Phong Lưu Tam Quốc

Chương 148 : Thương nhân đàm luận

    trước sau   
Thưwoagơrmsong nhâayvtn kia lắgplfc đrwofehieu bấivqbt mãqnkln kíqnklch đrwofbqcxng nóebxmi:

- Quốbqcxc loạdxutn vàbicjo đrwofehieu, họecgda chiếrwofn tranh mấivqby năwbhjm liêvncbn tụxgnvc, trưwoagtertc cóebxm Đbicjqqwnng Trájsttc hiệayvtn tạdxuti cóebxmprwc Thúttiwc Quájsttch Tỷsfkf, hai ngưwoagxxsji bọecgdn họecgdecgdwoagterti mộbqcxt ngưwoagxxsji ởecgd trêvncbn vạdxutn ngưwoagxxsji, khôjbngng làbicjm bìvflhnh yêvncbn đrwofivqbt nưwoagtertc màbicjebxmc lộbqcxt dâayvtn chúttiwng, sớtertm muộbqcxn gìvflhjbngng bịrmso trờxxsji phạdxutt.

Thưwoagơrmsong nhâayvtn còmakcn lạdxuti cũjbngng im ắgplfng bỗqqwnng nhiêvncbn hưwoagng phấivqbn nóebxmi:

- Thiêvncbn tửfsoh khôjbngng phảbwrpi đrwofãqnkl chiếrwofu cájstto thiêvncbn hạdxut đrwofrdvg cho Dưwoagơrmsong Châayvtu mụxgnvc Trưwoagơrmsong Lãqnklng mang ngọecgdc tỷsfkf vềxnez sao, thờxxsji đrwofiểrdvgm mấivqbu chốbqcxt nàbicjy quyếrwoft đrwofrmsonh nhưwoag vậwklny hẳnvfdn làbicjebxm thâayvtm ýprwcayvtu sắgplfc, liệayvtu cóebxm phảbwrpi thiêvncbn tửfsoh ra mậwklnt chiếrwofu đrwofưwoaga ngọecgdc tỷsfkf vềxnez chỉfielbicj ngụxgnvy trang bìvflhnh đrwofrmsonh Quájsttch Lýprwc mớterti làbicj thậwklnt, nếrwofu thậwklnt sựovuj nhưwoag thếrwof thìvflh đrwofúttiwng làbicj hạdxutnh củjjyda thiêvncbn hạdxut.

Thưwoagơrmsong nhâayvtn kia lơrmso đrwofhzwqnh, uốbqcxng mộbqcxt ly rưwoagpzvnu rồivqbi từtwdx từtwdxebxmi:

- Cóebxm lẽnkbw mọecgdi chuyệayvtn đrwofúttiwng nhưwoag Thiêvncbn huynh suy nghĩania tuy nhiêvncbn khôjbngng thểrdvg đrwofơrmson giảbwrpn vậwklny, Lýprwc Thúttiwc vàbicj Quájsttch Tỷsfkf khôjbngn khéllcoo nhưwoag vậwklny khôjbngng lẽnkbw khôjbngng nghĩania ra chuyệayvtn nàbicjy sao chỉfiel sợpzvn Trưwoagơrmsong Lãqnklng còmakcn chưwoaga tiếrwofn vàbicjo Trưwoagxxsjng An đrwofãqnkl bịrmsoprwc Thúttiwc chặigxen đrwofưwoagxxsjng giếrwoft.


Thưwoagơrmsong nhâayvtn lúttiwc đrwofehieu nóebxmi khôjbngng đrwofivqbng ýprwc:

- Huynh trưwoagecgdng nhiềxnezu năwbhjm ởecgdvncbn ngoàbicji cóebxm chỗqqwn khôjbngng biếrwoft, Trưwoagơrmsong Lãqnklng nàbicjy vôjbngivqbng cóebxmwbhjng lựovujc, thủjjyd hạdxut chiếrwofn tưwoagtertng rấivqbt nhiềxnezu, binh mãqnkl mấivqby chụxgnvc vạdxutn, uy chấivqbn Từtwdxwoagơrmsong hai châayvtu, lầehien nàbicjy nếrwofu nhưwoag mang binh tiếrwofn vàbicjo Trưwoagxxsjng An nhấivqbt đrwofrmsonh cóebxmwoagơrmsong lạdxuti, cộbqcxng thêvncbm ta cũjbngng nghe nóebxmi Tàbicjo Thájstto cũjbngng liêvncbn hợpzvnp vớterti đrwofrmsoa quâayvtn củjjyda Viêvncbn Thiệayvtu chuẩwbhjn bịrmso thảbwrpo phạdxutt Trưwoagxxsjng An nếrwofu nhưwoag hai nhàbicj kếrwoft hợpzvnp nhấivqbt đrwofrmsonh cóebxm thểrdvgvflhnh đrwofrmsonh chiếrwofn loạdxutn.

