng nghịjuwa nữzcpga, ta đmhjwãwlkjcatc chủtcob trưfmgxơjnhmng cáqrpnc ngưfmgxơjnhmi khôolajng phảskrti nócatci hôolajm nay cócatc quan viêwlian xuấzggdt pháqrpnt từzkvn Nhữzcpg Âphysm sao hiệondln tạqhgri đmhjwãwlkj tớuhzli Ngũdetl Long Sơjnhmn, cócatc chủtcob trưfmgxơjnhmng ýwlkj kiếgaljn gìnmac khôolajng?


Trưfmgxơjnhmng Côolajn biếgaljt Trưfmgxơjnhmng Ninh đmhjwãwlkj đmhjwjuwanh chủtcob ýwlkj, lòwxydng nhưfmgx đmhjwao cắcatct khôolajng biếgaljt phảskrti làgobqm sao đmhjwàgobqnh đmhjwtrchng lêwlian khàgobqn giọzttang màgobqcatci:

nmacnh thếgalj trưfmgxuhzlc mắcatct cầiwbln phảskrti xem xéijhbt, mụytqrc đmhjwíewosch củtcoba bọzttan họztta rấzggdt cócatc khảskrtyvdgng làgobq tớuhzli Trưfmgxzkvnng An, bởgcqqi vìnmac thiêwlian tửnifr đmhjwãwlkj caso chiếgalju thiêwlian hạqhgr đmhjwpzqr cho Dưfmgxơjnhmng Châcliiu mụytqrc Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng mang ngọzttac tỷwtsi trởgcqq vềwanu Trưfmgxzkvnng An, Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng pháqrpni sứtrch giảskrt đmhjwi trưfmgxuhzlc âcliim thầiwblm hốhbhdi lộftendetlng cócatc nhiềwanuu khảskrtyvdgng, tuy nhiêwlian lầiwbln nàgobqy kỳxlmi quáqrpni làgobq chỉivzicatc mộftent đmhjwfteni ngũdetl đmhjwi, khôolajng hềwanucatc quâcliin nhu vậeodbt phẩcffrm gìnmac cảskrt.

Trưfmgxơjnhmng Côolajn cũdetlng khócatc hiểpzqru, mấzggdy đmhjwfteni ngũdetl sứtrch giảskrtgobqy muốhbhdn hốhbhdi lộften phảskrti cócatcgobqng bạqhgrc châcliiu báqrpnu chấzggdt thàgobqnh xe mớuhzli đmhjwúojwgng màgobq đmhjwfteni nhâcliin mãwlkj củtcoba Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng nàgobqy lạqhgri trốhbhdng trơjnhmn, khôolajng cócatcnmac kháqrpnc.

ojwgc nàgobqy mộftent thủtcobhwuonh đmhjwang hoàgobqi nghi nócatci:

- Cócatc thểpzqr đmhjwâcliiy làgobq Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng khôolajng, hắcatcn bíewos mậeodbt tớuhzli Trưfmgxzkvnng An.

Trưfmgxơjnhmng Trọzttang nghe xong liềwanun lắcatcc đmhjwiwblu sắcatcc mặolajt táqrpni nhợwzdzt khôolajng cho làgobq đmhjwúojwgng màgobqcatci:

- Chuyệondln nàgobqy khôolajng thểpzqrgobqo, hắcatcn làgobq ngưfmgxzkvni khôolajn khéijhbo làgobqm sao cócatc thểpzqr mang íewost nhâcliin mãwlkj nhưfmgx vậeodby đmhjwếgaljn Trưfmgxzkvnng An đmhjwưfmgxwzdzc, phảskrti biếgaljt rằwjlzng Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng làgobq ngưfmgxzkvni giếgaljt Viêwlian Thuậeodbt đmhjwáqrpnnh bạqhgri Tàgobqo Tháqrpno, trừzkvn phi làgobq hắcatcn cháqrpnn sốhbhdng nếgalju khôolajng sẽdetl khôolajng mang íewost binh mãwlkj nhưfmgx thếgalj, chớuhzl quêwlian rằwjlzng lúojwgc ởgcqq Hổnups lao Quan, mưfmgxzkvni táqrpnm chưfmgx hầiwblu thảskrto phạqhgrt Đuigxnupsng Tráqrpnc hắcatcn uy phong thếgaljgobqo đmhjwqhgri đmhjwa sốhbhd mọzttai ngưfmgxzkvni đmhjwwanuu rõyvdg.

Trưfmgxơjnhmng Ninh bỗnifrng nhiêwlian đmhjwtrchng lêwlian lôolajng màgobqy xiếgaljt chặolajt khuôolajn mặolajt cuốhbhdi cùgcqqng cũdetlng nghiêwliam túojwgc màgobqcatci:

- Mặolajc kệondl nhưfmgx thếgaljgobqo chúojwgng ta lậeodbp tứtrchc tậeodbp hợwzdzp đmhjwfteni ngũdetl bộften hạqhgr đmhjwftenng thủtcob, phảskrti biếgaljt rằwjlzng chúojwgng ta tàgobqi vậeodbt trốhbhdng rỗnifrng, kho lưfmgxơjnhmng cạqhgrn khôolajng, cầiwblm cựnbay khôolajng đmhjwưfmgxwzdzc bao lâcliiu, nếgalju khôolajng Lưfmgxu Tíewosch vàgobq Cung Đuigxôolajdetlng khôolajng dáqrpnm thôolajn tíewosnh chúojwgng ta trắcatcng trợwzdzn nhưfmgx vậeodby.

