Phong Lưu Tam Quốc

Chương 145 : Cổ Hủ đau khổ

    trước sau   
Cổfvll Hủoeps trởnpmn vềmtce phủoeps đfoaefrfc, lúraqhc hắcaesn bưjgkjjwuvc vàdfiso trong thưjgkj phòeluxng lấmgudy tay chàdfisotugt kíscywch đfoaehjorng vônpmnpxacng, nhịhhfxn khônpmnng đfoaeưjgkjtwllc lớjwuvn tiếzljxng hòeluxthfyt:

- Muốzljxn dâmkdin trăndbqm họotug thưjgkjơmslong thay, muônpmnn dâmkdin trăndbqm họotug thưjgkjơmslong thay.

Hắcaesn nóscywi xong nhịhhfxn khônpmnng đfoaeưjgkjtwllc màdfis nghẹpxacn ngàdfiso khóscywc rốzljxng, bỗcwqong nhiêvjofn hai tay giơmslovjofn trờfusoi thìmmin thàdfiso lẩglagm bẩglagm:

- Muốzljxn dâmkdin trăndbqm họotug thưjgkjơmslong thay, mong Từmabf Châmkdiu Trưjgkjơmslong Lãagzeng, Duyệfrfcn Châmkdiu Tàdfiso Tháotugo, hoặfpevc Viêvjofn Thiệfrfcu sớjwuvm ngàdfisy đfoaeem binh tớjwuvi Trưjgkjfusong An bìmminnh đfoaehhfxnh sóscywi giữjgkj, dẹpxacp loạwzohn họotuga quốzljxc, đfoaeưjgkja Đgnivwzohi Háotugn ta tháotugi bìmminnh.

Thanh âmkdim càdfisng ngàdfisy càdfisng cao vúraqht cuốzljxi cùpxacng trởnpmn thàdfisnh nghẹpxacn ngàdfiso khóscywc rốzljxng khônpmnng ngừmabfng.

Nghĩglag lạwzohi vớjwuvi tàdfisi năndbqng củoepsa Trưjgkjơmslong Lãagzeng hoặfpevc Tàdfiso Tháotugo tấmgudt cóscyw biệfrfcn pháotugp ứxsvmng phóscyw, Quáotugch Tỷthfywwaq Thúraqhc cũhiting khônpmnng phảfusoi làdfis đfoaezljxi thủoeps, mộhjort thờfusoi gian sau hắcaesn lạwzohi thúraqht thíscywt nỉzyak non nóscywi:


- Tiêvjofn hoàdfisng ônpmni, Hủoeps tộhjori đfoaexsvmng đfoaegnivu,làdfis xấmgudu hổfvll vớjwuvi liệfrfct tổfvll liệfrfct tônpmnng, Quáotugch Tỷthfywwaqraqhc hai ngưjgkjfusoi nhậdfisp vàdfiso Trưjgkjfusong An loạwzohn lạwzohc nhưjgkj vậdfisy, sinh linh đfoaeykwi tháotugn làdfis lỗcwqoi củoepsa tộhjori thầgnivn nếzljxu nhưjgkj tộhjori thầgnivn khônpmnng vìmminotugi tàdfisn mệfrfcnh nàdfisy thìmminhiting khônpmnng cóscyw chuyệfrfcn nhưjgkj vậdfisy.

Cổfvll Hủoeps bi thốzljxng gàdfiso théthfyt lệfrfcmsloi đfoaegnivy mặfpevt, đfoaeau đfoaejwuvn vônpmnpxacng.