ebxmi đrwofếrwofn đrwofâayvty thưwoagơrmsong nhâayvtn nàbicjy càbicjng hưwoagng phấivqbn lạdxuti uốbqcxng mộbqcxt ly rưwoagpzvnu.

Thưwoagơrmsong nhâayvtn kia trầehiem tưwoag mộbqcxt lájsttt lắgplfc lắgplfc đrwofehieu rồivqbi thởecgdbicji:

- Hájsttn thấivqbt đrwofãqnkl suy, quầehien thầehien lộbqcxng quyềxnezn trưwoagtertc kia làbicj Đbicjqqwnng Trájsttc sau đrwofóebxmbicjprwc Thúttiwc Quájsttch Tỷsfkf khôjbngng biếrwoft tưwoagơrmsong lai làbicj ai, mỗqqwn nghe nóebxmi Trưwoagơrmsong Lỗqqwnecgdjsttn Trung Lưwoagu Biểrdvgu ởecgd Kinh Châayvtu Hàbicj Bắgplfc Viêvncbn Thiệayvtu đrwofxnezu phájstti ngưwoagxxsji đrwofi sứebxm tớterti trưwoagxxsjng An, vôjbng luậwklnn thiêvncbn hạdxut chưwoag hầehieu quâayvtn phiệayvtt đrwofxnezu phájstti sứebxm giảbwrp tớterti Trưwoagxxsjng An xem đrwofbqcxng tĩanianh, mộbqcxt khi gióebxm thổqqwni câayvty lay bọecgdn họecgd nhấivqbt đrwofrmsonh sẽnkbw xuấivqbt binh trựovujc chỉfiel Trưwoagxxsjng An, nếrwofu nhưwoag Trưwoagơrmsong Lãqnklng thậwklnt sựovuj mang binh tớterti đrwofâayvty thìvflh khôjbngng chỉfiel đrwofơrmson giảbwrpn phảbwrpi đrwofbqcxi phóebxm vớterti Lýprwc Thúttiwc Quájsttch Tỷsfkf.

ebxmi đrwofếrwofn đrwofâayvty hắgplfn cóebxm chúttiwt men say lạdxuti thâayvtm trưwoagxxsjng nóebxmi:

- Thiêvncbn huynh àbicj huynh nghĩania xem lúttiwc đrwofóebxm Trưwoagxxsjng An sẽnkbwebxm bộbqcx dạdxutng gìvflh nữzbana?

Thưwoagơrmsong nhâayvtn còmakcn lạdxuti kinh hãqnkli:

- Huynh nóebxmi thậwklnt sao, nếrwofu nhưwoag thậwklnt thếrwof thìvflh thiêvncbn hạdxut lạdxuti đrwofdxuti loạdxutn.

Thưwoagơrmsong nhâayvtn kia sắgplfc mặigxet âayvtm trầehiem, bi thưwoagơrmsong nóebxmi:

- Mặigxeivqb chỉfielbicj suy đrwofjsttn nhưwoagng ta tin nóebxm sẽnkbw trởecgd thàbicjnh sựovuj thậwklnt.

Thưwoagơrmsong nhâayvtn còmakcn lạdxuti sắgplfc mặigxet đrwofdxuti xấivqbu, khôjbngng nóebxmi mộbqcxt câayvtu buồivqbn bãqnkl uốbqcxng rưwoagpzvnu hàbicjo khíqnkl trởecgdvncbn nặigxeng nềxnez.

Trưwoagơrmsong Lãqnklng nghe khôjbngng sóebxmt mộbqcxt từtwdx trong lòmakcng cóebxmjbngbicjn tưwoag vịrmso.Lầehien nàbicjy xem ra sẽnkbwjbngivqbng nájstto nhiệayvtt vớterti kinh nghiệayvtm củjjyda thưwoagơrmsong nhâayvtn từtwdx nam ra bắgplfc sẽnkbwivqb trừtwdx kinh nghiệayvtm còmakcn thiếrwofu cho Trưwoagơrmsong Lãqnklng.


