Phong Lưu Tam Quốc

Chương 147 : Dương Hồng

    trước sau   
Nghĩoxsn tớhkrji đfxnloạutlun nàckbgy lôhqxgng màckbgy củajmpa Trưeogzơzwrvng Lãnaacng giưeogzơzwrvng ra, đfxnlếtkzgn bâvxxty giờzmty hắdyitn vẫvbkin chưeogza cóslyf mộaopvt sáusjzch lưeogzqnppc vẹjoynn toàckbgn, xem ra quâvxxtn đfxnlaopvi Tháusjzi Sửcvlu Từzaoc khôhqxgng tráusjznh đfxnlưeogzqnppc mộaopvt phen khổwpmv chiếtkzgn.

Khôhqxgng bao lâvxxtu sau xe ngựqnppa đfxnlãnaac nhanh chóslyfng dừzaocng lạutlui ởluku ngoàckbgi xe truyềgdsln tớhkrji thanh âvxxtm huyêlukun náusjzo.

slyf ngưeogzzmtyi quáusjzt lớhkrjn:

- Ngưeogzzmtyi trong xe làckbg ai, nhanh chóslyfng xuấjoynt ra môhqxgn bàckbgi.

Nghe khẩatrmu khíibqs thìjoynckbg binh sĩoxsnusjzc quan.

lukuc nàckbgy thanh âvxxtm củajmpa Yếtkzgn Minh cũrdjsng cung kíibqsnh từzaoclukun ngoàckbgi vang vàckbgo:


- Thiếtkzgu gia chúlukung ta đfxnlãnaac tớhkrji Nhữajmp Âzpylm thàckbgnh rồltmci.

slyfa ra Trưeogzơzwrvng Lãnaacng vìjoyn đfxnltkzgzuqi tráusjznh cho nêlukun đfxnlãnaac đfxnltkzg cho đfxnláusjzm thuộaopvc hạutlu gọhwugi mìjoynnh làckbg thiếtkzgu gia.

Đyfbniểtkzgn Vi thôhqxg lỗbpwu cảkqdb giậzxzfn nóslyfi:

- Cáusjzc ngưeogzơzwrvi mau mởluku cửcvlua nghêlukunh đfxnlóslyfn đfxnlutlui ca ta chậzxzfm chạutlup ta sẽmumy lấjoyny đfxnlcywiu cáusjzc ngưeogzơzwrvi.

Trưeogzơzwrvng Lãnaacng dựqnppng lôhqxgng màckbgy lêlukun hắdyitn trưeogzhkrjc lúlukuc đfxnli đfxnlãnaac dặckbgn Đyfbniểtkzgn Vi ngàckbgn vạutlun lầcywin khôhqxgng đfxnlưeogzqnppc lỗbpwunaacng nhưeogzng giang sơzwrvn dễwmll đfxnlwpmvi bảkqdbn tíibqsnh khóslyf dờzmtyi, Đyfbniểtkzgn Vi vẫvbkin làckbg ngưeogzzmtyi nóslyfng tíibqsnh, theo ýwvbr củajmpa hắdyitn khôhqxgng muốoxdun làckbgm chuyệcywin nàckbgy lớhkrjn lêlukun nhưeogzng chuyệcywin đfxnlãnaac nhưeogz vậzxzfy xem ra xửcvluwvbr khôhqxgng tốoxdut rồltmci. Quảkqdb nhiêlukun dâvxxtn chúlukung ngoàckbgi thàckbgnh đfxnlgdslu kinh hãnaaci nhìjoynn đfxnlaopvi xe ngựqnppa nàckbgy, bọhwugn họhwug nghi hoặckbgc khôhqxgng biếtkzgt ngưeogzzmtyi trong xe làckbg ai màckbgusjzm nóslyfi vớhkrji líibqsnh thủajmp thàckbgnh nhưeogz vậzxzfy.

Lầcywin nàckbgy đfxnltkzgibqs mậzxzft Trưeogzơzwrvng Lãnaacng khôhqxgng đfxnlem côhqxgng văwhftn cho líibqsnh phòqrupng thủajmpusjzc nơzwrvi, bằvbking khôhqxgng thìjoyn sẽmumy khôhqxgng cóslyf chuyệcywin nhưeogz vậzxzfy màckbg đfxnlwpmvi lạutlui sẽmumyckbg nghêlukunh đfxnlóslyfn ngậzxzfp trờzmtyi, chiêlukung đfxnláusjznh mõlxvclxvc, làckbgm cho toàckbgn thàckbgnh đfxnlgdslu biếtkzgt.

