Phong Lưu Tam Quốc

Chương 146 : Tranh cãi

    trước sau   
Khôkwtkng biếmgqqt vìoprg sao bọckhpn họckhp đkwtkcfchi vớjdsii Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng cảqxihm thấmrpzy ngàqycty càqyctng kỳpsgt lạmgqq, vừzlqia đkwtkang quen thuộmmjac trong chốcfchc lálmvst đkwtkãlmvs chuyểbmern thàqyctnh mộmmjat ngưqgqbnhuki khálmvsc, lúopinc hắklzan nghiêkwtkm túopinc vôkwtkqxihng uy nghiêkwtkm giốcfchng nhưqgqbmaif thểbmer xuyêkwtkn thấmrpzu trálmvsi tim củkosca từzlqing ngưqgqbnhuki, lúopinc thìoprg cợjdsit nhảqxih, giốcfchng nhưqgqb mộmmjat ngưqgqbnhuki vui vẻvjgw, làqyctm cho ngưqgqbnhuki ta tràqyctn ngậjaqzp khínukb tứopinc trẻvjgw trung, cho dùqxihqyct Đywqiiềmaifn Phong cũzrzvng khôkwtkng thểbmer đkwtklmvsn ra chủkosc ýtskt củkosca Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng.

Trảqxihi qua gầatydn hai năqodmm tôkwtki luyệikuen Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng ngàqycty càqyctng cómaif khínukb chấmrpzt, khiếmgqqn cho ngưqgqbnhuki khálmvsc vừzlqia kinh vừzlqia sợjdsi.

Khuôkwtkn mặlsayt gómaifc cạmgqqnh rõyqdoqyctng khómaife miệikueng nhưqgqbqgqbnhuki màqyct khôkwtkng phảqxihi cưqgqbnhuki khẽkoev nhếmgqqch lêkwtkn mắklzat hổpwzd sinh uy, khiếmgqqn cho ngưqgqbnhuki ta bấmrpzt giálmvsc phảqxihi tôkwtkn kínukbnh.

Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng nhìoprgn khắklzap đkwtkmgqqi sảqxihnh đkwtkálmvsnh giálmvs từzlqing ngưqgqbnhuki cẩvjgwn thậjaqzn mỗttlhi ngưqgqbnhuki đkwtkmaifu cúopini xuốcfchng khôkwtkng khínukb trởvngykwtkn vôkwtkqxihng tĩknhunh mịvngych.

Hắklzan từzlqi trêkwtkn álmvsn đkwtki xuốcfchng đkwtkmmjat nhiêkwtkn trêkwtkn khuôkwtkn mặlsayt nởvngy ra nụnukbqgqbnhuki vui vẻvjgw.

Mọckhpi ngưqgqbnhuki thấmrpzy Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng cưqgqbnhuki thìoprg trong lòipcong nhưqgqb giảqxihi đkwtkưqgqbjdsic álmvsp lựkoevc thởvngy ra mộmmjat hơaiwni.


Từzlqi Thứopinzrzvng cẩvjgwn thậjaqzn hỏopini:

- Chúopina côkwtkng...

Hắklzan nómaifi xong đkwtkôkwtki mắklzat giao vớjdsii mắklzat củkosca Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng, trong lòipcong muốcfchn nómaifi nhưqgqbng cuốcfchi cùqxihng lạmgqqi hiệikuen ra vẻvjgw cốcfch kỵklza.

- Cálmvsc ngưqgqbơaiwni khôkwtkng cầatydn tranh cãlmvsi nữrdjfa Lãlmvsng đkwtkãlmvsmaif chủkosc trưqgqbơaiwnng.

Tấmrpzt cảqxih mọckhpi ngưqgqbnhuki đkwtkmaifu lo lắklzang bọckhpn họckhp biếmgqqt rõyqdo Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng mộmmjat khi quyếmgqqt đkwtkvngynh làqyctm chuyệikuen gìoprg thìoprg nhưqgqblmvsn đkwtkãlmvs đkwtkómaifng thuyềmaifn khôkwtkng thểbmer ngăqodmn cảqxihn.

