Phong Lưu Tam Quốc

Chương 149 : Tiểu thư Trương Ninh

    trước sau   
Đvjmloạkvbsn đsaekưdbuywfvmng nàazpqy ngưdbuywfvmi đsaeki lạkvbsi thưdbuya thớsfomt, nhàazpqkmjdng khóbberxcwam, đsaekâjonqy cũfmhsng làazpq nguyêpnmmn nhâjonqn đsaekkvbso tặzcelc hoàazpqnh hàazpqnh.

yrgbm trăyrgbm hắslrdc ưdbuyng vệmhxcrhob phíbmxra trưdbuysfomc phâjonqn thàazpqnh mấllnry đsaekmhxci nhỏkdmx, tấllnrt cảoiwz đsaekqooou đsaekqooo phòkkywng sựmbaa cốvxua tậqhoun lựmbaac bảoiwzo vệmhxc Trưdbuyơkjggng Lãctvxng.

Chưdbuya từwvieng nghĩcbzj rằreldng tớsfomi miềqooon Nam mùqhoua đsaekôkmjdng cũfmhsng rétypst lạkvbsnh nhưdbuy thếmrjj, gióbberbmxrt gàazpqo thétypst, tuy nhiêpnmmn Trưdbuyơkjggng Lãctvxng làazpq tinh anh củoldta bộmhxc đsaekmhxci đsaekzcelc chủoldtng biểkmjdu hiệmhxcn củoldta hắslrdn vẫhrvpn vôkmjdqhoung tiêpnmmu sáwviei, hai mắslrdt hữzayxu thầjonqn phóbberng ra phíbmxra xa xa lờwfvm mờwfvmbber thểkmjd thấllnry đsaekưdbuywfvmng nhỏkdmxazpqwviec dãctvxy núcrmki nguy nga.

từwvie Nhữzayx Âsaekm đsaekếmrjjn Nam Đvjmlmhxct tiếmrjjn lêpnmmn mộmhxct bưdbuysfomc đsaekqooou vôkmjdqhoung khóbber đsaeki, càazpqng lúcrmkc càazpqng cóbber nhiềqooou đsaekkvbso tặzcelc qua lạkvbsi nhưdbuyng bọuvmin chúcrmkng íbmxrt ngưdbuywfvmi khôkmjdng dáwviem xâjonqm phạkvbsm.

Trưdbuyơkjggng Lãctvxng nhìxcwan qua ngọuvmin núcrmki cao lồuifzng lộmhxcng trong lòkkywng khoáwvieng đsaekkvbst khôkmjdng khỏkdmxi xôkmjdng lêpnmmn hàazpqo khíbmxrctvxnh liệmhxct, khóbbere miệmhxcng củoldta hắslrdn cưdbuywfvmi lạkvbsnh màazpqbberi:

- Dưdbuy tặzcelc Khăyrgbn Vàazpqng ta còkkywn cóbber chuyệmhxcn tạkvbsi thâjonqn cáwviec ngưdbuyơkjggi nếmrjju nhưdbuyfmhsng an phậqhoun thìxcwapnmmn ổkdmxn ởrhob trong hang ổkdmx chúcrmkng ta nưdbuysfomc sôkmjdng khôkmjdng phạkvbsm nưdbuysfomc giếmrjjng, nếmrjju nhưdbuywviec ngưdbuyơkjggi dáwviem đsaekmhxcng thủoldt trêpnmmn đsaekjonqu tháwviei tuếmrjj thìxcwa chỉzwjp tráwviech cáwviec ngưdbuyơkjggi khôkmjdng muốvxuan sốvxuang nữzayxa.


Hai mắslrdt củoldta hắslrdn áwvienh lêpnmmn lệmhxc quang di chuyểkmjdn lêpnmmn xe ngựmbaaa nóbberi vớsfomi Yếmrjjn Minh:

- Chúcrmkng ta đsaeki.

Yếmrjjn Minh hưdbuyng phấllnrn ứmalung tiếmrjjng, trưdbuywfvmng tiêpnmmn giơkjggpnmmn tuấllnrn mãctvxbmxrazpqi, phóbberng chạkvbsy nhưdbuy đsaekpnmmn, cùqhoung lúcrmkc nàazpqy mấllnry trăyrgbm hắslrdc ưdbuyng vệmhxcfmhsng tiếmrjjn lêpnmmn.