Đgnivúraqhng théthfy, tộhjori củoepsa Cổfvll Hủoeps, tìmminnh huốzljxng lúraqhc đfoaeóscyw Đgnivfvllng Tráotugc chếzljxt rồykwii Vưjgkjơmslong Duẫeluxn làdfis ngưjgkjfusoi cóscywdfisi chíscywnh trựvjofc ởnpmn trong triềmtceu, ngoàdfisi ra còeluxn cóscyw Hoàdfisng Phủoeps Tung Chu Tuấmgudn cáotugc danh tưjgkjjwuvng, Quan Trung tinh binh mấmgudy vạwzohn màdfis hoạwzohn quan đfoaeãagze trừmabf cho dùpxac khônpmnng thểiexl phụscywc chấmgudn triềmtceu háotugn nhưjgkjng nhấmgudt thờfusoi vẫeluxn cóscyw thểiexlvjofn ổfvlln. Chỉzyakmmin Cổfvll Hủoeps thúraqhc giụscywc Lýwwaq Thúraqhc Quáotugch Tỷthfy hai ngưjgkjfusoi báotugo thùpxac cho Đgnivfvllng Tráotugc màdfis mang binh vàdfiso Trưjgkjfusong An, vâmkdiy Trưjgkjfusong An mưjgkjfusoi ngàdfisy khiếzljxn Lữjgkj Bốzljx thua chạwzohy vềmtce sau chíscywnh quyềmtcen khônpmnng còeluxn đfoaeưjgkjtwllc lệfrfcnh thiêvjofn hạwzoh uy tíscywn mấmgudt dầgnivn, chưjgkj hầgnivu cáotugc nơmsloi khônpmnng coi trọotugng hoàdfisng đfoaeếzljxnpmn kinh đfoaeônpmn nữjgkja, hàdfiso kiệfrfct Quan Đgnivônpmnng thừmabfa cơmslootugo đfoaehjorng, bắcaest đfoaegnivu đfoaewzohi quy mônpmnnpmnng thàdfisnh chiếzljxm đfoaeáotugt, làdfism lớjwuvn mạwzohnh thếzljx lựvjofc củoepsa mìmminnh, lúraqhc trưjgkjjwuvc kia chưjgkj hầgnivu còeluxn chưjgkja dáotugm hàdfisnh đfoaehjorng nhưjgkjng từmabf khi Cổfvll Hủoeps đfoaemtce nghịhhfx thiêvjofn hạwzoh Đgnivônpmnng Háotugn rơmsloi vàdfiso tìmminnh trạwzohng hỗcwqon loạwzohn chưjgkja từmabfng cóscyw.

Cổfvll Hủoeps thiếzljxt kếzljx đfoaeiexl cho Lýwwaq Quáotugch tiếzljxn quâmkdin tớjwuvi Lạwzohc Dưjgkjơmslong cho tớjwuvi lúraqhc tam quốzljxc quy Tấmgudn, chiếzljxn loạwzohn kéthfyo dàdfisi hơmslon chíscywn mưjgkjơmsloi năndbqm, sứxsvmc dâmkdin hao kiệfrfct gầgnivn nhưjgkj khônpmnng còeluxn.

Ngàdfisy hônpmnm sau Hiếzljxn Đgnivếzljx pháotugt ra mộhjort phong thưjgkj đfoaeiexl khoáotugi mãagze mang tớjwuvi Mạwzoht Lăndbqng.

pxacng mộhjort thờfusoi gian nàdfisy Lýwwaq Thúraqhc vàdfis Quáotugch Tỷthfy đfoaeykwing ýwwaq ngưjgkjng chiếzljxn vớjwuvi nhau.

Giang Đgnivônpmnng sau khi đfoaeưjgkjtwllc tin tứxsvmc nàdfisy thìmmin nhưjgkj nổfvll tung, chúraqhng mưjgkju sĩglag liêvjofn tụscywc bàdfisn luậdfisn tiếzljxn hay khônpmnng tiếzljxn, bêvjofn nàdfiso cũhiting cho mìmminnh làdfis phảfusoi tranh luậdfisn tớjwuvi mứxsvmc mặfpevt đfoaexjatscywa tai thiếzljxu chúraqht nữjgkja thìmmin trởnpmn mặfpevt, màdfis khônpmnng chỉzyakscyw chúraqhng mưjgkju sĩglag khônpmnng thốzljxng nhấmgudt màdfis Trưjgkjơmslong Lãagzeng cũhiting thờfuso ơmslo lạwzohnh nhạwzoht đfoaeiexl mặfpevc cho bọotugn họotug tranh luậdfisn.Phe đfoaeykwing ýwwaq đfoaeưjgkja ngọotugc tỷthfy trởnpmn vềmtce Trưjgkjfusong An cầgnivm đfoaegnivu làdfis Quáotugch Gia, chỉzyak thấmgudy hắcaesn mặfpevt đfoaexjat tớjwuvi mang tai kíscywch đfoaehjorng vạwzohn phầgnivn nóscywi:

- Đgnivâmkdiy làdfismslo hộhjori trờfusoi ban cho chúraqha cônpmnng, cầgnivn phảfusoi nắcaesm chắcaesc nếzljxu khônpmnng hốzljxi hậdfisn khônpmnng kịhhfxp, Hiếzljxn đfoaeếzljx íscywt nhấmgudt trêvjofn danh nghĩglaga làdfis thiêvjofn tửvjof, tuy hắcaesn đfoaezljxi vớjwuvi cáotugc thếzljx lựvjofc quâmkdin phiệfrfct cáotugc nơmsloi càdfisng ngàdfisy càdfisng khốzljxng chếzljx íscywt đfoaei nhưjgkjng vẫeluxn cóscyw uy tíscywn nhấmgudt đfoaehhfxnh, giốzljxng nhưjgkj Đgnivônpmnng Chu Liệfrfct quốzljxc, chỉzyak cầgnivn chúraqha cônpmnng đfoaeưjgkja ngọotugc tỷthfy vềmtce thiêvjofn tửvjof nhấmgudt đfoaehhfxnh sẽzrak thưjgkjnpmnng lớjwuvn cho chúraqha cônpmnng, lĩglagnh chứxsvmc đfoaegnivu mụscywc Từmabfjgkjơmslong hai châmkdiu, dùpxacng thiêvjofn tửvjofdfism bùpxac nhìmminn đfoaewzoht tớjwuvi mụscywc đfoaeíscywch bìmminnh đfoaehhfxnh cưjgkjfusong quốzljxc an ổfvlln giang sơmslon.

dfis phe khônpmnng muốzljxn mạwzoho hiểiexlm cầgnivu đfoaegnivu làdfis Từmabf Thứxsvm, tuy làdfis biệfrfct giáotug nhưjgkjng hắcaesn làdfis phụscywotug cao cấmgudp củoepsa Trưjgkjơmslong Lãagzeng, biểiexlu hiệfrfcn củoepsa hắcaesn vônpmnpxacng bìmminnh tĩglagnh trầgnivm giọotugng phảfuson kíscywch màdfisscywi:

- Quâmkdin ta mấmgudy năndbqm liêvjofn tụscywc chinh chiếzljxn, Từmabf Châmkdiu mặfpevc dùpxacjgkjơmslong thựvjofc phong phúraqh, nhưjgkjng chinh chiếzljxn chưjgkj quậdfisn cũhiting cóscywraqhc khônpmnng tiếzljxp tếzljx kịhhfxp, cộhjorng thêvjofm chúraqha cônpmnng bìmminnh đfoaehhfxnh Giang Nam, kho lưjgkjơmslong hưjgkj khônpmnng nếzljxu nhưjgkj muốzljxn tiếzljxn lêvjofn Trưjgkjfusong An khônpmnng cóscyw đfoaewzohi đfoaehjori đfoaei cùpxacng thìmmin khônpmnng thểiexl tựvjof bảfusoo vệfrfcmminnh, thửvjof nghĩglag xem ai cũhiting nhìmminn chằnyeam chằnyeam vàdfiso ngọotugc tỷthfy, khônpmnng pháotugi đfoaewzohi quâmkdin hộhjor tốzljxng tựvjofmminnh xâmkdim nhậdfisp cho dùpxac tớjwuvi đfoaeưjgkjtwllc Trưjgkjfusong An, đfoaeóscywn Hiếzljxn đfoaeếzljx tớjwuvi Mạwzoht Lăndbqng đfoaeếzljxn lúraqhc đfoaeóscywhiting phảfusoi rúraqht tay co châmkdin, gâmkdiy chuyệfrfcn khônpmnng tốzljxt còeluxn mang danh giang thầgnivn tộhjori áotugc thiêvjofn cổfvll.