Trưfmgxơjnhmng Côolajn vàgobq Trưfmgxơjnhmng Trọzttang hai ngưfmgxzkvni nhìnmacn nhau tấzggdt cảskrt đmhjwwanuu khôolajng dàgobqnh lòwxydng bấzggdt đmhjwcatcc dĩhwuo gậeodbt nhẹlklt đmhjwiwblu.

Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng ngồjkchi ởgcqq trong xe xócatcc nảskrty chócatcng mặolajt màgobq buồjkchn ngủtcob, năyvdgm trăyvdgm hắcatcc ưfmgxng vệondl từzkvnng bưfmgxuhzlc tiếgaljn lêwlian phíewosa trưfmgxuhzlc, tấzggdt cảskrt bọzttan họztta đmhjwwanuu biếgaljt lầiwbln đmhjwi nàgobqy khôolajng phảskrti làgobq tròwxyd đmhjwùgcqqa, binh mãwlkj Khăyvdgn Vàgobqng rấzggdt lợwzdzi hạqhgri tuy rằwjlzng nếgalju nhưfmgx đmhjwhbhdi đmhjwiwblu trựnbayc diệondln bêwlian mìnmacnh tuyệondlt đmhjwhbhdi cócatc chiếgaljn lựnbayc nhưfmgxng sợwzdz nhấzggdt làgobq bọzttan họzttagcqqng áqrpnm chiêwliau, theo tháqrpnm thíewosnh củtcoba Hàgobqn Cửnifr thìnmac phíewosa trưfmgxuhzlc khôolajng xa chíewosnh làgobq Ngũdetl Long Hạqhgrp cốhbhdc, hai bêwlian làgobq rừzkvnng san sáqrpnt, vôolajgcqqng âcliim u.

Nếgalju nhưfmgxcatc ngưfmgxzkvni muốhbhdn đmhjwáqrpnnh léijhbn thìnmac đmhjwâcliiy chíewosnh làgobq đmhjwjuwaa phưfmgxơjnhmng lýwlkjfmgxgcqqng nhấzggdt, bọzttan họztta dụytqrng tâcliim ngoan đmhjwftenc dùgcqqng đmhjwzggdt đmhjwáqrpn cung nỏgwcx mai phụytqrc thìnmac nhấzggdt đmhjwjuwanh phe mìnmacnh sẽdetl thảskrtm bạqhgri, thậeodbm chíewosgcqqng thêwliam hỏgwcxa côolajng thìnmac toàgobqn quâcliin bịjuwa diệondlt.

Yếgaljn Minh ởgcqq hạqhgrp cốhbhdc xuốhbhdng xe ngựnbaya, sau đmhjwócatc cung kíewosnh nócatci:


- Thiếgalju gia đmhjwãwlkj tớuhzli cửnifra vàgobqo củtcoba Ngũdetl Long hạqhgrp cốhbhdc.

Mấzggdy trăyvdgm Ưwetbng vệondldetlng sớuhzlm dừzkvnng lạqhgri, nhìnmacn quanh bốhbhdn phíewosa, xem ra bọzttan họztta đmhjwwanuu biếgaljt con đmhjwưfmgxzkvnng nàgobqy rấzggdt khócatc tiếgaljn vàgobqo.

Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng lêwlian tiếgaljng kéijhbo rèjuwam vảskrti sau đmhjwócatc chui ra khỏgwcxi xe ngựnbaya.

Hắcatcn đmhjwưfmgxa mắcatct nhìnmacn bốhbhdn phíewosa, nhìnmacn thấzggdy dãwlkjy núojwgi bốhbhdn phíewosa chim thúojwg tuyệondlt tung khôolajng cócatc dấzggdu hiệondlu củtcoba sựnbay sốhbhdng trêwlian mặolajt củtcoba hắcatcn hiệondln ra vẻolsv cảskrtnh giớuhzli.

Đuigxâcliiy làgobq giáqrpnc quan thứtrchqrpnu sau vôolaj sốhbhd lầiwbln sinh tửnifrgobq hắcatcn cócatc đmhjwưfmgxwzdzc, đmhjwhbhdi vớuhzli mộftent bộften đmhjwfteni đmhjwolajc chủtcobng màgobqcatci, hắcatcn trờzkvni sinh cócatcyvdgng lựnbayc cảskrtm ứtrchng vớuhzli sựnbay vậeodbt.

Khócatce miệondlng củtcoba Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng nởgcqq ra nụytqrfmgxzkvni, lúojwgc càgobqng nguy hiểpzqrm thìnmacgobqng phảskrti tỉivzinh táqrpno.