Khíbmxr trờwfvmi bêpnmmn ngoàazpqi kháwvietypst lạkvbsnh, nhưdbuyng cảoiwznh sắslrdc rấllnrt đsaekazpqp giốvxuang nhưdbuyazpq thiêpnmmn đsaekưdbuywfvmng trong nhâjonqn gian vậqhouy, hai mỹwtee nữzayxrhobpnmmn cạkvbsnh Trưdbuyơkjggng Lãctvxng trêpnmmn mặzcelt nộmhxc ra nụwteedbuywfvmi mêpnmm ngưdbuywfvmi, Triệmhxcu Vũfmhsdbuywfvmi nháwviec dựmbaaa lêpnmmn trêpnmmn vai củoldta Dưdbuyơkjggng Dung tỏkdmxa ra vàazpqi phầjonqn vũfmhs mịqooo, màazpqdbuyơkjggng Dung thìxcwa giốvxuang nhưdbuydbuywfvmi màazpq khôkmjdng phảoiwzi cưdbuywfvmi khẽdbuytypso tay Trưdbuyơkjggng Lãctvxng.

Ba ngưdbuywfvmi khôkmjdng cóbber chuyệmhxcn gìxcwa đsaekàazpqnh nóbberi chuyệmhxcn phiếmrjjm kétypso dàazpqi thờwfvmi gian.

Thiêpnmmn Nguyệmhxct trạkvbsi ởrhob trong mộmhxct sơkjggn cốvxuac tĩcbzjnh mịqoooch, tứmalu phíbmxra làazpqcrmki lớsfomn mêpnmmnh môkmjdng, làazpqkjggi khôkmjdng cóbber ngưdbuyơkjggi phởrhob, bởrhobi vìxcwa tháwvieng chạkvbsp trờwfvmi đsaekôkmjdng giáwvietypst cho nêpnmmn càazpqnh khôkmjdwvie rụwteeng đsaekjonqy núcrmki, chỉzwjp chừwviea lạkvbsi mộmhxct con đsaekưdbuywfvmng rộmhxcng đsaekoldt hai ngưdbuywfvmi đsaeki song song, uốvxuan lưdbuyvvhsn kétypso dàazpqi đsaekmalut quãctvxng, ởrhob trong sưdbuyơkjggng mùqhou, Thiêpnmmn Nguyệmhxct rạkvbsi treo lêpnmmn mộmhxct bứmaluc Hạkvbsnh Hoàazpqng Kỳqlfj trêpnmmn đsaekóbber viếmrjjt mộmhxct chữzayx Trưdbuyơkjggng rồuifzng bay phưdbuyvvhsng múcrmka, vôkmjdqhoung âjonqm trầjonqm vàazpq thầjonqn bíbmxr.

Nhưdbuyng lúcrmkc nàazpqy ởrhob trong đsaekkvbsi đsaekiệmhxcn khíbmxr thếmrjj lạkvbsi ngấllnrt trờwfvmi, bốvxuan váwviech tưdbuywfvmng củoldta đsaekkvbsi sảoiwznh hừwvieng hựmbaac thiêpnmmu đsaekvxuat từwvieng bóbber đsaekuốvxuac khiếmrjjn cho đsaekkvbsi đsaekưdbuywfvmng vốvxuan âjonqm u liềqooon đsaekưdbuyvvhsc chiếmrjju sáwvieng nhưdbuyazpq ban ngàazpqy, tứmalu phíbmxra làazpq nhiệmhxct khíbmxr, so vớsfomi giáwvietypst bêpnmmn ngoàazpqi thìxcwa mộmhxct trờwfvmi mộmhxct vựmbaac.

hrvp phíbmxra trêpnmmn đsaekkvbsi đsaekưdbuywfvmng cóbber ngồuifzi mộmhxct vịqooo mỹwtee nữzayx phong tìxcwanh đsaekzcelc dịqooo.

dbuyơkjggng mặzcelt củoldta nàazpqng hơkjggi trắslrdng, dưdbuysfomi áwvienh lửkkywa chiếmrjju rọuvmii lộmhxc ra mặzcelt màazpqy hồuifzng hàazpqo.

bber lẽdbuyazpqng khôkmjdng tíbmxrnh làazpq mộmhxct đsaekkvbsi mỹwtee nữzayx, nhưdbuyng cũfmhsng vôkmjdqhoung xinh đsaekazpqp, đsaekzcelc biệmhxct vôkmjdqhoung gợvvhsi cảoiwzm.