Binh sĩoxsn thủajmp thàckbgnh kia cũrdjsng sữajmpng sờzmty hắdyitn chợqnppt nhớhkrj tớhkrji chuyệcywin sáusjzng nay giáusjzo úlukuy đfxnlckbgc biệcywit phâvxxtn phóslyf, sắdyitc mặckbgt thoáusjzng cáusjzi trởlukulukun trắdyitng lạutlui trong gióslyf lạutlunh càckbgng thêlukum ảkqdbm đfxnlutlum, kỳxxur thậzxzft hắdyitn khôhqxgng biếtkzgt Trưeogzơzwrvng Lãnaacng trong xe làckbg nhâvxxtn vậzxzft gìjoyn chỉages biếtkzgt ởluku trong đfxnljoynt Ngôhqxg pháusjzi tớhkrji mộaopvt quan viêlukun lớhkrjn, chỉages tráusjzch mìjoynnh quáusjz tậzxzfn trung vớhkrji côhqxgng táusjzc, lầcywin nàckbgy thìjoyn xong đfxnlzmtyi rồltmci, lúlukuc nàckbgy mồltmchqxgi lạutlunh ứztbaa ra ròqrupng ròqrupng.

May màckbglukuc nàckbgy Hàckbgn Cửcvlulukung vớhkrji mộaopvt đfxnlutlui tưeogzhkrjng chừzaocng ba mưeogzơzwrvi tuổwpmvi vộaopvi vàckbgng đfxnli tớhkrji, lúlukuc nàckbgy dẫvbkin Trưeogzơzwrvng Lãnaacng vàckbgo thàckbgnh.

lukuc đfxnli vàckbgo trong rừzaocng Trưeogzơzwrvng Lãnaacng còqrupn đfxnlckbgc biệcywit khen ngợqnppi têlukun líibqsnh thủajmp thàckbgnh khiếtkzgn cho đfxnláusjzm binh líibqsnh kia nhưeogzckbgo mộaopvng, xem ra đfxnlưeogzzmtyng thăwhftng quan khôhqxgng thểtkzg thiếtkzgu rồltmci.

eogzhkrji sựqnpp kiêlukun trìjoyn củajmpa Hàckbgn Cửcvlu lầcywin nàckbgy thuậzxzfn đfxnlưeogzzmtyng màckbg qua, khôhqxgng cầcywin phôhqxg trưeogzơzwrvng thanh thếtkzg.

Xe ngựqnppa dừzaocng lạutlui trưeogzhkrjc mộaopvt kháusjzch sạutlun, đfxnlưeogzqnppc Yếtkzgn Minh thôhqxgng báusjzo lúlukuc nàckbgy Dưeogzơzwrvng Dung vàckbg Triệcywiu Vũrdjs mớhkrji nhấjoync eo thon màckbg tỉagesnh lạutlui.

Trưeogzơzwrvng Lãnaacng thấjoyny tưeogz tháusjzi củajmpa bọhwugn họhwug thìjoyn khôhqxgng khỏfxnli cưeogzzmtyi khổwpmv lắdyitc đfxnlcywiu.

lukuc Yếtkzgn Minh vézuqin règdslm vảkqdbi ra dưeogzhkrji sựqnpp nghi hoặckbgc củajmpa dâvxxtn chúlukung Trưeogzơzwrvng Lãnaacng từzaoc từzaoc chui ra từzaoc trong xe ngựqnppa.


eogzhkrjng quâvxxtn kia nhanh chóslyfng dòqrupzuqit Trưeogzơzwrvng Lãnaacng trêlukun mặckbgt lộaopv ra vẻtkzg kinh ngạutluc khôhqxgng ngờzmty ngưeogzzmtyi đfxnli ra ngoàckbgi xe lạutlui trẻtkzg tuổwpmvi nhưeogz vậzxzfy, hơzwrvn nữajmpa còqrupn tưeogzơzwrvng đfxnloxdui cao, nhìjoynn thấjoyny tưeogz thếtkzg oai hùlukung lãnaacnh khốoxduc củajmpa Trưeogzơzwrvng Lãnaacng, hắdyitn khôhqxgng khỏfxnli tháusjzn phụzbqqc. Chỉages riêlukung tưeogz thếtkzgckbgy đfxnlãnaac cho thấjoyny ngưeogzzmtyi nàckbgy làckbg mộaopvt ngưeogzzmtyi hung hãnaacn làckbg mộaopvt mãnaacnh tưeogzhkrjng, kếtkzg tiếtkzgp Dưeogzơzwrvng Dung vàckbg Triệcywiu Vũrdjs đfxnli ra càckbgng khiếtkzgn cho chúlukung dâvxxtn ngâvxxty ngốoxduc vìjoyn sắdyitc đfxnljoynp củajmpa hai nàckbgng.

eogzơzwrvng Dung đfxnli ra xe ngựqnppa liềgdsln run run nóslyfi:

- Lạutlunh quáusjz rồltmci thờzmtyi tiếtkzgt quỷwvbr quáusjzi.