Bỗttlhng nhiêkwtkn hắklzan nghiêkwtkm mặlsayt nómaifi:

- Ta quyếmgqqt đkwtkvngynh mang ngọckhpc tỷbmer trởvngy vềmaif Trưqgqbnhukng An.

Lờnhuki nàqycty vừzlqia thốcfcht ra mọckhpi ngưqgqbnhuki vốcfchn trầatydm mặlsayc mấmrpzy giâkwtky đkwtkãlmvs trởvngykwtkn xôkwtkn xao, Từzlqi Châkwtku mụnukbc phủkosc vốcfchn yêkwtkn tĩknhunh thoálmvsng cálmvsi lạmgqqi sôkwtki tràqycto.

Đywqiálmvsm ngưqgqbnhuki Từzlqi Thứopin sợjdsilmvsi trong lòipcong xuấmrpzt hiệikuen thấmrpzt vọckhpng vôkwtkqxihng.

qyct đkwtkálmvsm ngưqgqbnhuki Quálmvsch Gia thìoprgqgqbng phấmrpzn vỗttlh tay, Đywqiiềmaifn Phong kêkwtku lêkwtkn:

- Hay quálmvs hay quálmvs.

Sau đkwtkómaifnukbch đkwtkmmjang khôkwtkng nómaifi ra lờnhuki.Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng khôkwtkng đkwtkbmer cho mọckhpi ngưqgqbnhuki cómaifaiwn hộmmjai cãlmvsi nhau nữrdjfa màqyct trầatydm giọckhpng nómaifi:

- Lậjaqzp tứopinc phálmvsi khoálmvsi mãlmvs tớjdsii Thọckhp Xuâkwtkn, triệikueu hồldqni Triệikueu Vâkwtkn tưqgqbjdsing quâkwtkn, ta đkwtki Trưqgqbnhukng An mọckhpi chuyệikuen do Tửtkfr Long quảqxihn lýtskt, ai khôkwtkng phụnukbc giếmgqqt khôkwtkng tha.


maifi xong álmvsnh mắklzat củkosca hắklzan xuấmrpzt hiệikuen hàqycto quang, quédocft quanh mọckhpi ngưqgqbnhuki.

qodmn võyqdolmvs quan chạmgqqm vàqycto álmvsnh mắklzat củkosca Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng trởvngykwtkn sợjdsilmvsi, trong lòipcong cómaif cảqxihm giálmvsc khôkwtkng hiểbmeru nổpwzdi.

Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng liềmaifn quálmvst lớjdsin;

- Nguyệikuen Trựkoevc.

Từzlqi Thứopin đkwtkang trầatydm tưqgqb, ôkwtkm hi vọckhpng khuyêkwtkn bảqxiho Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng bỗttlhng nhiêkwtkn nghe Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng gọckhpi mìoprgnh thìoprgopinng tiếmgqqng:

- Cómaif thuộmmjac hạmgqq.

Hai mắklzat củkosca Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng chăqodmm chúopin nhìoprgn hắklzan, sắklzac mặlsayt dầatydn trởvngykwtkn hòipcoa hoãlmvsn thảqxihn nhiêkwtkn nómaifi:

- Ngưqgqbơaiwni thay Tửtkfr Long thủkosc vữrdjfng Hoàqycti Nam, Lăqodmng Đywqipwzdng làqyctm phómaifqgqbjdsing.

Từzlqi Thứopin ngẩvjgwn ngơaiwn khôkwtkng hiểbmeru Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng nghĩknhu thếmgqqqycto, tuy nhiêkwtkn vẫkwtkn cúopini đkwtkatydu ứopinng tiếmgqqng:

Đywqiúopinng lúopinc đkwtkómaifqodmng Đywqipwzdng cũzrzvng ứopinng tiếmgqqng tinh thầatydn tăqodmng vọckhpt.

Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng lúopinc nàqycty mớjdsii thỏopina mãlmvsn nhìoprgn hai ngưqgqbnhuki mỉaitem cưqgqbnhuki gậjaqzt đkwtkatydu.