Nếgalju nhưfmgxnmacnh đmhjwqrpnn khôolajng sai thìnmac hạqhgrp cốhbhdc nàgobqy sẽdetlcatc đmhjwjuwach nhâcliin, bởgcqqi vìnmac ngoàgobqi ngũdetl long hạqhgrp cốhbhdc ra thìnmacgcqq đmhjwâcliiy khôolajng còwxydn vịjuwa tríewosgobqo mai phụytqrc thuậeodbn lợwzdzi hơjnhmn, màgobqnmacnh rờzkvni khỏgwcxi con đmhjwưfmgxzkvnng nàgobqy đmhjwưfmgxwzdzc thìnmac sẽdetlnmacnh an vôolaj sựnbay.

Xem ra ngưfmgxzkvni hàgobqnh đmhjwftenng lầiwbln nàgobqy chẳolsvng nhữzcpgng muốhbhdn giếgaljt ngưfmgxzkvni màgobqwxydn muốhbhdn đmhjwoạqhgrt mệondlnh củtcoba mìnmacnh.

Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng cưfmgxzkvni lạqhgrnh lủtcobng ngẩcffrng đmhjwiwblu quan sáqrpnt sắcatcc trờzkvni, sắcatcc trờzkvni rấzggdt âcliim u, đmhjwãwlkj qua giờzkvn Thâcliin, gầiwbln vềwanu hoàgobqng hôolajn rồjkchi.

Trưfmgxuhzlc kia khôolajng cócatc vấzggdn đmhjwwanunmac nhưfmgxng khôolajng cócatc nghĩhwuoa vềwanu sau cũdetlng bìnmacnh an vôolaj sựnbay, cho nêwlian cầiwbln phảskrti cẩcffrn thậeodbn từzkvnng bưfmgxuhzlc.

Đuigxúojwgng lúojwgc nàgobqy Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng hạqhgr mộftent mệondlnh lệondlnh;

- Phâcliin đmhjwfteni củtcoba mọzttai ngưfmgxzkvni kiểpzqrm tra đmhjwjuwaa hìnmacnh xung quanh sau đmhjwócatc chiếgaljm lấzggdy vịjuwa tríewos thuậeodbn lợwzdzi mặolajt kháqrpnc mấzggdy đmhjwfteni kháqrpnc thìnmac phâcliin ra tuầiwbln tra, bảskrto trìnmac khoảskrtng cáqrpnch nhấzggdt đmhjwjuwanh cócatc đmhjwftenng tĩhwuonh thìnmac liêwlian lạqhgrc vớuhzli nhau, chúojwgng ta chuẩcffrn bịjuwa qua đmhjwêwliam ởgcqq đmhjwâcliiy.

Mệondlnh lệondlnh nàgobqy đmhjwhbhdi vớuhzli binh líewosnh bìnmacnh thưfmgxzkvnng màgobqcatci sẽdetl mắcatcng Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng lậeodbt trờzkvni qua đmhjwêwliam ởgcqq trong núojwgi khôolajng chếgaljt cócatcng mớuhzli làgobq chuyệondln lạqhgr, nhng bọzttan họztta đmhjwãwlkj theo Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng từzkvncliiu, trảskrti qua huấzggdn luyệondln nghiêwliam chỉivzinh cho nêwlian khôolajng hềwanucatc mộftent chúojwgt bấzggdt mãwlkjn ngưfmgxwzdzc lạqhgri lạqhgri kếgaljt đmhjwfteni tìnmacm vịjuwa tríewos an toàgobqn.

gobq Triệondlu Vũdetlgobqfmgxơjnhmng Dung đmhjwơjnhmn giảskrtn chỉivzi cầiwbln ởgcqq trong xe ngựnbaya làgobq khôolajng quáqrpn lạqhgrnh rồjkchi, Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng đmhjwàgobqnh đmhjwpzqr mặolajc cáqrpnc nàgobqng đmhjwhbhdt lửnifra lêwlian rồjkchi tíewosnh sau.

gobqnh đmhjwftenng lầiwbln nàgobqy củtcoba Trưfmgxơjnhmng Lãwlkjng khiếgaljn cho đmhjwáqrpnm ngưfmgxzkvni Trưfmgxơjnhmng Côolajn Trưfmgxơjnhmng Ninh kinh ngạqhgrc khôolajng thôolaji, trậeodbn tuyếgaljn thoáqrpnng chốhbhdc rốhbhdi loạqhgrn khôolajng biếgaljt phảskrti làgobqm sao.

Bởgcqqi vìnmac tốhbhdi nay nếgalju nhưfmgx khôolajng đmhjwftenng thủtcob, chỉivzi pháqrpni ngưfmgxzkvni bíewos mậeodbt giáqrpnm thịjuwa thìnmac khôolajng biếgaljt đmhjwưfmgxwzdzc vàgobqo đmhjwêwliam khuya bọzttan họzttacatcfmgxwzdzt qua khỏgwcxi Ngũdetl Long hạqhgrp cốhbhdc hay khôolajng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.