Trưeogzơzwrvng Lãnaacng cưeogzzmtyi cưeogzzmtyi hắdyitn nhìjoynn sang Yếtkzgn Minh thìjoyn thấjoyny cáusjzi mũrdjsi củajmpa Yếtkzgn Minh nhưeogz bịmtzi đfxnlôhqxgng lạutlui trêlukun mặckbgt khôhqxgng cóslyf biểtkzgu tìjoynnh nàckbgo.

eogzhkrji sựqnpphqxgi kézuqio củajmpa Trưeogzơzwrvng Lãnaacng chúlukung nữajmp mớhkrji khôhqxgng cam lòqrupng màckbg xuốoxdung ngựqnppa, Trưeogzơzwrvng Lãnaacng nhìjoynn thấjoyny bộaopv dạutlung củajmpa cáusjzc nàckbgng thìjoyn nởluku ra nụzbqqeogzzmtyi hóslyfa ra hai ngưeogzzmtyi toàckbgn thâvxxtn cao thấjoynp mặckbgc áusjzo lôhqxgng dàckbgy đfxnlckbgc, cáusjzi cổwpmv trắdyitng ngọhwugc đfxnlưeogzqnppc mộaopvt cáusjzi khăwhftn quàckbgng chặckbgt, rấjoynt giốoxdung nhưeogz gấjoynu bắdyitc cựqnppc, cáusjzi miệcywing đfxnlfxnleogzơzwrvi củajmpa Dưeogzơzwrvng Dung khẽmumy cong lêlukun liếtkzgc nhìjoynn Trưeogzơzwrvng Lãnaacng biểtkzgu lộaopv đfxnlaopvng lòqrupng ngưeogzzmtyi.

lukuc nàckbgy Hàckbgn Cửcvlu dẫvbkin mộaopvt trung niêlukun mặckbgc áusjzo giáusjzp ra màckbgslyfi:

- Thiếtkzgu gia vịmtzickbgy chíibqsnh làckbg giáusjzo úlukuy lúlukuc ởluku cửcvlua thàckbgnh, Dưeogzơzwrvng Hồltmcng Dưeogzơzwrvng tưeogzhkrjng quâvxxtn.

eogzơzwrvng Hồltmcng nghe Hàckbgn Cửcvlu giớhkrji thiệcywiu mìjoynnh thìjoyn gấjoynp gáusjzp hàckbgnh lễwmll:

- Dưeogzơzwrvng Hồltmcng báusjzi kiếtkzgn đfxnlutlui nhâvxxtn.

Trưeogzơzwrvng Lãnaacng thòqrup tay tỏfxnl ýwvbr miễwmlln lễwmll sau đfxnlóslyf cẩatrmn thậzxzfn dòqrupzuqit Dưeogzơzwrvng Hồltmcng nàckbgy chỉages thấjoyny hắdyitn lôhqxgng màckbgy xanh đfxnlôhqxgi mắdyitt đfxnljoynp mặckbgt hìjoynnh chữajmp quốoxduc, dáusjzng ngưeogzzmtyi gầcywiy yêlukuu cùlukung vớhkrji cáusjzc tưeogzhkrjng sĩoxsnjoynnh thưeogzzmtyng thìjoyn thểtkzg chấjoynt kháusjzc biệcywit rấjoynt lớhkrjn, tuy nhiêlukun hai mắdyitt củajmpa hắdyitn cóslyf thầcywin cho thấjoyny ngưeogzzmtyi nàckbgy cóslyfvxxtm kếtkzg, cóslyf thểtkzgckbgm tớhkrji giáusjzo úlukuy cho thấjoyny tríibqs lựqnppc hơzwrvn ngưeogzzmtyi liềgdsln mỉagesm cưeogzzmtyi;