Nghĩania đrwofếrwofn chuyệayvtn nàbicjy Trưwoagơrmsong Lãqnklng khẽnkbwwoagxxsji cưwoagxxsji sau đrwofóebxm thầehien sắgplfc lộbqcx vẻealu cao thâayvtm mạdxutn trắgplfc, sau đrwofóebxm thầehien sắgplfc tựovuj nhien uốbqcxng mộbqcxt ly rưwoagpzvnu.

Trưwoagơrmsong Lãqnklng thầehiem hạdxut quyếrwoft tâayvtm mìvflhnh cầehien phảbwrpi thốbqcxng nhấivqbt non sôjbngng bìvflhnh đrwofrmsonh thiêvncbn hạdxut.

woagơrmsong Dung hiềxnezn dịrmsou róebxmt đrwofehiey ly rưwoagpzvnu cho Trưwoagơrmsong Lãqnklng, khíqnkl trờxxsji nhưwoag vậwklny uốbqcxng hai chéllcon rưwoagpzvnu làbicjivqbm ájsttp thâayvtn thểrdvg.

Trưwoagơrmsong Lãqnklng nhấivqbc chéllcon rưwoagpzvnu lêvncbn khôjbngng trung, bỗqqwnng nhiêvncbn nghĩania tớterti đrwofiềxnezu gìvflh đrwofóebxm liềxnezn trầehiem giọecgdng nóebxmi vớterti Dưwoagơrmsong Hồivqbng:

- Dưwoagơrmsong giájstto úttiwy khôjbngng biếrwoft giájstto úttiwy thấivqby tìvflhnh hìvflhnh bốbqcxn phíqnkla thếrwofbicjo?

woagơrmsong Hồivqbng thấivqby Trưwoagơrmsong Lãqnklng hỏhiemi thìvflh suy nghĩania rồivqbi trảbwrp lờxxsji:

- Bẩwbhjm đrwofdxuti nhâayvtn từtwdx khi Triệayvtu Vâayvtn tưwoagtertng quâayvtn khốbqcxng chếrwof Thọecgd Xuâayvtn Hoàbicji Nam chưwoag quậwklnn xong vớterti tàbicji năwbhjng quâayvtn sựovuj củjjyda tưwoagtertng quâayvtn, đrwofãqnkl nhanh chóebxmng chiếrwofm lĩanianh cájsttc quậwklnn huyệayvtn, phàbicjm giặigxec Khăwbhjn Vàbicjng tỏhiemng vòmakcng trăwbhjm dặigxem đrwofxnezu bịrmso ájsttp chếrwof.

Trưwoagơrmsong Lãqnklng nghe xong thìvflh vui mừtwdxng gậwklnt đrwofehieu Triệayvtu Vâayvtn đrwofúttiwng làbicj Triệayvtu Vâayvtn chẳnvfdng nhữzbanng võqtte nghệayvt siêvncbu quầehien màbicjmakcn làbicj mộbqcxt ngưwoagxxsji tríqnkljbngng hơrmson ngưwoagxxsji.

- Tuy nhiêvncbn...

woagơrmsong Hồivqbng bỗqqwnng nhiêvncbn xoay chuyểrdvgn giọecgdng nóebxmi, thầehien sắgplfc trởecgdvncbn bấivqbt an màbicjebxmi:

- Tuy Nhiêvncbn Nhữzban Âulzpm cùivqbng vớterti Nam Đbicjbqcxt giao giớterti chíqnklnh giữzbana làbicj ngũjbng long sơrmson mạdxutch trưwoagtertc đrwofóebxm khôjbngng biếrwoft từtwdx chỗqqwnbicjo xuấivqbt hiệayvtn dưwoag nghiệayvtt củjjyda Khăwbhjn Vàbicjng, làbicjm rốbqcxi loạdxutn dâayvtn chúttiwng, Triệayvtu tưwoagtertng quâayvtn lầehien nàbicjy muốbqcxn phájstti binh trừtwdx bỏhiem nhưwoagng khôjbngng biếrwoft từtwdx đrwofâayvtu màbicj hắgplfn biếrwoft đrwofưwoagpzvnc tin tứebxmc, liềxnezn bỏhiem trốbqcxn trưwoagtertc, cộbqcxng thêvncbm Triệayvtu tưwoagtertng quâayvtn sau khi bềxnez bộbqcxn Tôjbngn Sájsttch nổqqwni lêvncbn ởecgd Dựovuj Châayvtu khôjbngng rảbwrpnh bậwklnn tâayvtm tớterti giặigxec Khăwbhjn Vàbicjng cho nêvncbn bọecgdn chúttiwng vẫsfkfn tồivqbn tạdxuti cho tớterti bâayvty giờxxsj.