Trưjgkjơmslong Chiêvjofu ởnpmnvjofn cạwzohnh cũhiting giúraqhp Từmabf Thứxsvmscywi;

- Khônpmnng sai chúraqha cônpmnng nhậdfisp Trưjgkjfusong An quảfusodfisdfisnh đfoaehjorng khônpmnng khônpmnn ngoan, hơmslon nữjgkja Quan Trung Hàdfis Bắcaesc đfoaemtceu làdfis nhữjgkjng nơmsloi mạwzoho hiểiexlm, làdfis trung tâmkdim kinh tếzljxndbqn hóscywa, thiêvjofn tửvjofdfism sao chịhhfxu di chuyểiexln vềmtce phíscywa Nam, cho dùpxac tháotugnh thưjgkjtwllng chịhhfxu thìmminotug quan văndbqn võlpguhiting khônpmnng chịhhfxu.

Mọotugi ngưjgkjfusoi khônpmnng đfoaeykwing ýwwaq chuyệfrfcn chuyểiexln ngọotugc tỷthfy lậdfisp tứxsvmc lớjwuvn tiếzljxng hòeluxa cùpxacng.


Trưjgkjơmslong Lãagzeng nâmkding chung tràdfisvjofn uốzljxng mộhjort ngụscywm hứxsvmng thúraqh nhìmminn mọotugi ngưjgkjfusoi đfoaeang đfoaexjat mặfpevt tớjwuvi mang tai.

Thầgnivn sắcaesc củoepsa Quáotugch Gia vônpmnpxacng khônpmnng vui, đfoaezljxi vớjwuvi việfrfcc bảfusoo thủoeps củoepsa Từmabf Thứxsvmnpmnpxacng bấmgudt mãagzen màdfisthfyn nhọotugn nóscywi:

- Giang Đgnivônpmnng pháotugt triểiexln bồykwing bộhjort, chíscywnh ổfvlln dâmkdin hòeluxa, hiệfrfcn lêvjofn xu thếzljx bay lêvjofnh mạwzohnh mẽzrak, lầgnivn nàdfisy đfoaeúraqhng làdfismslo hộhjori cho chúraqha cônpmnng mởnpmn kếzljx hoạwzohch lớjwuvn. Loạwzohn Lýwwaq Quáotugch chíscywnh làdfismslo hộhjori củoepsa chúraqha cônpmnng, danh nghĩglaga Háotugn thấmgudt đfoaeoeps đfoaeiexldfisng phụscywc chưjgkj hầgnivu, dùpxacng thiêvjofn tửvjofdfis hiệfrfcu lệfrfcnh thiêvjofn hạwzoh, chúraqha cônpmnng cầgnivn mang ngọotugc tỷthfy quay trởnpmn vềmtce Trưjgkjfusong An, nhậdfisn phầgnivn thưjgkjnpmnng lĩglagnh chứxsvmc đfoaegnivu mụscywc Từmabfjgkjơmslong hai châmkdin, ổfvlln đfoaehhfxnh chíscywnh trịhhfx, xa thâmkdin đfoaeáotugnh gầgnivn. Màdfis quâmkdin tưjgkjdfisng khônpmnng lo lắcaesng, hiệfrfcn tạwzohi Từmabfjgkjơmslong pháotugt triểiexln kinh tếzljx, cộhjorng thêvjofm chúraqha cônpmnng giảfusom binh sốzljx, vẫeluxn còeluxn dưjgkj, màdfis Từmabf Châmkdiu Dưjgkjơmslong Châmkdiu cóscyw thểiexl đfoaeiềmtceu đfoaehjorng tàdfisi lựvjofc trợtwll giúraqhp chúraqha cônpmnng tiếzljxn vàdfiso Trưjgkjfusong An.

Đgniviềmtcen Phong nghe xong thìmmin gậdfist đfoaegnivu sau đfoaeóscyw bổfvll sung thêvjofm:

- Phàdfism làdfis ngưjgkjfusoi muốzljxn thàdfisnh đfoaewzohi sựvjof khônpmnng nêvjofn câmkdiu nệfrfc tiểiexlu tiếzljxt, tráotugi sợtwllscywi sau sợtwll hổfvlldfism sao cóscyw thểiexl xong việfrfcc, phong hiểiexlm càdfisng lớjwuvn thìmmin phầgnivn thưjgkjnpmnng càdfisng cao càdfisng phảfusoi câmkdin nhắcaesc chu đfoaeáotugo chặfpevt chẽzrak, nghêvjofnh đfoaeóscywn hoàdfisng đfoaeếzljx tớjwuvi Giang Nam, cũhiting khônpmnng phảfusoi khônpmnng đfoaeưjgkjtwllc mặfpevc dùpxacotugn thấmgudt khônpmnng thịhhfxnh nhưjgkjng cáotugc quâmkdin phiệfrfct trêvjofn danh nghĩglaga đfoaemtceu làdfisotugn thầgnivn, cũhiting khônpmnng dáotugm cônpmnng nhiêvjofn phảfuson đfoaezljxi tháotugnh mệfrfcnh, đfoaeâmkdiu cóscyw ai muốzljxn gáotugnh váotugc tộhjori danh nghịhhfxch thầgnivn, cho nêvjofn đfoaeưjgkja ngọotugc tỷthfy vềmtce tấmgudt cóscywjgkjơmslong lai.

Nhữjgkjng ngưjgkjfusoi đfoaeykwing ýwwaq đfoaeiexl Trưjgkjơmslong Lãagzeng đfoaeưjgkja ngọotugc tỷthfy vềmtce Trưjgkjfusong An đfoaemtceu lớjwuvn tiếzljxng đfoaeykwing ýwwaq.

Từmabf Thứxsvm phảfuson kíscywch:

- Chíscywnh làdfis bởnpmni nhưjgkj vậdfisy Hiếzljxn Đgnivếzljx sau khi vềmtce đfoaeếzljxn Giang Nam chỉzyak sợtwll chúraqha cônpmnng làdfism việfrfcc khônpmnng tốzljxt, trưjgkjjwuvc sau theo ýwwaqmminnh tháotugnh mệfrfcnh khônpmnng đfoaeiexl ýwwaqpxacng thiêvjofn tửvjofdfism bùpxac nhìmminn, khônpmnng giốzljxng Đgnivfvllng Tráotugc Lýwwaq Thúraqhc Quáotugch Tỷthfy chưjgkj tặfpevc, thìmmindfism sao cóscyw thểiexlvjofn ổfvlln thiêvjofn hạwzoh, cứxsvmu muônpmnn dâmkdin trăndbqm họotug trong nưjgkjjwuvc lửvjofa.

Hai phe liêvjofn tụscywc khẩglagu chiếzljxn nưjgkjjwuvc miếzljxng tung bay mỗcwqoi ngưjgkjfusoi mộhjort lýwwaq khônpmnng ai nhưjgkjfusong ai.

Trưjgkjơmslong Lãagzeng thấmgudy sựvjofmminnh tiếzljxp tụscywc pháotugt triểiexln chỉzyak sợtwll mọotugi ngưjgkjfusoi trởnpmn mặfpevt vớjwuvi nhau lúraqhc nàdfisy mớjwuvi từmabf từmabf đfoaexsvmng lêvjofn, đfoaeônpmni mắcaest tràdfisn ngậdfisp hàdfiso quang quéthfyt qua khônpmnng giậdfisn màdfis uy.

Cảfusom thấmgudy đfoaehjorng táotugc củoepsa Trưjgkjơmslong Lãagzeng ngoạwzohi trừmabf nhữjgkjng ngưjgkjfusoi tranh luậdfisn tớjwuvi mứxsvmc đfoaexjat mặfpevt táotugi tai khônpmnng tiệfrfcn phâmkdin tâmkdim còeluxn lạwzohi đfoaemtceu im bặfpevt, tràdfisng diệfrfcn thoáotugng cáotugi đfoaeang nóscywng trởnpmnvjofn lạwzohnh tay ai cũhiting lặfpevng ngắcaest nhưjgkj tờfuso, Quáotugch Gia Từmabf Thứxsvmhiting ngạwzohc nhiêvjofn quay đfoaegnivu nhìmminn lạwzohi thìmmin thấmgudy Trưjgkjơmslong Lãagzeng mặfpevt khônpmnng biểiexlu tìmminnh nhìmminn bọotugn họotug, đfoaeônpmni mắcaest đfoaeen láotugy khônpmnng mang theo mộhjort chúraqht cảfusom xúraqhc nàdfiso thìmmin khônpmnng khỏxjati réthfyt lạwzohnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.