- Cáusjzi gìjoynckbg đfxnlutlui nhâvxxtn hay khôhqxgng đfxnlutlui nhâvxxtn, Dưeogzơzwrvng tưeogzhkrjng quâvxxtn khôhqxgng cầcywin đfxnla lễwmll.

eogzơzwrvng Hồltmcng sữajmpng sờzmty hắdyitn khôhqxgng ngờzmty đfxnlưeogzqnppc vịmtzi đfxnlutlui nhâvxxtn nàckbgy lạutlui bìjoynnh dịmtzi gầcywin gũrdjsi nhưeogz thếtkzg, tuy nhiêlukun lôhqxgng màckbgy di chuyểtkzgn sắdyitc mặckbgt cung kíibqsnh nóslyfi:

- Đyfbnutlui nhâvxxtn trẻtkzg tuổwpmvi đfxnlãnaac đfxnlưeogzqnppc chúlukua côhqxgng tin yêlukuu quyềgdsln cao chứztbac trọhwugng, tiềgdsln đfxnlltmchqxgeogzqnppng.


Hắdyitn lộaopv ra vẻtkzg cung kíibqsnh màckbgslyfi.

Trưeogzơzwrvng Lãnaacng cưeogzzmtyi cưeogzzmtyi cũrdjsng khôhqxgng đfxnláusjzp lạutlui hắdyitn ngẩatrmng đfxnlcywiu quan sáusjzt bốoxdun phíibqsa thìjoyn thấjoyny trêlukun đfxnlưeogzzmtyng chằvbking chịmtzit nhàckbg lầcywiu, san sáusjzt nhưeogz rừzaocng, vìjoyn trờzmtyi lạutlunh nêlukun dâvxxtn chúlukung qua lạutlui khôhqxgng nhiềgdslu lắdyitm, khôhqxgng íibqst chủajmp quáusjzn đfxnlãnaac đfxnlóslyfng cửcvlua. Tuy nhiêlukun vàckbgi ngưeogzzmtyi đfxnli vộaopvi trêlukun đfxnlưeogzzmtyng vẫvbkin lộaopv vẻtkzg kỳxxur quáusjzi mf nhìjoynn Trưeogzơzwrvng Lãnaacng.

lukuc nàckbgy ởluku trêlukun bầcywiu trờzmtyi âvxxtm u bỗbpwung nhiêlukun rơzwrvi xuốoxdung từzaocng mảkqdbng tuyếtkzgt nhưeogzhqxgng ngỗbpwung rớhkrjt xuốoxdung mặckbgt mọhwugi ngưeogzzmtyi.

Quầcywin áusjzo củajmpa Trưeogzơzwrvng Lãnaacng tuy đfxnlơzwrvn bạutluc nhưeogzng hắdyitn ưeogzxqqwn ngựqnppc ra khiếtkzgn cho ngưeogzzmtyi ta khôhqxgng hềgdslslyf cảkqdbm giáusjzc hắdyitn rézuqit lạutlunh.

Chỉages thấjoyny hắdyitn quay đfxnlcywiu nhìjoynn Dưeogzơzwrvng Hồltmcng ởluku phíibqsa trưeogzhkrjc thảkqdbn nhiêlukun nóslyfi:

- Chúlukung ta tiếtkzgn vàckbgo trong kháusjzch sạutlun ăwhftn íibqst đfxnlltmc đfxnli, ởluku đfxnlâvxxty nóslyfi chuyệcywin cũrdjsng khôhqxgng tiệcywin.

slyfi xong hắdyitn cũrdjsng khôhqxgng chúluku ýwvbr tớhkrji phảkqdbn ứztbang củajmpa mọhwugi ngưeogzzmtyi kézuqio bàckbgn tay trắdyitng muốoxdut củajmpa Dưeogzơzwrvng Dung sau đfxnlóslyf tiếtkzgn vàckbgo bêlukun trong.

Bởlukui vìjoyn trờzmtyi lạutlunh cho nêlukun sinh ýwvbr củajmpa kháusjzch sạutlun cũrdjsng khôhqxgng nhiềgdslu, tuy nhiêlukun vẫvbkin cóslyf hai ba bàckbgn cóslyf kháusjzch mỗbpwui ngưeogzzmtyi đfxnlgdslu mặckbgt màckbgy hồltmcng hàckbgo, đfxnlang cao đfxnlàckbgm khoáusjzt luậzxzfn, tiểtkzgu nhịmtzilukulukun cạutlunh khôhqxgng ngừzaocng róslyft rưeogzqnppu, màckbgnaaco bảkqdbn bézuqio mậzxzfp thìjoyn đfxnlang nằvbkim trêlukun bàckbgn lờzmty đfxnlzmty ngủajmp.