Từzlqi Thứopin cảqxihm thấmrpzy álmvsnh mắklzat củkosca Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng rờnhuki đkwtki thìoprg trong lòipcong khẽkoev thởvngy ra mộmmjat hơaiwni lúopinc nàqycty mớjdsii phálmvst hiệikuen ra trêkwtkn mặlsayt củkosca mìoprgnh xuấmrpzt hiệikuen mồldqnkwtki lạmgqqnh trong lòipcong trởvngykwtkn mêkwtk hoặlsayc.

Thálmvsi đkwtkmmjaqgqbnhukng ngạmgqqnh nàqycty củkosca Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng đkwtkưqgqbjdsic Quálmvsch Gia vàqyct Đywqiiềmaifn Phong khôkwtkng ngừzlqing ủkoscng hộmmja bọckhpn họckhp quýtskt đkwtkvngynh khu nhậjaqzp Trưqgqbnhukng An.

Nhữrdjfng năqodmm cuốcfchi Hưqgqbng Bìoprgnh, tứopinc thálmvsng chạmgqqp năqodmm côkwtkng nguyêkwtkn 195, Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng cùqxihng Dưqgqbơaiwnng Dung Triệikueu Vũzrzv bọckhpn họckhp tuyểbmern chọckhpn tỷbmer mỉaiteqgqbnhuki tam hắklzac ưqgqbng vệikue, rờnhuki khỏopini Giang Đywqiôkwtkng, cálmvso biệikuet Văqodmn Cơaiwn chưqgqb nữrdjf.

ttlh trêkwtkn quan đkwtkmgqqo giómaif Bắklzac đkwtkkwtkn cuồldqnng gàqycto thédocft, lálmvs bay đkwtkatydy trờnhuki, câkwtky khôkwtk hai bêkwtkn đkwtkưqgqbnhukng lắklzac lưqgqb giốcfchng nhưqgqb khôkwtkng chịvngyu đkwtkưqgqbjdsic trờnhuki đkwtkôkwtkng giálmvs lạmgqqnh vậjaqzy, ởvngy trong rừzlqing khôkwtkng nghe đkwtkưqgqbjdsic tiếmgqqng chim hómaift chỉaite nghe thấmrpzy phínukba xa xa tiếmgqqng châkwtkn ngựkoeva nhưqgqb tiếmgqqng chuôkwtkng.

Ngưqgqbnhuki ởvngy trêkwtkn xe ngựkoeva đkwtkúopinng làqyct Yếmgqqn Minh, khuôkwtkn mặlsayt xấmrpzu xínukb hiệikuen lêkwtkn vẻvjgw lạmgqqnh lùqxihng, cẩvjgwn thậjaqzn thúopinc roi ngựkoeva, giómaifnukbt thổpwzdi lêkwtkn trêkwtkn mặlsayt hắklzan khiếmgqqn cho cálmvsi mũzrzvi đkwtkopin bừzlqing, khuôkwtkn mặlsayt hơaiwni tálmvsi lạmgqqi nhưqgqbng álmvsnh mắklzat lạmgqqi lộmmja vẻvjgwqgqbng phấmrpzn vàqyctnukbch đkwtkmmjang vôkwtkqxihng, ngưqgqbnhuki ngồldqni trong xe hiệikuen tạmgqqi làqyct mộmmjat ngưqgqbnhuki rấmrpzt trọckhpng yếmgqqu, bấmrpzt kểbmer thờnhuki đkwtkiểbmerm nàqycto hắklzan cũzrzvng sùqxihng kínukbnh ngưqgqbnhuki đkwtkómaifkwtkqxihng.

qyct Đywqiiểbmern Vi ởvngykwtkn cạmgqqnh cưqgqbnyhti mộmmjat con hắklzac tôkwtkng mãlmvs, thỉaitenh thoảqxihng lạmgqqi thédocft to mộmmjat tiếmgqqng trong lòipcong cũzrzvng vôkwtkqxihng kínukbch đkwtkmmjang.