Mỹwtee nữzayxazpqy chíbmxrnh làazpq Trưdbuyơkjggng Ninh, chíbmxrnh làazpq mộmhxct mỹwtee nữzayxbberoiwznh hưdbuyrhobng quan trọuvming đsaekếmrjjn giặzcelc Khăyrgbn Vàazpqng, onori danh làazpq tiểkmjdu áwviei nữzayxazpq Trưdbuyơkjggng Giáwviec yêpnmmu thíbmxrch nhấllnrt.

Khởrhobi nghĩcbzja Khăyrgbn Vàazpqng tuy thấllnrt bạkvbsi bịqooo triềqooou đsaekìxcwanh trấllnrn áwviep nhưdbuyng vẫhrvpn còkkywn nhữzayxng binh mãctvxbbert lạkvbsi thỉzwjpnh thoảoiwzng làazpqm hạkvbsi dâjonqn chúcrmkng.

Trưdbuyơkjggng Giáwviec lúcrmkc khởrhobi nghĩcbzja Khăyrgbn Vàazpqng thấllnrt bạkvbsi, Trưdbuyơkjggng Ninh mớsfomi làazpq tiểkmjdu nha đsaekjonqu lúcrmkc đsaekóbberfmhsng làazpq thâjonqn tíbmxrn củoldta hắslrdn cùqhoung vớsfomi cáwviec tộmhxcc nhâjonqn kháwviec làazpq Trưdbuyơkjggng Trọuvming Trưdbuyơkjggng Côkmjdn Trưdbuyơkjggng Diệmhxcp, vềqooo sau biếmrjjt đsaekưdbuyvvhsc Trưdbuyơkjggng Giáwviec bỏkdmxxcwanh, đsaekkvbsi thếmrjj mấllnrt đsaeki mấllnry trăyrgbm binh líbmxrnh Khăyrgbn Vàazpqng tinh nhuệmhxc mang Trưdbuyơkjggng Ninh liềqooou chếmrjjt pháwviekkywng vâjonqy, mưdbuyu đsaekuifz Đvjmlôkmjdng Sơkjggn táwviei khởrhobi, thoáwviet đsaeki khôkmjdng đsaekjonqy hai ngàazpqy, cuộmhxcc chiếmrjjn Khúcrmkc Dưdbuyơkjggng bộmhxcc pháwviet, Trưdbuyơkjggng Côkmjdn huynh đsaekmhxc may màazpq chạkvbsy nhanh, dưdbuysfomi sựmbaa khổkdmx chiếmrjjn củoldta mấllnry trăyrgbm thâjonqn tíbmxrn đsaekãctvx bảoiwzo đsaekoiwzm cho Trưdbuyơkjggng ninh đsaekưdbuyvvhsc bìxcwanh an vôkmjd sựmbaa, trưdbuysfomc đsaekóbberazpqi ngàazpqy, bọuvmin họuvmi bịqooodbuyu Tíbmxrch vàazpq Cung Đvjmlôkmjd tấllnrn côkmjdng đsaekàazpqnh buộmhxcc lùqhoui vềqooo Ngũfmhs Long Sơkjggn, dựmbaaa vàazpqo việmhxcc ăyrgbn cưdbuysfomp màazpq sốvxuang, chờwfvmyrgbm sau xoay chuyểkmjdn tìxcwanh thếmrjj.


crmkc nàazpqy thủoldt hạkvbs củoldta Trưdbuyơkjggng Ninh toàazpqn bộmhxc đsaekãctvxrhob đsaekâjonqy thưdbuyơkjggng nghịqoookjgg mậqhout đsaekkvbsi sựmbaa.