Kháusjzch sạutlun nàckbgy vốoxdun rấjoynt trốoxdung trảkqdbi quạutlunh quẽmumy nhưeogzng khi đfxnláusjzm ngưeogzzmtyi Trưeogzơzwrvng Lãnaacng tớhkrji thìjoyn lậzxzfp tứztbac náusjzo nhiệcywit, tấjoynt cảkqdb kháusjzch nhâvxxtn đfxnlgdslu nhìjoynn qua trong đfxnlóslyfslyf khôhqxgng íibqst ngưeogzzmtyi nhìjoynn Dưeogzơzwrvng Dung vàckbg Triệcywiu Vũrdjs, tuy nhiêlukun nhìjoynn thấjoyny nam nhâvxxtn bêlukun cạutlunh khôhqxgng giậzxzfn màckbg uy cộaopvng thêlukum tùlukuy tùlukung bêlukun cạutlunh đfxnlgdslu cóslyf binh khíibqs bọhwugn họhwug khôhqxgng dáusjzm nhìjoynn nhiềgdslu, tầcywim mưeogzzmtyi ngưeogzzmtyi phâvxxtn làckbgm ba bàckbgn, Trưeogzơzwrvng Lãnaacng cùlukung vớhkrji Dưeogzơzwrvng Dung Triệcywiu Vũrdjsckbg giáusjzo úlukuy ởluku mộaopvt bàckbgn, Yếtkzgn Minh Hàckbgn Cửcvlu Đyfbniểtkzgn Vi bọhwugn họhwug thìjoynluku hai bàckbgn còqrupn lạutlui.

Bọhwugn họhwuglukuy tiệcywin gọhwugi mộaopvt sốoxduslyfn cùlukung vớhkrji rưeogzqnppu trắdyitng Trưeogzơzwrvng Lãnaacng khôhqxgng mởluku miệcywing ai cũrdjsng khôhqxgng dáusjzm nóslyfi chuyệcywin liềgdsln cúlukui đfxnlcywiu ăwhftn.

lukuc nàckbgy ởluku hai bàckbgn bêlukun cạutlunh hìjoynnh nhưeogzckbg thưeogzơzwrvng nhâvxxtn vãnaacng lai sau khi Trưeogzơzwrvng Lãnaacng đfxnli vàckbgo bọhwugn họhwug liềgdsln nhỏfxnl giọhwugng nóslyfi chuyệcywin vớhkrji nhau.

Tuy nhiêlukun mộaopvt thưeogzơzwrvng nhâvxxtn bỗbpwung nhiêlukun than lêlukun:

- Thiêlukun huynh àckbg chuyếtkzgn đfxnli Hàckbg Bắdyitc nàckbgy vốoxdun tưeogzlukung đfxnlưeogzqnppc mộaopvt móslyfn tiềgdsln nhỏfxnl đfxnltkzg tạutlui hạutluslyf thểtkzglukun tâvxxtm ăwhftn mừzaocng năwhftm mớhkrji nàckbgo biếtkzgt rằvbking chẳzmtyng nhữajmpng vốoxdun khôhqxgng quy vềgdslckbgzwrv hồltmcqrupn khóslyf giữajmpusjzi mạutlung nhỏfxnlckbgy.

Hắdyitn nóslyfi chuyệcywin xong lạutlui nhấjoync chézuqin lêlukun uốoxdung rưeogzqnppu trắdyitng vàckbgo bụzbqqng trêlukun mặckbgt lộaopv vẻtkzg thấjoynt vọhwugng.

Vịmtzi thưeogzơzwrvng nhâvxxtn kia cũrdjsng thởlukuckbgi nóslyfi:

- Aizzz, tạutlui hạutlu khôhqxgng phảkqdbi cũrdjsng nhưeogz vậzxzfy sao, từzaoc Trưeogzzmtyng An quay trởluku lạutlui ba xe vậzxzft phẩatrmm, vừzaoca ra khỏfxnli thàckbgnh Trưeogzzmtyng An chưeogza mưeogzzmtyi dặckbgm liềgdsln bịmtzi quâvxxtn củajmpa Lýwvbr Thúlukuc giữajmp lạutlui, còqrupn bịmtzi loạutlun bổwpmvng đfxnláusjznh vàckbgo nhậzxzfn lấjoyny tai bay vạutlu gióslyf.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.