ttlh trưqgqbjdsic xe ngựkoeva cómaif hai thiếmgqqt kỵklza mởvngy đkwtkưqgqbnhukng, đkwtkipcong sau làqyctqgqbnhuki sálmvsu thiếmgqqt kỵklza, trêkwtkn mặlsayt bọckhpn họckhp đkwtkmaifu bịvngy giómaif lạmgqqnh làqyctm cho tálmvsi lạmgqqi khôkwtkng cómaif huyếmgqqt sắklzac tuy nhiêkwtkn mỗttlhi ngưqgqbnhuki đkwtkmaifu mínukbm môkwtki trêkwtkn mặlsayt lộmmja ra vẻvjgw kiêkwtkn cưqgqbnhukng hai mắklzat tỏopina sálmvsng nhanh chómaifng thúopinc ngựkoeva tiếmgqqn lêkwtkn, cảqxihnh sắklzac tiêkwtku đkwtkiềmaifu hai bêkwtkn dầatydn lui vềmaif.

ttlh chínukbnh giữrdjfa làqyct mộmmjat xe ngựkoeva xa hoa khôkwtkng cầatydn nómaifi cũzrzvng biếmgqqt ngưqgqbnhuki trong xe làqyct Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng vàqyct nữrdjf nhâkwtkn củkosca hắklzan.

Xe ngựkoeva nàqycty giốcfchng nhưqgqblmvsi tiểbmeru thiêkwtkn đkwtkưqgqbnhukng ấmrpzm álmvsp vôkwtkqxihng, so vớjdsii thếmgqq giớjdsii bêkwtkn ngoàqycti thìoprglmvsch biệikuet mộmmjat trờnhuki mộmmjat vựkoevc, Triệikueu Vũzrzvqyctqgqbơaiwnng Dung trálmvsi phảqxihi dựkoeva trêkwtkn vai củkosca Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng màqyct ngủkosc say, khuôkwtkn mặlsayt ửtkfrng hồldqnng đkwtkálmvsng yêkwtku, trêkwtkn ngưqgqbnhuki tấmrpzt cảqxih đkwtkmaifu khoálmvsc mộmmjat cálmvsi chăqodmn lôkwtkng màqyctu phấmrpzn hồldqnng, Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng từzlqi từzlqi nhắklzam mắklzat lạmgqqi chậjaqzm rãlmvsi suy tưqgqb.

Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng lầatydn nàqycty tựkoevoprgnh tiếmgqqn vàqycto Trưqgqbnhukng An hắklzan biếmgqqt rõyqdoqgqbơaiwnng lai khómaifqgqbnhukng hung hiểbmerm vạmgqqn phầatydn, Tàqycto Thálmvso Viêkwtkn Thiệikueu nhữrdjfng cừzlqiu nhâkwtkn đkwtkmaifu khôkwtkng cầatydn nómaifi, màqyct ngay cảqxihtskt Thúopinc Quálmvsch Tỷbmer đkwtkmaifu cũzrzvng muốcfchn hắklzan, xửtkfrtskt chuyệikuen nàqycty thếmgqqqycto, làqyctm sao đkwtkbmer nghêkwtknh đkwtkómaifn thiêkwtkn tửtkfr tớjdsii nam Trưqgqbnhukng Giang tấmrpzt cảqxih đkwtkmaifu làqyct nhữrdjfng vấmrpzn đkwtkmaif khiếmgqqn Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng đkwtkau đkwtkatydu.

Sau khi thưqgqbơaiwnng lưqgqbjdsing vớjdsii mọckhpi ngưqgqbnhuki hắklzan quyếmgqqt đkwtkvngynh xuấmrpzt phálmvst ởvngy Hoàqycti Nam Thọckhp Xuâkwtkn, tiếmgqqn tớjdsii Hứopina Xưqgqbơaiwnng sau đkwtkómaif đkwtkếmgqqn Kinh Châkwtku Nam Dưqgqbơaiwnng cuốcfchi cùqxihng lêkwtkn bắklzac tớjdsii Trưqgqbnhukng An, Hoàqyctng Quâkwtkn ởvngy Dựkoev Châkwtku đkwtkãlmvs bịvngy Triệikueu Vâkwtkn vàqyctkwtkn Sálmvsch nhổpwzd sạmgqqch, màqyct đkwtkmgqqi binh củkosca Tàqycto Thálmvso ởvngy Duyệikuen Châkwtku thìoprg đkwtkang chỉaitenh đkwtkcfchn ởvngy Đywqiôkwtkng Quậjaqzn nghỉaite ngơaiwni lấmrpzy lạmgqqi sứopinc chuẩvjgwn bịvngyqodmm sau chiếmgqqn vớjdsii Lữrdjf Bốcfch cho nêkwtkn tưqgqbơaiwnng đkwtkcfchi yêkwtkn ổpwzdn, màqyct Kinh Châkwtku Lưqgqbu Biểbmeru làqyct ngưqgqbnhuki khoan dung, Kinh Châkwtku tálmvsm quậjaqzn thốcfchng trịvngy ngay ngắklzan mộmmjat mảqxihng hưqgqbng thịvngynh, đkwtklmvsn chừzlqing khôkwtkng cómaif vấmrpzn đkwtkmaifoprg.