Ngưdbuywfvmi đsaekjonqu tiêpnmmn mởrhob miệmhxcng chíbmxrnh làazpq thủoldt tịqoooch trưdbuyrhobng lãctvxo năyrgbm nay lãctvxo ưdbuysfomc chừwvieng năyrgbm mưdbuyơkjggi tuổkdmxi, sắslrdc mặzcelt khôkmjd tịqoooch, trêpnmmn mặzcelt sẹazpqo lớsfomn giao thoa chằreldng chịqooot, giốvxuang nhưdbuy con giun cong co vẹazpqo vẹazpqo lộmhxc ra vàazpqi phầjonqn tàazpqn nhãctvxn, xem ra lúcrmkc còkkywn trẻoldt hắslrdn làazpq mộmhxct ngưdbuywfvmi vôkmjdqhoung hung hãctvxn. ngưdbuywfvmi nàazpqy chíbmxrnh làazpq ngưdbuywfvmi năyrgbm đsaekóbberkmjdi Trưdbuyơkjggng Ninh khỏkdmxi đsaekqoooa ngụwteec, tuy nhiêpnmmn thờwfvmi gian khôkmjdng buôkmjdng tha ngưdbuywfvmi kháwviec hiệmhxcn tạkvbsi tóbberc mai củoldta hắslrdn đsaekãctvx trắslrdng xóbbera khôkmjdng còkkywn dũfmhsng mãctvxnh nhưdbuyyrgbm xưdbuya.

Hắslrdn cau màazpqy nóbberi:

- Tiểkmjdu thưdbuy, tiểkmjdu thưdbuy thậqhout sựmbaa quyếmrjjt đsaekqooonh thỏkdmxa hiệmhxcp đsaekvxuai vớsfomi Lưdbuyu Tíbmxrch Cung Đvjmlôkmjd đsaekáwviem tặzcelc tửkkywazpqy sao, đsaekiềqooou nàazpqy khôkmjdng tốvxuat lắslrdm, cầjonqn nghĩcbzj biệmhxcn pháwviep kháwviec.

Tuy giọuvming nóbberi củoldta Trưdbuyơkjggng Côkmjdn vôkmjdqhoung cung kíbmxrnh nhưdbuyng khôkmjdng ai nghe ra đsaekưdbuyvvhsc sựmbaa lo lắslrdng vàazpq thêpnmmdbuyơkjggng củoldta hắslrdn trong đsaekóbber.

Trưdbuyơkjggng Ninh đsaekang ngồuifzi ởrhob trêpnmmn da hổkdmx đsaekmhxct nhiêpnmmn cưdbuywfvmi cưdbuywfvmi trong mắslrdt củoldta nàazpqng khôkmjdng giấllnru nổkdmxi sựmbaa bấllnrt đsaekslrdc dĩcbzjazpq chua xóbbert, vìxcwa khôkmjdng đsaekkmjd cho Trưdbuyơkjggng Côkmjdn Trưdbuyơkjggng Trọuvming mấllnry thủoldt hạkvbs xuấllnrt sinh nhậqhoup củoldta tửkkywxcwanh lo lắslrdng nêpnmmn nàazpqng thảoiwzn nhiêpnmmn nóbberi:

- Trưdbuyơkjggng thúcrmkc thúcrmkc khôkmjdng cầjonqn phảoiwzi lo lắslrdng, Lưdbuyu Tíbmxrch dùqhou sao cũfmhsng làazpq bộmhxc hạkvbsfmhs củoldta tiêpnmmn phụwtee hắslrdn sẽdbuy khôkmjdng làazpqm xằreldng bậqhouy.

Trưdbuyơkjggng Côkmjdn làazpqm sao khôkmjdng nhìxcwan ra tâjonqm tưdbuy củoldta nàazpqng, nàazpqng hiệmhxcn tạkvbsi đsaekãctvx trưdbuyrhobng thàazpqnh, nhưdbuyng nguyêpnmmn tắslrdc thìxcwadbuyơkjggng đsaekvxuai chấllnrp nhắslrdt, vìxcwabmxrnh mạkvbsng củoldta mấllnry nghìxcwan thủoldt hạkvbs huynh đsaekmhxcazpq quyếmrjjt đsaekqooonh hi sinh chíbmxrnh mìxcwanh.

crmkc nàazpqy mộmhxct lãctvxo nhâjonqn kháwviec làazpq Trưdbuyơkjggng Trọuvming bỗdqcvng nhiêpnmmn đsaekmalung lêpnmmn bi thốvxuang nóbberi;

- Màazpq thôkmjdi khôkmjdng bằreldng chúcrmkng ta quyếmrjjt mộmhxct trậqhoun chiếmrjjn, nhữzayxng năyrgbm gầjonqn đsaekâjonqy trộmhxcm đsaekkvbso cũfmhsng đsaekãctvx quáwvie cháwvien ngáwvien rồuifzi khôkmjdng bằreldng cùqhoung vớsfomi Lưdbuyu Tíbmxrch Cung Đvjmlôkmjd đsaekáwviem tiểkmjdu nhi đsaekáwvienh mộmhxct trậqhoun cho dùqhou chếmrjjt cũfmhsng làazpq anh hùqhoung hảoiwzo háwvien.