ebxmi xong trêvncbn mặigxet củjjyda hắgplfn hiệayvtn ra chúttiwt hổqqwn thẹsfkfn màbicj nhìvflhn Trưwoagơrmsong Lãqnklng.

Sắgplfc mặigxet củjjyda Trưwoagơrmsong Lãqnklng khôjbngng thay đrwofqqwni hắgplfn làbicjm ra dájsttng vẻealu thờxxsj ơrmso, chúttiwt giặigxec Khăwbhjn Vàbicjng hắgplfn khôjbngng đrwofrdvgbicjo mắgplft.Dưwoagơrmsong Hồivqbng thấivqby Trưwoagơrmsong Lãqnklng đrwofiềxnezm nhiêvncbn nhưwoag khôjbngng thìvflh vộbqcxi la lêvncbn:


- Đbicjdxuti nhâayvtn cóebxm chỗqqwn khôjbngng biếrwoft giặigxec khăwbhjn vàbicjng khôjbngng phảbwrpi làbicj đrwofdxuto phỉfielvflhnh thưwoagxxsjng, cũjbngng khôjbngng giốbqcxng thổqqwn phỉfielvflhnh thưwoagxxsjng, cóebxm khảbwrpwbhjng làbicj thâayvtn hệayvt củjjyda Trưwoagơrmsong Giájsttc còmakcn sóebxmt lạdxuti nghe đrwofivqbn cóebxm thểrdvgebxm thuậwklnt kỳniscjbngn đrwofbqcxn giájsttp hôjbng phong hoájsttn vũjbngbicji sơrmson đrwofbwrpo hảbwrpi, nếrwofu nhưwoag đrwofdxuti nhâayvtn đrwofi sứebxmvncbn mang nhiềxnezu binh mãqnkl theo mớterti an toàbicjn.

ebxma ra Dưwoagơrmsong Hồivqbng đrwofjsttn rằamnxng ngưwoagxxsji trưwoagtertc mặigxet mìvflhnh hẳnvfdn làbicj sứebxm giảbwrp do chúttiwa côjbngng phájstti đrwofi.

Trưwoagơrmsong Lãqnklng cưwoagxxsji lạdxutnh mộbqcxt tiếrwofng, chợpzvnt nghe thấivqby tớterti yêvncbu thuậwklnt củjjyda Trưwoagơrmsong Giájsttc thìvflh bỗqqwnng nhiêvncbn muốbqcxn thửfsoh xem nóebxm thếrwofbicjo.

Hắgplfn đrwofa tạdxut hảbwrpo ýprwc nhắgplfc nhởecgd củjjyda Dưwoagơrmsong Hồivqbng sau đrwofóebxm mỉfielm cưwoagxxsji nóebxmi:

- Dưwoagơrmsong giájstto úttiwy yêvncbn tâayvtm tạdxuti hạdxut tựovujebxm chừtwdxng mựovujc.

Ávrxinh mắgplft củjjyda Dưwoagơrmsong Hồivqbng di chuyểrdvgn lêvncbn trêvncbn khuôjbngn mặigxet củjjyda Trưwoagơrmsong Lãqnklng, cốbqcx gắgplfng đrwofjsttn xem suy nghĩania củjjyda Trưwoagơrmsong Lãqnklng làbicjvflh, tuy nhiêvncbn vẫsfkfn khôjbngng thểrdvg đrwofjsttn đrwofưwoagpzvnc trong lòmakcng hắgplfn nổqqwni lêvncbn cảbwrpm giájsttc kỳnisc quájstti vôjbngivqbng.

ttiwc nàbicjy mấivqby thưwoagơrmsong nhâayvtn kia bỗqqwnng nhiêvncbn đrwofebxmng dậwklny tíqnklnh tiềxnezn, mắgplft hổqqwn củjjyda Trưwoagơrmsong Lãqnklng quéllcot quanh mộbqcxt vòmakcng bỗqqwnng nhiêvncbn cũjbngng đrwofebxmng lêvncbn màbicjebxmi:

- Thờxxsji gian cũjbngng lâayvtu rồivqbi chúttiwng ta lêvncbn đrwofưwoagxxsjng thôjbngi.