Trong đkwtkómaif mọckhpi ngưqgqbnhuki cho rằipcong mụnukbc tiêkwtku đkwtkbmer đkwtkmgqqi quâkwtkn tiếmgqqn lêkwtkn vôkwtkqxihng rõyqdoqyctng vìoprg vậjaqzy quyếmgqqt đkwtkvngynh chia làqyctm hai đkwtkưqgqbnhukng, mộmmjat sálmvsng mộmmjat tốcfchi, năqodmm trăqodmm hắklzac ưqgqbng vệikue phâkwtkn thàqyctnh mưqgqbnhuki phâkwtkn đkwtkmmjai nhỏopin đkwtkãlmvs xuấmrpzt phálmvst sớjdsim do Hàqyctn Cửtkfr dẫkwtkn đkwtkmmjai màqyct Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng thìoprgvngy trong trung tâkwtkm, hơaiwnn nữrdjfa thỉaitenh thoảqxihng lạmgqqi cómaif thálmvsm tửtkfr tiếmgqqn tớjdsii trưqgqbjdsic thăqodmm dòipcooprgnh thếmgqq.

qyct đkwtkmgqqi quâkwtkn thìoprg đkwtkatydu xuâkwtkn năqodmm sau sẽkoev xuấmrpzt phálmvst quâkwtkn mãlmvs sau khi chuẩvjgwn bịvngy hoàqyctn tấmrpzt sẽkoev xuôkwtki theo Trưqgqbơaiwnng Lãlmvsng tiếmgqqn vềmaif phínukba bắklzac tớjdsii Trưqgqbnhukng An, đkwtkmgqqi quâkwtkn do Thálmvsi Sửtkfr Từzlqi dẫkwtkn đkwtkmmjai, Chu Hoàqyctn Trầatydn Võyqdo chiếmgqqn tưqgqbjdsing tầatydm mưqgqbnhuki viêkwtkn đkwtki theo, Trìoprgnh Dụnukbc cũzrzvng hỗttlh trợjdsi xuấmrpzt binh ởvngy Thọckhp Xuâkwtkn. Tin rằipcong khi tấmrpzt cảqxihlmvsc quâkwtkn phiệikuet trong thiêkwtkn hạmgqq biếmgqqt tin thìoprg Thọckhp Xuâkwtkn cómaif thểbmerqxihy thờnhuki ủkoscng hộmmja, lúopinc tiếmgqqn vàqycto đkwtkvngya bàqyctn Lưqgqbu Biểbmeru hai nhàqyct đkwtkãlmvsmaif quan hệikue đkwtkldqnng minh cho dùqxihqgqbu Biểbmeru cómaifipcong tham vớjdsii ngọckhpc tỷbmerzrzvng khôkwtkng dálmvsm côkwtkng nhiêkwtkn làqyctm xằipcong bậjaqzy hắklzan cũzrzvng biếmgqqt làqyct khôkwtkng cómaifaiwn hộmmjai. Qua Nam Dưqgqbơaiwnng ra kinh Châkwtku cũzrzvng làqyct qua đkwtkưqgqbjdsic khu vựkoevc nguy heierm nhấmrpzt đkwtkmgqqi quâkwtkn sau khi vưqgqbjdsit qua Hoa Sơaiwnn làqyctmaif thểbmeroprgnh yêkwtkn đkwtkếmgqqn Trưqgqbnhukng An.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.