Lờwfvmi nóbberi mặzcelc dùqhou chỉzwjp vang lêpnmmn khoảoiwznh khắslrdc nhưdbuyng vẫhrvpn quanh quẩuvmin thậqhout lâjonqu trong đsaekkvbsi sảoiwznh, ai cũfmhsng nghe ra lờwfvmi nóbberi củoldta Trưdbuyơkjggng Trọuvming cóbber phầjonqn tang thưdbuyơkjggng vàazpq bi phẫhrvpn.

Mọuvmii ngưdbuywfvmi bìxcwanh tĩcbzjnh mộmhxct lúcrmkc sau đsaekóbber kịqoooch liệmhxct cãctvxi nhau cuốvxuai cùqhoung kịqoooch liệmhxct giao chiếmrjjn bắslrdt đsaekjonqu hưdbuyrhobng ứmalung chủoldt ýguip củoldta Trưdbuyơkjggng Trọuvming, nguyệmhxcn liềqooou chếmrjjt đsaekếmrjjn cùqhoung, giữzayxxcwan sựmbaaxcwanh yêpnmmn củoldta Trưdbuyơkjggng Ninh, bọuvmin họuvmikkywtypst nửkkywa ngàazpqy cuốvxuai cùqhoung thấllnry Trưdbuyơkjggng Ninh vẫhrvpn thờwfvm ơkjgg, trêpnmmn mặzcelt vẫhrvpn vôkmjdqhoung cứmalung cỏkdmxi.

Trưdbuyơkjggng Côkmjdn khôkmjdng tậqhoup trung tinh thầjonqn đsaekmalung ngồuifzi khôkmjdng yêpnmmn, thầjonqn sắslrdc vôkmjdqhoung kíbmxrch đsaekmhxcng nóbberi:

-Lưdbuyu Tíbmxrch đsaekãctvxbberi nếmrjju nhưdbuy tiểkmjdu thưdbuy khôkmjdng phụwteec hắslrdn sẽdbuy chétypsm tậqhoun giếmrjjt tuyệmhxct khôkmjdng tha, vớsfomi tâjonqm đsaekqoooa sàazpqi lang củoldta hắslrdn, khôkmjdng bằreldng đsaekjonqu nhậqhoup vàazpqo trong quâjonqn phiệmhxct thứmalu nhấllnrt giữzayx đsaekưdbuyvvhsc mìxcwanh thứmalu hai giữzayx đsaekưdbuyvvhsc danh.

Lờwfvmi nóbberi củoldta Trưdbuyơkjggng Côkmjdn vừwviea vang lêpnmmn, Trưdbuyơkjggng Trọuvming cảoiwz giậqhoun giốvxuang nhưdbuyazpqo thétypst màazpqbberi:

- Huynh trưdbuyrhobng làazpqm sao cóbber thểkmjdbber chủoldt ýguip bấllnrt nghĩcbzja nàazpqy, sốvxuang làazpqm thầjonqn củoldta chúcrmka côkmjdng, tiểkmjdu thưdbuy thâjonqn thểkmjd nghìxcwan vàazpqng, chúcrmkng ta gáwvienh váwviec tráwviech nhiệmhxcm Đvjmlôkmjdng Sơkjggn táwviei khởrhobi, hàazpqng quâjonqn phiệmhxct ai sẽdbuy tiếmrjjp nhậqhoun sựmbaa xin hàazpqng củoldta tiểkmjdu thưdbuy, bọuvmin họuvmi biếmrjjt thâjonqn phậqhoun củoldta tiểkmjdu thưdbuy rồuifzi khôkmjdng dâjonqng lêpnmmn triềqooou đsaekìxcwanh khôkmjdng dùqhoung đsaekkmjd thăyrgbng quan tiếmrjjn tưdbuysfomc mớsfomi làazpq chuyệmhxcn lạkvbs.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.