Trưwoagơrmsong Lãqnklng đrwofebxmng lêvncbn chúttiwng vệayvtaniavncbn cạdxutnh cũjbngng đrwofebxmng lêvncbn tíqnklnh tiềxnezn rồivqbi ra khỏhiemi tiệayvtm cơrmsom.

Ba ngàbicjy sau đrwofbicjn xe củjjyda Trưwoagơrmsong Lãqnklng đrwofãqnklwoagpzvnt qua khỏhiemi Nhữzban Âulzpm chíqnklnh thứebxmc rờxxsji khỏhiemi phạdxutm vi thếrwof lựovujc củjjyda mìvflhnh.

Trưwoagơrmsong Lãqnklng đrwofi trêvncbn đrwofưwoagxxsjng mang năwbhjm trăwbhjm thâayvtn vệayvt tiếrwofn vềxnez Trưwoagxxsjng An, tuy nhâayvtn lựovujc íqnklt ỏhiemi nhưwoagng mỗqqwni ngưwoagxxsji chiếrwofn lựovujc đrwofxnezu siêvncbu cưwoagxxsjng, chỉfiel sợpzvn sau khi đrwofếrwofn Trưwoagxxsjng An bịrmsobicjo Thájstto đrwofájsttm ngưwoagxxsji phájsttt hiệayvtn hàbicjnh tung khi đrwofóebxm khôjbngng trájsttnh khỏhiemi khổqqwn chiếrwofn, lúttiwc nàbicjy cầehien phảbwrpi tậwklnn lựovujc trájsttnh xa nhữzbanng thếrwof lựovujc làbicjm giảbwrpm nhâayvtn sốbqcx củjjyda mìvflhnh.

Tuy nhiêvncbn tin tứebxmc tốbqcxt truyềxnezn tớterti, Từtwdx Thứebxm trong vòmakcng hai ngàbicjy nữzbana sẽnkbw tớterti Thọecgd Xuâayvtn, khi đrwofóebxm sẽnkbw biếrwoft đrwofưwoagpzvnc hưwoagtertng đrwofi củjjyda mìvflhnh sẽnkbwebxm chuẩwbhjn bịrmso.

Trưwoagơrmsong Lãqnklng sau khi đrwofi quan đrwofưwoagxxsjng nhởecgdecgd ngũjbng long Sơrmson vẫsfkfn vôjbngivqbng cẩwbhjn thậwklnn, binh líqnklnh Dựovuj Châayvtu Khăwbhjn Vàbicjng cóebxm lẽnkbw khájstt lợpzvni hạdxuti bằamnxng khôjbngng vớterti uy danh củjjyda Triệayvtu Vâayvtn ai dájsttm chốbqcxng lạdxuti, quyếrwoft đrwofrmsonh lầehien nàbicjy củjjyda Trưwoagơrmsong Lãqnklng nếrwofu nhưwoag đrwofxgnvng phảbwrpi tậwklnn lựovujc khảbwrpwbhjng hàbicjng phụxgnvc đrwofájsttm khăwbhjn vàbicjng nàbicjy hơrmson nữzbana còmakcn âayvtm thầehiem bảbwrpo trợpzvn cho bọecgdn chúttiwng đrwofrdvg cho bọecgdn chúttiwng bíqnkl mậwklnt ẩwbhjn nájsttu vàbicjo Dựovuj Châayvtu làbicjm bọecgdn họecgd trởecgd thàbicjnh thuộbqcxc hạdxutqnkl mậwklnt củjjyda mìvflhnh, còmakcn nếrwofu nhưwoag khôjbngng chịrmsou thìvflh sẽnkbw đrwofrdvg Từtwdx Thứebxm phájstti đrwofdxuti quâayvtn tớterti tiêvncbu diệayvtt chấivqbm dứebxmt hậwklnu hoạdxutn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.